1.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/151


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/168

z dne 31. januarja 2017

o opredelitvi tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo“ za sklicevanje pri javnem naročanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 13(1) Uredbe,

po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT in s sektorskimi strokovnjaki,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Standardizacija ima pomembno vlogo pri podpiranju strategije Evropa 2020, kakor je bila opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (2). Več vodilnih pobud strategije Evropa 2020 poudarja pomen prostovoljne standardizacije na trgih proizvodov ali storitev, da se zagotovita združljivost in interoperabilnost med proizvodi in storitvami, spodbuja tehnološki razvoj in podpirajo inovacije.

(2)

Ustreznost standardov se priznava tudi v Sporočilu Komisije „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“ (3), v katerem se standardi štejejo kot bistveni za evropsko konkurenčnost in ključni za inovacije ter napredek na enotnem trgu, saj povečujejo varnost, interoperabilnost in konkurenco ter pomagajo odpravljati trgovinske ovire.

(3)

Uresničitev enotnega digitalnega trga je ključna prioriteta za Evropsko unijo, poudarjena v sporočilu Komisije z naslovom „Letni pregled rasti za leto 2015 (4)“. Komisija je v sporočilu o strategiji za enotni digitalni trg za Evropo (5) poudarila vlogo standardizacije in interoperabilnosti pri ustvarjanju evropskega digitalnega gospodarstva z dolgotrajnim potencialom za rast.

(4)

V digitalni družbi so standardizacijski dokumenti postali nujni, da se zagotovi interoperabilnost med napravami, aplikacijami, odložišči podatkov, storitvami in omrežji. Sporočilo Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ (6) priznava specifičnost standardizacije na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), kjer rešitve, aplikacije in storitve IKT pogosto razvijajo globalni forumi in konzorciji IKT, ki so se uveljavili kot vodilne organizacije za razvoj standardov IKT.

(5)

Cilj Uredbe (EU) št. 1025/2012 je posodobitev in izboljšanje pravnega okvira za evropsko standardizacijo. Vzpostavlja sistem, v katerem se Komisija lahko odloči opredeliti najustreznejše in najbolj razširjene tehnične specifikacije IKT, ki jih izdajajo organizacije, ki niso evropske, mednarodne ali nacionalne organizacije za standardizacijo. Možnost uporabe celotne palete tehničnih specifikacij IKT pri naročanju strojne in programske opreme ter storitev informacijske tehnologije bo omogočila interoperabilnost med napravami, storitvami in aplikacijami, pomagala javnim upravam preprečevati vezanost na določeno tehniko, do katere pride, kadar javni naročnik po poteku pogodbe zaradi uporabe lastniških rešitev IKT ne more zamenjati ponudnika, in spodbujala konkurenco pri zagotavljanju interoperabilnih rešitev IKT.

(6)

Da bi tehnične specifikacije IKT izpolnjevale pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju, morajo izpolnjevati zahteve, določene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1025/2012. Izpolnjevanje navedenih zahtev javnim organom zagotavlja, da so tehnične specifikacije IKT oblikovane v skladu z načeli odprtosti, pravičnosti, objektivnosti in nediskriminatornosti, ki jih priznava Svetovna trgovinska organizacija na področju standardizacije.

(7)

Sklep o opredelitvi specifikacije IKT je treba sprejeti po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, ustanovljeno s Sklepom Komisije (7), ki ga je treba dopolniti z drugimi oblikami posvetovanja s sektorskimi strokovnjaki.

(8)

Evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT je 11. junija 2015 ocenila 27 tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo (Internet Engineering Task Force)“ (v nadaljnjem besedilu: IETF) glede na zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1025/2012 in dala pozitivno mnenje o njihovi opredelitvi za sklicevanje pri javnem naročanju. Ocena tehničnih specifikacij IETF je bila nato predložena v posvetovanje s sektorskimi strokovnjaki, ki so potrdili pozitivno mnenje o njihovih opredelitvah.

(9)

27 tehničnih specifikacij je pripravila in z njimi upravlja IETF, glavni organ, ki sodeluje pri razvoju novih visokokakovostnih internetnih specifikacij standardov za zasnovo, uporabo in upravljanje interneta. IETF je svetovna organizacija, ki se ravna po „postopku internetne standardizacije“, odprtem, preglednem postopku, ki temelji na doseganju soglasja ter ga uporablja internetna skupnost za standardizacijo protokolov in postopkov v korist vseh uporabnikov po vsem svetu.

