5.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1927

z dne 4. novembra 2016

o predlogah načrtov za spremljanje, poročil o emisijah in listin o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (1) in zlasti členov 6(5), 12(2) in 17(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) in 6(3) Uredbe (EU) 2015/757 zahteva, da družbe preveritelju predložijo načrt za spremljanje, ki vsebuje celovito in pregledno dokumentacijo o metodi spremljanja, ki se uporabi za vsako ladjo, za katero velja navedena uredba.

(2)

Da bodo omenjeni načrti za spremljanje vsebovali standardizirane informacije, ki bodo omogočale harmonizirano izvajanje obveznosti spremljanja in poročanja, je treba pripraviti predloge, vključno s tehničnimi pravili za njihovo enotno uporabo.

(3)

Načrt za spremljanje bi moral vsebovati vsaj elemente, navedene v členu 6(3) Uredbe (EU) 2015/757. Uporabljati bi moral tudi enote za določanje „prepeljanega tovora“, kot je navedeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1928 (2). Glede na dve različni storitvi prevoza, ki ju opravljajo ladje ro-pax, bodo te ladje morale ločevati porabo goriva in podatke o emisijah CO2 za tovor in za potnike. To bo omogočilo boljše določanje kazalnikov njihove povprečne obratovalne energijske učinkovitosti.

(4)

Brez poseganja v člen 6(3) Uredbe (EU) 2015/757 in v skladu z zadnjim odstavkom člena 10 navedene uredbe bi moral načrt za spremljanje na osnovi drugih prostovoljnih meril omogočati spremljanje porabe goriva in emisij CO2 ter poročanje o njih. To bo zagotovilo boljše razumevanje povprečja sporočene energijske učinkovitosti. To zadeva zlasti ločeno spremljanje porabe goriva za ogrevanje tovora in za dinamični sistem določanja položaja ter ločeno spremljanje plovb z natovorjeno ladjo in plovb skozi led.

(5)

Da se družbam z več ladjami olajša priprava načrtov za spremljanje, je ustrezno, da se jim omogoči sporočanje v zvezi s tem, kateri postopki iz načrta za spremljanje bi se lahko ustrezno uporabili za vse ladje v njihovi pristojnosti.

(6)

Pri podaji informacij o elementih in postopkih v okviru načrta za spremljanje v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2015/757 bi bilo treba družbam omogočiti sklicevanje na postopke ali sisteme, ki so uspešno uvedeni v okviru njihovega obstoječega sistema upravljanja, kot je Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM) (3), načrt upravljanja energijske učinkovitosti ladij (SEEMP) (4), ali na sisteme in nadzore, ki spadajo v okvir harmoniziranih standardov kakovosti, okoljskih standardov ali standardov upravljanja z energijo, kot so EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ali EN ISO 50001:2011.

(7)

Zaradi poenostavitve spremljanja je primerno, da se omogoči uporaba privzetih vrednosti za stopnjo negotovosti, povezano s spremljanjem goriva.

(8)

Zaradi poenostavitve celotnega cikla skladnosti (vključno s spremljanjem, poročanjem in preverjanjem) se morajo informacije o upravljanju, zlasti o ustreznem upravljanju podatkov in nadzornih dejavnosti, šteti kot uporabne informacije. Poseben razdelek v predlogi spremljanja bi moral biti družbam v pomoč pri strukturiranju potrebnih elementov upravljanja.

(9)

Določiti je treba specifikacije za elektronsko predlogo za poročila o emisijah. To je potrebno za zagotovitev, da se elektronsko predložijo preverjena poročila o emisijah in da vsebujejo popolne ter standardizirano zbrane letne informacije, ki se lahko javno objavijo, kar Komisiji omogoča pripravo poročil, zahtevanih v členu 21 Uredbe (EU) 2015/757.

(10)

Poročilo o emisijah bi moralo obsegati minimalno vsebino, določeno v členu 11(3) Uredbe (EU) 2015/757, vključno z izidi letnega spremljanja. Poleg tega bi moralo omogočati poročanje dodatnih informacij, ki lahko pripomorejo k razumevanju kazalnikov povprečne obratovalne energijske učinkovitosti, ki se poročajo prostovoljno. To zadeva zlasti elemente za prostovoljno spremljanje porabljenega goriva in sproščenih emisij CO2, ki se razlikujejo po merilih, določenih v načrtu za spremljanje.

