31.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 31/61


SKLEP KOMISIJE

z dne 24. januarja 2017

o ustanovitvi strokovne skupine Komisije „Platforma za dobrobit živali“

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 31/12)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije priznava živali kot čuteča bitja ter od Unije in držav članic zahteva, naj pri oblikovanju in izvajanju politik Unije na področju kmetijstva, ribištva, prometa, notranjega trga, raziskav in tehnološkega razvoja ter vesolja v celoti upoštevajo zahteve po dobrobiti živali, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne dediščine.

(2)

V skladu s členom 11(2) Pogodbe o Evropski uniji institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.

(3)

Člen 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da mora Unija sprejeti ukrepe za vzpostavitev in zagotavljanje delovanja notranjega trga s prostim pretokom blaga, oseb, storitev in kapitala.

(4)

Člen 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije dodeljuje Uniji nalogo, naj opredeli in izvaja skupno kmetijsko politiko.

(5)

Člen 179 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da je cilj Unije okrepiti njene znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega raziskovalnega območja. V skladu s členom 180(b) navedene pogodbe Unija spodbuja sodelovanje s tretjimi državami in z mednarodnimi organizacijami na raziskovalnem, tehnološkorazvojnem in demonstracijskem področju Unije.

(6)

Komisija je leta 2011 ustanovila strokovno skupino za dobrobit živali (1), ki naj bi Komisiji pomagala in svetovala v zvezi z vprašanji na področju zakonodaje o dobrobiti živali ter olajšala izmenjavo informacij, izkušenj in dobre prakse na tem področju.

(7)

Evropski parlament (2) in Svet Evropske unije (3) sta pozvala k ustanovitvi platforme Unije za dobrobit živali, da bi izboljšali dialog med deležniki z namenom izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in mnenj.

(8)

V skladu z zahtevami Parlamenta in Sveta bi morala nova strokovna skupina z imenom Platforma za dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: platforma) pomagati Komisiji in prispevati k vzdrževanju rednega dialoga o vprašanjih Unije, ki so neposredno povezana z dobrobitjo živali, kot so izvrševanje zakonodaje, izmenjava znanstvenih spoznanj, inovacij in dobre prakse/pobud ali mednarodnih dejavnosti na področju dobrobiti živali. Platforma bi morala Komisiji pomagati tudi pri temah, ki so povezane z Unijo in se lahko prepletajo z vprašanji dobrobiti živali, kot so trgovina, protimikrobna odpornost, varnost hrane, raziskave ali okolje. Ker bo mandat platforme enak mandatu obstoječe strokovne skupine za dobrobit živali, slednja ni več potrebna.

(9)

Platforma bi morala pri svojem delovanju ustrezno upoštevati dejavnosti drugih zadevnih skupin ali mrež za dialog na področju dobrobiti živali, kot so delovne skupine in mreže Evropske agencije za varnost hrane ali regionalna platforma za dobrobit živali za Evropo v okviru Svetovne organizacije za zdravje živali.

(10)

Platforma bi morala vključevati predstavnike pristojnih organov iz vseh držav članic, poslovnih organizacij, ki na ravni Evropske unije sodelujejo v verigi preskrbe s hrano in pri nastanitvi živali za druge namene kmetijske reje, organizacij civilne družbe, ki na ravni Evropske unije delujejo v zvezi z dobrobitjo živali, ter akademskih ustanov in raziskovalnih inštitutov, ki izvajajo znanstvene dejavnosti v zvezi z dobrobitjo živali. Članstvo v platformi bi moralo biti dostopno tudi strokovnjakom iz pristojnih organov v državah, ki niso članice EU in so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ter iz mednarodnih medvladnih organizacij.

(11)

Določiti bi bilo treba pravila o razkrivanju informacij s strani članov platforme.

