12.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/118


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2287

z dne 8. decembra 2017

o obrazcih, ki se uporabljajo pri uvozu živega srebra in nekaterih njegovih zmesi v skladu z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8190)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (1) ter zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Konvencije Minamata o živem srebru (v nadaljnjem besedilu: Konvencija Minamata) (2) člen 4(1) Uredbe (EU) 2017/852 določa, da se uvoz živega srebra in uvoz določenih zmesi živega srebra na carinsko območje Unije za druge namene kot odstranjevanje odpadkov dovoli le, če država članica uvoznica poda pisno soglasje za ta uvoz. Če država izvoznica ni pogodbenica Konvencije Minamata, se soglasje lahko poda le, če država izvoznica predloži tudi potrdilo, da živo srebro ni bilo pridobljeno s primarnim izkopom živega srebra.

(2)

Obrazca za podajo ali zavrnitev takšnega soglasja in izdajo potrdila, da živo srebro ni bilo pridobljeno s primarnim izkopom, bi morala biti skladna z obrazcema iz Sklepa UNEP/MC/COP.1/5 (3), ki so ga sprejeli na prvem srečanju konference pogodbenic Konvencije Minamata, in po potrebi popravljena po zahtevah iz Uredbe (EU) 2017/852.

(3)

Zaradi skladnosti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/852 bi bilo treba začetek uporabe tega sklepa odložiti do 1. januarja 2018.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Uredbe (EU) 2017/852 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obrazec, ki ga države članice uporabijo za podajo ali zavrnitev pisnega soglasja v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852, je določen v Prilogi I k temu sklepu. Vendar ta člen ne velja za uvoz živega srebra ali zmesi živega srebra, ki se šteje ali obravnava kot odpadek v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Člen 2

Države članice lahko podajo pisno soglasje v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (EU) 2017/852 v okoliščinah iz točke (b) navedenega pododstavka le, če je potrdilo, zahtevano v navedeni točki, izdano na obrazcu iz Priloge II k temu sklepu. Vendar ta člen ne velja za uvoz živega srebra ali zmesi živega srebra, ki se šteje ali obravnava kot odpadek v smislu Direktive 2008/98/ES.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2018.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 137, 24.5.2017, str. 1.

(2)  Unija je ratificira Konvencijo Minamata s Sklepom Sveta (EU) 2017/939 z dne 11. maja 2017 o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije (UL L 142, 2.6.2017, str. 4).

(3)  Sklep UNEP/MC/COP.1/5 z naslovom „Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5(a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)“ (Smernice za vire živega srebra in trgovino (člen 3), zlasti glede identifikacije zalog in virov dobave (odstavek 5(a)), ter obrazci in smernice za pridobitev soglasja za uvoz živega srebra (odstavka 6 in 8)), sprejet 24. septembra 2017.

(4)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA I

OBRAZEC ZA PODAJO ALI ZAVRNITEV PISNEGA SOGLASJA V SKLADU S ČLENOM 4(1) UREDBE (EU) 2017/852 O ŽIVEM SREBRU ZA UVOZ ŽIVEGA SREBRA ALI ZMESI ŽIVEGA SREBRA IZ PRILOGE I K NAVEDENI UREDBI

OBRAZEC ZA PODAJO ALI ZAVRNITEV PISNEGA SOGLASJA V SKLADU S ČLENOM 4(1) UREDBE (EU) 2017/852 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O ŽIVEM SREBRU ZA UVOZ ŽIVEGA SREBRA ALI ZMESI ŽIVEGA SREBRA IZ PRILOGE I K NAVEDENI UREDBI

Opomba: Ta obrazec se uporablja za uvoz v Evropsko unijo živega srebra in zmesi živega srebra z drugimi snovmi, vključno z živosrebrovimi zlitinami, s koncentracijo živega srebra najmanj 95 masnih odstotkov, kot je navedeno v Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/852 o živem srebru („zmesi živega srebra“). Ta obrazec se ne uporablja za uvoz živega srebra ali zmesi živega srebra, ki se šteje ali obravnava kot odpadek v smislu Direktive 2008/98/ES o odpadkih1 (1).

Oddelek A:   Kontaktni podatki, ki jih sporoči država članica uvoznica

Naziv imenovane nacionalne kontaktne točke (2):

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Oddelek B:   Kontaktni podatki, ki jih sporoči država članica izvoznica

Naziv imenovane nacionalne kontaktne točke ali pristojnega vladnega uradnika:

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Oddelek C:   Podatki o pošiljki, ki jih sporoči država članica izvoznica

(i)

Navedite predvideno skupno količino živega srebra v čisti obliki ali zmeseh v pošljki (v kg).