(11)

Določiti je treba tehnična pravila, ki bodo urejala elektronske predloge za listine o skladnosti. To omogoča, da se standardizirane informacije, ki so enostavne za obdelavo, vključijo v listine o skladnosti, ki jih v skladu z obveznostjo iz člena 17(4) Uredbe (EU) 2015/757 pošlje preveritelj, da Komisijo in organe države zastave brez odloga obvesti o izdaji listine o skladnosti.

(12)

THETIS MRV, poseben informacijski sistem Unije, ki ga je razvila in ga upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost, bi moral biti družbam in akreditiranim preveriteljem na voljo, da ga lahko uporabijo za elektronsko oddajo ustrezno preverjenih poročil o emisijah in povezanih listin o skladnosti Komisiji in državam zastave. Zasnovan bi moral biti prilagodljivo, da upošteva globalni sistem za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij toplogrednih plinov.

(13)

Komisija je opravila posvetovanja o najboljših praksah v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ta uredba. Posvetovanje je potekalo prek podskupin „strokovnjakov za spremljanje, poročanje in preverjanje v ladijskem prometu“, oblikovanih v okviru evropskega foruma za trajnostni ladijski promet.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe, ustanovljenega na podlagi člena 26 Uredbe (ES) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa predloge in tehnična pravila za predložitev načrtov za spremljanje, poročil o emisijah in listin o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/757.

Člen 2

Predloga načrta za spremljanje

1.   Družbe bodo načrt za spremljanje iz člena 6 Uredbe (EU) 2015/757 pripravile na osnovi predloge, ki ustreza vzorcu iz Priloge I.

2.   Družbe lahko načrt za spremljanje razdelijo na del, ki se nanaša na družbo, in del, ki se nanaša na ladjo, če so zajeti vsi elementi iz Priloge I.

Informacije v delu, ki se nanaša na družbo, ki lahko vključujejo preglednice B.2, B.5, D, E in F.1 iz Priloge I, veljajo za vsako ladjo, za katero mora družba v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2015/757 predložiti načrt za spremljanje.

Člen 3

Elektronska predloga poročila o emisijah

1.   Za namene predložitve poročila o emisijah v skladu s členom 11(1) Uredbe (EU) 2015/757 bodo družbe uporabljale elektronsko različico predloge, ki je na voljo v sistemu THETIS MRV, avtomatiziranem informacijskem sistemu Unije, ki ga upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu „THETIS MRV“).

2.   Elektronska različica predloge poročila o emisijah iz odstavka 1 vsebuje informacije, določene v Prilogi II.

Člen 4

Elektronska predloga listine o skladnosti

1.   Za izdajo listine o skladnosti v skladu s členom 17(4) Uredbe (EU) 2015/757 preveritelj zagotovi ustrezne podatke z uporabo elektronske različice predloge, ki je na voljo v sistemu THETIS MRV.

2.   Elektronska različica predloge listine o skladnosti iz odstavka 1 vsebuje informacije, določene v Prilogi III.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 123, 19.5.2015, str. 55.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 z dne 4. novembra 2016 o določitvi prepeljanega tovora za kategorije ladij, ki niso potniške ladje, ladje ro-ro ali kontejnerske ladje, na podlagi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju (glej stran 22 tega Uradnega lista).

(3)  Mednarodna pomorska organizacija (IMO) ga je sprejela z resolucijo skupščine A.741(18).

(4)  Pravilo 22 MARPOL, Priloga VI.

(5)  Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).


PRILOGA I

Predloga načrtov za spremljanje

Part A   Zapisni list za spremembe

Različica št.

Referenčni datum

Status na referenčni datum (1)

Reference na poglavja, v katerih so bile izvedene predelave ali spremembe, vključno s kratkim pojasnilom sprememb

 

 

 

 

Part B   Osnovni podatki

Table B.1.   Identifikacija ladje

Ime ladje

 

Identifikacijska številka IMO

 

Pristanišče registracije

 

Domače pristanišče (če je drugačno od pristanišča registracije)

 

Ime lastnika ladje

 

IMO, edinstvena identifikacijska številka družbe in registriranega lastnika

 

Vrsta ladje (2)

 

Nosilnost (v metričnih tonah)

 

Bruto tonaža

 

Klasifikacijski zavod (prostovoljno)

 

Razred ICE (prostovoljno) (3)

 

Država zastave (prostovoljno)

 

Prostovoljno odprto opisno polje za dodatne informacije o značilnostih ladje

 


Table B.2.   Informacije o družbi

Ime družbe

 

Naslov – 1. vrstica

 

Naslov – 2. vrstica

 

Mesto

 

Pokrajina/regija

 

Poštna številka

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

Telefonska številka

 

E-naslov

 


Table B.3.   Viri emisij in vrste uporabljenega goriva

Referenčna št. za vir emisij

Vir emisij (ime, vrsta)

Tehnični opis vira emisij

(zmogljivost/moč, poraba posebnega kurilnega olja (SFOC), leto namestitve, identifikacijska številka v primeru več identičnih virov emisij itd.)