(12)

Osebne podatke bi bilo treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(13)

Primerno je določiti obdobje uporabe tega sklepa. Komisija bo pravočasno proučila, ali bi bilo priporočljivo podaljšanje trajanja Sklepa –

SKLENILA:

Člen 1

Predmet urejanja

Ustanovi se strokovna skupina z imenom Platforma za dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: platforma).

Člen 2

Naloge

Naloge platforme so:

(a)

pomagati Komisiji pri razvoju in izmenjavi usklajenih ukrepov, katerih namen bo prispevati k izvajanju in uporabi zakonodaje Evropske unije na področju dobrobiti živali ter razumevanju zakonodaje Unije in mednarodnih standardov na področju dobrobiti živali v Uniji in zunaj nje;

(b)

pospešiti razvoj in uporabo prostovoljnih zavez podjetij v zvezi z izboljšanjem dobrobiti živali;

(c)

prispevati k spodbujanju standardov Unije na področju dobrobiti živali, da bi se povečala tržna vrednost proizvodov Unije na svetovni ravni;

(d)

spodbujati dialog med pristojnimi organi, podjetji, civilno družbo, akademskim svetom, znanstveniki in mednarodnimi medvladnimi organizacijami o vprašanjih v zvezi z dobrobitjo živali, ki zadevajo Unijo;

(e)

spodbujati izmenjavo izkušenj in dobre prakse, znanstvenih spoznanj in inovacij o vprašanjih v zvezi z dobrobitjo živali, ki zadevajo Unijo;

(f)

izmenjavati informacije o razvoju politike na navedenih področjih in o navedenih dejavnostih.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko s platformo posvetuje o kakršnem koli vprašanju v zvezi z dobrobitjo živali, ki zadeva Unijo.

Člen 4

Članstvo

1.   Platforma ima največ 75 članov.

2.   Platforma vključuje naslednje člane:

(a)

pristojne organe držav članic Evropske unije ter držav, ki niso članice EU in so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: članice EGP), odgovorne za dobrobit živali;

(b)

poslovne in strokovne organizacije z dejavnostmi na ravni Unije v verigi preskrbe s hrano, ki vključujejo živali ali živalske proizvode, in dejavnostmi v zvezi z gojenjem živali za druge vzrejne namene;

(c)

organizacije civilne družbe z dejavnostmi na ravni Unije, ki so povezane z dobrobitjo živali;

(d)

neodvisne strokovnjake iz akademskih ustanov in raziskovalnih inštitutov, ki izvajajo znanstvene dejavnosti v zvezi z dobrobitjo živali, ki vplivajo na politiko Unije;

(e)

mednarodne medvladne organizacije z dejavnostmi na področju dobrobiti živali (5);

(f)

Evropsko agencijo za varnost hrane.

3.   Člani iz odstavka 2(d) so imenovani osebno ter delujejo neodvisno in v javnem interesu.

4.   Člani iz odstavka 2(b) in (c) se izberejo v skladu s postopkom iz člena 5. Svoje predstavnike v platformi imenujejo na ravni višjega vodstva, pri čemer morajo zagotoviti, da so ti predstavniki stalni in imajo dovolj visoko raven strokovnega znanja. Komisija lahko zavrne predstavnika, ki ga imenujejo ti člani, če na podlagi utemeljenih razlogov, navedenih v pravilih povabila platforme k oddaji prijave, meni, da imenovanje ni primerno. V takem primeru je zadevna organizacija pozvana k imenovanju drugega predstavnika.

6.   Člani iz odstavka 2(a), (e) in (f) imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za dobrobit živali, in zagotovijo, da imajo ti predstavniki dovolj visoko raven strokovnega znanja.

7.   Člani, ki ne morejo več učinkovito prispevati k dejavnostim strokovne skupine, ki po mnenju Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane ne izpolnjujejo pogojev iz člena 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali ki odstopijo, niso več povabljeni na srečanja platforme in se lahko nadomestijo za preostanek mandata.

