29.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/1


UREDBA SVETA (EU) 2016/1903

z dne 28. oktobra 2016

o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2017 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi Uredbe (EU) 2016/72

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) zahteva, da se ohranitveni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, po potrebi vključno s poročili, ki jih pripravijo Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter drugi posvetovalni organi, kot tudi glede na prejeta mnenja svetovalnih svetov in skupna priporočila držav članic.

(3)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi vključno z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem. Ribolovne možnosti bi bilo državam članicam treba dodeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsako državo članico za vsak stalež rib ali ribištvo in da se upoštevajo cilji skupne ribiške politike iz Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(4)

V Uredbi (EU) št. 1380/2013 je določeno, da je cilj skupne ribiške politike doseči stopnjo izkoriščanja največjega trajnostnega donosa do leta 2015, kjer je to mogoče, za vse staleže pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020.

(5)

Celotne dovoljene ulove (v nadaljnjem besedilu: TAC) bi bilo zato v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, in sicer ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer se zagotovi poštena obravnava med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z deležniki.

(6)

Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (2) vzpostavlja večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže (v nadaljnjem besedilu: načrt). Cilj tega načrta je zagotoviti, da se z izkoriščanjem živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. V ta namen je za zadevne staleže treba čim prej doseči ciljno ribolovno umrljivost, izraženo v razponih, in sicer postopoma do leta 2020. Primerno je, da se omejitve ulova za leto 2017 za trsko, sleda in papalino v Baltskem morju določijo z namenom doseganja ciljev iz načrta.

(7)

Kot je navedeno v načrtu, se v primeru, da znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega od zadevnih staležev nižja od referenčnih točk za biomaso drstitvenega staleža iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1139, sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, ki presegajo tisto, ki omogoča največji trajnostni donos. Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je navedel, da je biomasa staleža trske v zahodnem Baltskem morju nižja od referenčnih točk ohranjanja iz Priloge II k navedeni uredbi. Zato je primerno, da se ribolovne možnosti za trsko iz zahodnega Baltskega morja določijo nižje od razpona ribolovne umrljivosti iz stolpca B Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1139, in sicer na raven, pri kateri se upošteva zmanjšanje biomase. V ta namen je treba upoštevati časovni načrt za uresničitev ciljev skupne ribiške politike na splošno in pa konkretno načrta, pričakovani učinek popravnih ukrepov ter dejstvo, da je treba zagotavljati gospodarske in socialne koristi ter koristi zaposlovanja, kot je določeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(8)

Treba bi bilo sprejeti nadaljnje popravne ukrepe. S podaljšanjem trenutno veljavnega šesttedenskega obdobja prekinitve ribolova za dodatna dva tedna bi se povečala zaščita koncentracij drstečih se trsk. V skladu z znanstvenim mnenjem rekreacijski ribolov trske iz zahodnega Baltskega morja znatno prispeva k skupni ribolovni umrljivosti navedenega staleža. Ob upoštevanju trenutnega stanja tega staleža je primerno sprejeti nekatere ukrepe glede rekreacijskega ribolova. Natančneje, veljati bi morala dnevna omejitev za vreče za posameznega ribiča, pri čemer bi morala biti ta omejitev med obdobjem drstenja strožja. To ne posega v načelo relativne stabilnosti, ki velja za dejavnosti gospodarskega ribolova.

(9)

Kar zadeva stalež trske iz vzhodnega Baltskega morja, ICES zaradi sprememb v njeni biologiji ni mogel določiti bioloških referenčnih točk in je namesto tega predlagal, naj TAC za ta stalež trske temelji na pristopu z omejenimi podatki. Zato je primerno, da se kot prispevek k doseganju ciljev načrta TAC za stalež trske iz vzhodnega Baltskega morja določi v skladu s previdnostnim pristopom.

(10)

Kar zadeva stalež sleda iz Riškega zaliva, razpoložljivo znanstveno mnenje kaže prisotnost zelo močnega letnika 2015. Določitev TAC v skladu z razponom ribolovne umrljivosti, določenem v stolpcu A Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1139, bi povzročila znatno povečanje biomase drstitvenega staleža, kar bi po drugi strani vodilo v veliko konkurenco za živila, počasnejšo rast, nižji koeficient kondicije in splošno nižjo kakovost rib. Glede na to, da biomasa drstitvenega staleža za ta stalež presega referenčno točko za biomaso iz stolpca A Priloge II k navedeni uredbi, je primerno določiti TAC v skladu z razponi ribolovne umrljivosti, določenimi v stolpcu B Priloge I k navedeni uredbi, saj je to potrebno za preprečitev resne škode za ta stalež zaradi dinamike znotraj staleža iste živalske vrste v smislu točke (b) člena 4(4) navedene uredbe.