(Možne) Uporabljene vrste goriva (4)

 

 

 

 


Table B.4.   Faktorji emisije

Vrsta goriva

Faktorji emisij IMO

(v tonah CO2 na tono goriva)

Težko kurilno olje (referenca: ISO 8217 razredi RME do RMK)

3,114

Lahko kurilno olje (referenca: ISO 8217 razredi RMA do RMD)

3,151

Dizelsko gorivo / plinsko olje (referenca: ISO 8217 razredi DMX do DMB)

3,206

Utekočinjeni naftni plin (propan)

3,000

Utekočinjeni naftni plin (butan)

3,030

Utekočinjeni zemeljski plin

2,750

Metanol

1,375

Etanol

1,913

Druga goriva z nestandardnim faktorjem emisij

 

 

 

V primeru uporabe nestandardnih faktorjev emisij:

Nestandardno gorivo

Faktor emisije

Metodologije za določanje faktorja emisije (metodologija za vzorčenje, metode analiziranja in opis uporabljenih laboratorijev, če obstajajo)

 

 

 


Table B.5.   Postopki, sistemi in odgovornosti, uporabljeni za posodobitev popolnosti virov emisij

Naziv postopka

Upravljanje popolnosti seznama virov emisij

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta za spremljanje

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Part C   Podatki o dejavnosti

Table C.1.   Pogoji za izjemo iz člena 9 (2)

Postavka

Potrditveno polje

Minimalno število predvidenih plovb na poročevalno obdobje, ki spadajo v okvir Uredbe EU o spremljanju, poročanju in preverjanju glede na urnik ladje.

 

Ali obstajajo predvidene plovbe za poročevalno obdobje, ki ne spadajo v okvir Uredbe EU o spremljanju, poročanju in preverjanju glede na urnik ladje (5)?

 

Ali so pogoji iz člena 9 (2) izpolnjeni (6)?

 

Če so, ali nameravate uporabiti odstopanje za spremljanje količine porabljenega goriva za posamezno plovbo (7)?

 

Table C.2.   Spremljanje porabe goriva

C.2.1.   Metode določanja porabe goriva za vsak vir emisij:

Vir emisije (8)

Izbrane metode porabe goriva (9)

 

 


C.2.2.   Postopki za določanje pretočenega goriva in goriva v tankih:

Naziv postopka

Določanje pretočenega goriva in goriva v tankih

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.3.   Redni navzkrižni pregledi med količino pretočenega goriva, navedeno na dobavnici, in količino pretočenega goriva, ki jo kažejo meritve na ladji:

Naziv postopka

Redni navzkrižni pregledi med količino pretočenega goriva, navedeno na dobavnicah, in količino pretočenega goriva, ki jo kažejo meritve na ladji

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 


C.2.4.   Opis udeleženih merilnih instrumentov:

Merilna oprema

(naziv)

Uporabljeno za (npr. vire emisij, tanke)

Tehnični opis

(specifikacija, starost, intervali vzdrževanja)

 

 

 


C.2.5.   Postopki za beleženje, pridobivanje, prenos in shranjevanje informacij o meritvah:

Naziv postopka

Beleženje, pridobivanje, prenos in shranjevanje informacij o meritvah

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.6.   Metoda za določanje gostote:

Vrsta goriva / tank

Metoda za določanje dejanskih vrednosti gostote pretočenega goriva (10)

Metoda za določanje dejanskih vrednosti goriva v tankih (11)

 

 

 


C.2.7.   Stopnja negotovosti, povezana s spremljanjem goriva:

Metoda spremljanja (12)

Uporabljeni pristop (13)

Vrednost

 

 

 


C.2.8.   Postopki za zagotavljanje kakovosti merilne opreme:

Naziv postopka

Zagotavljanje kakovosti merilne opreme

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.9.   Metoda za določanje delitve porabe goriva na delež za tovor in delež za potnike (samo za ladje ro-pax):

Naziv metode

Določanje delitve porabe goriva na delež za tovor in delež za potnike

Uporabljena metoda dodelitve v skladu z EN 16258 (14)

 

Opis metode za določanje mase tovora in potnikov, vključno z morebitno uporabo privzetih vrednosti za težo tovornih enot / nakladalnih metrov (če se uporablja metoda mase)

 

Opis metode za določanje površine na krovu, dodeljene tovoru in potnikom, vključno s premičnimi krovi in avtomobili potnikov na tovornem krovu (če se uporablja površinska metoda)

 

Delitev porabe goriva (v %) na tovorni in potniški delež (samo, če se uporablja površinska metoda)

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za to metodo

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.10.   Postopki za določanje in beleženje porabe goriva na plovbah z natovorjeno ladjo (prostovoljno spremljanje):

Naziv postopka

Določanje in beleženje porabe goriva na plovbah z natovorjeno ladjo

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.11.   Postopki za določanje in beleženje porabe goriva za ogrevanje tovora (prostovoljno spremljanje za tankerje, ki prevažajo kemikalije):

Naziv postopka

Določanje in beleženje porabe goriva za ogrevanje tovora

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


C.2.12.   Postopki za določanje in beleženje porabe goriva za dinamični sistem določanja položaja (prostovoljno spremljanje za tankerje za prevoz nafte in „druge vrste ladij“):

Naziv postopka

Določanje in beleženje porabe goriva za dinamični sistem določanja položaja

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Table C.3.   Seznam plovb

Naziv postopka

Beleženje in zaščita popolnosti plovb

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem plovb itd.), če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table C.4.   Prepotovana razdalja

Naziv postopka

Beleženje in določanje prepotovane razdalje na opravljeno plovbo

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem informacij o razdaljah), če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Postopki za določanje in beleženje prepotovane razdalje pri plovbi skozi led (prostovoljno spremljanje):

Naziv postopka

Določanje in beleženje prepotovane razdalje pri plovbi skozi led

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem razdalj ter informacij o zimskih razmerah), če ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table C.5.   Količina naloženega tovora in število potnikov

Naziv postopka

Beleženje in določanje količine naloženega tovora in/ali števila potnikov

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in določanjem količine naloženega tovora in/ali števila potnikov ter uporabo privzetih vrednosti za maso tovornih enot, kjer je primerno), če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Tovorna enota / potniki (15)

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Postopki za določanje in beleženje povprečne gostote prepeljanega tovora (prostovoljno spremljanje za tankerje za prevoz kemikalij, ladje za prevoz razsutega tovora in kombinirane ladje):

Naziv postopka

Določanje in beleženje povprečne gostote prepeljanega tovora

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem informacij o gostoti tovora), če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table C.6.   Čas, preživet na morju

Naziv postopka

Določanje in beleženje časa, preživetega na morju, od priveza v pristanišču odhoda do priveza v pristanišču pristanka

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem informacij o izplutju iz pristanišča in pristanku), če ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Postopki za določanje in beleženje časa, preživetega na morju, pri plovbi skozi led (prostovoljno spremljanje):

Naziv postopka

Določanje in beleženje časa, preživetega na morju, pri plovbi skozi led

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje (vključno z beleženjem in upravljanjem informacij o izplutju iz pristanišča in pristanku ter o zimskih razmerah), če ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Formule in viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Part D   Vrzeli v podatkih

Table D.1.   Metode za oceno porabe goriva

Naziv metode

Metoda za oceno porabe goriva

Rezervna metoda spremljanja (16)

 

Uporabljene formule

 

Opis metod za določanje porabe goriva

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za to metodo

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table D.2.   Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s prepluto razdaljo

Naziv metode

Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s prepluto razdaljo

Uporabljene formule

 

Opis metod za obravnavo vrzeli v podatkih

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za to metodo

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table D.3.   Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s prepeljanim tovorom

Naziv metode

Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s prepeljanim tovorom

Uporabljene formule

 

Opis metod za obravnavo vrzeli v podatkih

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za to metodo

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table D.4.   Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s časom, preživetim na morju

Naziv metode

Metode za obravnavo vrzeli v podatkih v zvezi s časom, preživetim na morju

Uporabljene formule

 

Opis metod za obravnavo vrzeli v podatkih

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za to metodo

 

Viri podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Part E   Upravljanje

Table E.1.   Redni pregled ustreznosti načrta za spremljanje

Naziv postopka

Redni pregled ustreznosti načrta za spremljanje

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table E.2.   Dejavnosti nadzora: zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti informacijske tehnologije

