16.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/24


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/2096

z dne 15. novembra 2017

o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (1) in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, kadmija in šestvalentnega kroma v materialih in sestavnih delih za vozila, ki so bila dana v promet po 1. juliju 2003.

(2)

V Prilogi II k Direktivi 2000/53/ES so našteti materiali in sestavni deli za vozila, ki so izvzeti iz prepovedi iz člena 4(2)(a) Direktive. Navedeno prilogo je treba redno spreminjati glede na tehnični in znanstveni napredek, prav tako pa je treba ponovno pregledati izjeme 2(c), 3 in 5 v zvezi z uporabo svinca.

(3)

Ocena tehničnega in znanstvenega napredka je pokazala, da uporaba svinca za materiale in sestavne dele iz izjeme 2(c) ostaja neizogibna. Vendar sedanje informacije kažejo, da bi v bližnji prihodnosti lahko bili na voljo nadomestki svinca za navedene materiale in sestavne dele. Za nekatere materiale in sestavne dele naj bi bili nadomestki svinca na voljo prej kot za druge, zato je primerno, da se izjema 2(c) razdeli na dva podvnosa z različnima datuma ponovnega pregleda glede na napredek pri razvoju takšnih nadomestkov.

(4)

Ocena tehničnega in znanstvenega napredka je prav tako pokazala, da za materiale in sestavne dele iz izjeme 3 uporaba svinca ostaja neizogibna. Možni nadomestki obstajajo, vendar bi jih bilo treba nadalje razviti. Zato bi bilo treba določiti nov datum ponovnega pregleda navedene izjeme ob upoštevanju napredka pri razvoju nadomestkov.

(5)

Poleg tega je ocena tehničnega in znanstvenega napredka pokazala, da za nekatere materiale in sestavne dele iz izjeme 5 že obstajajo nadomestki svinca, vendar jih ni mogoče uporabiti v vseh vozilih, ki jih izjema vključuje. Za druge materiale in sestavne dele iz izjeme 5 je uporaba svinca še vedno neizogibna. Zato bi bilo navedeno izjemo treba razdeliti na dva podvnosa. Za materiale in sestavne dele, za katere obstajajo nadomestki, bi bilo treba določiti datum izteka veljavnosti izjeme, ki bi dovoljeval dovolj časa, da bi se bilo mogoče uporabi svinca izogniti v vseh zadevnih vozilih. Za izjemo, ki vključuje materiale in sestavne dele, za katere je uporaba svinca neizogibna, bi bilo treba določiti nov datum ponovnega pregleda ob upoštevanju napredka pri razvoju nadomestkov.

(6)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2000/53/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje 6. junija 2018 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(2)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.


PRILOGA

PRILOGA II

Materiali in sestavni deli, ki so izvzeti iz člena 4(2)(a)

Najvišji dopustni utežni delež svinca, šestvalentnega kroma in živega srebra je do 0,1 % v homogenem materialu, za kadmij pa do 0,01 % v homogenem materialu.

Rezervni deli, dani v promet po 1. juliju 2003, ki se uporabljajo za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2003, razen uteži za uravnovešanje koles, grafitne ščetke za elektromotorje in zavorne obloge, so izvzeti iz določb člena 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES.

Materiali in sestavni deli

Področje uporabe in datum izteka veljavnosti izjeme

Označiti ali drugače identificirati v skladu s členom 4(2)(b)(iv)

Svinec kot zlitinski element

1(a)

Jeklo za strojno uporabo in sestavni deli iz vročega pocinkanega jekla z utežnim deležem svinca do 0,35 %

 

 

1(b)

Kontinuirano pocinkana jeklena pločevina z utežnim deležem svinca do 0,35 %

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila

 

2(a)

Aluminij za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 2 %

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2005

 

2(b).

Aluminij z utežnim deležem svinca do 1,5 %

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008

 

2(c)(i)

Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 0,4 %

 (1)

 

2(c)(ii)

Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z utežnim deležem svinca do 0,4 % (1), ki niso vključene v vnosu 2(c)(i)

 (2)

 

3.

Bakrove zlitine z utežnim deležem svinca do 4 %

 (1)

 

4(a)

Ležajne skodele in puše

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008

 

4(b)

Ležajne skodele in puše v motorjih, prenosih in kompresorjih v klimatskih napravah

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2011

 

Svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih

5(a)

Svinec v akumulatorjih v visokonapetostnih sistemih (2), ki se uporabljajo samo za pogon vozil kategorij M1 in N1

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2019, in rezervni deli za ta vozila

X

5(b)

Svinec v akumulatorjih, ki se uporabljajo za namene, ki niso vključeni v vnosu 5(a)

 (1)

X

6.

