27.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/1


SKLEP SVETA (EU) 2017/1937

z dne 11. julija 2017

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 91 in člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2008 in 9. oktobra 2009 pooblastil Komisijo, da v imenu Unije začne pogajanja z Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kosovom (*1), Črno goro in Republiko Srbijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenice iz jugovzhodne Evrope) v zvezi s Pogodbi o ustanovitvi prometne skupnosti.

(2)

Pogajanja so se uspešno zaključila s parafiranjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o prometni skupnosti) s strani vseh pogodbenic.

(3)

Pogodba o prometni skupnosti spodbuja razvoj prometa med Unijo in pogodbenicami iz jugovzhodne Evrope na podlagi določb pravnega reda Unije.

(4)

Podpis Pogodbe o prometni skupnosti ne posega v stališča držav članic glede statusa Kosova, o katerem bodo odločile v skladu s svojo nacionalno prakso in mednarodnim pravom. Noben izraz, besedilo ali opredelitev iz tega sklepa ali iz Pogodbe o prometni skupnosti, vključno s prilogami in protokoli k Pogodbi, ne pomeni, da Unija priznava Kosovo kot samostojno državo ali da posamezne države članice priznavajo Kosovo kot samostojno državo, če tega niso dejansko storile.

(5)

Pri prejemanju dokumentov, ki jih oblasti Kosova izdajo na podlagi Pogodbe o prometni skupnosti, se lahko uporabljajo notranji postopki držav članic.

(6)

Pogodbo o prometni skupnosti bi bilo treba podpisati

(7)

Da bi Pogodba o prometni skupnosti čim prej začela prinašati koristi, bi se morala do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njene veljavnosti, uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobri se podpis, v imenu Unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti, s pridržkom njene sklenitve.

Besedilo Pogodbe o prometni skupnosti je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo (-e), pooblačeno (-e) za podpis v imenu Unije Pogodbe o prometni skupnosti.

Člen 3

Pogodba o prometni skupnosti se začasno uporablja od dneva podpisa do začetka veljavnosti v skladu s členom 41(3) Pogodbe.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 11. julija 2017

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(*1)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.