15.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/66


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/2335

z dne 23. novembra 2017

o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) vzpostavlja skupno zbirko podrobnih analitičnih podatkov o kreditih (v nadaljnjem besedilu: AnaCredit), ki bo obsegala podatke o kreditih iz vseh držav članic, katerih valuta je euro. Zbirka podatkov AnaCredit bo podpirala Eurosistem, ESCB in Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) pri opravljanju njihovih nalog, vključno z analizo denarne politike in operacijami denarne politike, upravljanjem tveganj, nadziranjem finančne stabilnosti, makrobonitetno politiko in raziskavami ter bančnim nadzorom.

(2)

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (1) določa, da morajo poročevalske enote, ki so rezidenti poročevalske države članice, poročati podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah nacionalni centralni banki (NCB) te države članice. NCB poročevalskih držav članic morajo te podatke poslati Evropski centralni banki (ECB). Zato je treba določiti postopke za tako pošiljanje v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Zlasti je potrebno, da NCB pravočasno zagotovijo referenčne podatke o nasprotnih strankah in po potrebi registrirajo nasprotne stranke v registru institucij in povezanih družb (RIAD), centralnem registru, ki vsebuje atribute o posameznih organizacijskih enotah in različne vrste razmerij med njimi ter med drugim omogoča izpeljavo struktur skupin glede na različne opredelitve v registru RIAD.

(3)

Poleg tega je treba jasno razdeliti odgovornosti NCB za poročanje podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah za opazovane enote, ki so tuje podružnice v poročevalski državi članici, Evropski centralni banki, da se omogoči zmanjšanje dvojnega poročanja ter zagotovi izvajanje uspešnih in učinkovitih statističnih postopkov v celotni verigi priprave statistike.

(4)

Zbirka podatkov AnaCredit lahko obsega tudi podatke o kreditih iz držav članic, katerih valuta ni euro, vendar se odločijo, da postanejo poročevalske države članice, in sicer tako, da vključijo določbe Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) v svoje nacionalno pravo ali drugače naložijo ustrezne zahteve za poročanje v skladu s svojim nacionalnim pravom. Te države članice lahko v svoje nacionalno pravo vključijo tudi določbe te smernice ali drugače izvedejo ukrepe po svojem nacionalnem pravu, da zagotovijo izpolnjevanje veljavnih obveznosti pošiljanja podatkov ECB na usklajen način.

(5)

V skladu s členom 24 Smernice ECB/2014/15 (2) NCB sporočajo in hranijo vse referenčne podatke o institucionalnih enotah ali, kjer je primerno, pravnih enotah, ki se zahtevajo za statistične namene, v registru RIAD. Podatki iz registra RIAD se uporabljajo tudi za pripravo uradnih seznamov denarnih finančnih institucij (MFI), investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, institucij, pomembnih za statistiko plačil, in zavarovalnih družb.

(6)

Register RIAD bi moral biti register referenčnih podatkov o vseh nasprotnih strankah, opredeljenih v Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Enolična identifikacija vseh nasprotnih strank je nujen pogoj za pravilno delovanje zbirke podatkov AnaCredit.

(7)

Treba je opredeliti obseg podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), po katerem lahko NCB vzpostavijo povratne tokove informacij ali izboljšajo obstoječe povratne tokove informacij do poročevalskih enot, pri katerih uporabijo podniz podatkov o kreditih, ki se zbirajo po navedeni uredbi. Ti povratni tokovi informacij pomagajo zagotoviti poročevalskim enotam širšo podlago za ocenjevanje kreditne sposobnosti, zlasti v zvezi s čezmejnimi dolžniki, ter izboljšati upravljanje kreditnega tveganja pri kreditnih institucijah in drugih posojilodajalcih. Povratni tok informacij lahko poveča prispevek ESCB k bonitetnemu nadzoru kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema.

(8)

ECB bi morala v eni od prihodnjih faz v sodelovanju z NCB poročevalskih držav članic vzpostaviti pravni okvir, v katerem bi bile določene podrobnosti obsega in izvajanja povratnih tokov informacij. Ta pravni okvir NCB ne bi smel preprečiti izmenjave referenčnih podatkov o nasprotnih strankah s svojimi ustreznimi poročevalskimi enotami, če se oceni, da je to potrebno za izboljšanje učinkovitosti in doslednosti postopka poročanja ter prispevanje k boljši kakovosti referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, ki se hranijo v registru RIAD.

(9)

Vzpostaviti je treba postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja. V tem postopku je treba upoštevati stališča Odbora za statistiko ESCB. NCB in drugi odbori ESCB lahko take tehnične spremembe prilog predlagajo prek Odbora za statistiko ESCB –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Ta smernica določa podrobnosti v zvezi z obveznostmi NCB, da pošiljajo ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki jih zbirajo po Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), vključno z odgovornostjo NCB za registracijo nasprotnih strank v registru RIAD, ter postopki za pošiljanje teh podatkov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Pojmi, ki se uporabljajo v tej smernici, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

V tej smernici se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„podatki o kreditih“ pomenijo podrobne podatke o kreditih in podatke o kreditnem tveganju;

(2)

„tuja podružnica v poročevalski državi članici“ pomeni tujo podružnico, ki je rezident poročevalske države članice in je pravno odvisen del kreditne institucije, ki je rezident druge poročevalske države članice;

(3)

„sedež podjetja“ pomeni pravni subjekt, katerega pravno odvisen del je tuja podružnica;

(4)

„domača NCB“ pomeni NCB poročevalske države članice, katere rezident je kreditna institucija, katere pravno odvisen del je tuja podružnica;

(5)

„NCB države gostiteljice“ pomeni NCB poročevalske države članice, katere rezident je tuja podružnica;

(6)

„koda RIAD“ pomeni enolično identifikacijsko oznako nasprotne stranke za vse nasprotne stranke, kadar NCB o njih poročajo ECB;

(7)

„pristojna NCB“ za potrebe opredelitve vlog in odgovornosti na področju referenčnih podatkov o nasprotnih strankah pomeni NCB poročevalske države članice, katere rezident je nasprotna stranka. ECB se šteje kot pristojna NCB za nasprotne stranke, ki niso rezidenti poročevalske države članice;

(8)

„izvorna NCB“ za potrebe opredelitve vlog in odgovornosti na področju referenčnih podatkov o nasprotnih strankah pomeni NCB poročevalske države članice, ki ECB poroča referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki so rezidenti druge države članice;