(11)

Za uporabo ribolovnih možnosti, določenih v tej uredbi, bi morale veljati določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3), zlasti členov 33 in 34 Uredbe o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter prenosu podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti Komisiji. Zato bi bilo v tej uredbi treba določiti oznake za pošiljanje podatkov o iztovarjanju staležev v skladu s to uredbo, ki jih morajo države članice uporabiti pri pošiljanju podatkov Komisiji.

(12)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (4) so bili določeni dodatni pogoji za vsakoletno upravljanje TAC, vključno z določbami glede prilagodljivosti za previdnostne in analitske TAC v skladu s členoma 3 in 4. Na podlagi člena 2 navedene uredbe Svet pri določanju TAC odloči, za katere staleže se člena 3 ali 4 ne uporabljata, zlasti na podlagi biološkega statusa staležev. Pred kratkim je bil s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uveden mehanizem vsakoletne prilagodljivosti za vse staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se torej izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi razvrednotila načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja živih morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev skupne ribiške politike in poslabšala biološki status staležev, bi bilo treba določiti, da se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za analitske TAC uporabljata le, kadar se ne uporablja vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(13)

Na podlagi novih znanstvenih mnenj bi bilo treba za obdobje od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2017 določiti predhodni TAC za norveškega moliča v coni ICES IIIa in vodah Unije območij ICES IIa in IV. Uredbo (EU) 2016/72 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Da ne bi prekinili ribolovnih dejavnosti, bi se morale določbe glede norveškega moliča uporabljati od 1. novembra 2016.

(14)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da bi ribičem Unije zagotovili preživetje, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2017. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Baltskem morju za leto 2017.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za ribiška plovila Unije, ki lovijo v Baltskem morju.

2.   Ta uredba se uporablja tudi za rekreacijski ribolov, če je izrecno naveden v zadevnih določbah.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„podrazdelek“ pomeni podrazdelek ICES Baltskega morja, kakor je opredeljen v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 2187/2005 (5);

2.

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino posameznega staleža, ki jo je mogoče naloviti v enem letu;

3.

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

4.

„rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki izkoriščajo morske biološke vire med drugim za rekreacijo, turizem ali šport.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 4

TAC in dodelitve

TAC, kvote in po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 ali na podlagi člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(d)

količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 ali prenesene v skladu s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)

odbitke na podlagi členov 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Za ulove vrst, za katere veljajo omejitve ulova in ki so bile ulovljene v okviru ribištva iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, velja obveznost iztovarjanja, kot je določena v navedenem členu.

2.   Staleži neciljnih vrst v okviru varnih bioloških meja iz člena 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so določeni v Prilogi k tej uredbi za namen odstopanja od obveznosti odštetja ulova od zadevnih kvot, določenih v navedenem členu.

Člen 7

Ukrepi v zvezi z rekreacijskima ribolovom trske v podrazdelkih 22–24

1.   Pri rekreacijskem ribolovu lahko v podrazdelkih 22–24 vsak ribič obdrži največ pet osebkov trske na dan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko v podrazdelkih 22–24 v obdobju od 1. februarja 2017 do 31. marca 2017 vsak ribič obdrži največ tri osebke trske na dan.

3.   Odstavka 1 in 2 ne posegata v strožje nacionalne ukrepe.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi s količinami ujetih ali iztovorjenih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 9

Prilagodljivost

1.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi k tej uredbi, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC.

2.   Člen 3(2) in (3) ter člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 10

Sprememba Uredbe (EU) 2016/72

V Prilogi IA k Uredbi (EU) 2016/72 se vpis za norveškega moliča v coni IIIa ter vodah Unije območij IIa in IV nadomesti z naslednjim:

Vrsta:

norveški molič in z njim povezan prilov

Trisopterus esmarkii

Območje:

IIIa; vode Unije območij IIa in IV

(NOP/2A3A4.)

Leto

2016

2017

 

 

Danska

128 880  (6)  (8)

99 907  (6)  (11)

 

 

Nemčija

25 (6)  (7)  (8)

19 (6)  (7)  (11)

 

 

Nizozemska

95 (6)  (7)  (8)

74 (6)  (7)  (11)

 

 

Unija

129 000  (6)  (8)

100 000  (6)  (11)

 

 

Norveška

15 000  (9)

 

 

 

Ferski otoki

6 000  (10)

 

 

 

TAC

Ni relevantno

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017, razen člena 10, ki se uporablja od 1. novembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktober 2016

Za Svet

Predsednik

M. LAJČÁK


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).

