22.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2035

z dne 21. novembra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede obdobij odobritve aktivih snovi fipronil in maneb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) opredeljuje aktivne snovi, ki veljajo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Obdobje odobritve aktivne snovi maneb se je podaljšalo od 30. junija 2016 do 31. januarja 2018 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 762/2013 (3).

(3)

Obdobje odobritve aktivne snovi fipronil se je podaljšalo od 30. septembra 2017 do 31. julija 2018 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/404 (4).

(4)

Zahtevka za obnovitev odobritve snovi maneb in fipronil sta bila vložena v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (5). Predložena pa ni bila dodatna dokumentacija v podporo obnovitvi navedenih aktivnih snovi v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012.

(5)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 podaljšanji z izvedbenima uredbama (EU) št. 762/2013 in (EU) 2015/404 nista več upravičeni. Zato je primerno določiti, da odobritev fipronila preneha veljati na datum, ko bi prenehala veljati brez podaljšanja, in določiti najzgodnejši možni datum izteka obdobja odobritve za maneb ob upoštevanju časa, ki ga države članice potrebujejo za izpolnitev zahtev, ki izhajajo iz izteka odobritve snovi maneb.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 762/2013 z dne 7. avgusta 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB in metiram (UL L 213, 8.8.2013, str. 14).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/404 z dne 11. marca 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metil in propamokarb (UL L 67, 12.3.2015, str. 6).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

1.

v šestem stolpcu vnosa 113 za maneb se datum veljavnosti registracije „31. januar 2018“ nadomesti z „31. januar 2017“;

2.

v šestem stolpcu vrstice 157 za fipronil se datum veljavnosti registracije „31. julij 2018“ nadomesti s „30. september 2017“;