(9)

„izhodni podatki“ pomenijo podatke, ki jih ustvari ECB v okviru podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah;

(10)

„upravljanje kakovosti podatkov“ pomeni zagotavljanje, preverjanje in ohranjanje kakovosti izhodnih podatkov z uporabo ciljev upravljanja kakovosti podatkov, meril za upravljanje kakovosti podatkov in pragov upravljanja kakovosti podatkov;

(11)

„cilj upravljanja kakovosti podatkov“ pomeni referenčno merilo za ocenjevanje kakovosti izhodnih podatkov;

(12)

„merilo za upravljanje kakovosti podatkov“ pomeni statistični kazalnik, ki meri raven, do katere je bil dosežen posamezen cilj upravljanja kakovosti podatkov;

(13)

„prag upravljanja kakovosti podatkov“ pomeni najnižjo raven preverjanja, ki ga je treba opraviti, da bi bile izpolnjene zahteve okvira za upravljanje kakovosti podatkov glede posameznega cilja upravljanja kakovosti podatkov.

POGLAVJE II

OBVEZNOSTI POROČANJA NCB V ZVEZI S PODATKI O KREDITIH IN REFERENČNIMI PODATKI O NASPROTNIH STRANKAH

Člen 3

Splošne obveznosti poročanja NCB v zvezi s podatki o kreditih in referenčnimi podatki o nasprotnih strankah

NCB pripravljajo in poročajo ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah v skladu s shemami iz prilog I do IV k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ob upoštevanju pravic NCB, da odobrijo odstopanja ali omogočijo manj pogosto poročanje v skladu s členom 16 navedene uredbe.

Člen 4

Posebne obveznosti poročanja, pogostost in roki za NCB

1.   NCB pošljejo ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki jih zbirajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), kakor je določeno v členu 13(4) do (8) navedene uredbe.

2.   NCB identificirajo vsak atribut podatkov o kreditih, ki:

(a)

ni relevanten: to pomeni atribut podatkov, ki se ne uporablja za instrument, zavarovanje ali nasprotno stranko, na katero se nanaša; ali

(b)

se ne zahteva: to pomeni atribut podatkov, ki je v skladu z Uredbo (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) izrecno določen kot informacija, ki je ni treba poročati, ali atribut podatkov, za katerega je NCB v skladu z navedeno uredbo odločila, da ga ne bo zbirala.

3.   NCB zagotovijo, da so za vsak referenčni datum poročanja vse zadevne nasprotne stranke registrirane v registru RIAD in imajo referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki so veljavni na ta referenčni datum poročanja. Čeprav v skladu s členom 13(8) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) za podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah velja isti datum pošiljanja, si NCB v razumnih mejah prizadevajo, da zagotovijo referenčne podatke o nasprotnih strankah in po potrebi registrirajo nasprotno stranko v registru RIAD najmanj en dan pred pošiljanjem zadevnih podatkov o kreditih.

Člen 5

Dejanska poročevalska populacija

1.   NCB identificirajo in pregledajo dejansko poročevalsko populacijo na podlagi:

(a)

opredelitve dejanske poročevalske populacije iz člena 3 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(b)

odstopanj, ki so jih NCB odobrile v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ob upoštevanju skupnega neporavnanega zneska posojil vsem sektorjem ob koncu decembra prejšnjega koledarskega leta, ki se NCB poroča v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33) (3);

(c)

informacij, ki jih poročevalske enote zagotovijo NCB v zvezi z združitvijo, delitvijo ali reorganizacijo, ki bi lahko vplivala na izpolnitev njihovih statističnih obveznosti;

(d)

ureditev med zadevnimi NCB za izognitev dvojnemu poročanju za tuje podružnice v skladu s členoma 6(3) in 16(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(e)

ureditev med zadevnimi NCB za razdelitev odgovornosti v zvezi s tujimi podružnicami v poročevalski državi članici v skladu s členom 6 te smernice.

2.   Brez poseganja v vključitev novih poročevalskih enot, ki se ustanovijo v poročevalskih državah članicah, v dejansko poročevalsko populacijo po prvem poročanju po Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) NCB preverijo izpolnjevanje pogojev za odobritev ali preklic odstopanja, določenih v členu 16 navedene uredbe. NCB izvedejo ta postopek v prvem četrtletju vsakega leta na podlagi statusa dejanske poročevalske populacije v decembru prejšnjega leta. NCB lahko odloči, da izvedbo tega postopka odloži do prvega četrtletja 2021.

3.   NCB zagotovijo, da se za vsak referenčni datum poročanja v registru RIAD registrirajo naslednje nasprotne stranke:

(a)

poročevalske enote v skladu s točko 8 člena 1 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ki so rezidenti iste poročevalske države članice kot NCB;

(b)

opazovane enote, ki so tuje podružnice poročevalskih enot iz točke (a), v skladu s točko 9 člena 1 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(c)

sedeži podjetij, ki jim pripadajo opazovane enote iz točke (b).

NCB te nasprotne stranke registrirajo takoj, ko izpolnijo merila za (i) poročevalsko enoto, (ii) opazovano enoto ali (iii) sedež podjetja, ki mu pripada opazovana enota, in vedno pred prvim referenčnim datumom poročanja, po katerem izpolnijo merila za take nasprotne stranke.

4.   NCB zagotovijo, da se za vsak referenčni datum poročanja v registru RIAD za vsako opazovano enoto registrirajo naslednje informacije:

(a)

razmerje med opazovano enoto in pravnim subjektom, katerega del je opazovana enota;

(b)

referenčni datum, ko opazovane enote poročajo informacije v zbirko podatkov AnaCredit;

(c)

morebitna odstopanja, ki se uporabljajo, pri čemer se navede, ali:

(i)

je bilo odstopanje odobreno v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(ii)

odstopanje zajema nekatere ali vse zahteve za poročanje, kakor je opredeljeno v členu 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); ali

(iii)

je bilo odstopanje odobreno tujim podružnicam v skladu z ureditvijo med zadevnimi NCB za izognitev dvojnemu poročanju v skladu s členoma 6(3) in 16(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(d)

potrditev, ali je NCB odločila, da ne bo zbirala informacij, v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

(e)

potrditev, ali se uporablja obveznost zgolj četrtletnega poročanja podatkov o kreditih v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), in

(f)

potrditev, ali mora opazovana enota poročati podatke o tveganju nasprotne stranke v skladu s predlogo 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) zgolj četrtletno.