(6)  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja se ulovi mola lahko vštejejo v kvoto (OT2/* 2A3A4) do višine 5 % pod pogojem, da največ 9 % te kvote za norveškega moliča odpade na te ulove in prilov tistih vrst, ki so upoštevane v skladu s členom 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(7)  Kvota se lahko lovi samo v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV.

(8)  Kvota Unije se lahko lovi le od 1. januarja do 31. oktobra 2016.

(9)  Uporablja se izločevalna rešetka.

(10)  Uporablja se izločevalna rešetka. Vključuje največ 15 % neizogibnega prilova (NOP/*2A3A4), ki se všteva v to kvoto.

(11)  Kvota Unije se lahko lovi od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2017.


PRILOGA

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO TAC, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V spodnjih razpredelnicah so določeni celotni dovoljeni ulovi in kvote (v tonah žive teže, razen kadar je drugače določeno) po staležih ter pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES.

Staleži rib so navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste.

Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korelacijska preglednica latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Clupea harengus

HER

sled

Gadus morhua

COD

trska

Pleuronectes platessa

PLE

morska plošča

Salmo salar

SAL

atlantski losos

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podobmočja 30–31

(HER/30/31.)

Finska

115 599

 

 

Švedska

25 399

 

 

Unija

140 998

 

 

TAC

140 998

 

Analitski TAC


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podobmočja 22–24

(HER/3BC+24)

Danska

3 981

 

 

Nemčija

15 670

 

 

Finska

2

 

 

Poljska

3 695

 

 

Švedska

5 053

 

 

Unija

28 401

 

 

TAC

28 401

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 6(2) te uredbe.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

vode Unije podobmočij 25–27, 28.2, 29 in 32

(HER/3D-R30)

Danska

4 205

 

 

Nemčija

1 115

 

 

Estonija

21 473

 

 

Finska

41 914

 

 

Latvija

5 299

 

 

Litva

5 580

 

 

Poljska

47 618

 

 

Švedska

63 925

 

 

Unija

191 129

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 6(2) te uredbe.


Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

podobmočje 28.1

(HER/03D.RG)

Estonija

14 350

 

 

Latvija

16 724

 

 

Unija

31 074

 

 

TAC

31 074

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 6(2) te uredbe.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

vode Unije podrazdelkov 25–32

(COD/3DX32.)

Danska

7 089

 

 

Nemčija

2 820

 

 

Estonija

691

 

 

Finska

542

 

 

Latvija

2 636

 

 

Litva

1 736

 

 

Poljska

8 161

 

 

Švedska

7 182

 

 

Unija

30 857

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Previdnostni TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

podobmočja 22–24

(COD/3BC+24)

Danska

2 444

 

 

Nemčija

1 194

 

 

Estonija

54

 

 

Finska

48

 

 

Latvija

202

 

 

Litva

131

 

 

Poljska

654

 

 

Švedska

870

 

 

Unija

5 597

 

 

TAC

5 597  (1)

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22–32

(PLE/3BCD-C)

Danska

5 632

 

 

Nemčija

626

 

 

Poljska

1 179

 

 

Švedska

425

 

 

Unija

7 862

 

 

TAC

7 862

 

Analitski TAC


Vrsta:

atlantski losos

Salmo salar

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danska

19 879  (2)

 

 

Nemčija

2 212  (2)

 

 

Estonija

2 020  (2)

 

 

Finska

24 787  (2)

 

 

Latvija

12 644  (2)

 

 

Litva

1 486  (2)

 

 

Poljska

6 030  (2)

 

 

Švedska

26 870  (2)

 

 

Unija

95 928  (2)

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.


Vrsta:

atlantski losos

Salmo salar

Območje:

vode Unije podrazdelka 32

(SAL/3D32.)

Estonija

1 075  (3)

 

 

Finska

9 410  (3)

 

 

Unija

10 485  (3)

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Previdnostni TAC


Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

Območje:

vode Unije podrazdelkov 22–32

(SPR/3BCD-C)

Danska

25 745

 

 

Nemčija

16 310

 

 

Estonija

29 896

 

 

Finska

13 477

 

 

Latvija

36 107

 

 

Litva

13 061

 

 

Poljska

76 627

 

 

Švedska

49 770

 

 

Unija

260 993

 

 

TAC

Ni relevantno

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 6(2) te uredbe.


(1)  Ta kvota se lahko lovi od 1. januarja do 31. januarja 2017 ter od 1. aprila do 31. decembra 2017.

(2)  Izražen v številu posameznih rib.

(3)  Izražen v številu posameznih rib.