12.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1257

z dne 11. julija 2017

o tehničnih standardih in formatih, potrebnih za enoten sistem, ki bo omogočal povezovanje prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev in življenjepisi na portalu EURES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (1) ter zlasti člena 17(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) 2016/589 so med drugim določena načela in pravila o sodelovanju med Komisijo in državami članicami pri izmenjavi ustreznih razpoložljivih podatkov o prostih delovnih mestih, prijavah za zaposlitev in življenjepisih.

(2)

Člen 17 Uredbe (EU) 2016/589 določa vzpostavitev enotnega sistema za združitev prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov iz držav članic na portalu EURES.

(3)

Da se vzpostavi enotni sistem ter omogočita učinkovito iskanje in povezovanje zagotovljenih podatkov, je treba za podatke, ki se bodo izmenjevali, uporabljati skupne standarde in formate.

(4)

Ti standardi in formati bi morali čim bolj temeljiti na dobro uveljavljenih standardih industrije ali vladnih standardih, ki jih uporabljajo javne službe za zaposlovanje in drugi udeleženci na trgu dela, sprejeti pa bi jih bilo treba na podlagi ustreznih posvetovanj z državami članicami.

(5)

Standarde in formate bo morda treba sčasoma prilagoditi, da se bodo upoštevale tehnološke ali funkcionalne spremembe. Zato je pomembno vzpostaviti model upravljanja, da se pred sprejetjem standardov in formatov zagotovita ustrezno posvetovanje z državami članicami in njihova vključenost.

(6)

Da se olajša delo nacionalnih uradov za usklajevanje pri organizaciji usklajenega prenosa informacij portalu EURES, zaščiti delovanje mehanizma za izmenjavo podatkov ter zagotovi dobra vsebinska in tehnična kakovost informacij, je treba opredeliti in določiti nekatera splošna načela za vzpostavitev in delovanje sistema ter vloge in pristojnosti udeleženih strani.

(7)

Ta splošna načela bi morala razlagati in pojasnjevati pravice in pristojnosti izvirnih pošiljateljev in imetnikov podatkov ter način zagotavljanja varstva osebnih podatkov v verigi prenosa podatkov.

(8)

Glede na cilje iz Uredbe (EU) 2016/589 je za podpiranje učinkovitega povezovanja prostih delovnih mest, vključno z mesti za vajeništvo in pripravništvo, s prijavami za zaposlitev in življenjepisi na portalu EURES pomembno, da člani in partnerji mreže EURES pregledno dajo na voljo čim več primernih objav prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov v svoji lasti.

(9)

Ukrepi v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so določeni v tem sklepu, bi se morali izvajati v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (2) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ter zadevnimi nacionalnimi izvedbenimi ukrepi v zvezi z njima. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti skladnosti z načeli omejitve namena, najmanjšega obsega podatkov, omejitve shranjevanja, celovitosti in zaupnosti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora EURES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

V tem sklepu so določeni tehnični standardi in formati, ki se uporabljajo za enotni sistem za povezovanje prostih delovnih mest, prijav za zaposlitev in življenjepisov članov mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjev mreže EURES na portalu EURES, ter metode in postopki za dogovarjanje o dodatnih tehničnih in funkcionalnih opredelitvah.

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„prijava za zaposlitev“ pomeni dokument ali sklop dokumentov, ki jih kandidat posreduje delodajalcu ali službi za zaposlovanje v okviru postopka obveščanja delodajalca o razpoložljivosti kandidata in njegovi želji, da bi dobil določeno zaposlitev ali zasedel določeno delovno mesto;

(b)

„življenjepis“ pomeni dokument, v katerem je opisan profil osebe tako, da so povzete njene poklicne izkušnje in izobrazba, vsebuje pa tudi druge ustrezne informacije o njenih dosežkih, znanjih in spretnostih, kompetencah, kvalifikacijah in zanimanjih;

(c)

„profil iskalca zaposlitve“ pomeni standardni format podatkov za uravnoteženje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, kot je določeno v tem sklepu;

(d)

„izvirni pošiljatelj podatkov“ pomeni osebo ali subjekt, ki je prvi ustvaril sklop podatkov, ki so na voljo na portalu EURES. Kot izvirni pošiljatelji podatkov se obravnavajo delodajalci, ki so objavili prosto delovno mesto, in delavci, ki so ustvarili in se odločili javno objaviti profil iskalca zaposlitve pri članu mreže EURES ali, kjer je to ustrezno, partnerju mreže EURES ter dali potrebno soglasje za prenos informacij portalu EURES;

(e)

„imetnik podatkov EURES“ pomeni osebo ali subjekt, ki ima pravno pravico, da nadzira, kdo bi moral imeti dostop do podatkov. Imetnik podatkov EURES bi lahko bil izvirni pošiljatelj podatkov ali druga oseba, ki jo pooblasti izvirni pošiljatelj podatkov in v imenu katerega deluje;

(f)

„končni uporabnik“ pomeni osebo ali subjekt, ki pridobi in uporablja podatke o prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve, združene na portalu EURES v skladu s tem sklepom, da bi našel prosta delovna mesta, na katera se lahko prijavi, ali kandidate, ki jim lahko ponudi možnost za zaposlitev;

(g)

„enotni sistem“ pomeni opredelitve podatkov in funkcionalnih specifikacij za prenos podatkov in postopke, določene v tem sklepu, da se omogoči povezovanje prostih delovnih mest z življenjepisi;

(h)

„tehnična infrastruktura“ pomeni združen sklop strojne in programske opreme, omrežij in drugih naprav, potrebnih za razvoj, preskušanje, izvajanje, spremljanje, nadzor ali podpiranje ustreznih storitev IT, potrebnih za uporabo enotnega sistema;

(i)

„enotni usklajeni kanal“ pomeni storitev, ki je vzpostavljena med točko povezave portala EURES in točko povezave v državi članici ter omogoča prenos podatkov od nacionalnih članov mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjev mreže EURES do portala EURES v skladu z enotnim sistemom in z uporabo primerne tehnične infrastrukture.

Člen 2

Splošna načela za prenos in izmenjavo podatkov

1.   Vsaka država članica vzpostavi in vzdržuje enotni usklajen kanal za prenos prostih delovnih mest in profilov iskalcev zaposlitve od svojih nacionalnih članov mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjev mreže EURES do portala EURES.

2.   Zato vsaka država članica vzpostavi tehnično infrastrukturo, povezano s portalom EURES, s katero se lahko člani mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES povežejo in prek katere lahko prenesejo svoje podatke.

3.   Evropski urad za usklajevanje upravlja portal EURES in povezane storitve IT za prejemanje in obdelavo podatkov, prenesenih prek infrastrukture iz odstavka 1.

4.   Evropski urad za usklajevanje da podatke na voljo za iskanje in povezovanje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, in sicer tako končnim uporabnikom neposredno na portalu EURES kot prek programskih vmesnikov, ki članom mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjem mreže EURES omogočajo, da informacije objavijo v svojih zadevnih sistemih za svoje osebje in uporabnike njihovih portalov in storitev za iskanje zaposlitve.

5.   Vse potrebne opredelitve pojmov, standardi, specifikacije in postopki so podrobno opisani v dokumentih, o katerih se dogovorijo nacionalni uradi za usklajevanje prek strukture upravljanja, določene v tem sklepu, in objavljeni v namenskem oddelku ekstraneta portala EURES, da lahko do njih dostopajo vse zadevne strani.

Člen 3

Splošna načela za vsebino in kakovost podatkov

1.   Podatki, preneseni portalu EURES v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 in tem sklepom, so kategorizirani, shranjeni in na portalu dani na voljo zgolj za iskanje in povezovanje prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev in življenjepisi v obdobju veljavnosti, ki ga določi izvirni pošiljatelj ali imetnik podatkov EURES, ki ima posamezne podatke. Anonimizirani podatki se lahko hranijo in dajejo na voljo tudi po izteku obdobja veljavnosti in tudi tretjim osebam, in sicer za raziskovalne in statistične namene.

2.   Prenos podatkov portalu EURES ne vpliva na pravice do podatkov, ki jih imajo izvirni pošiljatelji podatkov ali imetniki podatkov EURES v skladu z zakoni, drugimi predpisi in sporazumi, ki veljajo v celotni verigi prenosa podatkov od izvirnega pošiljatelja podatkov do portala EURES.

3.   Osebni podatki, preneseni portalu EURES in shranjeni na njem, se lahko dajo na voljo le v obsegu, s katerim soglaša izvirni pošiljatelj podatkov. Na voljo se lahko dajo le članom in partnerjem mreže EURES ali končnim uporabnikom, ki so se registrirali na portalu EURES ali pri članu ali partnerju mreže EURES, ki jim zagotavlja dostop do podatkov prek programskih vmesnikov iz člena 2(4), če so se ti končni uporabniki strinjali s pogoji, ki so v celoti skladni s soglasjem in dovoljenji izvirnih pošiljateljev podatkov.

4.   Delodajalci lahko implicitno ali eksplicitno prenesejo pravice do podatkov iz objave prostega delovnega mesta ali se jim odpovejo, kar ne velja edino za pravice do morebitnih osebnih podatkov v njih. Delavec ohrani pravice do svojih osebnih podatkov in lahko kadar koli umakne soglasje za javno objavo informacij ter izbriše, spremeni ali drugače uredi dele podatkov ali vse podatke, prenesene portalu EURES. Enako velja za delodajalce v zvezi z morebitnimi osebnimi podatki v objavi prostega delovnega mesta.

5.   Nacionalni uradi za usklajevanje ter člani mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES so odgovorni za zagotavljanje, da so vsi podatki, ki jih pridobijo in nato posredujejo portalu EURES, skladni z Uredbo (EU) 2016/589, tem sklepom ter vsemi drugimi zakoni in predpisi, ki se uporabljajo, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, da so izvirni pošiljatelji podatkov ali imetniki podatkov EURES obveščeni o tem, kako se bodo njihovi podatki uporabljali in obdelovali, ter da so bila pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Izvor podatkov in vse njihove spremembe ter zagotovljeno soglasje morajo biti sledljivi v celotni verigi prenosa podatkov od izvirnega pošiljatelja do portala EURES.

6.   Evropski urad za usklajevanje je v smislu Uredbe (ES) št. 45/2001 „upravljavec“ osebnih podatkov, shranjenih na portalu EURES. V skladu z navedeno uredbo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, med drugim za anonimizacijo iz odstavka 1, ter tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne za zagotovitev ustrezne varnosti, zaupnosti in celovitosti zadevnih podatkov.

7.   Skupina za usklajevanje pripravi skupne minimalne zahteve za izjave o varstvu osebnih podatkov in pogoje, ki jih uporabljajo Evropski urad za usklajevanje, nacionalni uradi za usklajevanje, člani mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerji mreže EURES, ter sprejme dogovor o njih, da se izpolnijo zahteve iz Uredbe (EU) 2016/589 o informiranem soglasju izvirnih pošiljateljev podatkov ali imetnikov podatkov EURES in zagotovijo enotni pogoji za dostop do podatkov.

Člen 4

Vloge in pristojnosti nacionalnih uradov za usklajevanje

Nacionalni uradi za usklajevanje so v svoji državi članici pristojni za organizacijo usklajenega in varnega prenosa informacij o prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve na portal EURES, zlasti z:

(a)

nadzorovanjem vzpostavitve in vzdrževanja tehnične infrastrukture, potrebne za zagotavljanje, da se lahko prek enotnega usklajenega kanala od članov mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjev mreže EURES portalu EURES prenesejo ustrezni podatki;

(b)

omogočanjem vsem članom mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjem mreže EURES, da se prek tega enotnega usklajenega kanala povežejo in prenesejo podatke;

(c)

zagotavljanjem stalnega spremljanja povezav do portala EURES ter sodelujočih članov in partnerjev mreže EURES in hitrega odzivanja, da se obravnavajo morebitne tehnične ali druge težave, ki se lahko pojavijo v zvezi s povezavo ali podatki, ki se bodo prenesli;

(d)

zagotavljanjem, da je izvajanje vseh dejavnosti, povezanih z izmenjavo in prenosom podatkov, popolnoma skladno z Uredbo (EU) 2016/589 in splošnimi načeli iz tega sklepa, v nasprotnem primeru pa s posredovanjem;

(e)

zagotavljanjem, da se pri vseh prenesenih podatkih upoštevajo dogovorjeni formati in standardi, kot so določeni v Uredbi (EU) 2016/589 in tem sklepu;

(f)

zagotavljanjem, da so vzpostavljene ureditve za zagotavljanje, da so izvirni pošiljatelji podatkov v celoti obveščeni in seznanjeni s tem, kako se bodo njihovi podatki uporabljali in obdelovali;

(g)

zagotavljanjem in rednim posodabljanjem informacij o ukrepih in sistemih, vzpostavljenih za zagotavljanje kakovosti, varnosti, celovitosti, zaupnosti in sledljivosti podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov;

(h)

vključenostjo v izmenjavo informacij in sodelovanjem, kot sta določena v členu 9(5) Uredbe (EU) 2016/589;

(i)

obveščanjem Evropskega urada za usklajevanje o politikah v zvezi z izključitvijo prostih delovnih mest ali kategorij prostih delovnih mest v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2016/589;

(j)

obveščanjem o imenovanju enotne kontaktne točke, kot je navedeno v členu 9.

