16.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2259

z dne 15. decembra 2016

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) in člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) je določen seznam tretjih držav, katerih sistemi pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007.

(2)

Republika Koreja je Komisijo obvestila, da je njen pristojni organ preklical priznanje enega izvajalca nadzora in na seznam priznanih izvajalcev nadzora dodal tri druge izvajalce nadzora.

(3)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 je določen seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v tretjih državah, za namen enakovrednosti.

(4)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „A CERT European Organization for Certification S.A.“ za uvrstitev na seznam v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „A CERT European Organization for Certification S.A.“ za kategoriji proizvodov A in D za Albanijo, Azerbajdžan, Butan, Belorusijo, Čile, Kitajsko, Dominikansko republiko, Ekvador, Egipt, Etiopijo, Grenado, Gruzijo, Indonezijo, Iran, Jamajko, Jordanijo, Kenijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Moldavijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Papuo Novo Gvinejo, Filipine, Pakistan, Srbijo, Rusijo, Ruando, Saudovo Arabijo, Tajsko, Turčijo, Tajvan, Tanzanijo, Ukrajino, Ugando in Južno Afriko.

(5)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Bioagricert S.r.l.“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Indonezijo in Senegal ter za kategoriji proizvodov A in D na Albanijo in Bangladeš ter razširiti področje uporabe priznanja za Albanijo in Tajsko na kategorijo proizvodov E.

(6)

„Caucacert“ je Komisijo obvestil o napaki v imenu podjetja, ki bi ga bilo treba spremeniti v „Caucascert“.

(7)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „CCPB Srl“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorije proizvodov A, B, D, E in F na Gruzijo, Iran, Jordanijo in Saudovo Arabijo, za kategorijo proizvodov B na Kitajsko, Irak, Mali, Filipine in Sirijo, za kategorijo proizvodov C na Maroko in Tunizijo, za kategorijo proizvodov E na Tunizijo ter za kategoriji proizvodov E in F na Kitajsko, Egipt, Irak, Libanon, Maroko, Mali, Filipine, San Marino, Sirijo in Turčijo.

(8)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorije proizvodov A, B in D na Armenijo, za kategoriji proizvodov A in D na Belorusijo, Malavi, Sierro Leone, Somalijo in Tadžikistan ter za kategorijo proizvodov B na Gvatemalo, Honduras, Nikaragvo in Salvador.

(9)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Control Union Certifications“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorije proizvodov A, B, C, D, E in F na Burundi, Somalijo in Južni Sudan, za kategoriji proizvodov B in C na Angolo, Belorusijo, Džibuti, Eritrejo, Fidži, Liberijo, Niger, Čad in Kosovo ter za kategorije proizvodov B, C in D na Demokratično republiko Kongo in Madagaskar.

(10)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Ecocert SA“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov B na Mozambik ter za kategorijo proizvodov C na Bangladeš, Čile, Hongkong, Honduras, Peru in Vietnam.

(11)

„Ecocert SA“ je Komisijo obvestil, da je njegovo hčerinsko podjetje „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ prenehalo opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v vseh tretjih državah, za katere je bilo priznano. „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ bi bilo zato treba črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(12)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Ekoagros“ za uvrstitev na seznam v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „Ekoagros“ za kategorijo proizvodov A za Rusijo, za kategoriji proizvodov A in B za Belorusijo in Ukrajino, za kategoriji proizvodov A in D za Tadžikistan ter za kategoriji proizvodov A in F za Kazahstan.

(13)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Jamajko in Vietnam ter za kategorijo proizvodov D na Ekvador.

(14)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „IMOswiss AG“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Združene arabske emirate, za kategoriji proizvodov A in D na Burundi, za kategorijo proizvodov B na Mehiko in Peru ter za kategorijo proizvodov C na Brunej, Kitajsko, Hongkong, Honduras, Madagaskar in Združene države. Poleg tega je „IMOswiss AG“ Komisijo obvestil, da je prenehal opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v Azerbajdžanu, Gruziji, Kazahstanu, Kirgizistanu, Uzbekistanu, Rusiji in Tadžikistanu. Zato bi ga bilo treba za navedene države črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(15)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Zambijo, za kategorijo proizvodov B na Laos, Mjanmar/Burmo in Tajsko, za kategorijo proizvodov C na Hongkong, Indonezijo in Šrilanko ter za kategoriji proizvodov C in E na Bangladeš.

(16)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Mayacert“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Kolumbijo, Dominikansko republiko in Salvador, za kategoriji proizvodov A in D na Belize in Peru ter za kategorijo proizvodov B na Gvatemalo, Honduras in Nikaragvo.

(17)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „OneCert International PVT Ltd“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Bangladeš, Kitajsko, Gano, Kambodžo, Laos, Mjanmar/Burmo, Oman, Rusijo in Saudovo Arabijo.

(18)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Oregon Tilth“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti področje uporabe priznanja za Mehiko na kategorijo proizvodov E.

(19)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Organic Certifiers“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Indonezijo.

(20)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Organska Kontrola“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti področje uporabe priznanja za vse države na kategorijo proizvodov B.

(21)

„QC&I GmbH“ je Komisijo obvestil, da je prenehal opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v vseh tretjih državah, za katere je bil priznan. Zato bi ga bilo treba črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(22)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Suolo e Salute srl“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Dominikansko republiko in Egipt ter področje uporabe priznanja za Dominikansko republiko na kategorijo proizvodov D.

(23)

Vsako sklicevanje na Tajvan v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo treba razumeti kot sklicevanje na ločeno carinsko območje Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja.

(24)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

1.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

2.

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).


PRILOGA I

V Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 se v vnosu, ki se nanaša na Republiko Korejo, točka 5 spremeni:

1.

črta se vrstica, ki se nanaša na šifro KR-ORG-003 (Bookang tech);

2.

dodajo se naslednje vrstice:

„KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

1.

za vnosom, ki se nanaša na „Abcert AG“, se vstavi naslednji nov vnos:

„‚A CERT European Organization for Certification S.A.‘

1.

Naslov: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grčija

2.

Internetni naslov: www.a-cert.org

3.

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanija

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdžan

x

x

BT-BIO-171

Butan

x

x

BY-BIO-171

Belorusija

x

x

CL-BIO-171

Čile

x

x

CN-BIO-171

Kitajska

x

x

DO-BIO-171

Dominikanska republika

x

x

EC-BIO-171

Ekvador

x

x

EG-BIO-171

Egipt

x

x

ET-BIO-171

Etiopija

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Gruzija

x

x

ID-BIO-171

Indonezija

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

JO-BIO-171

Jordanija

x

x

KE-BIO-171

Kenija

x

x

KZ-BIO-171

Kazahstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Maroko

x

x

MD-BIO-171

Moldavija

x

x

MK-BIO-171

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

PG-BIO-171

Papua Nova Gvineja

x

x

PH-BIO-171

Filipini

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Srbija

x

x

RU-BIO-171

Rusija

x

x

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

SA-BIO-171

Saudova Arabija

x

x

TH-BIO-171

Tajska

x

x

TR-BIO-171

Turčija

x

x

TW-BIO-171

Tajvan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzanija

x

x

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Južna Afrika

x

x

4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5.

Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.“;

2.

v vnosu, ki se nanaša na „Bioagricert S.r.l“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavijo naslednje vrstice:

„AL-BIO-132

Albanija

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladeš

x

x

ID-BIO-132

Indonezija

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Tajsko, se doda križec v stolpcu E;

3.

v vnosu, ki se nanaša na „Caucacert Ltd“, se naslov nadomesti s „Caucascert Ltd“;

4.

v vnosu, ki se nanaša na „CCPB Srl“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavijo naslednje vrstice:

„GE-BIO-102

Gruzija

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanija

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudova Arabija

x

x

x

x

x“

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Kitajsko, Irak, Mali, Filipine in Sirijo, se doda križec v stolpcu B;

(c)

v vrsticah, ki se nanašata na Maroko in Tunizijo, se doda križec v v stolpcu C;

(d)

v vrstici, ki se nanaša na Tunizijo, se doda križec v stolpcu E;

(e)

v vrsticah, ki se nanašajo na Kitajsko, Egipt, Irak, Libanon, Maroko, Mali, Filipine, San Marino, Sirijo in Turčijo, se doda križec v stolpcih E in F;

5.

v vnosu, ki se nanaša na „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavijo naslednje vrstice:

