17.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 266/19


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1870

z dne 16. oktobra 2017

o objavi sklica na evropski standard za izdajanje elektronskih računov in seznama sintaks v skladu z Direktivo 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (1) ter zlasti člena 3(2) in tretjega pododstavka člena 11(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Direktive 2014/55/EU je spodbujati uvajanje izdajanja elektronskih računov pri javnem naročanju, in sicer z zagotovitvijo semantične interoperabilnosti in izboljšanjem pravne varnosti. Koristi, ki jih prinaša izdajanje elektronskih računov, so največje, kadar so lahko priprava, pošiljanje, prenos, prejemanje in obdelava računa popolnoma avtomatizirani. Uporaba skupnega evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov in določitev omejenega seznama sintaks sta jamstvo, da se te koristi dosežejo v okviru notranjega trga.

(2)

V skladu s členom 3 Direktive 2014/55/EU je Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahtevala, da na podlagi zahteve za standardizacijo z dne 10. decembra 2014, C(2014) 7912 final (2), pripravijo evropski standard za izdajanje elektronskih računov in z njim povezane dokumente, med katerimi je glavni seznam sintaks.

(3)

28. junija 2017 je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) izdal evropski standard EN 16931-1:2017, Elektronsko izdajanje računov – 1. del: Semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun, in seznam sintaks CEN/TS 16931-2:2017, Elektronsko izdajanje računov – 2. del: Seznam sintaks v skladu z EN 16931-1, po sistemu razvrščanja CEN.

(4)

Povezani dokumenti, ki jih je pripravil CEN in katerih namen je podpora izvajanju evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov, so na voljo na spletišču CEN.

(5)

Komisija je v skladu s petim pododstavkom člena 3(1) Direktive 2014/55/EU opravila preskus praktične uporabnosti evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov za končnega uporabnika. Preskus je pokazal, da evropski standard EN 16931-2017:1 ustreza svojemu namenu in izpolnjuje merila iz drugega pododstavka člena 3(1) Direktive 2014/55/EU ter zlasti merila praktičnosti, prijaznosti do uporabnika in morebitnih stroškov izvajanja. Poročilo o rezultatu navedenega preskusa je bilo predloženo Evropskemu parlamentu in Svetu dne 11. oktobra 2017.

(6)

Za zagotovitev, da se elektronski računi čim prej prejmejo in obdelajo v skladu z evropskim standardom za izdajanje elektronskih računov in povezanimi sintaksami, bi moral ta sklep začeti veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Sklic na standard EN 16931-1:2017, Elektronsko izdajanje računov – 1. del: Semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun, in seznam sintaks CEN/TS 16931-2:2017, Elektronsko izdajanje računov – 2. del, bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Objavita se sklic na evropski standard za izdajanje elektronskih računov „EN 16931-1:2017, Elektronsko izdajanje računov – 1. del: Semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun“ in seznam sintaks s sklicem na „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronsko izdajanje računov – 2. del: Seznam sintaks v skladu z EN 16931-1“, kot je naveden v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

18. april 2019 je zadnji rok za uveljavitev ukrepov iz prvega pododstavka člena 11(2) Direktive 2014/55/EU.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 133, 6.5.2014, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije C(2014) 7912 final z dne 10. decembra 2014 o zahtevi za standardizacijo evropskim organizacijam za standardizacijo glede evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov in sklopa spremljajočih standardizacijskih dokumentov v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (M/528).


PRILOGA

SEZNAM SINTAKS

Seznam sintaks iz člena 3(2) Direktive 2014/55/EU je predložil CEN v klavzuli 7 standarda CEN/TS 16931-2:2017, objavljenega 28. junija 2017.

Gre za naslednji sintaksi:

1.

Sporočilo XML UN/CEFACT Cross Industry Invoice, kot je navedeno v shemah XML (XML Schemas) 16B (SCRDM – CII) (1).

2.

Sporočila UBL o računih in dobropisih, kot je opredeljeno v standardu ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Ti dokumenti so na voljo na spletišču UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo) na http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index.

(2)  Ti dokumenti v zvezi z UBL (Universal Business Language) so na voljo na spletišču organizacije Oasis na http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf.