3.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/45


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/171

z dne 30. januarja 2017

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, azoksistrobin, ciantraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamate, fluazifop-P, fluopiram, haloksifop, izofetamid, metalaksil, proheksadion, propakvizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride, sev SC1, in zoksamid v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za azoksistrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloksifop, proheksadion in pirimetanil so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za ditiokarbamate, metalaksil in zoksamid so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi. Za aminopiralid, ciantraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, fluopiram in propakvizafop so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Kar zadeva izofetamid in Trichoderma atroviride, sev SC1, niso bile določene posebne MRL in navedeni snovi nista bili vključeni v Prilogo IV k navedeni uredbi, tako da se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) navedene uredbe.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov aminopiralid, za uporabo na koruzi je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječe MRL.

(3)

Za azoksistrobin je bila taka vloga vložena za rabarbaro, lanena semena, semena navadnega rumenika in semena borage. Za ciantraniliprol je bila taka vloga vložena za namizno grozdje, jagode, fižol v zrnju (brez strokov), grah (brez strokov), artičoke, zeliščne čaje iz korenin ter korenine in korenike kot začimbe. Za ciflufenamid je bila taka vloga vložena za koščičasto sadje in artičoke. Za ciprokonazol je bila taka vloga vložena za stročnice, ječmen in oves. Za ditiokarbamate je bila taka vloga vložena za persimon po uporabi mankozeba na navedenem proizvodu. Za fluazifop-P je bila taka vloga vložena za bučna semena. Za fluopiram je bila taka vloga vložena za marelice, papriko, „špinačo in podobne liste“, vitlof, „zelišča in užitne cvetove“, grah (s stroki), lečo, druge stročnice z oznako 0260990, sezamova semena, sončnična semena, bučna semena, semena navadnega rumenika, semena borage, konopljina semena, semena kloščevca, ječmen, ajdo, oves in sladkorno peso. Za metalaksil je bila taka vloga vložena za grenivke, pomaranče, jagode, brstični ohrovt ter „špinačo in podobne liste“. Za proheksadion je bila taka vloga vložena za jagode. Za propakvizafop je bila taka vloga vložena za gomoljno zeleno, pastinak, koren peteršilja, redkev, cvetačo, glavnato zelje, „solato in solatnice“, mak, sojo in gorčična semena. Za pirimetanil je bila taka vloga vložena za por. Za zoksamid je bila taka vloga vložena za „solato in solatnice“, „špinačo in podobne liste“ ter „zelišča in užitne cvetove“.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za dietofenkarb na bananah in haloksifop-P na soji. Vložniki trdijo, da pri odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v Južni in Srednji Ameriki ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter pripravila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Navedena mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v obrazloženih mnenjih glede uporabe azoksistrobina na rabarbari, fluopirama na sladkorni pesi in propakvizafopa na „solati in solatnicah“ ugotovila, da predloženi podatki ne zadostujejo za določitev novih MRL. Obstoječe MRL bi zato bilo treba ohraniti.

(8)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(9)

Kar zadeva fluazifop-P, je bilo z Uredbo Komisije (EU) 2016/1015 (3) spremenjenih več MRL. V navedeni uredbi je določeno znižanje MRL za bučna semena na ustrezno mejo določljivosti od 19. januarja 2017. Zaradi pravne varnosti je primerno, da se MRL iz te uredbe uporablja od istega datuma.

(10)

Za ciantraniliprol in izofetamid je Agencija predložila sklepa o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z navedenima aktivnima snovema (4). V zvezi s tem je priporočila določitev MRL, ki zajemajo reprezentativne uporabe v skladu z dobrimi kmetijskimi praksami v Uniji. Komisija se je glede ustreznih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije.

(11)

Aktivna snov z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, je bila odobrena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/951 (5). Agencija je ugotovila (6), da pri oceni tveganja za potrošnike pri vnosu te snovi s hrano nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo je na seji 19. maja 2016 ugotovil, da zadevna snov ne proizvaja relevantnih metabolitov, ki bi bili znatno toksični ali katerih vrednosti bi pomenile nezanemarljivo izpostavljenost (7). Navedeno snov je zato primerno vključiti v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(12)

Iz obrazloženih mnenj in sklepov Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(13)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Kar zadeva MRL za fluazifop-P za bučna semena, pa se uporablja od 19. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za aminopiralid v koruzi). EFSA Journal 2016;14(6):4497 [16 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(5):4459 [17 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za ciantraniliprol v namiznem grozdju). EFSA Journal 2016;14(7):4553 [14 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2015;13(10):4263 [25 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za ciflufenamid v koščičastem sadju in artičokah). EFSA Journal 2016;14(6):4519 [14 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oats (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za ciprokonazol v stročnicah, ječmenu in ovsu). EFSA Journal 2016;14(6):4526 [18 str.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za dietofenkarb v bananah). EFSA Journal 2016;14(8):4576 [18 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za mankozeb (izražen kot ogljikov disulfid) v persimonu). EFSA Journal 2016;14(5):4495 [13 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluazifop-P v bučnih semenih). EFSA Journal 2016;14(5):4486 [14 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluopiram v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(6):4520 [27 str.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za haloksifop-P v soji). EFSA Journal 2016;14(7):4551 [15 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za metalaksil v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(7):4521.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za proheksadion-kalcij v jagodah). EFSA Journal 2016;14(7):4528 [13 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za propakvizafop v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(2):4402 [31 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za pirimetanil v poru). EFSA Journal 2016;14(6):4514 [13 str.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za zoksamid v različnih listnatih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2016;14(7):4527 [13 str.].