5.   Domača NCB v registru RIAD registrira odločitev v skladu s členom 6(3)(a) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da od pravnega subjekta, katerega del je tuja podružnica, ne bo zbirala nobenih atributov podatkov o tej tuji podružnici, navedenih v predlogi 1 v Prilogi I k navedeni uredbi, ali da bo od njega zbirala samo del teh atributov podatkov, če te instrumente ima ali servisira tuja podružnica, ki je rezident druge poročevalske države članice.

6.   NCB države gostiteljice v registru RIAD registrira odločitev v skladu s členom 6(3)(b) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da od tuje podružnice, ki je del pravnega subjekta, ki je rezident druge poročevalske države članice, ne bo zbirala nobenih atributov podatkov, navedenih v predlogi 2 v Prilogi I k navedeni uredbi, ali da bo od nje zbirala samo del teh atributov podatkov.

7.   Zadevna NCB obvesti ECB o postopkih, načrtovanih v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) za izpolnitev zahtev za statistično poročanje iz navedene uredbe v primeru združitve, delitve ali reorganizacije, ki vključuje poročevalsko enoto ali več poročevalskih enot in ki bi lahko vplivala na izpolnitev zahtev za statistično poročanje teh poročevalskih enot.

Člen 6

Razdelitev odgovornosti za tuje podružnice v poročevalski državi članici

1.   Kadar sta pravni subjekt in katera od njegovih tujih podružnic rezidenta različnih poročevalskih držav članic, si NCB v razumnih mejah prizadevajo, da se v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) izognejo dvojnemu poročanju istih podatkov, in sicer tako, da uskladijo zbiranje atributov podatkov, navedenih v predlogah 1 in 2 v Prilogi I k navedeni uredbi, od zadevne poročevalske enote in njenih tujih podružnic.

2.   V Prilogi II k tej smernici je opredeljena razdelitev odgovornosti NCB, ki poročajo ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah za tuje podružnice v poročevalski državi članici, ob upoštevanju odstopanj, ki se odobrijo poročevalskim enotam.

3.   Domača NCB in NCB države gostiteljice, ki sta vključeni v zbiranje podatkov od tuje podružnice v poročevalski državi članici, se lahko dogovorita o drugačni razdelitvi odgovornosti za poročanje podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ECB, ki prevlada nad razdelitvijo odgovornosti, določeno v Prilogi II k tej smernici, ob upoštevanju odstavka 4. V skladu s tako ureditvijo domača NCB in NCB države gostiteljice obvestita ECB in registrirata v registru RIAD naslednje informacije:

(a)

katera NCB je odgovorna za to, da pošlje ECB informacije iz predloge 1 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), in

(b)

katera NCB je odgovorna za to, da pošlje ECB informacije iz predloge 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Obe NCB v registru RIAD registrirata ustrezne referenčne podatke o nasprotnih strankah.

4.   Ureditev, ki prevlada nad razdelitvijo odgovornosti za pošiljanje informacij iz predlog 1 in 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ne sme povzročiti tega, da se ECB pošlje manj podatkov o kreditih v primerjavi z ureditvijo iz Priloge II, brez poseganja v odločitev NCB, da nekaterih atributov podatkov ne bo zbirala, v skladu s členom 7 navedene uredbe.

5.   Če med dvema zadevnima NCB obstaja ureditev v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), zaradi katere samo ena od njiju od tuje podružnice v poročevalski državi članici zbira vse podatke (predlogi 1 in 2) in jih pošilja ECB, potem:

(a)

NCB, ki ne pošilja podatkov ECB, lahko odloči, da od te tuje podružnice v poročevalski državi članici ne bo zbirala nobenih podatkov, v skladu s členoma 8(5) in 16(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da se izogne dvojnemu poročanju, in

(b)

ECB prejete podatke v zvezi s tujo podružnico v poročevalski državi članici pošlje NCB, ki ne pošilja podatkov ECB, da jih ta NCB lahko uporabi v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Člen 7

Prehodne določbe glede pošiljanja podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah

1.   Kadar NCB izvajajo pravico iz člena 19 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da odložijo prvo pošiljanje podatkov o kreditih, ki se nanašajo na vse referenčne datume poročanja pred 1. februarjem 2019, Evropski centralni banki, se prvo pošiljanje opravi najpozneje 31. marca 2019.

2.   Brez poseganja v člen 2(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) lahko NCB, če uporabi prehodno določbo za podatke o kreditih iz odstavka 1, odloži prvo pošiljanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ECB, pod pogojem, da te podatke pošlje ECB šest mesecev pred prvim poročanjem podatkov o kreditih in v vsakem primeru najpozneje 30. septembra 2018.

3.   Brez poseganja v člen 19 Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) NCB svojo odločitev za odložitev prvega pošiljanja podatkov o kreditih ECB registrirajo v registru RIAD do 30. junija 2018. Te informacije se lahko posodobijo pred prvim poročanjem podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, če morajo NCB odložiti prvo pošiljanje.

4.   V zvezi s prvim poročanjem mesečnih in četrtletnih podatkov o kreditih NCB do 31. marca 2018 obvestijo ECB o svoji izbrani poročevalski populaciji tako, da te informacije registrirajo v registru RIAD.

POGLAVJE III

POSEBNE OBVEZNOSTI POROČANJA V ZVEZI Z REFERENČNIMI PODATKI O NASPROTNIH STRANKAH V REGISTRU RIAD

Člen 8

Identifikacija nasprotnih strank v registru RIAD

1.   NCB identificirajo vsako rezidenčno ali nerezidenčno nasprotno stranko, katere podatke poročajo, z njeno enolično kodo RIAD, ob upoštevanju pogojev iz te smernice.

2.   NCB sprejmejo vse možne ukrepe, da zadevne nasprotne stranke pravilno identificirajo v registru RIAD in da jih označijo z ustrezno kodo RIAD, ne glede na državo, katere rezidenti so. To velja tudi, kadar NCB za zbiranje podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah in njihovo pošiljanje ECB uporablja samo predlogo 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), medtem ko druga NCB za zbiranje in pošiljanje podatkov o isti nasprotni stranki uporablja predlogo 1 v Prilogi I k navedeni uredbi, ter kadar so poročevalskim enotam odobrena delna odstopanja.

3.   NCB uporabijo pravilne kode RIAD za stalno dosledno označevanje vseh nasprotnih strank in jih pravočasno posodobijo v primeru sprememb, npr. kadar pristojna NCB poseže, da se začasna koda nadomesti z uradno kodo RIAD.

