22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2173

z dne 20. novembra 2017

o spremembi Priloge II k Odločbi 2008/185/ES glede odobritve programa nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega za deželo Lombardijo v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7587)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila za trgovanje s prašiči znotraj Unije. Člen 9 navedene direktive določa, da država članica, ki ima nacionalni program obveznega nadzora za bolezen Aujeszkega na svojem celotnem ozemlju ali njegovem delu, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Določa tudi, da se določijo dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo za trgovino s prašiči znotraj Unije.

(2)

Odločba Komisije 2008/185/ES (2) določa dodatna jamstva za premike prašičev med državami članicami. Navedena jamstva so povezana z razvrstitvijo držav članic glede na njihov status v zvezi z boleznijo Aujeszkega. V Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES so navedene države članice ali njihove regije, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega.

(3)

Italija je Komisiji predložila dokazno dokumentacijo, da bi se odobril njen nacionalni program nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega za deželo Lombardijo in da bi se navedena dežela ustrezno navedla v Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES. Po oceni navedene dokazne dokumentacije bi bilo treba deželo Lombardijo navesti v Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES. Prilogo II k Odločbi 2008/185/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Odločbo 2008/185/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2008/185/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977.

(2)  Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (UL L 59, 4.3.2008, str. 19).


PRILOGA

PRILOGA II

Države članice ali regije držav članic, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

ES

Španija

vse regije

IT

Italija

dežela Furlanija – Julijska krajina

dežela Benečija

dežela Lombardija

LT

Litva

vse regije

PL

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja;

Lublinsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja;

Lodzsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Mazovijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Podkarpatsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pomorjansko vojvodstvo vsa okrožja;

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Svetokriško vojvodstvo: vsa okrožja;

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja;

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja;

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja.