14.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/69


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2075

z dne 4. septembra 2017

o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti člena 43(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Postopki dodeljevanja zmogljivosti bi morali postati bolj pregledni, hkrati pa bi se morali upoštevati učinkovitost postopka dodeljevanja in operativni pomisleki deležnikov, ki jih zadevata uporaba in vzdrževanje železniške infrastrukture.

(2)

Prosilci za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti bi morali imeti možnost predložiti prošnje za vključitev zmogljivosti v letni operativni vozni red med rokom za prošnje v zvezi z osnutkom voznega reda in pred spremembo operativnega voznega reda.

(3)

Ko so vlakovne poti dodeljene, bi morala pogodbena pravica prosilca vključevati pravico do zavrnitve ali odobritve prošnje za spremembo, ki jo vloži upravljavec infrastrukture.

(4)

Začasne omejitve zmogljivosti so potrebne, da se ohranja dobro stanje infrastrukture in opreme ter da se omogoča razvoj infrastrukture v skladu s potrebami trga.

(5)

Prosilci bi morali biti o prihodnjih omejitvah zmogljivosti obveščeni zgodaj, kar bi jim omogočilo prilagoditev delovanja in potreb po prevozu v skladu z omejitvami infrastrukturnih zmogljivosti. Če so informacije o prihodnjih omejitvah zmogljivosti objavljene že na začetku obdobja vlaganja prošenj za vključitev zmogljivosti v letni vozni red, bi potrebe po spremembi že dodeljenih vlakovnih poti morale biti manjše.

(6)

Upravljavci infrastrukture pri odločanju med različnimi alternativami omejitve zmogljivosti ne bi smeli upoštevati samo lastnih stroškov, ampak tudi poslovne in operativne omejitve zadevnih prosilcev ter tveganja za prehod na okolju manj prijazne oblike prevoza.

(7)

Upravljavci infrastrukture bi morali določiti, objaviti in uporabljati pregledna merila za preusmeritev vlakov in dodelitev omejenih zmogljivosti različnim oblikam prometa. To lahko storijo skupaj ali posamezno za svoje omejitve zmogljivosti.

(8)

Upravljavci infrastrukture bi morali prilagoditi svoje programe omrežja in postopke za načrtovanje voznih redov, da se zagotovi pravočasna skladnost z novimi pravili o omejitvah zmogljivosti, ki jih uvaja ta sklep.

(9)

Kar zadeva vlakovne prevoze, ki prečkajo več kot eno omrežje, bi se zadevni upravljavci infrastrukture morali usklajevati, da se čim bolj zmanjša učinek omejevanja zmogljivosti na promet in da se sinhronizirajo dela na določeni progi ali prepreči omejevanje zmogljivosti na obvozni progi.

(10)

Zaradi pravne jasnosti in ob upoštevanju števila sprememb, ki jih je treba vnesti v Prilogo VII k Direktivi 2012/34/EU, bi bilo treba navedeno prilogo nadomestiti v celoti. Zaradi poenostavitve regulativnega okvira je delegirani sklep ustrezen pravni instrument, saj uvaja jasna in podrobna pravila, ki jih državam članicam ni treba prenesti, kar zagotavlja hitro in enotno izvajanje v celotni Uniji.

(11)

Zaradi časovnega okvira za spremembo operativnega voznega reda v skladu s točko 2 Priloge k temu sklepu in časa, potrebnega za usklajevanje, posvetovanje in objavo omejitev zmogljivosti iz točk 8 do 11 Priloge k temu sklepu, bodo upravljavci infrastrukture lahko prvič dosegli skladnost z zahtevami iz točk 8 do 11 pri spremembi operativnega voznega reda decembra 2019, kar zadeva drugi krog objave, in decembra 2020, kar zadeva prvi krog objave, z zahtevami iz točke 12 pri spremembi operativnega voznega reda decembra 2018 in z zahtevami iz točk 14 do 17 pri spremembi operativnega voznega reda decembra 2018.

(12)

Direktivo 2012/34/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga VII k Direktivi 2012/34/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. septembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.


PRILOGA

PRILOGA VII

ČASOVNI NAČRT POSTOPKA DODELJEVANJA

(iz člena 43)

1.

Operativni vozni red se določi enkrat v koledarskem letu.

2.

Menjava operativnega voznega reda se izvede ob polnoči drugo soboto v mesecu decembru. Kadar se vozni red prilagodi po koncu zime, zlasti da se po potrebi upoštevajo spremembe voznih redov v regionalnem potniškem prometu, se prilagoditev izvede ob polnoči drugo soboto v mesecu juniju in po potrebi tudi med tema datumoma. Upravljavci infrastrukture se lahko dogovorijo o drugačnih datumih in v tem primeru o tem obvestijo Komisijo, če to utegne vplivati na mednarodni promet.

3.

Rok za vložitev prošenj za dodelitev zmogljivosti, ki se vključijo v operativni vozni red, ne sme biti daljši od 12 mesecev pred spremembo operativnega voznega reda. Upravljavec infrastrukture pregleda tudi prošnje, prejete po roku.

4.

Upravljavci železniške infrastrukture najpozneje 11 mesecev pred spremembo operativnega voznega reda določijo začasne mednarodne vlakovne poti v sodelovanju z drugimi zadevnimi upravljavci infrastrukture. Upravljavci infrastrukture zagotovijo, da se te vlakovne poti kolikor je mogoče upoštevajo v nadaljnjih postopkih.

5.

Upravljavec infrastrukture pripravi in objavi osnutek operativnega voznega reda najpozneje štiri mesece po roku iz točke 3.

6.

Upravljavec infrastrukture sprejme odločitev o prošnjah, prejetih po roku iz točke 3, v skladu s postopkom, objavljenim v programu omrežja.

Upravljavec infrastrukture lahko spremeni dodeljeno vlakovno pot, če je to potrebno za zagotovitev, da se čim bolj ugodi vsem prošnjam za vlakovne poti, in če jo odobri prosilec, ki mu je bila vlakovna pot dodeljena. Upravljavec infrastrukture posodobi osnutek operativnega voznega reda najpozneje en mesec pred spremembo operativnega voznega reda, da se vključijo vse vlakovne poti, dodeljene po roku iz točke 3.

7.

V primeru vlakov, ki iz enega omrežja vstopijo v drugo omrežje in prispejo s predvideno zamudo, ki ni daljša od 10 ur in, od 14. decembra 2019, 18 ur, upravljavec infrastrukture drugega omrežja vlakovne poti ne obravnava kot preklicane ali ne zahteva uporabe druge vlakovne poti, tudi če se odloči, da dodeli drugačno vlakovno pot, razen če prosilec obvesti upravljavca infrastrukture, da vlak ne bo vstopil v to drugo omrežje. Upravljavec infrastrukture prosilcu sporoči posodobljeno ali novo vlakovno pot brez odlašanja, vključno s povezavo, če je spremenjena, med številko navedene vlakovne poti in številko preklicane vlakovne poti.

8.

Kar zadeva začasne omejitve zmogljivosti železniških prog zaradi razlogov, kot so infrastrukturna dela, vključno s povezanimi omejitvami hitrosti, osno obremenitvijo, dolžino vlaka, vleko ali svetlim profilom proge („omejitve zmogljivosti“) za več kot sedem zaporednih dni in zaradi katerih je več kot 30 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi na dan preklicanih, preusmerjenih ali nadomeščenih z drugimi oblikami prevoza, zadevni upravljavci infrastrukture objavijo vse omejitve zmogljivosti in predhodne rezultate posvetovanj s prosilci prvič vsaj 24 mesecev pred spremembo zadevnega operativnega voznega reda, če so znani, drugič pa v posodobljeni obliki vsaj 12 mesecev pred spremembo zadevnega operativnega voznega reda.

9.

Zadevni upravljavci infrastrukture oblikujejo tudi mehanizem za skupno razpravljanje o navedenih omejitvah zmogljivosti, če učinek omejitev zmogljivosti ni omejen na eno omrežje, z zainteresiranimi prosilci, združenji upravljavcev infrastrukture iz člena 40(1) in glavnimi zadevnimi upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, ko so prvič objavljene, razen če se upravljavci infrastrukture in prosilci strinjajo, da takšen mehanizem ni potreben. Skupne razprave pripomorejo k pripravi voznih redov, vključno s pripravo obvoznih prog.

10.

Ob prvi objavi omejitev zmogljivosti v skladu s točko 8, upravljavec infrastrukture začne posvetovanja s prosilci in glavnimi zadevnimi upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev o omejitvah zmogljivosti. Kadar je med prvo in drugo objavo omejitev zmogljivosti potrebno usklajevanje v skladu s točko 11, se upravljavci infrastrukture drugič posvetujejo s prosilci in glavnimi zadevnimi upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev med koncem navedenega usklajevanja in drugo objavo omejitev zmogljivosti.

11.

Pred objavo omejitev zmogljivosti v skladu s točko 8 in v primeru, da učinek omejitev zmogljivosti ni omejen na eno omrežje, zadevni upravljavci infrastrukture, vključno z upravljavci infrastrukture, ki bi lahko bili prizadeti zaradi preusmeritve vlakov, medsebojno uskladijo omejitve zmogljivosti, ki bi lahko povzročile preklic, preusmeritev vlakovne poti ali nadomestitev z drugimi oblikami prevoza.

Usklajevanje pred drugo objavo se zaključi:

(a)

najpozneje 18 mesecev pred spremembo operativnega voznega reda, če je več kot 50 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi na dan preklicanih, preusmerjenih ali nadomeščenih z drugimi oblikami prevoza za več kot 30 zaporednih dni;

(b)

najpozneje 13 mesecev in 15 dni pred spremembo sezone operativnega voznega reda, če je več kot 30 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi na dan preklicanih, preusmerjenih ali nadomeščenih z drugimi oblikami prevoza za več kot sedem zaporednih dni;

(c)

najpozneje 13 mesecev in 15 dni pred spremembo sezone operativnega voznega reda, če je več kot 50 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi na dan preklicanih, preusmerjenih ali nadomeščenih z drugimi oblikami prevoza za sedem zaporednih dni ali manj.

Upravljavci infrastrukture po potrebi povabijo prosilce, dejavne na zadevnih progah, in glavne zadevne upravljavce objektov za izvajanje železniških storitev, da sodelujejo pri navedenem usklajevanju.

12.

Kar zadeva omejitve zmogljivosti, ki trajajo sedem dni ali manj in jih ni treba objaviti v skladu s točko 8 ter zaradi katerih je več kot 10 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi na dan preklicanih, preusmerjenih ali nadomeščenih z drugimi oblikami in do katerih pride med naslednjo sezono voznega reda ter s katerimi se upravljavec infrastrukture seznani najpozneje 6 mesecev in 15 dni pred spremembo operativnega voznega reda, se upravljavec infrastrukture z zadevnimi prosilci posvetuje o predvidenih omejitvah zmogljivosti in posodobljene omejitve zmogljivosti objavi vsaj štiri mesece pred spremembo operativnega voznega reda. Upravljavec infrastrukture podrobnosti o ponujenih vlakovnih poteh za potniške vlake zagotovi najpozneje štiri mesece pred začetkom omejitve zmogljivosti, za tovorne vlake pa najpozneje en mesec pred začetkom omejitve zmogljivosti, razen če se upravljavec infrastrukture in zadevni prosilci strinjajo o krajšem obdobju.

13.

Upravljavci infrastrukture se lahko odločijo, da bodo uporabili strožje pragove za omejitve zmogljivosti na osnovi manjših odstotkov ocenjenega obsega prometa ali krajšega trajanja, kot je navedeno v tej prilogi, ali da bodo poleg meril iz te priloge uporabili dodatna merila, in sicer na podlagi posvetovanj s prosilci in upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev. Pragove in merila za razvrščanje omejitev zmogljivosti objavijo v svojem programu omrežja iz točke 3 Priloge IV.

14.

Upravljavec infrastrukture se lahko odloči, da ne bo uporabljal obdobij iz točk 8 do 12, če je omejitev zmogljivosti potrebna za ponovno vzpostavitev varnih vlakovnih prevozov, če je časovni okvir omejitev izven nadzora upravljavca infrastrukture, če bi bila uporaba navedenih obdobij stroškovno neučinkovita ali nepotrebno škodljiva z vidika življenjske dobe ali stanja sredstev ali če se vsi zadevni prosilci strinjajo. V navedenih primerih in v primeru kakršnih koli drugih omejitev zmogljivosti, za katere ni potrebno posvetovanje v skladu z drugimi določbami te priloge, se upravljavec infrastrukture takoj posvetuje z zadevnimi prosilci in zadevnimi upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev.

15.

Informacije, ki jih upravljavec infrastrukture posreduje, ko ravna v skladu s točkami 8, 12 ali 14, vključujejo:

(a)

načrtovani dan;

(b)

del dneva ter, takoj ko sta znani, uro začetka in uro konca omejitve zmogljivosti;

(c)

odsek proge, podvržen omejitvi;

(d)

kjer je ustrezno, zmogljivosti obvoznih prog.

Upravljavec infrastrukture objavi navedene informacije ali povezavo do njih v svojem programu omrežja iz točke 3 Priloge IV. Upravljavec infrastrukture te informacije posodablja.

16.

Kar zadeva omejitve zmogljivosti za vsaj 30 zaporednih dni in za več kot 50 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi, upravljavec infrastrukture prosilcem na njihovo zahtevo med prvim krogom posvetovanj posreduje primerjavo pogojev, s katerimi se lahko soočijo pri vsaj dveh alternativnih omejitvah zmogljivosti. Upravljavec infrastrukture navedeni alternativi oblikuje skupaj s prosilci in na podlagi podatkov, ki jih ti zagotovijo v času svoje zahteve.

Primerjava za vsako alternativo vsebuje vsaj:

(a)

trajanje omejitve zmogljivosti;

(b)

pričakovane okvirne uporabnine za infrastrukturo;

(c)

zmogljivosti na obvoznih progah;

(d)

razpoložljive alternativne proge;

(e)

okvirno trajanje vožnje.

Upravljavec infrastrukture se pred sprejetjem odločitve o različnih omejitvah zmogljivosti posvetuje z zainteresiranimi prosilci in upošteva učinek različnih omejitev na navedene prosilce in uporabnike storitev.

17.

Kar zadeva omejitve zmogljivosti za več kot 30 zaporednih dni in za več kot 50 % ocenjenega obsega prometa na železniški progi, upravljavec infrastrukture ob upoštevanju poslovnih in operativnih omejitev določi merila, kateri vlaki za vsako vrsto storitev bi morali biti preusmerjeni, razen če navedene operativne omejitve izvirajo iz poslovodnih ali organizacijskih odločitev prosilca in brez poseganja v cilj zmanjšanja stroškov upravljavca infrastrukture v skladu s členom 30(1). Ko ravna v skladu s točko 8, upravljavec infrastrukture navedena merila objavi v programu omrežja skupaj s predhodno dodelitvijo preostalih zmogljivosti različnim vrstam železniških storitev. Na koncu posvetovanj in brez poseganja v obveznosti upravljavca infrastrukture iz točke 3 Priloge IV upravljavec infrastrukture na podlagi prejetih odzivov prosilcev zadevnim prevoznikom v železniškem prometu posreduje okvirno razčlenitev preostalih zmogljivosti po vrstah storitev.