Naziv postopka

Upravljanje informacijske tehnologije (npr. nadzor dostopa, varnostna kopija, obnovitev in varnost)

Referenca postopka

 

Kratek opis postopka

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za vzdrževanje podatkov

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega sistema (kjer je primerno)

 

Seznam relevantnih obstoječih sistemov upravljanja

 


Table E.3.   Dejavnosti nadzora: interni pregledi in ovrednotenje podatkov, pomembnih za spremljanje, poročanje in potrjevanje, za EU

Naziv postopka

interni pregledi in ovrednotenje podatkov, pomembnih za spremljanje, poročanje in potrjevanje, za EU

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table E.4.   Dejavnosti nadzora: popravki in popravni ukrepi

Naziv postopka

Popravki in popravni ukrepi

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table E.5.   Dejavnosti nadzora: dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje (kjer je primerno)

Naziv postopka

Dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 


Table E.6.   Dejavnosti nadzora: dokumentacija

Naziv postopka

Dokumentacija

Referenca na obstoječi postopek

 

Različica obstoječega postopka

 

Opis postopkov EU za spremljanje, poročanje in preverjanje, če še ne obstaja izven načrta spremljanja

 

Ime osebe ali položaja, odgovornega za ta postopek

 

Lokacija vodenja evidenc

 

Ime uporabljenega IT sistema (kjer je primerno)

 

Part F   Druge informacije

Table F.1.   Seznam opredelitve pojmov in okrajšav

Okrajšava, akronim, opredelitev pojma

Obrazložitev

 

 

Table F.2.

Dodatne informacije

(1)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Delovni osnutek“, „Končni osnutek, predložen preveritelju“, „Ocenjeno“, „Spremenjeno brez potrebe po ponovni oceni“.

(2)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Potniška ladja“, „Ladja ro-ro“, „Kontejnerska ladja“, „Tanker za prevoz nafte“, „Tanker za prevoz kemikalij“, „Ladja za prevoz UZP“, „Ladja za prevoz plina“, „Ladja za prevoz razsutega tovora“, „Ladja za prevoz splošnega tovora“, „Ladja za prevoz zamrznjenega tovora“, „Ladja za prevoz vozil“, „Kombinirana ladja“, „Ladja ro-pax“, „Ladja za prevoz kontejnerjev / ro-ro tovora“, „Druge vrste ladij“.

(3)  Izberite enega od polarnih razredov PC1–PC7 ali enega od finsko-švedskih razredov ICE (IC, IB, IA ali IA Super).

(4)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Težko kurilno olje (HFO)“, „Lahko kurilno olje (LFO)“, „Dizelsko gorivo / plinsko olje (MDO/MGO)“, „Utekočinjeni naftni plin (propan, LPG)“, „Utekočinjeni naftni plin (butan, LPG)“, „Utekočinjeni zemeljski plin (LNG)“, „Metanol“, „Etanol“, „Druga goriva z nestandardnim faktorjem emisij“.

(5)  Izberite „Da“ ali „Ne“.

(6)  Izberite „Da“ ali „Ne“.

(7)  Izberite „Da“, „Ne“ ali „Ni relevantno“.

(8)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Vsi viri“, „Glavni motorji“, „Pomožni motorji“, „Plinske turbine“, „Kotli“ ali „Generatorji inertnih plinov“.

(9)  Izberite eno ali več naslednjih kategorij: „Metoda A: dobavnice za gorivo in redni popisi zalog goriva v tankih“, „Metoda B: spremljanje tankov z ladijskim gorivom na ladji“, „Metoda C: merilniki pretoka za upoštevne postopke izgorevanja“ ali „Metoda D: neposredne meritve emisij CO2“.

(10)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Merilna oprema na ladji“, „Dobavitelj goriva“ ali „Laboratorijski preizkus“.

(11)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Merilna oprema“, „Dobavitelj goriva“, „Laboratorijski preizkus“.

(12)  Izberite eno ali več naslednjih kategorij: „Metoda A: dobavnice za gorivo in redni popisi zalog goriva v tankih“, „Metoda B: spremljanje tankov z ladijskim gorivom na ladji“, „Metoda C: merilniki pretoka za upoštevne postopke izgorevanja“ ali „Metoda D: neposredne meritve emisij CO2“.

(13)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Privzeta vrednost“ ali „Ocena za določeno ladjo“.

(14)  Izberite „Metoda mase“ ali „Površinska metoda“.