Dušilniki nihanj

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila

X

7(a)

Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirjih motorjev

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2005

 

7(b)

Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirjih motorjev z utežnim deležem svinca do 0,5 %

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2006

 

7(c)

Veziva za elastomere v prenosnikih moči z utežnim deležem svinca do 0,5 %

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2009

 

8(a)

Svinec v spajkah za pritrditev električnih in elektronskih sestavnih delov na elektronska tiskana vezja ter svinec v prevlekah priključkov sestavnih delov razen elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev, na nožicah sestavnih delov in na elektronskih tiskanih vezjih

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(b)

Svinec v spajkah na električnih delih razen na elektronskih tiskanih vezjih ali steklu

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2011, in rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(c)

Svinec na prevlekah priključkov elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2013, in rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(d)

Svinec za spajkanje na steklo pri senzorjih masnega pretoka zraka

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2015, in rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(e)

Svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več)

 (3)

X (4)

8(f)(a)

Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2017, in rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(f)(b)

Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev, razen priklopnega dela konektorjev za kabelski snop

 (3)

X (4)

8(g)

Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polvodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“)

 (3)

X (4)

8(h)

Svinec v spajkah za pritrditev hladilnih reber na hladilno telo pri sestavih močnostnih polprevodnikov z velikostjo čipa najmanj 1 cm2 projekcijske površine in nominalno gostoto toka najmanj 1 A/mm2 površine silicijevega čipa

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(i)

Svinec v spajkah na električnih delih na steklu, razen v tistih za spajkanje na laminirano steklo

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila

X (4)

8(j)

Svinec v spajkah za spajkanje laminiranega stekla

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2020 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila

X (4)

9.

Ležišča ventilov

kot rezervni deli za tipe motorja, razvite pred 1. julijem 2003

 

10(a)

Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, v stekleni ali keramični osnovi, v steklokeramičnem materialu ali v steklokeramični osnovi

Ta izjema ne vključuje uporabe svinca v:

steklu za žarnice in glazurah vžigalnih svečk,

dielektričnih keramičnih materialih sestavnih delov iz točk 10(b), 10(c) in 10(d).

 

X (5) (za vse sestavne dele, razen piezo elementov v motorjih)

10(b)

Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, narejenih na osnovi PZT, ki so del integriranih vezij ali diskretnih polprevodnikov

 

 

10(c)

Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih z nazivno napetostjo, manjšo od 125 V pri izmeničnem toku ali 250 V pri enosmernem toku

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2016, in rezervni deli za ta vozila

 

10(d)

Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, ki v senzorjih ultrazvočnih sonarjev odpravljajo napake, ki so posledica spremembe temperature

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2017 in pozneje kot rezervni deli za ta vozila

 

11.

Pirotehnična sprožila

tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2006, in rezervni deli za ta vozila

 

12.

Termoelektrični materiali, ki vsebujejo svinec, v avtomobilskih električnih napravah za zmanjševanje emisij CO2 z zbiranjem toplote izpušnih plinov

tipi vozil, odobreni pred 1. januarjem 2019, in rezervni deli za ta vozila

X

Šestvalentni krom

13(a)

Protikorozijski premazi

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2007

 

13(b)

Protikorozijski premazi za sestave vijakov z maticami za šasije

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2008

 

14.

Kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih z utežnim deležem do 0,75 % v hladilni tekočini, razen kadar je izvedljiva uporaba drugih hladilnih tehnologij (npr. tistih, ki so na voljo na trgu za uporabo v avtodomih), ki nima škodljivih posledic za okolje, zdravje in/ali varnost potrošnikov

 

X

Živo srebro

15(a)

Sijalke za glavne žaromete

tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2012, in rezervni deli za ta vozila

X

15(b)

Fluorescentne cevi v prikazovalnikih instrumentnih plošč

tipi vozil, odobreni pred 1. julijem 2012, in rezervni deli za ta vozila

X

Kadmij

16.

Akumulatorji za vozila na električni pogon

kot rezervni deli za vozila, dana v promet pred 31. decembrom 2008

 


(1)  Ta izjema se ponovno pregleda leta 2021.

(1)  

(1a)

Velja za aluminijeve zlitine, pri katerih se svinec ne dodaja namenoma, ampak je prisoten zaradi uporabe recikliranega aluminija.

(2)  Ta izjema se ponovno pregleda leta 2024.

(2)  

(2a)

Sistemi z napetostjo > 75VDC, kot je določeno v Direktivi 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 374, 27.12.2006, str. 10).

(3)  Ta izjema se ponovno pregleda leta 2019.

(4)  Razstavljanje, če se v povezavi z vnosom 10(a) prekorači povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za uporabo te klavzule ne upoštevajo.

(5)  Razstavljanje, če se v povezavi z vnosi 8(a) do 8(j) prekorači povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za uporabo te klavzule ne upoštevajo.