4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 214/3


SKLEP KOMISIJE

z dne 8. maja 2017

o združljivosti ukrepov, ki jih je sprejela Madžarska v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), s pravom Unije

(2017/C 214/04)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (1) in zlasti člena 14(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 29 Direktive 2010/13/EU,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 20. februarja 2017 je Madžarska Komisijo obvestila o nekaterih ukrepih, ki jih je sprejela v skladu s členom 14(1) Direktive 2010/13/EU.

(2)

Komisija je v obdobju treh mesecev od prejema navedenega obvestila preverila, ali so navedeni ukrepi skladni s pravom Unije, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju ukrepov upoštevala razpoložljive podatke o madžarskem trgu avdiovizualnih storitev, zlasti glede učinka na televizijski trg.

(4)

Madžarska je po širokem javnem posvetovanju na jasen in pregleden način pripravila seznam dogodkov velikega družbenega pomena.

(5)

Na podlagi podrobnih dokazov in podatkov o gledanosti, ki so jih predložili madžarski organi, je Komisija preverila, ali seznam zadevnih dogodkov, pripravljen v skladu s členom 14(1) Direktive 2010/13/EU, izpolnjuje najmanj dve od naslednjih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti takšnih dogodkov za družbo: (i) poseben vsesplošni odziv v državni članici in ne zgolj pomembnost za tiste, ki običajno spremljajo zadevni športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice dogodku vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) sodelovanje državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno prenaša na brezplačni televiziji ter da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Priglašeni seznam dogodkov velikega družbenega pomena vključuje več zadevnih dogodkov, ki veljajo za dogodke velikega družbenega pomena, na primer letne in zimske olimpijske igre, na katerih sodeluje madžarska državna reprezentanca ali eden ali več madžarskih športnikov. Madžarski organi so dokazali, da so letne in zimske olimpijske igre še posebej priljubljene pri širši javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(7)

Otvoritvene, četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme svetovnega nogometnega prvenstva FIFA in evropskega nogometnega prvenstva UEFA ravno tako veljajo za dogodke velikega družbenega pomena. Madžarski organi so dokazali, da imajo ti dogodki na Madžarskem poseben vsesplošni odziv, saj so še posebej priljubljene pri splošni javnosti in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo športne dogodke. Vključujejo državno reprezentanco na mednarodnem turnirju velikega pomena. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(8)

Seznam vključuje tudi vse tekme madžarske moške državne reprezentance na svetovnem nogometnem prvenstvu FIFA in evropskem nogometnem prvenstvu UEFA, pa tudi uvrstitvene tekme za te dogodke in uradne prijateljske tekme. Madžarski organi so dokazali, da imajo ti dogodki v madžarski družbi poseben vsesplošni odziv in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo nogomet. Vključujejo državno reprezentanco na mednarodnem turnirju velikega pomena. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(9)

Za dogodke velikega družbenega pomena veljajo tudi finalne tekme lige prvakov UEFA ter tekme lige prvakov UEFA in evropske lige UEFA, na katerih sodeluje moštvo madžarskega kluba. V madžarski družbi imajo poseben vsesplošni odziv, saj so priljubljeni pri širši javnosti in ne le pri običajnem občinstvu nogometnih tekem. Vključujejo tudi moštva madžarskih klubov na mednarodnem turnirju velikega pomena. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(10)

Za dogodke velikega družbenega pomena veljajo tudi tekme moškega in ženskega evropskega rokometnega prvenstva EHF, na katerih sodeluje madžarska državna reprezentanca. Madžarski organi izpostavljajo, da imajo ti dogodki na Madžarskem poseben vsesplošni odziv, ki zajema več kot le navdušence nad to športno panogo. Običajno vključujejo sodelovanje madžarske državne reprezentance in pritegnejo velik del televizijskega občinstva ter se tradicionalno prenašajo na brezplačni televiziji.

