22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/24


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2172

z dne 20. novembra 2017

o spremembi Sklepa 2010/670/EU v zvezi z razporeditvijo neizplačanih prihodkov iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7656)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanje Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10a(8) Direktive 2003/87/ES vzpostavlja mehanizem za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski projekti RES), in sicer z uporabo 300 milijonov pravic iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (EU ETS), ki so bile prihranjene za nove udeležence, a niso bile dodeljene.

(2)

V svojem Sklepu 2010/670/EU (2) je Komisija določila pravila in merila za izbiranje in izvajanje navedenih projektov ter osnovna načela monetizacije pravic in upravljanja prihodkov.

(3)

Do sredine leta 2014 so bila s prvim in drugim razpisom za oddajo predlogov sredstva dodeljena za podporo izvedbi 39 demonstracijskih projektov RES in CCS v 20 državah članicah EU. Vendar je glede na težke gospodarske razmere v svetu in EU približno 20 projektov, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega razpisa za oddajo predlogov, imelo težave pri zbiranju zadostnega kapitala ali privabljanju dodatnih vlagateljev. Do 31. decembra 2016 je zato 14 projektov v skladu s členom 9 Sklepa 2010/670/EU doseglo končno odločitev o naložbah in najmanj 436 milijonov EUR, povezanih s projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega razpisa za oddajo predlogov, ni bilo porabljenih.

(4)

Neizplačana sredstva bi bilo treba porabiti za neposredno financiranje projektov, opredeljenih v členu 10a(8) Direktive 2003/87/ES. Poleg tega bi bilo treba ob upoštevanju posebne situacije visoko inovativnih demonstracijskih projektov s področja obnovljivih virov energije in CCS del financiranja zagotoviti v obliki nepovratnih sredstev.

(5)

Da bi se povečale naložbe v te visoko inovativne projekte v energetskem sektorju v EU, ki jih je Komisija v svojem sporočilu o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije (3) potrdila kot prednostno področje, bi bilo treba neizplačane prihodke iz prvega razpisa za oddajo predlogov brez odlašanja in prednostno prerazporediti, in sicer prek instrumenta InnovFin Enargy Demo Projects v okviru programa Obzorje 2020 (4). Ta podpora bi dopolnjevala obstoječo in prihodnjo finančno podporo, kot so nepovratna sredstva v okviru programa Obzorje 2020.

(6)

Da bi se povečale naložbe v te visoko inovativne projekte v prometnem sektorju, bi morali upravičeni projekti spodbujati le inovativno, ponovljivo in nadgradljivo uporabo obnovljivih virov energije z uporabo dolžniškega instrumenta v prometnem sektorju v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (5).

(7)

Projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru prvega ali drugega razpisa za oddajo predlogov in za katere je bila dosežena končna naložbena odločitev ter se izvajajo, se bodo šteli za upravičene za predložitev zahtevka za sredstva v okviru zadevnega finančnega instrumenta.

(8)

Za ozaveščanje širše javnosti o ustreznih finančnih instrumentih bosta Komisija in skupina Evropske investicijske banke še naprej redno organizirali specializirane tehnične delavnice za države članice in sponzorje projektov.

(9)

Komisija bo dovolj zgodaj poročala Odboru za podnebne spremembe o razvoju ustreznih sporazumov o prenosu pooblastil med Komisijo in Evropsko investicijsko banko, zlasti v zvezi z ustreznimi merili za upravičenost, izvajanju ustreznih finančnih instrumentov, zlasti vzpostavitvi dinamičnega nabora projektov, oceni projektnih vlog in uporabi prerazporejenih prihodkov ter ustrezno upoštevala stališča držav članic.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/670/EU se spremeni:

1.

v člen 2 se vstavi naslednji odstavek 4:

„4.   Vsi neizplačani prihodki iz prvega kroga razpisov za oddajo predlogov so na voljo za podporo novih inovativnih in ponovljivih demonstracijskih projektov CCS in RES, ki se lahko izvedejo v širokem obsegu, in sicer z uporabo ustreznih finančnih instrumentov, ki jih upravlja skupina Evropske investicijske banke, pri čemer imata prednost instrument InnovFin Energy Demo Projects in dolžniški instrument v prometnem sektorju v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Prejšnji odstavek, členi 6, 8, 11(1) do (5), prvi in drugi pododstavek člena 11(6) in člen 13 se ne uporabljajo za uporabo teh prihodkov.

Komisija dovolj zgodaj poroča Odboru za podnebne spremembe o razvoju ustreznih sporazumov o prenosu pooblastil med Komisijo in Evropsko investicijsko banko, zlasti v zvezi z ustreznimi merili za upravičenost, izvajanju ustreznih finančnih instrumentov, zlasti vzpostavitvi dinamičnega nabora projektov, oceni projektnih vlog ter uporabi prerazporejenih prihodkov in ustrezno upošteva stališča držav članic.“;

2.

v členu 14 se doda naslednji odstavek:

„Komisija redno poroča Odboru za podnebne spremembe o uporabi prihodkov iz člena 2(4), vključno z vnaprejšnjimi informacijami o načrtovani podpori za projekte in delu podpore, ki se da na voljo v obliki nepovratnih sredstev, geografski porazdelitvi projektov, obsegu projektov in tehnološki pokritosti, naknadnih informacijah o napredku pri izvajanju projektov, izogibanju emisijam CO2, finančnem vzvodu, ozaveščanju javnosti in pridobljenih izkušnjah, kot je ustrezno.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2017

Za Komisijo

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sklep Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO 2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 6.11.2010, str. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 965).

(5)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).