(ii)

Navedite predvideni(-e) datum(-e) pošiljk(-e).

(iii)

Navedite, ali je živo srebro v čisti obliki ali zmesi pridobljeno s primarnim izkopom:

če je odgovor DA:

država izvoznica je pogodbenica Konvencije Minamata: navedite, ali je živo srebro pridobljeno iz novega ali iz obstoječega primarnega izkopa v smislu člena 3(3) in (4) Konvencije Minamata;

če država izvoznica ni pogodbenica, predloži potrdilo, da živo srebro ni pridobljeno s primarnim izkopom.

(iv)

Potrdite, da živo srebro v čisti obliki ali zmesi ni iz katerega od naslednjih treh virov (3):

kloralkalna industrija (npr. razgradnja kloralkalnih celic),

čiščenje zemeljskega plina,

dejavnosti pridobivanja in taljenja neželezovih kovin.

Oddelek D:   Podatki, ki jih sporoči država članica uvoznica

Kakšen je namen uvoza živega srebra v čisti obliki ali zmeseh? Ustrezno obkrožite.

(i)

Okolju prijazno začasno skladiščenje v skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2017/852:

DA

NE

Če je odgovor da, navedite predvideno uporabo (če je znana).

(ii)

Uporaba, dovoljena po zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji (4):

DA

NE

Če je odgovor da, navedite dodatne podrobnosti o predvideni uporabi živega srebra v čisti obliki ali mešanici.

Oddelek E:   Podatki o pošiljki

Uvoznik

Ime podjetja:

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Izvoznik

Ime podjetja:

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Oddelek F:   Navedba soglasja države članice uvoznice

Soglasje je (ustrezno obkrožite):

PODANO

ZAVRNJENO

Če želite navesti kakršne koli pogoje, dodatne podrobnosti ali ustrezne informacije, uporabite prostor spodaj.

Podpis pristojnega organa, ki ga je določila država članica uvoznica, in datum

Ime:

Naziv:

Podpis:

Datum:


(1)  V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) 2017/852 je uvoz v Unijo zmesi živega srebra, ki niso zajete s tem obrazcem, in živosrebrovih spojih za namene predelave živega srebra, prepovedan.

(2)  „Imenovana nacionalna kontaktna točka“ se nanaša na nacionalno kontaktno točko, ki se v skladu s členom 17(4) Konvencije Minamata določi za izmenjavo informacij v okviru Konvencije. Ta točka naj bi bila ista kot „pristojni organ“, ki ga država članica uvoznica določi v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2017/852 kot organ, na katerega je treba nasloviti uvozne zahtevke v skladu s členom 4.

(3)  V skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2017/852 se živo srebro in živosrebrove spojine v čisti obliki ali zmeseh iz katerega od treh virov, navedenih na obrazcu, štejejo za odpadek v smislu Direktive 2008/98/ES in se odstranijo na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škoduje okolju, v skladu z navedeno direktivo.

(4)  V skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) 2017/852 je prepovedan uvoz živega srebra za uporabo pri obrtniškem kopanju zlata ter kopanju zlata v majhnem obsegu.


PRILOGA II

OBRAZEC, KI GA DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE KONVENCIJE MINAMATA O ŽIVEM SREBRU IN NAMERAVAJO IZVAŽATI ŽIVO SREBRO V ČISTI OBLIKI ALI ZMESEH V DRŽAVO ČLANICO, UPORABIJO ZA POTRDITEV VIRA ŽIVEGA SREBRA

OBRAZEC ZA POTRDITEV VIRA ŽIVEGA SREBRA V ČISTI OBLIKI ALI ZMESI ZA IZVOZ

Oddelek A:   Podatki o pošiljki, ki jih sporoči država članica izvoznica

(i)

Navedite predvideno skupno količino živega srebra v čisti obliki ali zmeseh v pošiljki.

(ii)

Navedite predvideni datum(-e) pošiljk(-e).

Oddelek B:   Podatki o pošiljki

Uvoznik

Ime podjetja:

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Izvoznik

Ime podjetja:

Naslov:

Telefon:

Telefaks:

E-pošta:

Oddelek C:   Potrdilo

V skladu s členom 3(8) Konvencije Minamata o živem srebru moja vlada potrjuje, da živo srebro v pošiljki, opisani v tem obrazcu, ni pridobljeno s primarnim izkopom živega srebra.

Priložite dokazila o viru živega srebra za izvoz.

Podpis pristojnega vladnega uradnika in datum:

Ime:

Naziv:

Podpis:

Datum: