5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/10


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 3. avgusta 2017

o objavi vloge za spremembo specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije

(Montravel (AOP))

(2017/C 255/12)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 97(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vložila vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“.

(2)

Komisija je vlogo preučila in ugotovila, da so pogoji iz členov 93 do 96, člena 97(1) ter členov 100, 101 in 102 Uredbe (EU) št. 1308/2013 izpolnjeni.

(3)

Da se omogoči predložitev ugovora v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba vlogo za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“ objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

SKLENILA:

Edini člen

Vloga za spremembo specifikacije proizvoda za ime „Montravel“ (ZOP) v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je v Prilogi k temu sklepu.

V skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 je objava tega sklepa podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper spremembo specifikacije proizvoda iz prvega odstavka tega člena v dveh mesecih od dneva njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. avgusta 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.


PRILOGA

„MONTRAVEL“

AOP-FR-A0923-AM01

Datum vložitve vloge: 22. december 2014

VLOGA ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1.   Predpisi, ki se uporabijo za spremembo

Člen 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 – Sprememba, ki ni manjša

2.   Opis spremembe in razlogi zanjo

2.1   Geografsko območje

V oddelku 1 točke IV poglavja 1 specifikacije proizvoda se geografsko območje proizvodnje spremeni: občina „Saint-Seurin de Prats“ je bila odstranjena, občini „Le Fleix“ in „Monfaucon“ pa sta bili dodani. V teh dveh občinah so griči, ki so med seboj povezani in tvorijo celoto s prvotnim geografskim območjem, njun profil pa je geološko identičen, kar ne velja za občino „Saint-Seurin-de-Prats“, ki se nahaja ob naplavinski ravnini reke Dordogne.

Enotni dokument je spremenjen v točki 6.

2.2   Zamejeno območje parcel

V oddelku 2 točke IV poglavja 1 se glede razmejitve parcele doda datum, ko je pristojni nacionalni organ odobril spremembo razmejenega območja znotraj na novo določenega geografskega ozemlja proizvodnje, kar se odraža v dodatku pri specifikaciji datuma nacionalnega odbora, ki je dal odobritev. Naj spomnimo, da razmejitev parcele znotraj geografskega območja proizvodnje zajema opredelitev parcel, primernih za proizvodnjo kontrolirane označbe zadevnega porekla.

Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

2.3   Območje v neposredni bližini

V skladu s spremembo geografskega območja se spremeni oddelek 3 točke IV poglavja 1 o območju v neposredni bližini, v katerem lahko poteka proizvodnja, obdelava in donegovanje vina. Vključitev dveh novih občin „Le Fleix“ in „Monfaucon“ v geografsko območje namreč pomeni, da sta bili odstranjeni z območja v neposredni bližini.

Na drugi strani pa je občina „Saint-Seurin-de-Prats“, ki je bila odstranjena z geografskega območja, vključena v območje v neposredni bližini in dodana na seznam občin ob upoštevanju obstoječih praks za proizvodnjo vina.

Enotni dokument je spremenjen v točki 9.

2.4   Povezava z geografskim območjem

Zaradi spremembe geografskega območja je bil popravljen prvi odstavek oddelka 1 „Informacije o geografskem območju“ točke X „Povezava z geografskim območjem“ poglavja 1 specifikacije. Število občin na območju proizvodnje se popravi: številka „14“ se nadomesti s številko „15“.

Poleg tega imajo občine, ki so bile dodane v geografsko območje, geografski profil, ki je identičen tistemu, opisanemu v povezavi s poreklom, ki torej ni bil spremenjen.

ENOTNI DOKUMENT

1.   Ime(-na)

Montravel

2.   Vrsta geografske označbe

ZOP – zaščitena označba porekla

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

4.   Opis vina

Bela vina

Bela vina so narejena z mešanjem grozdja ali vina, ki izhaja iz najmanj dveh glavnih sort grozdja. Bele sorte vina izstopajo po raznolikosti mešanice, z eksotičnimi aromami, živahnostjo, mineralnostjo ter prijetnim in dolgim pookusom v ustih. Ta suha bela vina se donegujejo na drožeh, včasih v hrastovih sodih, in so zelo cenjena zaradi svoje moči, polnega okusa in predvsem velike mineralne svežine, ki jo ohranijo več let.