Člen 5

Izbirni postopek

1.   Izbor članov platforme iz člena 4(2)(b) do (d) se izvede na podlagi javnega povabila k oddaji prijave, ki je objavljen v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register strokovnih skupin). Povabilo k oddaji prijave se lahko objavi tudi drugje, vključno z namenskimi spletnimi mesti.

Povabilo k oddaji prijave jasno določa merila za izbor, vključno z zahtevanim strokovnim znanjem in interesi, ki se bodo zastopali pri delu. Minimalni rok za oddajo prijav so štirje tedni.

2.   Člani iz člena 4(2)(d) razkrijejo vse okoliščine, ki bi lahko pomenile navzkrižje interesov. Komisija zlasti zahteva, da ti posamezniki v okviru svoje prijave predložijo izjavo o interesih v skladu s standardnim obrazcem za strokovne skupine in posodobljeni življenjepis. Predložitev ustrezno izpolnjene izjave o interesih je nujna, da je lahko posameznik za člana imenovan osebno. Ocena navzkrižja interesov se izvede v skladu s horizontalnimi pravili Komisije o strokovnih skupinah (v nadaljnjem besedilu: horizontalna pravila) (6).

3.   Za imenovanje organizacij iz člena 4(2)(b) in (c) je potreben vpis v register za preglednost.

4.   Generalni direktor za zdravje in varnost hrane imenuje člane iz člena 4(2)(b) do (d), ki jih izbere med kandidati, ki imajo ustrezne kompetence na področjih iz člena 2 in so se odzvali na javno povabilo k oddaji prijave.

5.   Člani se imenujejo za obdobje do 31. decembra 2019. Dolžnosti opravljajo do konca svojega mandata. Njihov mandat se lahko podaljša.

6.   Generalni direktor za zdravje in varnost hrane imenuje nadomestne člane za člane iz člena 4(2)(d) pod enakimi pogoji kot zadevne člane, pri čemer ti nadomestni člani nadomestijo katerega koli člana, ki je odsoten ali zadržan. Generalni direktor sestavi tudi rezervni seznam ustreznih kandidatov, na podlagi katerega se lahko imenujejo nadomestni člani, ki s tem soglašajo.

Člen 6

Predsednik

Platformi predseduje generalni direktor za zdravje in varnost hrane ali njegov predstavnik.

Člen 7

Delovanje

1.   Platforma deluje na zahtevo predsednika v skladu s horizontalnimi pravili.

2.   Platforma se načeloma sestane vsaj dvakrat letno v prostorih Komisije in vsakič, ko se Komisiji to zdi potrebno.

3.   Službe Komisije zagotovijo tajniške storitve. Uradniki Komisije iz drugih oddelkov, ki se zanimajo za delo platforme, se lahko udeležijo njenih sestankov in sestankov njenih podskupin.

4.   V dogovoru s predsednikom lahko platforma z navadno večino svojih članov odloči, da bodo njena posvetovanja javna.

5.   Zapisnik, ki povzema razpravo o vsaki točki dnevnega reda in zaključke razprav, je smiseln in popoln. Zapisnik sestavi sekretariat, zanj pa je odgovoren predsednik.

6.   Platforma soglasno sprejme poročila ali zaključke. V primeru glasovanja se o izidu glasovanja odloča z navadno večino članov. Člani, ki so glasovali proti, imajo pravico, da se dokument, ki povzema razloge za njihovo stališče, priloži zadevnemu poročilu ali zaključku.

Člen 8

Podskupine

1.   Generalni direktor za zdravje in varnost hrane lahko na podlagi mandata, ki ga določi Komisija, ustanovi podskupine za preučitev posebnih vprašanj. Podskupine delujejo v skladu s horizontalnimi pravili in poročajo platformi. Razpustijo se takoj po opravljenem mandatu.

2.   Člani podskupin, ki niso člani platforme, se izberejo na podlagi javnega povabila k oddaji prijave v skladu s členom 5 in horizontalnimi pravili (7).

