9.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/53


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2277

z dne 8. decembra 2017

o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 19/2013 ni primerna za uvoz banan s poreklom iz Peruja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ekvadorjem, Kolumbijo in Perujem na drugi strani (1) ter zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijski mehanizem za banane je bil uveden s Trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ekvadorjem, Kolumbijo in Perujem na drugi strani in se v Peruju začasno uporablja od 1. marca 2013.

(2)

Na podlagi tega stabilizacijskega mehanizma, kakor se izvaja z Uredbo (EU) št. 19/2013, po tem, ko je presežen določen sprožitveni obseg uvoza svežih banan (tarifna številka 0803 00 19 kombinirane nomenklature Evropske unije z dne 1. januarja 2012) iz ene od zadevnih držav, lahko Komisija z izvedbenim aktom, ki se sprejme v skladu z nujnim postopkom iz člena 14(4) Uredbe (EU) št. 19/2013, začasno opusti preferencialne carine, ki se uporabljajo za uvoz svežih banan iz navedene države, ali določi, da takšna opustitev ni primerna.

(3)

Uvoz svežih banan s poreklom iz Peruja v Unijo je 16. oktobra 2017 presegel mejno vrednost 93 750 ton, ki je opredeljena v Sporazumu.

(4)

V zvezi s tem je Komisija v skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) št. 19/2013 upoštevala učinek zadevnega uvoza na razmere na trgu Unije za banane, da bi ugotovila, ali bi bilo treba preferencialne carine opustiti. Komisija je proučila učinek zadevnega uvoza na raven cen v Uniji, razvoj uvoza iz drugih virov ter celotno stabilnost trga Unije za sveže banane.

(5)

Ko je bila presežena mejna vrednost za leto 2017, je uvoz svežih banan iz Peruja predstavljal le 2,7 % uvoza svežih banan v Unijo, za katerega je veljal stabilizacijski mehanizem za banane. Poleg tega uvoz iz Peruja predstavlja le 2,25 % skupnega uvoza svežih banan v Unijo.

(6)

Uvoz iz velikih držav izvoznic, s katerimi je EU prav tako sklenila sporazume o prosti trgovini, zlasti iz Kolumbije, Ekvadorja in Kostarike, je znašal 58,7 %, 61,4 % oziroma 60,4 % njihove mejne vrednosti. „Neporabljene“ količine v okviru stabilizacijskega mehanizma (približno 2,3 milijona ton) so doslej znatno večje kot skupni uvoz iz Peruja (93 800 ton).

(7)

Uvoz banan iz Peruja ni vplival na znižanje uvoznih cen banan katerega koli porekla. Dejansko je uvozna cena banan iz Peruja znašala povprečno 732 EUR/tono v prvih 8 mesecih leta 2017, kar je nad (ponderirano) povprečno uvozno ceno banan katerega koli porekla v Unijo (približno 720 EUR/tono). Poleg tega je ta cena v skladu z letnim trendom in je razmeroma stabilna.

(8)

Ob naknadnem ocenjevanju učinka tega uvoza na veleprodajne cene v trenutku, ko je Peru presegel mejno vrednost, je jasno, da čeprav je bilo ponderirano povprečje za veleprodajne cene banan v Uniji (ne glede na poreklo) septembra 2017 (861 EUR/tono) za 9,5 % nižje kot septembra 2016 (952 EUR/tono), so bile veleprodajne cene banan iz EU razmeroma stabilne, in sicer 910 EUR/tono septembra 2017 v primerjavi z 915 EUR/tono septembra 2016.

(9)

Poleg tega na tej stopnji nič ne kaže, da bi bila stabilnost trga Unije ogrožena zaradi uvoza svežih banan iz Peruja, ki presega opredeljeni letni sprožitveni obseg uvoza, ali da bi ta imel pomemben vpliv na položaj proizvajalcev v Uniji.

(10)

Oktobra 2017 ni bilo nobenih znakov, da je ali bi lahko prišlo do resnega poslabšanja gospodarskega položaja v najbolj oddaljenih regijah Unije.

(11)

Zato se začasna opustitev preferencialnih carin za uvoz banan s poreklom iz Peruja na tej stopnji ne zdi primerna –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Začasna opustitev preferencialnih carin za uvoz svežih banan, uvrščenih pod tarifno številko 0803 00 19 kombinirane nomenklature Evropske unije ter s poreklom iz Peruja, ni primerna.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 17, 19.1.2013, str. 1.