4.   NCB lahko zahtevajo, da poročevalske enote uporabljajo poseben niz identifikacijskih oznak nasprotnih strank. V Prilogi IV k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) je določeno, da lahko zadevna NCB poročevalskim enotam dovoli, da za označitev nasprotnih strank pri primarnem pošiljanju uporabijo svojo posebno identifikacijsko oznako nasprotne stranke. V tem primeru NCB, ki uporablja predlogo 1 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) za zbiranje in podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, vzporedi različne identifikacijske oznake nasprotnih strank, ki jih poročevalske enote uporabijo za označitev iste nasprotne stranke, in ustrezno kodo RIAD, ki se uporabi za sekundarno pošiljanje.

5.   NCB zagotovijo, da so vse nasprotne stranke, povezane z instrumenti, ki se poročajo v zbirko podatkov AnaCredit, ne glede na vlogo nasprotne stranke in državo, katere rezident je, na zadevni referenčni datum poročanja registrirane v registru RIAD. NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da novo nasprotno stranko registrirajo v registru RIAD najmanj en dan pred tem, ko pošljejo ECB podatke o kreditih, ki se nanašajo na instrumente, s katerimi je nasprotna stranka povezana.

Člen 9

Pošiljanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah v register RIAD

1.   NCB poročajo ECB referenčne podatke o nasprotnih strankah v skladu z nizom referenčnih podatkov o nasprotnih strankah iz predloge 1 v Prilogi I ter tabel 2 in 3 v Prilogi III k Uredbi (EU) 2016/867(ECB/2016/13).

2.   NCB lahko referenčne podatke o nasprotnih strankah, vključno z identifikacijskimi oznakami, pridobijo od ustreznih poročevalskih enot ali na podlagi memorandumov o soglasju, ki jih sklenejo z nacionalnimi statističnimi uradi, pristojnimi nacionalnimi organi ali drugimi nacionalnimi institucijami, pod pogojem, da se te informacije lahko uporabijo za namene, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 2533/98 (4).

3.   NCB posodobijo referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki jih pošiljajo ECB, takoj ko se seznanijo s spremembo enega ali več atributov podatkov. To velja za rezidenčne in nerezidenčne nasprotne stranke.

4.   Čeprav NCB lahko odločijo, da od posameznih poročevalskih enot nekaterih atributov referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ne bodo zbirale, npr. kadar ima atribut v tabelah 2 in 3 v Prilogi III k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) oznako „N“, NCB v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) v register RIAD vedno poročajo identifikacijsko oznako pravnega subjekta (legal entity identifier – LEI), ne glede na vlogo nasprotne stranke in državo, katere rezident je. Če nasprotni stranki oznaka LEI ni bila dodeljena, NCB poročajo nacionalno identifikacijsko oznako s seznama nacionalnih identifikacijskih oznak, ki je objavljen na spletni strani ECB kot priloga k priročniku za poročanje AnaCredit.

5.   Poleg obveznih identifikacijskih oznak subjektov, ki se zahtevajo po Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), NCB poročajo v register RIAD vse druge razpoložljive nacionalne identifikacijske oznake za posamezno nasprotno stranko, pod pogojem, da se te informacije lahko uporabijo v skladu z ureditvijo zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 2533/98.

6.   Nacionalnim centralnim bankam ni treba v register RIAD poročati nobenih referenčnih informacij o nasprotni stranki, če je ta nasprotna stranka uvrščena na seznam mednarodnih organizacij, ki je objavljen na spletni strani ECB kot priloga k priročniku za poročanje AnaCredit in ga ECB v sodelovanju z NCB redno posodablja. V teh primerih NCB za identifikacijo mednarodne organizacije pri pošiljanju podatkov o kreditih ECB uporabi samo pravilno kodo RIAD. To velja tudi za nasprotne stranke na seznamu MFI, razen kadar je nasprotna stranka v vlogi dolžnika; v tem primeru NCB izpolnijo splošne zahteve za poročanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah.

Člen 10

Odgovornost NCB za identifikacijo rezidenčnih nasprotnih strank, ki so registrirane v registru RIAD

1.   NCB so odgovorne za enolično identifikacijo vseh rezidenčnih nasprotnih strank v registru RIAD in sprejmejo vse možne ukrepe, s katerimi preprečijo, da bi se dva različna zapisa ali več različnih zapisov v registru RIAD nanašalo na isto rezidenčno nasprotno stranko.

2.   Podrobne informacije o dejanjih, ki jih morajo NCB izvršiti za zagotovitev enolične identifikacije nasprotnih strank v registru RIAD in upravljanje njihovih referenčnih podatkov, so navedene v Prilogi I.

3.   Ko se rezidenčna nasprotna stranka registrira v registru RIAD z začasno kodo RIAD, pristojna NCB najpozneje do zadnjega delovnega dne drugega meseca po datumu, ko od centralne storitve za identifikacijo prejme seznam možnih dvojnikov, oceni, ali je nova začasna nasprotna stranka dvojnik obstoječe rezidenčne nasprotne stranke ali resnično nova nasprotna stranka. V prvem primeru, tj. če se ugotovi ujemanje, pristojna NCB izbere pravo ujemanje s prejetega seznama in s tem razveljavi (zamrzne) novo začasno nasprotno stranko v korist ustrezne obstoječe rezidenčne nasprotne stranke (živa nasprotna stranka). V drugem primeru, tj. če ni ujemanja, pristojna NCB novi začasni nasprotni stranki dodeli uradno kodo RIAD.

4.   Pri odpravljanju podvajanja NCB najprej rešijo primere, ki vključujejo nove začasne rezidenčne nasprotne stranke z največjimi izpostavljenostmi po podatkih o kreditih, ki se poročajo ECB.

5.   NCB uporabijo vse razpoložljive informacije na nacionalni ravni, da zagotovijo, kolikor je mogoče, da so referenčne informacije o rezidenčnih nasprotnih strankah, ki se registrirajo v registru RIAD, popolne, točne in posodobljene. NCB zato ocenijo vse zanesljive vire informacij, pod pogojem, da se te informacije lahko uporabijo v skladu z ureditvijo zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 2533/98, z namenom, da v register RIAD vnesejo najboljše možne referenčne informacije o vseh zadevnih nasprotnih strankah.

