28.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/59


SKLEP SVETA (SZVP) 2017/345

z dne 27. februarja 2017

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. maja 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/849 (1) o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljnjem besedilu: DLRK), s katerim so bile med drugim uveljavljene resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) in 2270 (2016).

(2)

Varnostni svet ZN je 30. novembra 2016 sprejel RVSZN 2321 (2016), v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi jedrskega poskusa, ki ga je DLRK izvedla 9. septembra 2016 in s tem kršila zadevne resolucije Varnostnega sveta ZN, še dodatno obsodil dejavnosti, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki, ki jih trenutno izvaja DLRK in s tem hudo krši zadevne resolucije Varnostnega sveta ZN, ter ugotovil, da še vedno obstaja očitna grožnja mednarodnemu miru in varnosti na tem območju in tudi širše.

(3)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) izraža bojazen, da bi se v osebni in prijavljeni prtljagi posameznikov, ki vstopajo v DLRK ali iz nje odhajajo, utegnili nahajati predmeti, katerih dobava, prodaja ali prenos je po RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016) prepovedana, in pojasnjuje, da je za namene izvajanja odstavka 18 RVSZN 2270 (2016) takšna prtljaga „tovor“, kar pomeni, da mora biti pregledana.

(4)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) države članice poziva, naj zmanjšajo število osebja na diplomatskih in konzularnih predstavništvih v DLRK.

(5)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) izraža bojazen, da bi se lahko prepovedani predmeti v DLRK ali iz nje prevažali po železnici in po cesti, ter poudarja, da obveznost iz odstavka 18 RVSZN 2270 (2016), da se tovor, ki se nahaja na ozemlju držav članic ali je tam v tranzitu, pregleda, velja tudi za tovor, ki se prevaža po železnici in po cesti.

(6)

V RVSZN 2321 (2016) je navedeno, da za namene njenega izvajanja ter za namene izvajanja RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) in 2270 (2016) izraz „tranzit“ vključuje tudi posameznikovo potovanje skozi mednarodni letališki terminal v določeni državi na poti do namembnega kraja v drugi državi ne glede na to, ali je bila na zadevnem letališču pri tem posamezniku opravljena carinska kontrola oziroma kontrola njegovega potnega lista.

(7)

V RVSZN 2321 (2016) je določeno, koliko premoga se skupaj sme uvoziti iz DLRK, predpisan pa je tudi mehanizem za spremljanje in preverjanje tega. V sklopu tega mehanizma naj države članice, ki uvažajo premog iz DLRK, redno pregledujejo spletne strani Združenih narodov in tako zagotovijo, da največji še dovoljeni skupni uvoz premoga ne bo presežen.

(8)

V RVSZN 2321 (2016) se opozarja, da diplomatsko osebje DLRK v državi, v katero je napoteno, ne sme opravljati poklicne ali komercialne dejavnosti za osebni dobiček.

(9)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) izraža bojazen, da so državljani DLRK napoteni na delo v druge države, da bi tam prislužili trdno valuto, ki jo potem DLRK uporablja za svoje programe, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki, ter države poziva, naj bodo pozorne glede te prakse.

(10)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) vnovič izraža bojazen, da bi se večja količina gotovine utegnila uporabljati za izogibanje njegovim ukrepom, obenem pa države članice poziva, naj bodo v zvezi s tem tveganjem pazljive.

(11)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) izraža zavezanost miroljubni, diplomatski in politični rešitvi tega vprašanja ter znova potrjuje, da podpira šeststranske pogovore, in poziva k njihovemu ponovnemu zagonu.

(12)

Varnostni svet ZN v RVSZN 2321 (2016) potrjuje, da bo nenehno pregledoval ravnanje DLRK, da je pripravljen okrepiti, spremeniti, začasno prekiniti ali ukiniti ukrepe, kakor bo potrebno glede na spoštovanje zavez s strani DLRK, in da je odločen sprejeti nadaljnje pomembne ukrepe, če bi DLRK izvedla še kakšen jedrski poskus ali izstrelitev.

(13)

Za izvedbo nekaterih ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(14)

Zaradi učinkovitega izvajanja določb tega sklepa v vsej EU bi morale države članice deliti pomembne informacije z drugimi državami članicami.

