16.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/25


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/1011

z dne 15. marca 2017

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v belem steklu za optične uporabe zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Svinčevo steklo se uporablja zaradi edinstvene kombinacije lastnosti in značilnosti, kot so dobra prepustnost svetlobe, optična disperzija, toplotna prevodnost, dvolomnost in druge.

(3)

Optično steklo alternativne konstrukcije brez svinca obstaja v obliki stekla brez svinca, plastičnih leč in alternativne zasnove opreme. Vendar pa navedene alternative ne zagotavljajo številnih lastnosti in njihovih kombinacij, ki bi bile primerljive s svinčenim steklom.

(4)

V primerih, v katerih je bilo iskanje nadomestkov razmeroma preprosto, se je to že zgodilo in uporabljajo se nadomestki. Alternative za preostale uporabe še vedno niso na voljo. Zato zamenjava za celotni razpon uporab na splošno ni mogoča. Svinec v belem steklu za optične uporabe bi bilo zato za kategorije od 1 do 7 in 10 izvzeti do 21. julija 2021. Glede na inovacijske cikle pri tej vrsti optičnih uporab ni verjetno, da bi trajanje te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(5)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 6. julija 2018. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 6. julija 2018.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se točka 13(a) nadomesti z naslednjim:

„13(a)

Svinec v belem steklu za optične uporabe

Uporablja se za vse kategorije; preneha veljati:

21. julija 2023 za kategorijo 8 in vitro diagnostične medicinske pripomočke,

21. julija 2024 za kategorijo 9 instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter za kategorijo 11,

21. julija 2021 za vse ostale kategorije in podkategorije“