„AM-BIO-140

Armenija

x

x

x

BY-BIO-140

Belorusija

x

x

MW-BIO-140

Malavi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalija

x

x

TJ-BIO-140

Tadžikistan

x

x

—“

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Gvatemalo, Honduras, Nikaragvo in Salvador, se doda križec v stolpcu B;

6.

v vnosu, ki se nanaša na „Control Union Certifications“, se v točko 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Belorusija

x

x

CD-BIO-149

Demokratična republika Kongo

x

x

x

DJ-BIO-149

Džibuti

x

x

ER-BIO-149

Eritreja

x

x

FJ-BIO-149

Fidži

x

x

LR-BIO-149

Liberija

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalija

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Južni Sudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Čad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7.

v vnosu, ki se nanaša na „Ecocert SA“, se točka 3 spremeni:

(a)

v vrstici, ki se nanaša na Mozambik, se doda križec v stolpcu B;

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Bangladeš, Čile, Hongkong, Honduras, Peru in Vietnam, se doda križec v stolpcu C;

8.

vnos, ki se nanaša na „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“, se v celoti črta;

9.

za vnosom, ki se nanaša na „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“, se vstavi naslednji nov vnos:

„‚Ekoagros‘

1.

Naslov: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litva

2.

Internetni naslov: http://www.ekoagros.lt

3.

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Belorusija

x

x

KZ-BIO-170

Kazahstan

x

x

RU-BIO-170

Rusija

x

TJ-BIO-170

Tadžikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukrajina

x

x

4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5.

Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.“;

10.

v vnosu, ki se nanaša na „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavita naslednji vrstici:

„JM-BIO-144

Jamajka

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Ekvador, se doda križec v stolpcu D;

11.

v vnosu, ki se nanaša na „IMOswiss AG“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavijo naslednje vrstice:

„BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunej

x

CN-BIO-143

Kitajska

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Združene države

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Združene arabske emirate, se doda križec v stolpcu A;

(c)

v vrstici, ki se nanaša na Honduras, se doda križec v stolpcu C;

(d)

v vrsticah, ki se nanašata na Mehiko in Peru, se doda križec v stolpcu B;

(e)

vrstice, ki se nanašajo na Azerbajdžan, Gruzijo, Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Rusijo in Tadžikistan, se črtajo;

12.

v vnosu, ki se nanaša na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavi naslednja vrstica:

„ZM-BIO-141

Zambija

x

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Bangladeš, se doda križec v stolpcih C in E;

(c)

v vrsticah, ki se nanašajo na Hongkong, Indonezijo in Šrilanko, se doda križec v stolpcu C;

(d)

v vrsticah, ki se nanašajo na Laos, Mjanmar/Burmo in Tajsko, se doda križec v stolpcu B;

13.

v vnosu, ki se nanaša na „Mayacert“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavita naslednji vrstici:

„BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—“

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Kolumbijo, Dominikansko republiko in Salvador, se doda križec v stolpcu A;

(c)

v vrsticah, ki se nanašajo na Gvatemalo, Honduras in Nikaragvo, se doda križec v stolpcu B;

14.

v vnosu, ki se nanaša na „OneCert International PVT Ltd“, se v točko 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„BD-BIO-152

Bangladeš

x

x

CN-BIO-152

Kitajska

x

x

GH-BIO-152

Gana

x

x

KH-BIO-152

Kambodža

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Mjanmar/Burma

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Rusija

x

x

SA-BIO-152

Saudova Arabija

x

x

—“

15.

v vnosu, ki se nanaša na „Oregon Tilth“, se v točki 3 v vrstici za Mehiko doda križec v stolpcu E;

16.

v vnosu, ki se nanaša na „Organic Certifiers“, se v točko 3 po vrstnem redu šifer vstavi naslednja vrstica:

„ID-BIO-106

Indonezija

x

x

—“

17.

v vnosu, ki se nanaša na „Organska Kontrola“, se v točki 3 v vseh vrsticah doda križec v stolpcu B;

18.

vnos, ki se nanaša na „QC&I GmbH“, se v celoti črta;

19.

vnos, ki se nanaša na „Suolo e Salute srl“, se spremeni:

(a)

v točko 3 se po vrstnem redu šifer vstavita naslednji vrstici:

„DO-BIO-150

Dominikanska republika

x

x

EG-BIO-150

Egipt

x

—“

(b)

točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.“


(**)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo VSZN št. 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.“;