6.   V primeru nasprotnih strank, ki so rezidenti države, v kateri ni pristojne NCB, ki bi zagotavljala referenčne podatke o nasprotnih strankah, si ECB v razumnih mejah prizadeva zagotoviti enolično identifikacijo in referenčne podatke za te nasprotne stranke na podlagi razpoložljivih informacij, pri čemer sledi dejanjem, ki se zahtevajo od „pristojne NCB/ECB“ v Prilogi I k tej smernici. Pri tem ECB najprej reši primere, ki vključujejo nasprotne stranke z največjimi izpostavljenostmi po informacijah, ki so na razpolago v zbirki podatkov AnaCredit.

7.   Register RIAD za vsako nasprotno stranko izračuna končni zapis vsakega atributa podatkov po vnaprej določenih pravilih za združevanje, pri čemer določi prednostni vrstni red vseh možnih predloženih virov podatkov. Če NCB ocenijo, da standardna pravila za združevanje (določitev vrstnega reda vseh možnih virov), ki jih je določila ECB, niso ustrezna, določijo in pisno sporočijo ECB pravila za združevanje, ki se bodo v registru RIAD uporabljala za izračun končnega zapisa referenčnih podatkov za vse rezidenčne nasprotne stranke. Pristojna NCB lahko za vsak atribut referenčnih podatkov o nasprotnih strankah določi drugačno metodo in to metodo po potrebi občasno spreminja.

8.   NCB zagotovijo, da sta seznam nacionalnih identifikacijskih oznak in seznam pravnih oblik, ki sta objavljena na spletni strani ECB kot priloga k priročniku za poročanje AnaCredit, za njihovo državo članico posodobljena. NCB pravočasno pisno obvestijo ECB o vsaki spremembi, za katero menijo, da je potrebna.

POGLAVJE IV

POSTOPKI IN STANDARDI ZA POŠILJANJE V REGISTER RIAD

Člen 11

Dodelitev kode RIAD

1.   NCB ob prvi registraciji v registru RIAD vsaki rezidenčni nasprotni stranki dodelijo uradno kodo RIAD in nerezidenčnim nasprotnim strankam začasno kodo RIAD v zahtevani obliki.

2.   NCB zagotovijo, da so kode RIAD, ki jih dodelijo rezidenčnim in nerezidenčnim nasprotnim strankam, izključne, tj. da niso povezane z več kot eno nasprotno stranko, in da se v času ne spreminjajo.

3.   NCB so odgovorne za dodelitev uradne kode RIAD vsem rezidenčnim nasprotnim strankam, ki jih je izvorna NCB ali ECB najprej registrirala v registru RIAD z začasno kodo RIAD.

4.   ECB obvesti NCB poročevalskih držav članic, če se spremeni koda RIAD nasprotne stranke, ne glede na državo, katere rezident je. NCB uporabijo veljavno kodo RIAD za vse nasprotne stranke od dneva, ko se pošljejo naslednji podatki o kreditih in referenčni podatki o nasprotnih strankah.

Člen 12

Standardi za pošiljanje v zvezi z registrom RIAD

1.   NCB za pošiljanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ECB uporabijo register RIAD. Vsako redno nalaganje informacij se organizira v obliki prenosa datotek prek standardne rešitve ESCB. Za manjše količine podatkov lahko NCB namesto tega obdelajo sporočila o potrditvi prejema ali posodobijo atribute prek omrežja.

2.   Da se čim bolj zmanjša število operativnih napak ter zagotovita točnost in skladnost posodobitev, ki se poročajo v register RIAD, NCB pred pošiljanjem podatkov ECB izvedejo preverjanja veljavnosti, ki ustrezajo zadevnim specifikacijam za izmenjavo podatkov.

Člen 13

Potrditev prejema in potrditev napake

1.   Po prejemu posodobitev ECB nemudoma izvede preverjanja, da preveri kakovost predloženih informacij.

2.   ECB v skladu s členom 24(5) Smernice ECB/2014/15 zagotovi NCB:

(a)

potrditev prejema, ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah, ki so bile obdelane in uspešno vnesene v ustrezni niz podatkov, in/ali

(b)

potrditev napake, ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah in preverjanjih veljavnosti, ki niso bila uspešna.

3.   NCB sprejmejo ukrepe, da hitro pošljejo popravljene informacije.

Člen 14

Prvo pošiljanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah v register RIAD

1.   NCB pošljejo ECB prvi niz referenčnih podatkov o nasprotnih strankah najpozneje šest mesecev pred prvim pošiljanjem podatkov o kreditih v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in si v razumnih mejah prizadevajo, da to storijo pred zadevnim rokom, določenem v členu 7(2) te smernice.

2.   Kar zadeva vsebino prvega pošiljanja referenčnih podatkov o nasprotnih strankah iz odstavka 1, NCB pošljejo najmanj referenčne podatke o nasprotnih strankah, za katere se lahko na podlagi razpoložljivih informacij razumno oceni, da so pomembni.

3.   Za prvo pošiljanje referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ECB iz odstavka 1 se uporabljajo enaki minimalni skupni standardi za prenos, točnost, vsebinsko skladnost in popravke, kot so določeni v Prilogi V k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

4.   Kjer je relevantno, prvi niz referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, ki jih poročajo NCB, obsega naslednje atribute podatkov:

(a)

identifikacijska oznaka nasprotne stranke (koda RIAD);

(b)

oznaka LEI;

(c)

če oznaka LEI ni na voljo, nacionalna identifikacijska oznaka s seznama nacionalnih identifikacijskih oznak, ki je objavljen na spletni strani ECB, sestavljena iz dveh različnih spremenljivk: vrste identifikacijske oznake (ali po potrebi njenega opisa) in ustrezne kode (razen če je vrsta identifikacijske oznake „ni relevantno“);

(d)

ime;

(e)

naslov: država;

(f)

naslov: mesto/vas;

(g)

naslov: ulica;

(h)

pravna oblika;

(i)

institucionalni sektor.