(10)

27 tehničnih specifikacij IETF se pogosto uporablja za internetne namene. Mednje sodijo standardi in protokoli za vzpostavitev internetnega omrežja (protokol za nadzor prenosa/internetni protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol / internet protocol), protokol uporabniškega datagrama UDP (User Datagram Protocol), sistem domenskih imen DNS (Domain Name System), protokol za dinamično nastavitev gostitelja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), protokol za upravljanje naprav v omrežju SNMP (Simple Network Management Protocol), varnostna arhitektura za internetni protokol IPsec in omrežni časovni protokol NTP (Network Time Protocol)), standardi in protokoli za varne povezave (protokol za upravljanje računalnika na daljavo SSH-2 (Secure Shell-2), protokol TLS (Transport Layer Security) in infrastruktura PKIX (X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)); standardi in protokoli za vzpostavitev spletne strani (protokol za prenos hiperbesedila HTTP (Hypertext Transfer Protocol), prehod na TLS v protokolu HTTP/1.1, enotni označevalniki vira URI (Uniform Resource Identifiers), enotni naslov vira URL (Uniform Resource Locator) in URN (Uniform Resource Names), protokol za prenos datotek FTP (File Transfer Protocol), format UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format), JavaScript Object Notation (JSON)), standardi in protokoli za elektronsko pošto, elektronske koledarje in novičarske aplikacije (preprosti protokol za prenos pošte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), protokol za sprejemanje pošte IMAP (Internet Message Access Protocol), poštni protokol POP3 (Post Office Protocol – version 3), večnamenska razširitev za elektronsko pošto MIME (Multipurpose internet Mail Extensions), protokol za prenos novic po omrežju NNTP (Network News Transfer Protocol), specifikacija iCalendar (Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification), standard za format datotek za elektronske poslovne vizitke vCard (VCF), skupni format in MIME tip za datoteke CSV (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values)) in standardi ter protokoli za pretakanje multimedijskih aplikacij (protokol za prenos v realnem času RTP (Real-time Transport Protocol) ter protokol za vzpostavitev seje SIP (Session Initiation Protocol)).

(11)

Zgornjih 27 tehničnih specifikacij IETF bi bilo zato treba opredeliti kot tehnične specifikacije IKT, ki izpolnjuje pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Tehnične specifikacije „delovne skupine za internetsko inženirstvo“ iz Priloge izpolnjujejo pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final z dne 3. marca 2010.

(3)  COM(2015) 550 final z dne 28. oktobra 2015.

(4)  COM(2014) 902 final z dne 28. novembra 2014.

(5)  COM(2015) 192 final z dne 6. maja 2015.

(6)  COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011.

(7)  Sklep Komisije z dne 28. novembra 2011 o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT (UL C 349, 30.11.2011, str. 4).


PRILOGA

Seznam tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo (Internet Engineering Task Force)“ (IETF), ki izpolnjujejo pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju  (1)

1.

Protokol za nadzor prenosa/internetni protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol / internet protocol)

2.

Protokol uporabniškega datagrama UDP (User Datagram Protocol)

3.

Sistem domenskih imen DNS (Domain Name System)

4.

Protokol za dinamično nastavitev gostitelja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

5.

Protokol za upravljanje naprav v omrežju SNMP (Simple Network Management Protocol)

6.

Varnostna arhitektura za internetni protokol IPsec (Security Architecture for the internet Protocol)

7.

Omrežni časovni protokol NTP (Network Time Protocol)

8.

Protokol za upravljanje računalnika na daljavo SSH-2 (Secure Shell-2 Protocol)

9.

Protokol TLS (Transport Layer Security)

10.

Infrastruktura PKIX (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)

11.

Protokol za prenos hiperbesedila HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

12.

Prehod na TLS v HTTP/1.1 (HTTPS)

13.

Enotni označevalniki vira URI (Uniform Resource Identifiers)

14.

Enotni naslov vira URL (Uniform Resource Locator)

15.

Enotni naslov vira URN (Uniform Resource Names)

16.

Protokol za prenos datotek FTP (File Transfer Protocol)

17.

Format UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)

18.

Preprosti protokol za prenos pošte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

19.

Protokol za sprejemanje e-pošte IMAP (Internet Message Access Protocol)

20.

Poštni protokol – tretja različica POP3 (Post Office Protocol – version 3)

21.

Večnamenska razširitev za elektronsko pošto MIME (Multipurpose internet Mail Extensions)

22.

Protokol za prenos novic po omrežju NNTP (Network News Transfer Protocol)

23.

Specifikacija iCalendar (Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification)

24.

Standard za format datotek za elektronske poslovne vizitke (vCard)

25.

Skupni format in MIME tip za datoteke CSV

26.

Protokol za prenos v realnem času RTP (Real-time Transport Protocol)

27.

Protokol za vzpostavitev seje SIP (Session Initiation Protocol)


(1)  Specifikacije IETF so na voljo za brezplačen prenos na http://www.rfc-editor.org/