(15)

Sklep (SZVP) 2016/849 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2016/849 se spremeni:

1.

v členu 1(1) se dodata naslednji točki:

„(h)

nekaterih drugih predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije, uvrščenih na seznam na podlagi odstavka 4 RVSZN 2321 (2016);

(i)

vseh drugih predmetov s seznama konvencionalnega orožja z dvojno rabo, ki ga je Odbor za sankcije sprejel na podlagi odstavka 7 RVSZN 2321 (2016).“;

2.

člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Nabava zlata, titanove in vanadijeve rude, redkih zemeljskih rudnin, bakra, niklja, srebra in cinka v DLRK s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod zastavo držav članic je prepovedana, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

1.   Nabava kipov v DLRK s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod zastavo držav članic je prepovedana, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če Odbor za sankcije takšno nabavo odobri vnaprej za vsak primer posebej.

3.   Unija sprejme potrebne ukrepe, da se določijo predmeti, ki jih zadeva ta člen.“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6b

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos helikopterjev ali plovil v DLRK s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod zastavo držav članic je prepovedan, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če Odbor za sankcije takšno dobavo, prodajo ali prenos odobri vnaprej za vsak primer posebej.

3.   Unija sprejme potrebne ukrepe, da se določijo predmeti, ki jih zadeva ta člen.“;

5.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Nabava premoga, železa in železove rude v DLRK s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod zastavo držav članic je prepovedana, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne. Unija sprejme potrebne ukrepe, da se določijo predmeti, ki jih zadeva ta odstavek.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za premog, za katerega država članica, ki ga je nabavila, na podlagi verodostojnih informacij potrdi, da izvira zunaj DLRK in se je prevažal prek ozemlja DLRK izključno za izvoz iz pristanišča v Rajinu (Rasonu), pod pogojem, da ta država članica o tem vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije in da takšne transakcije niso povezane z ustvarjanjem prihodka za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem in balističnimi izstrelki, ali za druge dejavnosti, prepovedane z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) in 2321(2016) ali s tem sklepom.

3.   Odstavek 1 se ne uporabi za izvoz premoga s poreklom iz DLRK v države članice ZN, če med datumom sprejetja RVSZN 2321(2016) in 31. decembrom 2016 ta izvoz v vse te države skupaj ne presega 53 495 894 ameriških dolarjev ali 1 000 866 metričnih ton, kar je nižje, od 1. januarja 2017 dalje pa letno ne presega 400 870 018 ameriških dolarjev ali 7 500 000 metričnih ton, kar je manj, pod pogojem, da nabave:

(a)

ne zadevajo posameznikov ali subjektov, ki so povezani s programi DLRK v zvezi z jedrskim orožjem ali balističnimi izstrelki ali z drugimi dejavnostmi, prepovedanimi z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) in 2321(2016), vključno s posamezniki z zadevnega seznama ali subjekti s tega seznama, posamezniki ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so neposredno ali posredno v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, oziroma posamezniki ali subjekti, ki pomagajo pri izogibanju sankcijam, ter

(b)

so namenjene izključno preživljanju državljanov DLRK in niso povezane z ustvarjanjem prihodka za programe DLRK v zvezi z jedrskim orožjem ali balističnimi izstrelki ali druge dejavnosti, prepovedane z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) in 2321 (2016).

4.   Država članica, ki nabavlja premog neposredno iz DLRK, Odboru za sankcije na obrazcu, določenem v Prilogi V k RVSZN 2321 (2016), za vsak mesec posebej uradno sporoči celoten obseg te nabave, in sicer najpozneje 30 dni po koncu zadevnega meseca. Država članice informacije, ki jih je v zvezi s tem uradno sporočila Odboru za sankcije, sporoči tudi drugim državam članicam in Komisiji.

5.   Odstavek 1 se ne uporabi za transakcije v zvezi z železom in železovo rudo, za katere se ugotovi, da se izvajajo izključno za namene preživetja in niso povezane z ustvarjanjem prihodka za programe DLRK v zvezi z jedrskim orožjem ali balističnimi izstrelki ali z drugimi dejavnostmi, prepovedanimi z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016).“;

6.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Prepovedano je zagotavljanje javne ali zasebne finančne podpore za trgovino z DLRK,vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanj državljanom DLKR ali subjektom, ki se ukvarjajo s takšnimi trgovskimi posli.

2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če Odbor za sankcije finančno podporo odobri vnaprej za vsak primer posebej.“;

7.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

1.   Na ozemlju držav članic je prepovedano odpiranje podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev bank DLRK, vključno s centralno banko DLRK, njenimi podružnicami in hčerinskimi družbami, ter drugih finančnih institucij iz točke 2 člena 13.