(3)  Uredba Komisije (EU) 2016/1015 z dne 17. junija 2016 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1-naftilacetamid, 1-naftilocetno kislino, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat in tralkoksidim v ali na nekaterih proizvodih (UL L 172, 29.6.2016, str. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo ciantraniliprol). EFSA Journal 2014;12(9):3814 [249 str.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo izofetamid). EFSA Journal 2015;13(10):4265 [130 str.].

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/951 z dne 15. junija 2016 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride, sev SC1, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 159, 16.6.2016, str. 6).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo Trichoderma atroviride, sev SC1). EFSA Journal 2015;13(4):4092 [33 str.].

(7)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (Poročilo o pregledu aktivne snovi Trichoderma atroviride, sev SC1) (SANTE/10389/2016 rev. 1).


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpci za azoksistrobin, dietofenkarb, fluazifop-P, haloksifop, metalaksil, proheksadion, pirimetanil in zoksamid se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Azoksistrobin

Dietofenkarb

Fluazifop-P (vsota vseh sestavnih izomerov fluazifopa, njegovih estrov in njegovih konjugatov, izražena kot fluazifop)

Haloksifop (vsota haloksifopa, njegovih estrov, soli in konjugatov, izražena kot haloksifop (vsota R- in S-izomerov v poljubnem razmerju)) (F) (R)

Metalaksil in metalaksil-M (metalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov))

Proheksadion (proheksadion (kislina) in njegove soli, izraženi kot proheksadion-kalcij)

Pirimetanil (R)

Zoksamid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusi

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grenivke

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0120000

Lupinarji

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandeljni

0,01

 

 

 

 

 

0,2

 

0120020

Brazilski oreški

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120030

Indijski orehi

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kostanj

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lešniki

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120070

Oreški makadamije

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekani

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjole

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacije

1

 

 

 

 

 

0,2

 

0120110

Orehi

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120990

Drugo

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0130000

Pečkato sadje

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Jabolka

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130020

Hruške

 

0,8 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130040

Nešplje

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130050

Japonske nešplje

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130990

Drugo

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0140010

Marelice

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140020

Češnje

 

 

 

 

 

0,4

4

 

0140030

Breskve

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140040

Slive

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

2

 

0140990

Drugo

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

5

0151010

Namizno grozdje

 

0,01 (*1)

 

 

2

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0,9 (+)

 

 

1

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Robide

 

 

 

 

 

 

10

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

 

 

 

10

 

0153990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Borovnice

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Ameriške brusnice

0,5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154050

Šipek

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154060

Murve (črne in bele)

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

5

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0154080

Bezgove jagode

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154990

Drugo

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Mešano sadje

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Fige

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Namizne oljke

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0161040

Kumkvati

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161050

Karambole

0,1

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161060

Kakiji

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0161070

Jamun

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161990

Drugo

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162050

Zvezdasta jabolka

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162060

Persimon/virginijski kaki

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162990

Drugo

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163020

Banane

2

0,09

 

 

 

 

0,1

 

0163030

Mango

0,7

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papaje

0,3

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granatna jabolka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163060

Čirimoje

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163070

Gvave

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163080

Ananasi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163100

Durian

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163990

Drugo

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

(a)

Krompir

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

1

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0212990

Drugo

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Korenje

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Gomoljna zelena

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Hren

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambur/laška repa

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinak

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Koren peteršilja

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Redkev

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Podzemna koleraba

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Repa

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Drugo

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

10

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Česen

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Čebula

 

 

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Šalotka

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Drugo

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

3

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Paprika

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Jajčevci

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Drugo

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

1

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

2

0232010

Kumare

 

 

0,03

 

0,5

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0,03

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

2

0233010

Melone

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

5

 

 

 

0,2

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

 

1

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

6

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Motovilec

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Solata

 

 

 

 

 

 

20

 

0251030

Endivija/eskarijolka

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Rana barbica

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251060

Rukvica/rukola

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Ogrščica

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Špinača

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0252030

Listi blitve

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256060

Rožmarin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256070

Materina dušica

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256090

Lovorov list

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256100

Pehtran

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Stročnice

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

1,5

 

 

 

0,2

 