5.   Dejanski seznam atributov referenčnih podatkov, ki jih NCB predložijo za posamezno nasprotno stranko pri prvem pošiljanju referenčnih podatkov o nasprotnih strankah v register RIAD, se lahko razlikuje glede na relevantnost različnih atributov za posebno vlogo in kategorijo nasprotne stranke, kakor je opisano v tabelah 2 in 3 v Prilogi III k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

POGLAVJE V

ZBIRANJE PODATKOV O KREDITIH IN REFERENČNIH PODATKOV O NASPROTNIH STRANKAH S STRANI NCB

Člen 15

Odstopanja in manj pogosto poročanje

1.   Za potrebe člena 16(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) NCB pri izračunavanju skupnega neporavnanega zneska posojil vsem sektorjem, ki ga v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) poročajo vse poročevalske enote, ki so rezidenti poročevalske države članice, upoštevajo samo skupni neporavnani znesek posojil vseh poročevalskih enot, zajetih v dejanski poročevalski populaciji iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), vključno s skupnim neporavnanim zneskom posojil vseh poročevalskih enot, ki se jim odobri odstopanje. Da ne bi bilo dvoma, NCB ne upošteva skupnega neporavnanega zneska posojil tujih podružnic, ki niso rezidenti poročevalske države članice te NCB.

2.   Za potrebe člena 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) NCB pri omogočanju majhnim poročevalskim enotam, da podatke o kreditih, ki se nanašajo na referenčne datume poročanja pred 1. januarjem 2021, poročajo četrtletno namesto mesečno, upoštevajo skupni prispevek:

(a)

majhnih poročevalskih enot, ki se jim odobri odstopanje v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), in

(b)

poročevalskih enot, ki izpolnjujejo pogoje za četrtletno poročanje v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

k skupnemu neporavnanemu znesku posojil, ki ga v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) poročajo vse poročevalske enote, ki so rezidenti poročevalske države članice, ter zagotovijo, da ta skupni prispevek ne presega 4 %.

3.   V skladu s členoma 6(3) in 16(3) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) lahko zadevna NCB poročevalskim enotam, ki so tuje podružnice v poročevalski državi članici, odobri odstopanja v obsegu, kolikor lahko NCB iz drugih virov pridobijo podatke, ki izpolnjujejo zahteve glede kakovosti in rokov iz člena 14(3) navedene uredbe. Pravica NCB, da odobrijo taka odstopanja, je odvisna od uskladitve med zadevnimi NCB na podlagi ureditve za izognitev dvojnemu poročanju v skladu s členom 6 te smernice. Da ne bi bilo dvoma, se poročevalska enota, ki ji je odobreno odstopanje v skladu s členom 16(3), ne šteje za majhno poročevalsko enoto, ki ji je odobreno odstopanje v skladu s členom 16(1), ali majhno poročevalsko enoto, ki lahko poroča četrtletno ali mesečno v skladu s členom 16(2).

4.   Zadevne NCB lahko pri izvajanju pooblastil iz člena 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) majhnim poročevalskim enotam odobrijo odstopanja, ki zajemajo nekatere ali vse zahteve za poročanje, vključno s tistimi, ki se nanašajo izključno na določene opazovane enote, ki so del poročevalske enote, ki je pravni subjekt.

Člen 16

Sodelovanje s pristojnimi organi

1.   Kadar je vse podatke iz Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) ali del teh podatkov mogoče pridobiti od pristojnih organov, ki niso NCB, ter se ti podatki lahko uporabijo v obsegu in za namene, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 2533/98, lahko NCB s temi organi vzpostavijo ustrezno ureditev sodelovanja, da zagotovijo stalno strukturo za prejemanje teh podatkov.

2.   NCB zagotovijo, da podatki iz odstavka 1 izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), preden jih pošljejo ECB.

POGLAVJE VI

UPRAVLJANJE KAKOVOSTI PODATKOV

Člen 17

Standardi za pošiljanje z uporabo ESCB-Net

1.   Za elektronsko pošiljanje podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, ki jih zahteva ECB, NCB uporabljajo ESCB-Net, ki ga zagotavlja ESCB. ECB dajo te podatke na razpolago ECB v skladu s standardi za poročanje SDMX (5), ki so določeni posebej.

2.   NCB lahko uporabijo druge načine pošiljanja podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, če s tem predhodno soglaša ECB.

Člen 18

Upravljanje kakovosti podatkov

1.   Brez poseganja v pravice preverjanja, ki jih ima ECB po Uredbi (ES) št. 2533/98 in Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, danih na razpolago ECB, ter v okviru splošnega upravljanja kakovosti podatkov tesno sodelujejo z ECB.

2.   NCB določijo pogoje, zaradi katerih zavrnejo podatke, ki jih prejmejo od poročevalskih enot.

3.   NCB spremljajo opazovane enote, za katere so bile informacije zavrnjene, in napredek od enega obdobja poročanja do naslednjega. NCB obvestijo ECB o rezultatih tega spremljanja.

4.   NCB zagotavljajo, preverjajo in ohranjajo kakovost podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah, da zagotovijo: (i) kakovost agregiranih izhodnih podatkov; (ii) skladnost podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ter (iii) skladnost z drugimi statistikami. Zlasti NCB pred pošiljanjem podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah ECB preverijo, da:

(a)

datoteke, ki se pošljejo ECB, izpolnjujejo tehnične specifikacije za pošiljanje ECB;

(b)

je vsak zapis enolično identificiran;

(c)

je identifikacijska oznaka pogodbe enolična za vsako pogodbo, ki ustvarja kreditno tveganje za isto opazovano enoto, in se nikoli ponovno ne uporabi za identifikacijo druge pogodbe z isto opazovano enoto;

(d)

je vsaka identifikacijska oznaka instrumenta enolična za vsako pogodbo opazovane enote in se nikoli ponovno ne uporabi za identifikacijo drugega instrumenta za isto pogodbo in opazovano enoto;

(e)

je identifikacijska oznaka zavarovanja enolična za vsako zavarovanje, ki ga prejme ista opazovana enota, in se nikoli ponovno ne uporabi za identifikacijo drugega zavarovanja iste opazovane enote;

(f)

so podatki o kreditih in referenčni podatki o nasprotnih strankah, ki se pošljejo, popolni in skladni;

(g)

so vse nasprotne stranke povezane z instrumenti, ki so registrirani v sistemu RIAD, in označene z ustrezno identifikacijsko oznako nasprotne stranke (kodo RIAD) na podlagi informacij, ki jih zagotovijo poročevalske enote.

5.   NCB, ki pošiljajo podatke iz predloge 1 ali predloge 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), pred pošiljanjem podatkov o kreditih ECB preverijo in zagotovijo, da so za vsak instrument, ki se poroča za vsako z instrumentom povezano nasprotno stranko, zahtevani referenčni podatki o nasprotnih strankah za vse nasprotne stranke registrirani v registru RIAD.