2.   Obstoječe podružnice, hčerinske družbe in predstavništva subjektov iz odstavka 1 na ozemlju držav članic se v roku 90 dni od sprejetja RVSZN 2270 (2016) zaprejo.

3.   Razen če transakcije vnaprej odobri Odbor za sankcije, banke DLRK, vključno s centralno banko DLRK, njenimi podružnicami in hčerinskimi družbami, ter druge finančne institucije iz točke 2 člena 13 ne smejo:

(a)

ustanavljati novih skupnih podjetij z bankami pod jurisdikcijo držav članic;

(b)

pridobiti lastniškega deleža v bankah pod jurisdikcijo držav članic;

(c)

sklepati ali vzdrževati korespondenčnih bančnih odnosov z bankami pod jurisdikcijo držav članic.

4.   Obstoječa skupna podjetja, lastniški deleži in korespondenčni bančni odnosi z bankami DLRK se prekinejo v 90 dneh od sprejetja RVSZN 2270 (2016).

5.   Finančnim institucijam na ozemlju držav članic ali pod njihovo jurisdikcijo je prepovedano odpiranje predstavništev, hčerinskih družb, podružnic ali bančnih računov v DLRK.

6.   Obstoječa predstavništva, hčerinske družbe ali bančni računi v DLRK se v 90 dneh od sprejetja RVSZN 2321 (2016) zaprejo.

7.   Odstavek 6 se ne uporabi, če Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da so takšna predstavništva, hčerinske družbe ali računi potrebni za zagotavljanje humanitarne pomoči, za dejavnosti diplomatskih predstavništev v DLRK v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, za dejavnosti ZN ali njihovih specializiranih agencij ali z njimi povezanih organizacij ali za katere koli druge namene v skladu z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321(2016).“;

8.

člen 16(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi v skladu z njihovimi obveznostmi po veljavnih resolucijah Varnostnega sveta ZN, vključno z RVSZN 1540 (2004), zasežejo in odstranijo med pregledi odkrite predmete (na primer tako, da jih uničijo, jih naredijo neuporabne ali nefunkcionalne, jih uskladiščijo ali jih predajo v odstranitev državi, ki ni država izvora ali namembna država), katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321(2016) prepovedan.“;

9.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 18a

1.   Država članica, pod katere zastavo pluje plovilo, uvrščeno na seznam Odbora za sankcije, prepove plovbo pod svojo zastavo, če tako določi Odbor.

2.   Država članica, pod katere zastavo pluje plovilo, uvrščeno na seznam Odbora za sankcije, to plovilo, če tako določi odbor, napoti v pristanišče, ki ga določi Odbor, v sodelovanju z državo pristanišča.

3.   Če je tako določeno v okviru uvrstitve plovila na seznam Odbora za sankcije, države članice takemu plovilu ne dovolijo vplutja v svoja pristanišča, razen v izrednih razmerah ali če se plovilo vrača v izvorno pristanišče.

4.   Če je tako določeno v okviru uvrstitve plovila na seznam Odbora za sankcije, države članice zamrznejo premoženje plovila.

5.   V Prilogi IV so navedena plovila iz odstavkov 1 do 4 tega člena, uvrščena na seznam Odbora za sankcije v skladu z odstavkom 12 RVSZN 2321 (2016).“;

10.

člen 20 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če Odbor za sankcije to odobri vnaprej za vsak primer posebej.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

11.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 20a

Prepovedano je naročanje storitev plovil ali zrakoplovov iz DLRK.“;

12.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Države članice črtajo iz registra vsako plovilo, ki je v lasti DLRK ali ki ga ta nadzira ali upravlja, in ne registrirajo nobenega plovila, ki je bilo na podlagi odstavka 24 RVSZN 2321 (2016) črtano iz registra v drugi državi.“;

13.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

1.   Prepovedano je registriranje plovil v DLRK, pridobivanje dovoljenja za plovilo, da lahko pluje pod zastavo DLRK, ali lastništvo, zakup, upravljanje ali kakršna koli klasifikacija plovil, izdajanje spričeval ali s tem povezane storitve ali zavarovanje plovil s strani DLRK.

2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če Odbor za sankcije to odobri vnaprej za vsak primer posebej.

3.   Državljanom držav članic ali z ozemlja držav članic je prepovedano opravljanje zavarovalnih oziroma pozavarovalnih storitev za plovila, ki so v lasti DLRK ali ki jih ta nadzira ali upravlja, tudi z nezakonitimi sredstvi.

