16.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1997

z dne 15. novembra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) ter zlasti člena 12, člena 66(5), člena 67 in člena 75(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 (2) določa največje število sprememb programa razvoja podeželja, ki jih lahko države članice predložijo Komisiji. Izkušnje so pokazale, da bi bilo treba največje število sprememb programa povečati, da bi državam članicam omogočili, da v času trajanja programskega obdobja predložijo omejeno število dodatnih sprememb. Primere, v katerih se največje število sprememb programa ne uporablja, bi bilo treba pojasniti in ti bi morali vključevati tudi spremembe, ki se nanašajo na sprejetje nekaterih nujnih ukrepov ali novo razmejitev območij s pomembnimi naravnimi omejitvami, kot je določeno v členu 32(5)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(2)

Uspeh programov razvoja podeželja ni odvisen le od dobrega upravljanja in celovitega izvajanja, temveč tudi od pripravljenosti prilagoditi se novim izzivom in spreminjajočim se okoliščinam, kot je migracijska kriza. Da bi zagotovili dobro usklajevanje vseh obstoječih intervencijskih mehanizmov, bi bilo treba podporo v okviru EKSRP za ukrepe, usmerjene v vključevanje državljanov tretjih držav, spremljati na ravni Unije.

(3)

V točki 1 dela 2 Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014 logotip Leader pomotoma ni bil vstavljen. To bi bilo treba popraviti. V točki 1 Priloge IV bi bilo treba popraviti sklic na območja z omejenimi možnostmi. Nadomestiti bi ga bilo treba s sklicem na območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 808/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 808/2014 se spremeni:

1.

člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vrsto spremembe programa iz člena 11(a)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 je mogoče predlagati največ trikrat v času trajanja programskega obdobja.

Za vse druge vrste sprememb skupaj:

(a)

na koledarsko leto in na program je mogoče predložiti en predlog za spremembe, razen leta 2023, ko je mogoče predložiti več kot en predlog za spremembe, ki se nanašajo izključno na prilagoditev finančnega načrta, vključno z morebitnimi posledičnimi spremembami načrta kazalnikov;

(b)

v času trajanja programskega obdobja je mogoče na program predložiti tri dodatne predloge za spremembe.

Največje število sprememb iz prvega in drugega pododstavka se ne uporablja:

(a)

kadar je treba sprejeti nujne ukrepe zaradi naravnih nesreč, katastrofičnih dogodkov ali slabih vremenskih razmer, ki jih uradno prizna pristojni nacionalni javni organ, ali zaradi znatnih in nenadnih sprememb socialno-ekonomskih razmer v državi članici ali regiji, vključno z znatnimi in nenadnimi demografskimi spremembami, ki so posledica migracije ali sprejema beguncev;

(b)

kadar je sprememba potrebna zaradi spremembe pravnega okvira Unije;

(c)

po pregledu uspešnosti iz člena 21 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(d)

v primeru spremembe prispevka EKSRP, ki je načrtovan za vsako leto, iz člena 8(1)(h)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 zaradi sprememb v zvezi z letno razdelitvijo na državo članico iz člena 58(7) navedene uredbe; predlagane spremembe lahko vsebujejo posledične spremembe opisa ukrepov;

(e)

v primeru sprememb v zvezi z uvedbo finančnih instrumentov iz člena 37 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali

(f)

v primeru sprememb v zvezi z uvedbo nove razmejitve iz člena 32(5)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013.“;

2.

člen 5(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Razen v primeru nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč, katastrofičnih dogodkov ali slabih vremenskih razmer, ki jih uradno prizna pristojni nacionalni javni organ, ali zaradi znatnih in nenadnih sprememb socialno-ekonomskih razmer v državi članici ali regiji, vključno z znatnimi in nenadnimi demografskimi spremembami, ki so posledica migracije ali sprejema beguncev, v primeru sprememb pravnega okvira ali sprememb zaradi pregleda uspešnosti iz člena 21 Uredbe (EU) št. 1303/2013 je mogoče zahtevke za spremembo nacionalnega okvira iz odstavka 2 predložiti le enkrat na koledarsko leto pred 1. aprilom. Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(2) je mogoče spremembe programov, ki so posledica take revizije, uvesti poleg predlogov za spremembe, ki so bili predloženi v skladu z navedenim pododstavkom.“;

3.

člen 14(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Pri vrstah operacij, pri katerih je opredeljeno, da bi lahko prispevale k prednostnim področjem iz točke 2(a) prvega odstavka člena 5, iz točk 5(a) do (d) prvega odstavka člena 5 in točke 6(a) prvega odstavka člena 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali k vključevanju državljanov tretjih držav, elektronska evidenca iz člena 70 Uredbe (EU) št. 1305/2013, v kateri so zabeležene operacije, vključuje zastavice za določanje operacij z elementom, ki prispeva k enemu ali več prednostnim področjem ali ciljem.“;

4.

priloge III, IV in VII se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).


PRILOGA

Priloge III, IV in VII Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 se spremenijo:

1.

v točki 1 dela 2 Priloge III se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pri dejavnostih in ukrepih, ki se financirajo prek pristopa LEADER, logotip pristopa LADER:

Image

“;

2.

v točki 1 Priloge IV se kazalnik C32 nadomesti z naslednjim:

„C32.

Območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami“;

3.

v točki 1(b) Priloge VII se navedba „preglednica C“ nadomesti z naslednjim:

„—

preglednica C: Razdelitev za ustrezne učinke in ukrepe po vrstah področja, spolu in/ali starosti ter po operacijah, ki prispevajo k vključevanju državljanov tretjih držav.“