(15)  Pri potniških ladjah se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi s „potniki“.

Pri ladjah ro-ro, kontejnerskih ladjah, tankerjih za prevoz nafte, tankerjih za prevoz kemikalij, ladjah za prevoz plina, ladjah za prevoz razsutega tovora, ladjah za prevoz zamrznjenega tovora in kombiniranih ladjah se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi v „tonah“.

Pri ladjah za prevoz UZP, kontejnerskih ladjah in ladjah ro-ro se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi v „kubičnih metrih“.

Pri ladjah za prevoz splošnega tovora se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi z eno od naslednjih kategorij: „tone prepeljanega tovora“, „tone prepeljanega tovora in tone“.

Pri ladjah za prevoz vozil se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi z eno od naslednjih kategorij: „tone“, „tone in tone prepeljanega tovora“.

Pri ladjah ro-pax se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi s „tonami“ in „potniki“.

Pri drugih vrstah ladij se postavka „Tovorna enota / potniki“ izrazi z eno od naslednjih kategorij: „tone“, „tone prepeljanega tovora“.

(16)  Izberite eno od naslednjih kategorij: „Metoda A: dobavnice za gorivo in redni popisi zalog goriva v tankih“, „Metoda B: spremljanje tankov z ladijskim gorivom na ladji“, „Metoda C: merilniki pretoka za upoštevne postopke izgorevanja“, „Metoda D: neposredne meritve emisij CO2“ ali „Ni relevantno“. Izbrana kategorija se mora razlikovati od kategorije, izbrane v tabeli C.2 za „Izbrane metode porabe goriva“ (spremljanje porabe goriva – metode določanja porabe goriva za vsak vir emisij).


PRILOGA II

Predloga za poročila o emisijah

Del A   Identifikacijski podatki o ladji in družbi

1.

Ime ladje

2.

Identifikacijska številka IMO

3.

a)

Pristanišče registracije ALI

b)

Matično pristanišče

4.

Kategorija ladje [spustni meni: „Potniška ladja“, „Ladja ro-ro“, „Kontejnerska ladja“, „Tanker za prevoz nafte“, „Tanker za prevoz kemikalij“, „Ladja za prevoz UZP“, „Ladja za prevoz plina“, „Ladja za prevoz razsutega tovora“, „Ladja za prevoz splošnega tovora“, „Ladja za prevoz zamrznjenega tovora“, „Ladja za prevoz vozil“, „Kombinirana ladja“, „Ladja ro-pax“, „Ladja za prevoz kontejnerjev / ro-ro tovora“, „Druge vrste ladij“]

5.

ICE razred ladje (neobvezno – samo, če je vključeno v načrt za spremljanje) [spustni meni: Polarni razred PC1–PC7, Finsko-švedski ICE razred IC, IB, IA ali IA Super]

6.

Tehnična učinkovitost ladje

a)

Projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI), če ga zahteva konvencija MARPOL v pravilih 19 in 20 poglavja 4 v Prilogi VI, izražen v gramih CO2 na tonsko navtično miljo ALI

b)

Ocenjena indeksna vrednost (EIV), izračunana v skladu z Resolucijo IMO MEPC.215 (63), izražena v gramih CO2 na tonsko navtično miljo

7.

Ime lastnika ladje

8.

Naslov lastnika ladje in njegov glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

9.

Ime družbe (samo, kadar to ni lastnik ladje)

10.

Naslov družbe (samo, kadar to ni lastnik ladje) in njen glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

11.

Kontaktna oseba

a)

Ime: naziv, ime, priimek, delovno mesto

b)

Naslov: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

c)

Telefon

d)

E-naslov

Del B   Preverjanje

1.

Ime preveritelja

2.

Naslov preveritelja in njegov glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

3.

Akreditacijska številka

4.

Izjava preveritelja

Del C   Informacije o uporabljeni metodi spremljanja in z njo povezani stopnji negotovosti

1.

Vir emisij [spustni meni: „Vsi viri“, „Glavni motorji“ , „Pomožni motorji“, „Plinske turbine“, „Kotli“, „Generatorji inertnih plinov“]

2.

Uporabljene metode spremljanja (za vir emisij) [spustni meni: „Metoda A: dobavnice za gorivo in redni popisi zalog goriva v tankih“, „Metoda B: spremljanje tankov z ladijskim gorivom na ladji“, „Metoda C: merilniki pretoka za upoštevne postopke izgorevanja“, „Metoda D: neposredne meritve emisij CO2“]

3.