Člen 5

Vloge in pristojnosti Evropskega urada za usklajevanje

Evropski urad za usklajevanje je pristojen za podpiranje mreže EURES pri izvajanju njenih pristojnosti v zvezi z usklajenim prenosom informacij o prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve portalu EURES, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo in vzdrževanjem tehnične infrastrukture, potrebne za prejemanje podatkov od držav članic prek enotnega usklajenega kanala;

(b)

upravljanjem in dodatnim razvojem portala EURES in povezanih sistemov IT, da se zagotovijo storitve iskanja ter povezovanja prostih delovnih mest s prijavami za zaposlitev in življenjepisi za mrežo EURES in končne uporabnike prek samopostrežnih storitev na portalu EURES;

(c)

vzpostavitvijo in vzdrževanjem tehnične infrastrukture, ki je potrebna, da se članom mreže EURES in, kjer je to ustrezno, partnerjem mreže EURES omogoči dostop do prostih delovnih mest in profilov iskalcev zaposlitve na portalu EURES, da bodo na voljo njihovemu osebju in uporabnikom njihovih portalov za iskanje zaposlitve ter da bodo lahko iskali po njih;

(d)

zagotavljanjem, da je izvajanje vseh dejavnosti, povezanih z izmenjavo in prenosom podatkov, popolnoma skladno z Uredbo (EU) 2016/589 in splošnimi načeli iz tega sklepa, v nasprotnem primeru pa s posredovanjem;

(e)

zagotavljanjem in rednim posodabljanjem informacij o ukrepih in sistemih, vzpostavljenih za zagotavljanje kakovosti, varnosti, celovitosti, zaupnosti in sledljivosti podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov;

(f)

zagotavljanjem namenskega oddelka ekstraneta portala EURES ter drugih orodij in potrebne podpore, da se nacionalnim uradom za usklajevanje ter članom in partnerjem mreže EURES omogočita učinkovita izmenjava informacij in obravnava pritožb, kot je določeno v Uredbi in tem sklepu;

(g)

pripravljanjem, posodabljanjem in objavljanjem vse potrebne tehnične in druge dokumentacije, potrebne za prenos in izmenjavo podatkov, zlasti dokumentov iz člena 8, na ekstranetu portala EURES.

Člen 6

Vloge in pristojnosti članov in partnerjev mreže EURES

1.   Vsi člani mreže EURES in tisti partnerji mreže EURES, ki so se zavezali, da bodo prispevali k bazi prostih delovnih mest in/ali profilov iskalcev zaposlitve, prek tehnične infrastrukture, vzpostavljene v skladu s tem sklepom, sodelujejo pri usklajenem in varnem prenosu informacij o prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve portalu EURES, kot je navedeno v členih 12(3) in 17(1) Uredbe (EU) 2016/589, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo tehnične infrastrukture, potrebne za povezavo z enotnim usklajenim kanalom, zagotovljenim v njihovi državi;

(b)

stalnim spremljanjem povezav in hitrim odzivanjem, da se obravnavajo morebitne tehnične ali druge težave, ki se lahko pojavijo v zvezi s povezavo ali podatki, ki se bodo prenesli;

(c)

zagotavljanjem, da je izvajanje vseh dejavnosti, povezanih z izmenjavo in prenosom podatkov, popolnoma skladno z Uredbo (EU) 2016/589 in splošnimi načeli iz tega sklepa, v nasprotnem primeru pa s posredovanjem;

(d)

zagotavljanjem, da se pri vseh prenesenih podatkih upoštevajo dogovorjeni formati in standardi, kot so določeni v Uredbi (EU) 2016/589 in tem sklepu;

(e)

zagotavljanjem, da so izvirni pošiljatelji podatkov v celoti obveščeni in seznanjeni s tem, kako se bodo njihovi podatki uporabljali in obdelovali;

(f)

zagotavljanjem in rednim posodabljanjem informacij o ukrepih in sistemih, vzpostavljenih za zagotavljanje kakovosti, varnosti, celovitosti, zaupnosti in sledljivosti podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov;

(g)

jasnim in preglednim obveščanjem nacionalnega urada za usklajevanje o uporabi politik v zvezi z izključitvijo vseh javno dostopnih prostih delovnih mest iz prenosa v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2016/589;

(h)

storitveno točko, ki je nacionalnemu uradu za usklajevanje v pomoč pri usklajevanju na nacionalni ravni. Kot storitvena točka lahko deluje služba za pomoč uporabnikom ali podobna služba.