4.   Odstavek 3 se ne uporabi, če Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da plovilo opravlja dejavnosti, ki so namenjene izključno preživljanju in jih posamezniki ali subjekti iz DLRK ne bodo izrabili za ustvarjanje prihodkov, ali da opravlja dejavnosti v izključno humanitarne namene.“;

14.

v členu 23 se doda naslednji odstavek:

„12.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi članom vlade DLRK, uradnikom te vlade in pripadnikom oboroženih sil DLRK, ki so povezani s programi DLRK v zvezi z jedrskim orožjem ali balističnimi izstrelki, ali drugimi dejavnostmi, prepovedanimi z RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) in 2321 (2016), omejijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega.“;

15.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 24a

1.   Država članica posameznika, za katerega ugotovi, da deluje v imenu ali po navodilih banke ali finančne institucije DLRK, izžene s svojega ozemlja za namene repatriacije v državo, katere ima državljanstvo, v skladu z veljavnim pravom.

2.   Odstavek 1 se ne uporabi, če mora biti posameznik prisoten zaradi potreb sodnega postopka ali izključno iz zdravstvenih, varnostnih ali drugih humanitarnih razlogov ali če Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da bi bil izgon posameznika v nasprotju s cilji RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) in 2321 (2016).“;

16.

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za pozorno spremljanje in preprečevanje tega, da bi bili državljani DLRK na njihovem ozemlju ali s strani njihovih državljanov deležni specializiranih izobraževanj ali usposabljanj v strokah, ki bi prispevale k dejavnostim DLRK, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja in razvoja sistemov za dobavo jedrskega orožja, vključno z izobraževanji ali usposabljanji na področjih višje fizike, napredne računalniške simulacije in povezanega računalništva, geoprostorske navigacije, jedrske tehnologije, vesoljske industrije, aeronavtičnega inženiringa in sorodnih strok, znanosti o naprednih materialih ter kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike in industrijskega inženiringa na višji stopnji.

2.   Države članice prekinejo znanstveno in tehnično sodelovanje, če to vključuje osebe ali skupine, ki jih uradno sponzorira DLRK ali ki DLRK formalno zastopajo – izjema so izmenjave na področju zdravja –, razen če:

(a)

Odbor za sankcije v primeru znanstvenega ali tehničnega sodelovanja na področju jedrske znanosti in tehnologije, vesoljske industrije in tehnologije ter aeronavtičnega inženiringa in tehnologije ali naprednih proizvodnih tehnologij in metod za vsak primer posebej ugotovi, da zadevna dejavnost ne bo prispevala k dejavnostim DLRK, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, ali njenim programom, povezanim z balističnimi izstrelki, ali

(b)

država članica pri vsem drugem znanstvenem ali tehničnem sodelovanju, v katerega je vključena, ugotovi, da zadevna dejavnost ne bo prispevala k dejavnostim DLRK, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, ali njenim programom, povezanim z balističnimi izstrelki, in o tej ugotovitvi vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije.“;

17.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 31a

Diplomatsko ali konzularno predstavništvo DLRK ter njegovi DLRK člani ne smejo odpreti ali imeti pod nadzorom bančnih računov v Uniji, razen največ en bančni račun v državi članici ali v državah članicah, v katerih diplomatsko ali konzularno predstavništvo gostuje ali kjer so njegovi člani akreditirani.“;

18.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 31b

1.   DLRK ima lahko nepremičnine v zakupu oziroma kako drugače na voljo ali jih uporablja zase oziroma v svojo korist izključno za diplomatske ali konzularne dejavnosti.

2.   Prav tako je prepovedano zakupiti od DLRK nepremičnine, ki se nahajajo zunaj ozemlja DLRK.“;

19.

člen 33(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Svet izvede spremembe prilog I in IV na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ZN ali Odbora za sankcije.“;

20.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 36a

Z odstopanjem od ukrepov iz RVSZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ali 2321 (2016), pristojni organ države članice da potrebno dovoljenje, če Odbor za sankcije ugotovi, da je potrebna izjema zaradi lažjega dela mednarodnih in nevladnih organizacij, ki v DLRK izvajajo dejavnosti pomoči in humanitarne dejavnosti v korist tamkajšnjega civilnega prebivalstva.“;

21.

doda se Priloga IV, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. februarja 2017

Za Svet

Predsednik

K. MIZZI


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP (UL L 141, 28.5.2016, str. 79).


PRILOGA

„PRILOGA IV

Seznam plovil iz člena 18a“