8.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1948

z dne 7. novembra 2016

o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za koledarsko leto 2016 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1153

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 22. marca 2016 sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2016 (2). Evropski parlament in Svet navedene prilagoditvene stopnje nista določila do 30. junija 2016. Zato je v skladu s členom 26(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Komisija prilagoditveno stopnjo določila v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Napovedi za neposredna plačila in odhodke, povezane s trgom, iz dopolnilnega pisma Komisije št. 1 k predlogu proračuna za leto 2017 kažejo, da je treba prilagoditi stopnjo v okviru finančne discipline, ki je bila upoštevana v predlogu proračuna za leto 2017. Navedeno dopolnilno pismo je bilo pripravljeno ob upoštevanju zneska v okviru finančne discipline v višini 450,5 milijona EUR za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju iz člena 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Zaradi upoštevanja teh novih informacij bi Komisija morala prilagoditi prilagoditveno stopnjo, določeno v Izvedbeni Uredbi (EU) 2016/1153.

(3)

Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju znotraj proračunskega leta (N + 1). Vendar lahko države članice izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja znotraj določenih omejitev. Takšna pozna plačila se lahko izvedejo v naslednjem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(4)

V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Hrvaško uporablja šele od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se zato v tej državi članici ne bi smela uporabljati za plačila kmetom.

(5)

Za zagotovitev, da se prilagojena stopnja uporablja od datuma, ko bi bilo treba začeti z izplačili kmetom v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. decembra 2016.

(6)

Prilagojeno prilagoditveno stopnjo bi bilo treba upoštevati za izračun vseh plačil, ki se dodelijo kmetu na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2016. Zaradi jasnosti bi zato bilo treba Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1153 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za določitev prilagoditvene stopnje v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski neposrednih plačil na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013, ki presegajo 2 000 EUR in se odobrijo kmetom na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2016, znižajo za prilagoditveno stopnjo 1,353905 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se na Hrvaškem ne uporablja.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2016/1153 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1153 z dne 14. julija 2016 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2016 (UL L 190, 15.7.2016, str. 76).

(4)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).