2.   Člani in partnerji mreže EURES lahko uporabljajo tehnično infrastrukturo, ki jo zagotavlja Evropski urad za usklajevanje, ali z njo povežejo svoje sisteme ter tako zagotovijo, da imajo njihovo osebje, ki je vključeno v mrežo EURES, in končni uporabniki portalov za iskanje zaposlitve, ki jih upravljajo, preprost dostop do prostih delovnih mest in profilov iskalcev zaposlitve na portalu EURES, da lahko iščejo po njih ter jih povezujejo.

Člen 7

Vloge in pristojnosti skupine za usklajevanje

1.   Skupina za usklajevanje podpira dobro delovanje enotnega sistema ter organizacijo usklajenega in varnega prenosa informacij o prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve portalu EURES ter stalno prispeva k njegovemu izboljševanju. Podrobno spremlja delovanje ter je forum za izmenjavo stališč in dobre prakse za izboljšanje delovanja enotnega sistema.

2.   Skupina za usklajevanje enkrat na leto pregleda uporabo tega sklepa, s čimer bodo države članice prispevale k poročilu o dejavnostih in poročilu o naknadni oceni, ki ju Komisija pripravi v skladu s členoma 33 in 35 Uredbe (EU) 2016/589.

3.   Preden se lahko začnejo uporabljati specifikacije o enotnem usklajenem kanalu mreže EURES iz člena 8 in morebitne spremembe teh specifikacij, je treba s skupino za usklajevanje po postopku iz člena 9 sprejeti dogovor v zvezi s tem.

4.   Skupina za usklajevanje lahko oblikuje posebne skupine strokovnjakov, ki jo bodo podpirali ter ji pomagali in svetovali pri opravljanju nalog.

Člen 8

Tehnične in funkcionalne opredelitve pojmov ter specifikacije za izmenjavo podatkov

1.   Evropski urad za usklajevanje v skladu s postopki iz člena 9 sprejme „specifikacije o enotnem usklajenem kanalu mreže EURES“, ki jih sestavljajo:

(a)

„specifikacije o formatih in standardih mreže EURES“, v katerih so opisani format podatkov, opredelitve podatkov, standardi, ki se uporabljajo, in pravila za potrjevanje, ki jih je treba upoštevati pri prenosu prostega delovnega mesta ali profila iskalca zaposlitve portalu EURES prek enotnega sistema;

(b)

„funkcionalne specifikacije o izmenjavi sporočil mreže EURES“, v katerih so opisane tehnična infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti, in specifikacije o izmenjavi, ki jih je treba izvajati za izmenjavo podatkov;

(c)

„priročnik o postopku interoperabilnosti mreže EURES“, v katerem so opisani postopki, ukrepi in posredovanja za upravljanje enotnega usklajenega kanala, obravnavo upravljanja sprememb ter zagotavljanje kakovosti, varnosti, sledljivosti in varstva podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov.

2.   „Specifikacije o enotnem usklajenem kanalu mreže EURES“ in vse njihove posodobitve ali spremembe so mreži EURES na voljo v posebnem oddelku ekstraneta portala EURES.

Člen 9

Upravljanje

1.   Vse države članice prek svojih nacionalnih uradov za usklajevanje imenujejo enotno kontaktno točko, na katero se lahko naslovijo vse zahteve, poizvedbe ali sporočila o izvajanju določb o storitvah IT v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 in izvajanju tega sklepa, ter Evropskemu uradu za usklajevanje sporočijo podrobne podatke o tej točki.

2.   Evropski urad za usklajevanje za nemoteno delovanje enotnega sistema za izmenjavo podatkov, portala EURES in povezanih storitev IT organizira redna srečanja z enotnimi kontaktnimi točkami iz odstavka 1 ter jim zagotovi učinkovita komunikacijska sredstva. Skupina za usklajevanje lahko pooblasti skupino enotnih kontaktnih točk, da pripravi posvetovanja, ali jo pozove, naj zagotovi smernice ali nasvete o tehničnih težavah in težavah IT v skladu z Uredbo (EU) 2016/589.

3.   Preden Evropski urad za usklajevanje sprejme „specifikacije o enotnem usklajenem kanalu mreže EURES“ in morebitne nadaljnje spremembe, se v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2016/589 uradno posvetuje s skupino za usklajevanje. Pred takimi posvetovanji po potrebi potekajo posvetovanja na tehnični ravni v okviru mreže EURES in z drugimi ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi strokovnjaki, kot so organi, vključeni v razvoj formatov in standardov.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Evropski urad za usklajevanje na ekstranetu portala EURES najpozneje 1. decembra 2017 objavi prvo različico „specifikacij o enotnem usklajenem kanalu mreže EURES“ ter vse druge ustrezne sezname in smernice.

V Bruslju, 11. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 107, 22.4.2016, str. 1.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) ter od 25. maja 2018 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).