(11)

Seznam vsebuje tudi vse tekme lige prvakov EHF in ženske lige prvakov EHF, na katerih sodelujejo moštva madžarskih klubov. Madžarski organi so dokazali, da imajo ti dogodki v madžarski družbi poseben vsesplošni odziv in ne le pri tistih, ki običajno spremljajo rokomet. Vključujejo tudi mošta madžarskih klubov na mednarodnem turnirju. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(12)

Tekme moške svetovne lige v vaterpolu FINA in lige prvakov LEN, na katerih sodeluje madžarska državna reprezentanca, tudi veljajo za dogodke velikega družbenega pomena. Madžarski organi izpostavljajo, da imajo ti dogodki na Madžarskem poseben vsesplošni odziv, ki ni omejen le na tiste, ki običajno spremljajo ta šport. Posebno in splošno zanimanje krepi tudi dejstvo, da madžarska državna reprezentanca na teh turnirjih dosega pomembne uspehe. Vključujejo tudi državno reprezentanco na mednarodnem turnirju. Ti dogodki pritegnejo velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenašajo na brezplačni televiziji.

(13)

Seznam vključuje tudi veliko nagrado Madžarske v formuli ena, ki velja za dogodek velikega družbenega pomena. Madžarski organi so dokazali, da ima ta dogodek v madžarski družbi poseben vsesplošni odziv, ki presega pomembnost le za tiste, ki običajno spremljajo ta šport. Ta dogodek pritegne velik del televizijskega občinstva in se po tradiciji prenaša na brezplačni televiziji.

(14)

Zadevni ukrepi ne presegajo tistega, kar je potrebno za dosego zastavljenega cilja, tj. varstva pravice do obveščenosti in širokega dostopa javnosti do televizijskega prenosa dogodkov velikega družbenega pomena. Ta ugotovitev upošteva, na kakšen način se bodo zadevni dogodki prenašali, opredelitev „kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa“, vlogo madžarskega sveta za medije pri reševanju sporov, ki nastanejo med izvajanjem ukrepov, in dejstvo, da se bo sklep, ki vsebuje seznam dogodkov, uporabljal za dogodke, za katere se sporazumi o izključnih pravicah sklenejo po začetku veljavnosti sklepa. Zato se lahko zaključi, da učinki na lastninsko pravico, kot je določena v členu 17 Listine EU o temeljnih pravicah, ne presegajo tistih, ki so neločljivo povezani z vključitvijo dogodkov na seznam iz člena 14(1) Direktive 2010/13/EU.

(15)

Iz istih razlogov se ukrepi Madžarske zdijo sorazmerni in upravičujejo odstopanje od temeljne svobode opravljanja storitev, kot je določena v členu 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V prevladujočem javnem interesu je zagotavljanje širokega javnega dostopa do prenosov dogodkov velikega družbenega pomena. Poleg tega madžarski ukrepi ne pomenijo diskriminacije drugih postaj, nosilcev pravic in drugih gospodarskih subjektov iz drugih držav članic ali omejevanja njihovega dostopa na trg.

(16)

Zadevni ukrepi so združljivi tudi s pravili Unije o konkurenci. Opredelitev kvalificiranih izdajateljev televizijskega programa, ki izpolnjujejo pogoje za prenašanje naštetih dogodkov, temelji na objektivnih merilih, ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic za prenašanje teh dogodkov. Poleg tega tudi število zadevnih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na podrejenih trgih brezplačne in plačljive televizije. Zato se lahko šteje, da učinki na svobodno konkurenco ne presegajo tistih, ki so neločljivo povezani z vključitvijo dogodkov na seznam iz člena 14(1) Direktive 2010/13/EU.

(17)

Komisija je druge države članice obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela Madžarska, in rezultate svojega preverjanja predstavila odboru, ustanovljenem na podlagi člena 29 Direktive 2010/13/EU. Odbor je sprejel pozitivno mnenje –

SKLENILA:

Edini člen

1.   Ukrepi, ki jih je sprejela Madžarska v skladu s členom 14(1) Direktive 2010/13/EU in o katerih je obvestila Komisijo v skladu s členom 14(2) navedene direktive, so skladni s pravom Unije.

2.   Ukrepi, ki jih je sprejela Madžarska, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. maja 2017

Za Komisijo

Andrus ANSIP

Podpredsednik


(1)  UL L 95, 15.4.2010, str. 1.