29.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/45


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2080

z dne 25. novembra 2016

o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (2) ter zlasti člena 28 in člena 31(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na trenutno stanje na trgu posnetega mleka v prahu z vidika povrnitev cen in visoke stopnje intervencijskih zalog je primerno začeti prodajo posnetega mleka v prahu iz javne intervencije z razpisnim postopkom v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1240.

(2)

Za ustrezno upravljanje prodaje intervencijskih proizvodov je treba določiti datum, pred katerim mora biti posneto mleko v prahu, ki je na voljo za prodajo, sprejeto v javno intervencijo.

(3)

V skladu s členom 28(4)(b), (c) in (d) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240 je treba določiti obdobja za predložitev ponudb, najmanjšo količino, za katero se lahko predloži ponudba, in znesek varščine, ki se položi ob predložitvi ponudbe.

(4)

Za namene člena 31(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240 je treba določiti roke, do katerih morajo države članice uradno obvestiti Komisijo o vseh dopustnih ponudbah.

(5)

Za učinkovito upravljanje bi morale države članice Komisijo obveščati v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (3).

(6)

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Prodaja z razpisnim postopkom posnetega mleka v prahu, ki je bilo uskladiščeno pred 1. novembrom 2015, se začne pod pogoji iz poglavja III naslova II Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Člen 2

Predložitev ponudb

1.   Obdobje za predložitev ponudb za prvi delni javni razpis se konča 13. decembra 2016 ob 11.00 (po bruseljskem času).

2.   Obdobja za predložitev ponudb za drugi delni javni razpis in poznejše delne javne razpise se začnejo prvi delovni dan po izteku prejšnjega obdobja. Končajo se ob 11.00 (po bruseljskem času) vsak prvi in tretji torek v mesecu. Vendar je avgusta ta rok ob 11.00 (po bruseljskem času) na četrti torek v mesecu, decembra pa ob 11.00 (po bruseljskem času) na drugi torek v mesecu. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11.00 (po bruseljskem času) predhodni delovni dan.

3.   Ponudbe se predložijo plačilnim agencijam, ki jih odobrijo države članice (4).

Člen 3

Količina za posamezno ponudbo in merska enota

Najmanjša količina posnetega mleka v prahu, za katero se lahko predloži ponudba, je 20 ton.

Predlagana cena ustreza ceni na 100 kg proizvoda.

Člen 4

Varščina

Pri plačilni agenciji se ob predložitvi ponudbe za prodajo posnetega mleka v prahu položi varščina v višini 50 EUR/tono.

Člen 5

Uradno obveščanje Komisije

Uradna obvestila iz člena 31(1) Uredbe (EU) 2016/1240 se pošljejo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009 do 16.00 (po bruseljskem času) na dneve iz člena 2 te uredbe.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. novembra 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 71.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(4)  Naslovi plačilnih agencij so na voljo na spletišču Evropske komisije http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.