Povezana stopnja negotovosti, izražena v % (za uporabljeno metodo spremljanja)

Del D   Rezultati letnega spremljanja parametrov v skladu s členom 10

PORABA GORIVA IN ODDANI CO2

1.

Skupna količina porabe in faktor emisij za vsako vrsto porabljenega goriva:

a)

Vrsta goriva [spustni meni: „Težko kurilno olje (HFO)“, „Lahko kurilno olje (LFO)“, „Dizelsko gorivo / plinsko olje (MDO/MGO)“, „Utekočinjeni naftni plin (propan, LPG)“, „Utekočinjeni naftni plin (butan, LPG)“, „Utekočinjeni zemeljski plin (LNG)“, „Metanol“, „Etanol“, „Druga goriva z nestandardnim faktorjem emisij“]

b)

Faktor emisij, izražen v tonah CO2 na tono goriva

c)

Skupna poraba goriva, izražena v tonah goriva

2.

Skupna zbrana količina sproščenega CO2 s področja uporabe te uredbe, izražena v tonah CO2

3.

Zbrane emisije CO2 vseh plovb med pristanišči v pristojnosti države članice, izražene v tonah CO2

4.

Zbrane emisije CO2 vseh plovb, pri katerih je ladja izplula iz pristanišč v pristojnosti države članice, izražene v tonah CO2

5.

Zbrane emisije CO2 vseh plovb v pristanišča v pristojnosti države članice, izražene v tonah CO2

6.

Emisije CO2, nastale v pristaniščih v pristojnosti države članice, ko je bila ladja zasidrana, izražene v tonah CO2

7.

Skupna poraba goriva in skupne zbrane emisije CO2, pripisane potniškemu prometu (za ladje ro-pax), izražene v tonah goriva in tonah CO2

8.

Skupna poraba goriva in skupne zbrane emisije CO2, pripisane tovornemu prometu (za ladje ro-pax), izražene v tonah goriva in tonah CO2

9.

Skupna poraba goriva in skupne zbrane emisije CO2 pri plovbah z natovorjeno ladjo (prostovoljno), izražene v tonah goriva in tonah CO2

10.

Skupna poraba goriva za ogrevanje tovora (za tankerje za prevoz kemikalij, prostovoljno), izražena v tonah goriva

11.

Skupna poraba goriva za dinamični sistem določanja položaja (za tankerje za prevoz nafte in „druge vrste ladij“, prostovoljno), izražena v tonah goriva

PREPLUTA RAZDALJA, ČAS, PREŽIVET NA MORJU, IN OPRAVLJENA PREVOZNA DEJAVNOST

1.

Skupna prepluta razdalja, izražena v navtičnih miljah

2.

Skupna prepluta razdalja pri plovbi skozi led (prostovoljno), izražena v navtičnih miljah

3.

Skupen čas, preživet na morju, izražen v urah

4.

Skupen čas, preživet na morju, pri plovbi skozi led (prostovoljno), izražen v urah

5.

Skupna opravljena prevozna dejavnost, izražena v

 

potniških-navtičnih miljah (za potniške ladje)

 

tonskih-navtičnih miljah (za ladje ro-ro, kontejnerske ladje, tankerje za prevoz nafte, tankerje za prevoz kemikalij, ladje za prevoz plina, ladje za prevoz razsutega tovora, ladje za prevoz zamrznjenega tovora, ladje za prevoz vozil in kombinirane ladje)

 

kubični meter-navtičnih miljah (za ladje za prevoz UZP, kontejnerske ladje / ladje ro-ro)

 

tona prepeljanega tovora-navtičnih miljah (za ladje za prevoz splošnega tovora)

 

potniških-navtičnih miljah IN tona prepeljanega tovora-navtičnih miljah (za ladje ro-pax)

 

tonskih-navtičnih miljah ALI tona prepeljanega tovora-navtičnih miljah (za druge vrste ladij)

6.

Drugi parameter za skupno opravljeno prevozno dejavnost (prostovoljno), izražen v

 

tonskih-navtičnih miljah (za ladje za prevoz splošnega tovora)

 

tona prepeljanega tovora-navtičnih miljah (za ladje za prevoz vozil)

7.

Povprečna gostota prepeljanega tovora v poročevalnem obdobju (za tankerje za prevoz kemikalij, ladje za prevoz razsutega tovora in kombinirane ladje, prostovoljno), izražena v tonah na kubični meter

ENERGIJSKA UČINKOVITOST

1.

