9.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/1


SKLEP SVETA (EU) 2017/2269

z dne 7. decembra 2017

o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi Agencija Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) lahko ustrezno opravljala svoje naloge, mora Svet vsakih pet let sprejeti večletni okvir Agencije, ki določa tematska področja dejavnosti Agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007 (2).

(2)

Prvi večletni okvir je bil določen s Sklepom Sveta 2008/203/ES (3). Drugi večletni okvir je bil določen s Sklepom Sveta 252/2013/EU (4).

(3)

Večletni okvir bi bilo treba izvajati le v okviru področja uporabe prava Unije.

(4)

Večletni okvir bi moral biti skladen s prednostnimi nalogami Unije ob upoštevanju smernic, ki izhajajo iz resolucij Evropskega parlamenta in sklepov Sveta na področju temeljnih pravic.

(5)

Večletni okvir bi moral ustrezno upoštevati finančne in človeške vire Agencije.

(6)

Večletni okvir bi moral vključevati določbe, katerih namen je zagotavljati komplementarnost s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Unije, pa tudi s Svetom Evrope ter drugimi mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju temeljnih pravic. Najbolj relevantni organi, uradi in agencije Unije v zvezi s tem večletnim okvirom so: Evropski azilni podporni urad (EASO), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5); Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), ustanovljena z Uredbo Sveta (EU) št. 2007/2004 (6) in preimenovana z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (7); Evropska migracijska mreža, ustanovljena s Sklepom Sveta 2008/381/ES (8); Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (9); Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10); Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), ustanovljena z Uredbo (ES) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11); Eurojust, ustanovljen s Sklepom Sveta 2002/187/PNZ (12); Evropski policijski urad (Europol), ustanovljen s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ (13); Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL), ustanovljena z Uredbo (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta (14); Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), ustanovljena z Uredbo (EGS) št. 1365/75 Sveta (15); ter Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (16).

(7)

Tematska področja delovanja Agencije bi morala vključevati boj proti rasizmu, ksenofobiji in s tem povezani nestrpnosti.

(8)

Glede na pomen boja proti revščini in socialni izključenosti za Unijo, ki je ta cilj postavila za enega od petih ciljev strategije Evropa 2020, bi morala Agencija pri zbiranju in razširjanju podatkov na tematskih področjih, določenih s tem sklepom, upoštevati gospodarske in socialne predpogoje, ki omogočajo učinkovito uresničevanje temeljnih pravic.

(9)

Komisija se je pri pripravi svojega predloga posvetovala z upravnim odborom Agencije in je 1. marca 2016 prejela pisno mnenje. Na seji 19. in 20. maja 2016 je bilo opravljeno dodatno posvetovanje z upravnim odborom Agencije.

(10)

V skladu s členom 5(3) Uredbe (ES) št. 168/2007 lahko Agencija na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ter dokler ji to omogočajo finančni in človeški viri deluje zunaj tematskih področij, določenih v večletnem okviru –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Večletni okvir

1.   Določi se večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za obdobje 2018–2022.

2.   Agencija v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 168/2007 izvaja naloge, opredeljene v členu 4(1) navedene uredbe, in sicer v okviru tematskih področij, določenih v členu 2 tega sklepa.

Člen 2

Tematska področja

Tematska področja so naslednja:

(a)

žrtve kaznivih dejanj in dostop do sodnega varstva;

(b)

enakost in diskriminacija na kateri koli podlagi, kot je spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, genetska značilnost, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost ali na podlagi državljanstva;

(c)

informacijska družba ter zlasti spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

(d)

pravosodno sodelovanje, razen v kazenskih zadevah;

(e)

migracije, meje, azil in vključevanje beguncev in migrantov;

(f)

rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost;

(g)

otrokove pravice;

(h)

vključevanje in socialna vključenost Romov.

Člen 3

Komplementarnost in sodelovanje z drugimi organi

1.   Agencija za izvajanje večletnega okvira v skladu s členi 6, 7, 8 in 10 Uredbe (ES) št. 168/2007 zagotovi ustrezno sodelovanje in usklajevanje z zadevnimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, državami članicami, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo.

2.   Agencija obravnava vprašanja, povezana z diskriminacijo na podlagi spola samo delno in v ustreznem obsegu glede na delo, ki ga mora opraviti v zvezi s splošnimi vprašanji o diskriminaciji iz točke (b) člena 2, ob upoštevanju, da je za zbiranje podatkov o enakosti spolov in diskriminaciji zaradi spola zadolžen Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Agencija in EIGE sodelujeta v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 22. novembra 2010.

3.   Agencija sodeluje z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, kot so: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofund) v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 8. oktobra 2009, Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 26. maja 2010, Evropski azilni podporni urad (EASO) v skladu z delovnim dogovorom z dne 11. junija 2013, Eurojust v skladu z memorandumom o soglasju z dne 3. novembra 2014 in Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) v skladu z delovnim dogovorom z dne 6. julija 2016. Poleg tega sodeluje z Evropskim policijskim uradom (Europol), Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter Evropsko migracijsko mrežo v skladu s prihodnjimi sporazumi o sodelovanju. Sodelovanje s temi organi je omejeno na dejavnosti, ki so v okviru tematskih področij, določenih v členu 2.

4.   Agencija opravlja naloge, ki se nanašajo na informacijsko družbo, in zlasti na spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov, na način, ki zagotavlja komplementarnost z delovanjem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS), Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (JRC) ter v sodelovanju z njimi.

5.   Agencija usklajuje svoje dejavnosti z dejavnostmi Sveta Evrope v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 168/2007 ter Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope o sodelovanju med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Svetom Evrope (17), na katerega se sklicuje navedeni člen.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018.

V Bruslju, 7. decembra 2017

Za Svet

Predsednik

A. ANVELT


(1)  Odobritev z dne 1. junija 2017 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL L 53, 22.2.2007, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2008/203/ES z dne 28. februarja 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 168/2007 v zvezi s sprejetjem večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012 (UL L 63, 7.3.2008, str. 14).

(4)  Sklep Sveta št. 252/2013/EU z dne 11. marca 2013 o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013–2017 (UL L 79, 21.3.2013, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

(7)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

(8)  Odločba Sveta 2008/381/ES z dne 14. maja 2008 o ustanovitvi Evropske migracijske mreže (UL L 131, 21.5.2008, str. 7).

(9)  Uredba (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov (UL L 403, 30.12.2006, str. 9).

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 18.6.2013, str. 41).

(12)  Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

(13)  Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37).

(14)  Uredba (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (UL L 319, 4.12.2015, str. 1).

(15)  Uredba (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1).

(16)  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(17)  Sporazum med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope o sodelovanju med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Svetom Evrope (UL L 186, 15.7.2008, str. 7).