6.   Podatki o kreditih in referenčni podatki o nasprotnih strankah, ki jih NCB pošiljajo, morajo biti skladni s podatki, ki se hranijo v nacionalnih zbirkah podatkov zaradi upravljanja kakovosti podatkov na nacionalni ravni.

7.   Kadar dve NCB pošiljata ECB podatke o kreditih za opazovane enote, ki so tuje podružnice v poročevalski državi članici, v skladu s členom 6, je vsaka NCB odgovorna za kakovost podatkov, ki jih poroča. Zlasti če dve NCB uredita razdelitev odgovornosti za sekundarno poročanje, zadevni NCB zagotovita, da so podatki o kreditih in referenčni podatki o nasprotnih strankah, ki jih poroča ena NCB, skladni s tistimi, ki jih poroča druga NCB. Potem ko se informacije naložijo v zbirko podatkov AnaCredit, ECB zato zadevnim NCB pošlje prejete informacije, da se zagotovi, da so podatki o kreditih in referenčni podatki o nasprotnih strankah, ki se poročajo vsaki od njiju, skladni.

8.   NCB preverijo skladnost in točnost podatkov o kreditih in referenčnih podatkov o nasprotnih strankah tako, da jih primerjajo z drugimi nizi podatkov, ki se zbirajo na nacionalni ravni po nacionalnem pravu ali pravu Unije, ko so ti na razpolago. NCB upoštevajo razlike v metodologiji in rokih za nize podatkov, ki se uporabijo za oceno kakovosti podatkov v zbirki podatkov AnaCredit.

9.   Za vsako pošiljanje podatkov o kreditih za opazovano enoto, referenčni datum poročanja in vrsto poročanja, tj. atribute mesečnih podatkov v predlogah 1 in 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) ter atribute četrtletnih podatkov v predlogi 2 v Prilogi I k navedeni uredbi, AnaCredit nacionalni centralni banki, ki je poslala informacije, samodejno pošlje sporočilo o potrditvi, v katerem se navede, ali je sistem datoteko naložil ali zavrnil. V primeru zavrnitve se v sporočilu navede razlog za zavrnitev.

10.   ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah oceni z uporabo niza preverjanj veljavnosti, v tesnem sodelovanju z NCB. Ocenjevanje se izvede pravočasno. ECB in NCB lahko skupaj usklajujejo ukrepe za upravljanje kakovosti podatkov, pri čemer upoštevajo pomembnost razlik med merili za upravljanje kakovosti podatkov in cilji upravljanja kakovosti podatkov, in sicer na nacionalni ravni in na ravni euroobmočja.

11.   Za vsako pošiljanje podatkov o kreditih za opazovano enoto, referenčni datum poročanja in vrsto poročanja, ki se naloži v zbirko podatkov AnaCredit, se prek AnaCredit samodejno pošlje sporočilo o potrditvi z rezultati preverjanj veljavnosti. V tem sporočilu se navedejo podatki, ki niso prestali preverjanj veljavnosti AnaCredit, in preverjanje veljavnosti, zaradi katerega je prišlo do napake.

12.   Če je opazovana enota tuja podružnica v poročevalski državi članici in za opazovano enoto informacije poročata dve NCB:

(a)

se sporočila iz odstavka 11 pošljejo tema NCB in

(b)

je vsaka NCB odgovorna za kakovost podatkov, ki se nanaša na informacije v predlogi. Zlasti je vsaka NCB odgovorna za preverjanja veljavnosti, s katerimi se preverjata skladnost in celovitost poročanih informacij v predlogah 1 in 2 v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Za ta namen vsaka NCB zagotovi pravilnost poročanih informacij v predlogi, za katero je odgovorna.

13.   NCB vzpostavijo in spremljajo mehanizme, ki so potrebni, da poročevalske enote pregledajo in popravijo podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah, ki ne prestanejo preverjanj veljavnosti AnaCredit, tako da lahko NCB hitro predložijo razpoložljive popravke.

14.   Za spremljanje izvajanja ustreznih postopkov za zbiranje, preverjanje, obdelovanje in izkazovanje informacij, s katerimi se zagotavlja kakovost zbranih podatkov, ECB in NCB vsaki dve leti predložijo poročilo o kakovosti Svetu ECB. Poročila o kakovosti obsegajo podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah ter dajejo tudi informacije o metodah in postopkih, ki so jih NCB vzpostavile za enolično identifikacijo rezidenčnih nasprotnih strank. Prvo poročilo o kakovosti se pripravi decembra 2020 za referenčni datum poročanja september 2020.

Člen 19

Politika popravkov

1.   NCB pošljejo ECB vse popravke, ki so jih prejele od poročevalskih enot, takoj ko jih obdelajo.

2.   NCB s poročevalskimi enotami vzpostavijo ureditev, ki omogoča, da se lahko popravki podatkov, za katere je v sporočilih o potrditvi iz člena 18(11) navedeno, da niso prestali preverjanj veljavnosti AnaCredit, pošljejo hitro in najpozneje na naslednji datum, ko je treba poslati informacije za to opazovano enoto.

3.   NCB pošljejo popravke kadar koli po referenčnem datumu poročanja.

4.   NCB pošljejo popravke za vsa obdobja poročanja, če obstajajo.

5.   ECB popravke po prejemu od NCB brez odlašanja samodejno obdela in shrani v skupno zbirko podatkov. ECB po nadaljnji obdelavi popravkov obvesti ustrezne NCB o rezultatih dodatne ocene kakovosti.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Poenostavljen postopek spreminjanja

Izvršilni odbor ECB lahko ob upoštevanju stališč Odbora za statistiko ESCB izvede tehnične spremembe prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja za poročevalske enote ali NCB. Izvršilni odbor o kateri koli taki spremembi brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB.

Člen 21

Začetek učinkovanja

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 22

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 23. novembra 2017

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (UL L 144, 1.6.2016, str. 44).

(2)  Smernica ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (UL L 340, 26.11.2014, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


PRILOGA I

Identifikacija nasprotnih strank in upravljanje njihovih referenčnih podatkov v registru institucij in povezanih družb (RIAD)

Image

1.   Splošne predpostavke, na katerih temelji diagram poteka procesa

1.1

Predpostavlja se, da vse NCB vodijo nacionalni niz referenčnih podatkov, v katerem so nasprotne stranke (rezidenti in nerezidenti) enolično identificirane, in da na nacionalni ravni ni podvajanja (tj. da imajo enolično in izključno notranjo identifikacijsko oznako NCB). To pomeni, da zadevna NCB, čeprav različne poročevalske enote v isti državi članici v komunikaciji s to NCB morda označijo nasprotno stranko z različnimi identifikacijskimi oznakami nasprotnih strank, na koncu zagotovi, da so vse take identifikacijske oznake povezane z dejansko enolično nasprotno stranko.

