21.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/8


DIREKTIVA (EU) 2017/2102 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. novembra 2017

o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO) vsebuje zahtevo, da mora Komisija preučiti, ali je treba spremeniti področje uporabe navedene direktive v zvezi z EEO, ki spada v področje uporabe navedene direktive, in po potrebi predložiti zakonodajni predlog v zvezi z dodatnimi izvzetji glede te EEO.

(2)

Da bi se spodbudilo krožno gospodarstvo v Uniji, bi bilo treba omogočiti operacije na sekundarnem trgu za EEO, ki vključujejo popravilo, zamenjavo rezervnih delov, obnovo in ponovno uporabo ter naknadno opremljanje. Pri tem bi bilo treba zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, med drugim z okoljsko primerno predelavo in odstranjevanjem odpadne EEO. Izogibati bi se bilo treba nepotrebnemu upravnemu bremenu za udeležence na trgu. Direktiva 2011/65/EU dopušča, da je EEO, ki je zunaj področja uporabe prejšnje Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), bi pa bila v neskladju z Direktivo 2011/65/EU, lahko vseeno še naprej dostopna na trgu do 22. julija 2019. Po tem datumu bodo prvo dajanje na trg in operacije na sekundarnem trgu z neskladno EEO prepovedani. Prepoved operacij na sekundarnem trgu pa ni v skladu s splošnimi načeli, na katerih temeljijo ukrepi Unije za približevanje zakonodaje v zvezi s proizvodi, zato bi jo bilo treba odpraviti.

(3)

Nekatere skupine nišnih proizvodov bi morale biti izključene iz področja uporabe Direktive 2011/65/EU, saj bi njihova vključitev prinesla le zanemarljive okoljske ali zdravstvene koristi, pojavile pa bi se nerešljive težave v zvezi s skladnostjo ali izkrivljanjem trga, ki jih ne bi bilo mogoče učinkovito odpraviti z mehanizmom izjem, določenim v navedeni direktivi.

(4)

Orgelske piščali so izdelane iz posebne svinčeve zlitine, za katero za zdaj še ni alternativ. Večina jih več stoletij stoji na istem mestu, tako da je stopnja prometa z njimi zanemarljiva. Vključitev orgel v področje uporabe Direktive 2011/65/EU bi prinesla le zanemarljive koristi, kar zadeva nadomestitev svinca, zato bi jih bilo treba izključiti iz področja uporabe navedene direktive.

(5)

Direktiva 2011/65/EU se ne uporablja za necestne premične stroje z vgrajenim lastnim virom energije, ki so na voljo izključno za profesionalno uporabo. Pri nekaterih vrstah necestnih premičnih strojev se na isti proizvodnji liniji proizvajata dve različici, med katerima je edina razlika vir energije (vgrajen ali zunanji). V navedeni direktivi bi morali biti obe različici obravnavani enako. Necestne premične stroje s trakcijskim pogonom z zunanjim virom energije bi bilo zato prav tako treba izključiti iz področja uporabe Direktive 2011/65/EU.

(6)

Za vse ustrezne kategorije EEO, kakor so določene v Prilogi I k Direktivi 2011/65/EU, bi bilo treba jasno določiti pogoje za izjemo za ponovno uporabljene rezervne dele, pridobljene iz EEO. Ker bi izjeme od omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi morale imeti omejen čas trajanja, bi moralo biti najdaljše obdobje veljavnosti za obstoječe izjeme prav tako jasno določeno za vse ustrezne kategorije EEO, tudi za kategorijo 11.

(7)

