14.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/31


SKLEP SVETA (EU) 2017/435

z dne 28. februarja 2017

o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 v povezavi s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. februarja 2009 pooblastil Komisijo, da v imenu Unije in njenih držav članic začne pogajanja o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (2), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja).

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2010/648/EU (4) so pogodbenice Sporazum o drugi spremembi Sporazuma iz Cotonouja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisale na zasedanju Sveta ministrov AKP-EU 22. junija 2010 v Ouagadougouju, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta ministrov AKP-EU št. 2/2010 (5) se je Sporazum začasno uporabljal od 31. oktobra 2010.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (6), se odobri v imenu Evropske unije.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Unije deponira listino o odobritvi iz člena 93 Sporazuma iz Cotonouja, s čimer se izrazi soglasje Unije s to zavezo.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

J. HERRERA


(1)  UL C 65, 19.2.2016, str. 257.

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

(4)  Sklep Sveta 2010/648/EU z dne 14. maja 2010 o podpisu Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005, v imenu Evropske unije (UL L 287, 4.11.2010, str. 1).

(5)  Sklep št. 2/2010 Sveta ministrov AKP-EU z dne 21. junija 2010 glede prehodnih ukrepov za obdobje od dne podpisa do dne začetka veljavnosti Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 68).

(6)  Sporazum, skupaj z izjavami, priloženimi Sklepni listini, je bil objavljen v UL L 287, 4.11.2010, str. 3.