1.2

NCB po potrebi za izognitev podvajanju (npr. dvakratna registracija iste nasprotne stranke v nacionalnem nizu referenčnih podatkov) vzporedi identifikacijske oznake nasprotnih strank, ki jih poročevalske enote uporabljajo pri poročanju NCB, z enoličnimi notranjimi identifikacijskimi oznakami NCB. Pri pošiljanju informacij v register RIAD in zbirko podatkov AnaCredit NCB na koncu po potrebi te notranje identifikacijske oznake NCB vzporedijo z enolično kodo RIAD.

2.   Opombe k diagramu poteka:

2.1

Znana nasprotna stranka je nasprotna stranka, ki je že registrirana v registru RIAD in katere kodo RIAD izvorna NCB pozna.

2.2

Novo nasprotno stranko je mogoče registrirati v registru RIAD samo, če se zagotovi minimalni niz atributov referenčnih podatkov (veljaven zapis), kakor je določeno v zahtevah za register RIAD.

2.3

Register RIAD ne omogoča registracije nove nasprotne stranke z istimi identifikacijskimi oznakami (oznaka LEI in/ali nacionalna identifikacijska oznaka), kot jih ima obstoječa nasprotna stranka.

2.4

Vsaka NCB lahko odloči, da bo to, ali je domača nasprotna stranka, ki jo je registrirala druga NCB, dvojnik obstoječe nasprotne stranke ali ne, ugotavljala tudi zunaj centralne storitve za identifikacijo, npr. tako, da bo za ta namen uporabila svoj notranji proces (algoritem za ugotavljanje ujemanja).

2.5

Centralna storitev za identifikacijo je funkcija registra RIAD, ki poišče možne dvojnike med obstoječimi nasprotnimi strankami, ki so rezidenti iste države, z namenskim orodjem za ugotavljanje ujemanja vsakokrat, ko se v sistemu registrira nova nasprotna stranka z začasno kodo RIAD. Nasprotne stranke, ki jih je treba obdelati z orodjem za ugotavljanje ujemanja, se razvrstijo v vhodni vrstni red, rezultati ugotavljanja ujemanja pa se zberejo v izhodnem vrstnem redu in prek namenskega samodejnega povratnega toka predložijo pristojni NCB za končno oceno.

2.6

Pristojna NCB pregleda seznam možnih dvojnikov, ki ga prejme iz registra RIAD, in za vsako nasprotno stranko z začasno kodo RIAD izbere pravo predloženo možnost s seznama (ujemanje) ali odloči, da na koncu s seznama ne izbere nobene možnosti (ni ujemanja).

2.7

Odprava podvajanja nasprotnih strank je proces, v katerem pristojna NCB po uspešni ugotovitvi ujemanja dveh nasprotnih strank, registriranih v registru RIAD, odloči, katera nasprotna stranka se razveljavi (zamrznjena nasprotna stranka) in katera se ohrani v sistemu (živa nasprotna stranka).


PRILOGA II

Razdelitev odgovornosti za tuje podružnice v poročevalski državi članici

V tabeli je določena razdelitev odgovornosti NCB, da poročajo ECB podatke o kreditih in referenčne podatke o nasprotnih strankah za opazovane enote, ki so tuje podružnice v poročevalski državi članici, na podlagi informacij o odstopanjih, ki se odobrijo poročevalskim enotam.

Razdelitev odgovornosti za tuje podružnice v poročevalski državi članici

 

Poročevalske enote, ki poročajo domači NCB

Ni odstopanja

Zbiranje samo T2

Četrtletno poročanje

Delno odstopanje

Popolno odstopanje

Poročevalske enote, ki poročajo NCB države gostiteljice

Ni odstopanja

Domača NCB: T1 in T2

NCB države gostiteljice: T1 in T2

NCB države gostiteljice: T1 in T2

NCB države gostiteljice: T1 in T2

NCB države gostiteljice: T1 in T2

Zbiranje samo T1

Domača NCB: T1 in T2

NCB države gostiteljice: T1

Domača NCB: T2

T2 se zahteva (1)

NCB države gostiteljice: T1 in T2

T2 se zahteva (1)

NCB države gostiteljice: T1 in T2

T2 se zahteva (1)

NCB države gostiteljice: T1 in T2

Četrtletno poročanje

Domača NCB: T1 in T2

T1 se zahteva (2)

Domača NCB: T1 in T2

Domača NCB: T1 in T2 (četrtletno)

NCB države gostiteljice: T1 in T2 (četrtletno)

NCB države gostiteljice: T1 in T2 (četrtletno)

Delno odstopanje

Domača NCB: T1 in T2

T1 se zahteva (2)

Domača NCB: T1 in T2

Domača NCB: T1 in T2 (četrtletno)

Popolno odstopanje

Domača NCB: T1 in T2

T1 se zahteva (2)

Domača NCB: T1 in T2

Domača NCB: T1 in T2 (četrtletno)

Opomba:

(i)

T1: pomeni predlogo 1, kakor je opredeljena v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

(ii)

T2: pomeni predlogo 2, kakor je opredeljena v Prilogi I k Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).


(1)  Če domača NCB

(a)

odobri odstopanje v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) ali

(b)

dovoli četrtletno poročanje podatkov v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in

NCB države gostiteljice

(c)

ne odobri odstopanja v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in

(d)

ne dovoli četrtletnega poročanja podatkov v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

NCB države gostiteljice ne more odločiti v skladu s členom 6(3)(b) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da ne bo zbirala nobenih atributov podatkov, navedenih v predlogi 2, ali da bo zbirala samo del teh atributov podatkov, ter pošlje ECB predlogi 1 in 2.

(2)  Če NCB države gostiteljice

(a)

odobri odstopanje v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) ali

(b)

dovoli četrtletno poročanje podatkov v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in

domača NCB

(c)

ne odobri odstopanja v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in

(d)

ne dovoli četrtletnega poročanja podatkov v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

domača NCB ne more odločiti v skladu s členom 6(3)(a) Uredbe (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), da ne bo zbirala nobenih atributov podatkov, navedenih v predlogi 1, ali da bo zbirala samo del teh atributov podatkov, ter pošlje ECB predlogi 1 in 2.