Kadar se predloži zahtevek za obnovitev izjeme, mora Komisija sprejeti odločitev o tem najpozneje šest mesecev pred datumom poteka obstoječe izjeme, razen če je zaradi posebnih okoliščin upravičen drugačen rok. Rok, do katerega mora Komisija sprejeti odločitev o zahtevkih za nove izjeme, ni določen. V skladu s poročilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 18. aprila 2016 o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Direktivo 2011/65/EU, se je za ta rok izkazalo, da v praksi ni izvedljiv zaradi več obveznih postopkovnih korakov, potrebnih za oceno zahtevka za obnovitev izjeme. Čeprav rok ne pomeni dodane vrednosti za obstoječi postopek za oceno zahtevkov za obnovitev, zaradi svoje nepraktičnosti povzroča negotovost za podjetja in druge zainteresirane strani. Na drugi strani pa je zagotovljeno neprekinjeno poslovanje, saj se udeleženci na trgu lahko zanesejo, da obstoječa izjema ostaja veljavna do sprejetja odločitve o zahtevku za obnovitev. Zato bi bilo treba črtati določbo o roku. Vseeno pa bi morala Komisija kmalu po prejemu zahtevka zagotoviti vlagatelju, državam članicam in Evropskemu parlamentu časovni razpored za sprejetje odločitve o zahtevku. Poleg tega bi bilo treba v okviru splošnega pregleda Direktive 2011/65/EU, ki ga bo izvedla Komisija najpozneje do 22. julija 2021, določiti tudi realističen rok za odločitev Komisije o zahtevku za obnovitev izjeme pred iztekom zadevne izjeme.

(8)

Ker ciljev te direktive, in sicer prispevanja k varovanju zdravja ljudi ter okolju primerni predelavi in odstranitvi odpadne EEO z omejitvijo uporabe nevarnih snovi v EEO, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, saj bi namreč neskladja med predpisi ali upravnimi ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, lahko ustvarila trgovinske ovire in izkrivila konkurenco v Uniji, kar bi neposredno vplivalo na notranji trg, temveč se zaradi obsega in povezanosti z ostalo zakonodajo Unije o predelavi in odstranitvi odpadkov ter področji skupnega interesa, kot je varovanje zdravja ljudi, lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2011/65/EU se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se črta;

(b)

v odstavku 4 se doda naslednja točka:

„(k)

orgle.“;

(2)

v členu 3 se točka 28 nadomesti z naslednjim:

„28.

‚necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike‘ pomeni stroje z vgrajenim lastnim virom energije ali s trakcijskim pogonom z zunanjim virom energije, katerih obratovanje med delovnim časom zahteva bodisi premičnost bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike.“;

(3)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Odstavek 1 se uporablja za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor, dane na trg od 22. julija 2014, za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, dane na trg od 22. julija 2016, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, dane na trg od 22. julija 2017, in za vso drugo EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in je dana na trg od 22. julija 2019.“;

(b)

v odstavku 4 se vstavi naslednja točka:

„(ea)

vse druge EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in je dana na trg pred 22. julijem 2019;“;

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če se ponovna uporaba opravi v zaključenem krogu sistemov vračanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi rezervnih delov, se odstavek 1 ne uporablja za ponovno uporabljene rezervne dele:

(a)

pridobljene iz EEO, dane na trg pred 1. julijem 2006, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 1. julijem 2016;

(b)

pridobljene iz medicinskih pripomočkov ali instrumentov za spremljanje in nadzor, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2024;

(c)

pridobljene iz in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2016, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2026;

(d)

pridobljene iz instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2027;

(e)

pridobljene iz druge EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in ki je dana na trg pred 22. julijem 2019, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2029.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za izjeme iz seznama v Prilogi III, kot veljajo na dan 21. julija 2011, je, razen če se določi krajše obdobje, najdaljše obdobje veljavnosti, ki se lahko podaljša:

(a)

za kategorije 1 do 7 in kategorijo 10 iz Priloge I: pet let od 21. julija 2011;

(b)

za kategoriji 8 in 9 iz Priloge I: sedem let od datumov, določenih v členu 4(3); in

(c)

za kategorijo 11 iz Priloge I: pet let od 22. julija 2019.“;

(b)

v odstavku 4 se vstavi naslednja točka:

„(ba)

v enem mesecu od prejetja zahtevka vlagatelju, državam članicam in Evropskemu parlamentu zagotovi jasen časovni okvir za sprejetje odločitve o zahtevku;“;

(c)

v odstavku 5 se črta prvi stavek drugega pododstavka.

Člen 2

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 12. junija 2019. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. novembra 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  UL C 345, 13.10.2017, str. 110.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 23. oktobra 2017.

(3)  Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).

(4)  Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 37, 13.2.2003, str. 19).