Minimalna naravna vsebnost alkohola je 10,5 %.

Po obogatitvi je skupna vsebnost alkohola 13 %.

Vsebnost fermentiranega sladkorja (glukoza in fruktoza) je manjša kot 3 grame na liter.

Rdeča vina

Rdeča vina so narejena z mešanjem grozdja ali vina. Njihova barva je poudarjena in intenzivna. Rahlo pražena aroma s pridihom črnega sadja se s časom razvije v aromo z rastlinskimi in začimbnimi notami. Na splošno so v ustih hkrati močna in elegantna, tanini so zreli, njihova nežnost pa je izjemna. To so imenitna vina, ki se po nekaj letih staranja čudovito ohranijo.

Minimalna naravna vsebnost alkohola je 11 %.

Po obogatitvi je skupna vsebnost alkohola 13,5 %.

Najvišja vsebnost jabolčne kisline je določena na 0,4 grama na liter.

Vsebnost fermentiranega sladkorja (glukoza in fruktoza) je manjša kot 3 grame na liter.

5.   Enološki postopki

(a)   Osnovni enološki postopki

Postopek gojenja

Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 000 trsov na hektar. Razdalja med vrstami ne sme biti večja od dveh metrov, razmik med nogami trsov v isti vrsti pa mora biti manjši od 0,8 metra.

Trte se obrezujejo v rez na reznik (guyot), v kordonsko obliko Royat ali s kratkim obrezovanjem z največ 10 očmi na trs.

Namakanje ni dovoljeno.

Posebni enološki postopek

Vsakršna toplotna obdelava obranega grozdja nad 40 °C je prepovedana. Uporaba koščkov lesa pri negovanju vina je prepovedana. Dodajanje taninov je prepovedano. Delež skupnega alkohola po obogatitvi ne presega 13,5 % za rdeča vina in 13 % za bela vina. Poleg zgornjih določb morajo v zvezi z enološkim postopkom za vina veljajo obveznosti na ravni Skupnosti ter iz zakonika o kmetijstvu.

(b)   Največji donosi

rdeče vino

60 hektolitrov na hektar

belo vino

70 hektolitrov na hektar

6.   Opredeljeno območje

Obiranje grozdja, pridelava, obdelava in donegovanje vina ter samo za rdeča vina tudi pakiranje potekajo v departmaju Dordogne na območju občin Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien in Vélines

7.   Glavne sorte grozdja

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Opis povezave

Geografsko območje kontrolirane označbe porekla „Montravel“ se razlikuje od preostalega dela območja Bergeracois z geomorfološko sestavo svojih pobočjih, kjer izstopa apnenec „astérie“. V razmejenem območju parcel so ilovnato apnenčaste parcele, ki ležijo na močno izsušenem območju, in južno ležeča pobočja.

Prizadevanja za čim večji izkoristek te zapuščine se pri rdečih vinih kažejo predvsem v večji gostoti nasada kot v drugih sektorjih območja Bergeracois, posebnem združevanju, kjer prevladuje sorta Merlot N, in želji po pripravi vina, ki se v daljšem obdobju izboljša s staranjem. Ob tem pa so prepovedane prakse, kot so uporaba koščkov lesa med donegovanjem vina, dodajanje taninov, toplotne obdelave obranega grozdja pri temperaturi nad 40 °C, ter tudi uporaba trajnih stiskalnic ali zabojnikov, opremljenih z lamelnimi črpalkami.