0260050

Leča

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260990

Drugo

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardij

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Belušna zelena

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Sladki komarček

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Artičoke

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Por

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Rabarbara

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0300000

STROČNICE

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Fižol

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300020

Leča

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300030

Grah

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300990

Drugo

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0401010

Lanena semena

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

 

 

0401030

Mak

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sezamova semena

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Sončnična semena

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401070

Soja

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Gorčična semena

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Bombaževo seme

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Bučna semena

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

0,4

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401120

Semena borage

0,4

 

4

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401130

Seme navadnega rička

0,5

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401140

Konopljina semena

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Semena kloščevca

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Plodovi oljnic

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402040

Kapokovec

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402990

Drugo

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0500000

ŽITA

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0500010

Ječmen

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Koruza

0,02

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Proso

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Oves

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Riž

5

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Sirek

10

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Pšenica

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Drugo

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Čaj

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kavna zrna

0,03

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631000

(a)

Cvetovi

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0631010

Kamilica

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631030

Vrtnica

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631050

Lipa

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632000

(b)

Listi in zelišča

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632030

Mate

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633000

(c)

Korenine

0,3

 

4 (+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 (*2)

 

1,5

 (*2)

0633990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0640000

Kakavova zrna

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0650000

Rožiči

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0700000

HMELJ

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810000

Semena

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0810010

Janež

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810030

Zelena

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810060

Koper

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820000

Plodovi

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0820010

Piment

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820030

Kumina

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830000

Skorja

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840000

Korenine ali korenike

 

 

(+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840020

Ingver

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840040

Hren

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

(+)

(+)

 (*2)

0840990

Drugo

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850000

Brsti

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850020

Kapre

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870000

Semenski ovoj

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0900000

SLADKORNE RASTLINE

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0900010

Koren sladkorne pese

0,2

 

0,5

0,2 (+)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900020

Sladkorni trs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900030

Koren cikorije

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Tkiva

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

(a)

Prašiči

(+)

 

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

1011010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011020

Maščevje

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011030

Jetra

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

 

 

1011040

Ledvice

0,07

 

0,06 (+)

0,06 (+)

 

 

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,06

0,06

 

 

 

 

1011990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1012020

Maščevje

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1012030

Jetra

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1012040

Ledvice

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

 

 

0,2

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,07

0,07

 

 

0,1 (*1)

 

1012990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

1013000

(c)

Ovce

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1013020

Maščevje

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1013030

Jetra

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1013040

Ledvice

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

 

 

0,2

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,07

0,07

 

 

0,1 (*1)

 

1013990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

1014000

d)

Koze

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1014020

Maščevje

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1014030

Jetra

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

0,1 (*1)

 

1014040

Ledvice

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

 

 

0,2

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,07

0,07

 

 

0,1 (*1)

 

1014990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1015010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1015020

Maščevje

0,05

 

0,04

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1015030

Jetra

0,07

 

0,03

0,03

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1015040

Ledvice

0,07

 

0,07

0,07

 (*2)

 

0,2

 (*2)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,07

0,07

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1015990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

1016010

Mišičevje

 

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1016020

Maščevje

 

 

0,02 (+)

0,015 (+)

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

0,04 (+)

0,03 (+)

 

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

0,04

0,03

 

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1017010

Mišičevje

0,01 (*1)

 

0,02

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1017020

Maščevje

0,05

 

0,04

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1017030

Jetra

0,07

 

0,03

0,03

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1017040

Ledvice

0,07

 

0,07

0,07

 (*2)

 

0,2

 (*2)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,07

 

0,07

0,07

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1017990

Drugo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

0,1 (*1)

 (*2)

1020000

Mleko

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,08

0,015

 

0,01 (*1)

0,05

0,01  (*1)

1020010

Govedo

 

 

(+)

(+)

 

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

(+)

(+)

 

 

 

 

1020030

Koze

 

 

(+)

(+)

 

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1030030

Gosi

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1030040

Prepelice

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1030990

Drugo

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

(b)

dodata se naslednja stolpca za ciantraniliprol in izofetamid:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Ciantraniliprol

Izofetamid

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

0,9

0,01  (*3)

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo

 

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*3)

0,01  (*3)

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,8

0,01  (*3)

0130010

Jabolka

 

 

0130020

Hruške

 

 

0130030

Kutine

 

 

0130040

Nešplje

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

0130990

Drugo

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0,01  (*3)

0140010

Marelice

0,01  (*3)

 

0140020

Češnje

6

 

0140030

Breskve

1,5

 

0140040

Slive

0,7

 

0140990

Drugo

0,01  (*3)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Grozdje

1,5

4

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,5

3

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01  (*3)

0,01  (*3)

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01  (*3)

0154010

Borovnice

4

 

0154020

Ameriške brusnice

0,01  (*3)

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

4

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

4

 

0154050

Šipek

4

 

0154060

Murve (črne in bele)

0,01  (*3)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,8

 

0154080

Bezgove jagode

0,01  (*3)

 

0154990