Povprečna energijska učinkovitost

a)

Poraba goriva na razdaljo, izražena v kilogramih na navtično miljo

b)

Poraba goriva na opravljeno prevozno dejavnost, izražena v gramih na potniško-navtično miljo, gramih na tonsko-navtično miljo, gramih na kubični meter-navtično miljo, gramih na tono prepeljanega tovora-navtično miljo ali gramih na potniško-navtično miljo IN gramih na tonsko-navtično miljo, kot velja za ustrezno kategorijo ladje

c)

Emisije CO2 na razdaljo, izražene v kilogramih CO2 na navtično miljo

d)

Emisije CO2 na opravljeno prevozno dejavnost, izražene v gramih CO2 na potniško-navtično miljo, gramih CO2 na tonsko-navtično miljo, gramih CO2 na kubični meter-navtično miljo, gramih CO2 na tono prepeljanega tovora-navtično miljo ali gramih CO2 na potniško-navtično miljo IN gramih CO2 na tonsko-navtično miljo, kot velja za ustrezno kategorijo ladje

2.

Drugi parameter za povprečno energijsko učinkovitost za opravljeno prevozno dejavnost (prostovoljno), izražen v

 

gramih na tonsko-navtično miljo in gramih CO2 na tonsko-navtično miljo (za ladje za prevoz splošnega tovora)

 

gramih na tono prepeljanega tovora-navtično miljo in gramih CO2 na tono prepeljanega tovora-navtično miljo (za ladje za prevoz vozil)

3.

Diferencirana povprečna energijska učinkovitost (poraba goriva in emisije CO2) pri plovbah z natovorjeno ladjo (prostovoljno), izražena v

 

kilogramih na navtično miljo

 

gramih na tonsko-navtično miljo, gramih na kubični meter-navtično miljo, gramih na tono prepeljanega tovora-navtično miljo ali gramih na potniško-navtično miljo, kot velja za ustrezno kategorijo ladje

 

kilogramih CO2 na navtično miljo

 

gramih CO2 na tonsko-navtično miljo, gramih CO2 na kubični meter-navtično miljo, gramih CO2 na tono prepeljanega tovora-navtično miljo ali gramih CO2 na potniško-navtično miljo, kot velja za ustrezno kategorijo ladje

4.

Dodatne informacije, ki lahko pripomorejo k razumevanju sporočenih kazalnikov povprečne obratovalne energijske učinkovitosti ladje (prostovoljno)


PRILOGA III

Predloga za listine o skladnosti

S tem se potrjuje, da je bilo poročilo o emisijah za ladjo „IME“, ki zajema poročevalno obdobje „LETO ŠT-1“, spoznano za zadovoljivo glede na zahteve iz Uredbe (EU) 2015/757.

Ta listina o skladnosti je bila izdana dne „DAN/MESEC/LETO ŠT“

Ta listina o skladnosti je povezana s poročilom o emisijah št. „ŠTEVILKA“ in je veljavna do 30. JUNIJA „LETO ŠT+1“

I)   Podatki o ladji

1.

Ime ladje

2.

Identifikacijska številka IMO

3.

a)

Pristanišče registracije ALI

b)

Matično pristanišče

4.

Kategorija ladje [spustni meni: „Potniška ladja“, „Ladja ro-ro“, „Kontejnerska ladja“, „Tanker za prevoz nafte“, „Tanker za prevoz kemikalij“, „Ladja za prevoz UZP“, „Ladja za prevoz plina“, „Ladja za prevoz razsutega tovora“, „Ladja za prevoz splošnega tovora“, „Ladja za prevoz zamrznjenega tovora“, „Ladja za prevoz vozil“, „Kombinirana ladja“, „Ladja ro-pax“, „Ladja za prevoz kontejnerjev / ro-ro tovora“, „Druge vrste ladij“]

5.

Država zastave/registracije

6.

Bruto tonaža

II)   Podatki o lastniku ladje

1.

Ime lastnika ladje

2.

Naslov lastnika ladje in njegov glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

III)   Podatki o družbi, ki izpolnjuje obveznosti iz Uredbe (EU) 2015/757 (poljubno polje)

1.

Ime družbe

2.

Naslov družbe in njen glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država

IV)   Preveritelj

1.

Akreditacijska številka

2.

Ime preveritelja

3.

Naslov družbe in njen glavni kraj poslovanja: 1. vrstica naslova, 2. vrstica naslova, mesto, pokrajina/regija, poštna številka, država