Člen 9

Povabljeni strokovnjaki

Predsednik lahko strokovnjake s posebnim strokovnim znanjem v zvezi z zadevo na dnevnem redu povabi, da priložnostno sodelujejo pri delu platforme ali podskupin.

Člen 10

Opazovalci

1.   Posameznikom, organizacijam ali javnim subjektom se na neposredno povabilo ali na podlagi javnega povabila k oddaji prijave lahko dodeli status opazovalca v skladu s horizontalnimi pravili.

2.   Organizacije ali javni subjekti s statusom opazovalca imenujejo svoje predstavnike.

3.   Predsednik lahko opazovalcem in njihovim predstavnikom dovoli sodelovanje v razpravah platforme in prispevanje strokovnega znanja. Vendar pa nimajo pravice do glasovanja in ne sodelujejo pri pripravi poročil ali zaključkov platforme.

4.   Platforma ima največ pet opazovalcev.

Člen 11

Poslovnik

Na predlog predsednika in v dogovoru z njim platforma z navadno večino svojih članov sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine v skladu s horizontalnimi pravili.

Člen 12

Poslovna skrivnost in ravnanje s tajnimi podatki

Člani platforme in njihovi predstavniki ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ki v skladu s Pogodbama in njunimi izvedbenimi pravili velja za vse člane institucij in njihovo osebje, ter varnostne predpise Komisije v zvezi z varovanjem tajnih podatkov Unije iz sklepov Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (8) in (EU, Euratom) 2015/444 (9). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe.

Člen 13

Odnos z Evropskim parlamentom

Evropski parlament se stalno obvešča o delu platforme. Komisija lahko na zahtevo Evropskega parlamenta in na načine, določene v Okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (10), povabi Parlament, naj določi strokovnjake, ki se bodo udeležili sestankov.

Člen 14

Preglednost

1.   Platforma in podskupine so vpisane v register strokovnih skupin.

2.   V registru strokovnih skupin se v zvezi s sestavo skupine objavijo naslednji podatki:

(a)

imena posameznikov, imenovanih osebno;

(b)

imena organizacij, ki so članice; razkrije se zastopani interes;

(c)

imena drugih javnih subjektov;

(d)

imena opazovalcev.

3.   Vsi relevantni dokumenti, vključno z dnevnimi redi, zapisniki in pisnimi prispevki udeležencev, so na voljo v registru strokovnih skupin ali prek povezave z registra na posebno spletno mesto, kjer je mogoče najti informacije. Do posebnih spletnih mest se lahko dostopa brez registracije uporabnikov ali kakršnih koli drugih omejitev. Zlasti dnevni red in drugi relevantni referenčni dokumenti se objavijo pravočasno pred sejo, ki ji sledi pravočasna objava zapisnika. Izjeme glede objave so predvidene le v primeru, ko se zdi, da bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega ali zasebnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (11).

Člen 15

Stroški sestankov

1.   Udeleženci, ki sodelujejo pri dejavnostih platforme in podskupin, za svoje storitve niso plačani.

2.   Komisija povrne potne stroške in stroške bivanja, ki udeležencem nastanejo pri opravljanju dejavnosti platforme in podskupin. Povračilo se izplača v skladu z veljavnimi določbami Komisije v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih oddelkom Komisije v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

Člen 16

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2019.

V Bruslju, 24. januarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Strokovna skupina za dobrobit živali (E02668).

(2)  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2015 o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (2015/2957(RSP)).

(3)  3464. seja Sveta – kmetijstvo in ribištvo – 17. maj 2016.

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(5)  Na primer Mednarodna organizacija za zdravje živali (OIE), Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO).

(6)  Sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o določitvi horizontalnih pravil o ustanovitvi in delovanju strokovnih skupin Komisije.

(7)  Glej člen 10 in člen 14.2 horizontalnih pravil.

(8)  UL L 72, 17.3.2015, str. 41.

(9)  UL L 72, 17.3.2015, str. 53.

(10)  UL L 304, 20.11.2010, str. 47.

(11)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).