Rdeča vina se donegujejo najmanj 18 mesecev, od tega morajo biti vsaj tri meseca ustekleničena. Njihova barva je poudarjena in intenzivna. Rahlo pražena aroma s pridihom črnega sadja se s časom razvije v aromo z rastlinskimi in začimbnimi notami. Na splošno so v ustih hkrati močna in elegantna, tanini so zreli, njihova nežnost pa je izjemna. Kljub temu, da je mogoče ta rdeča vina zaradi občutka svežine in sadne arome poskusiti že v prvih nekaj letih, so to imenitna vina, ki se po nekaj letih staranja čudovito ohranijo. Z dodatkom o obdobju staranja v steklenici v pogoje proizvodnje v geografsko razmejenem območju in območju v neposredni bližini si pridelovalci prizadevajo za boljšo zaščito kakovosti in posebnosti proizvoda ter posledično ugleda kontrolirane označbe porekla.

Kar se tiče suhih belih vin, oceansko podnebje z visoko vsebnostjo vlage in vsebnostjo gline v tleh pomaga preprečevati pomanjkanje vode ali poletne toplotne udare ter tako pripomore k optimalni grozdni zrelosti. Ta vina so pridobljena z mešanjem sort, v katerem prevladujejo glavne sorte grozdja, kot sta Sémillon B in Sauvignon B ali Sauvignon Gris G. Te bele sorte vina izstopajo po raznolikosti mešanice, z eksotičnimi aromami, živahnostjo, mineralnostjo in prijetnim ter dolgim pookusom v ustih. Ta suha bela vina se donegujejo na drožeh, včasih v hrastovih sodih, in so zelo cenjena zaradi svoje moči, polnega okusa in predvsem velike mineralne svežine, ki jo ohranijo več let.

Najstarejša navedba, ki potrjuje vinogradniško tradicijo v občini „Montravel“, sega v leto 1080, ko so se benediktinci iz samostana Saint-Florent de Saumur preselili v Montcaret, Breuilh, Bonneville in Montravel. V teh krajih so očistili neobdelana zemljišča, da bi gojili vinsko trto in pšenico, ki se uporabljata pri svetem obhajilu.

Najbolj znan vinogradnik iz „Montravela“ je zagotovo filozof Michel Eyquem de Montaigne, župan Bordeauxa, katerega vinograd se je raztezal do spodnjega dela stolpa, kamor se je rad zatekal in pisal: „Vinogradi, ki so vrtovi in kraji za veselje, so edinstvene lepote. Tu sem spoznal, koliko se lahko spretnosti uporabijo pri gričevnatem, valovitem in neravnem zemljišču“.

Leta 1903 je Edouard Féret, založnik knjige „Bergerac et ses vins“, glede geografskega območja „Montravel“ ugotovil naslednje: „Rdeča vina so izrazita, barvita, čistega okusa, nekateri pridelki so tudi zelo podobni odličnemu vinu Castillonnais.“

Kontrolirana označba porekla „Montravel“ prek svoje zgodovinske prestolnice in posameznih območij priča o globokih povezavah z vinogradništvom. Tako rdeča kot tudi bela vina se večinoma prodajajo v steklenicah, izvirajo pa iz območja, kjer si pridelovalci preko strokovnega znanja prizadevajo za značilen in zaupen proizvod, ki upravičeno uživa ugodnosti.

9.   Bistveni dodatni pogoji

Območje v neposredni bližini

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Izjema v zvezi s proizvodnjo na opredeljenem območju.

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo, obdelavo, donegovanje vina ter samo za rdeča vina tudi pakiranje obsega ozemlje naslednjih občin:

departma Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

departma Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire in Saint-Emilion.

Večja geografska enota

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Opis pogoja:

Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla „Montravel“ se lahko navede večja geografska enota „Sud-Ouest“. Ta večja geografska enota je lahko navedena tudi na kakršnem koli prospektu in embalaži. Velikost črk za večjo geografsko enoto niti po višini niti po širini ne presega velikosti črk, ki sestavljajo ime kontrolirane označbe porekla.

Pakiranje

Pravni okvir:

Nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

Pakiranje na opredeljenem območju.

Opis pogoja:

Rdeča vina se donegujejo najmanj do 31. marca drugega leta po trgatvi, od tega morajo biti vsaj tri mesece ustekleničena.

Sklic na objavo specifikacije

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688