20.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (1), in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija mora zagotoviti učinkovite zaščitne mehanizme na celotnem notranjem trgu za večjo pravno varnost gospodarskih subjektov in zainteresiranih strani na splošno v njihovih odnosih z jurisdikcijami tretjih držav. Integriteto finančnih trgov in nemoteno delovanje notranjega trga kot celote resno ogrožajo jurisdikcije, ki imajo v svojih nacionalnih okvirih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti. Te jurisdikcije, v katerih vlada pomanjkljiv pravni in institucionalni okvir s slabimi standardi za nadzor denarnih tokov, bistveno ogrožajo finančni sistem Unije.

(2)

Vsi pooblaščeni subjekti Unije bi morali v razmerju do fizičnih oseb ali pravnih subjektov s sedežem v tretjih državah z visokim tveganjem na podlagi Direktive (EU) 2015/849 uporabljati poglobljene ukrepe skrbnega preverjanja, s čimer bi se zagotovile enakovredne zahteve za udeležence na trgu po vsej Uniji.

(3)

Člen 9 Direktive (EU) 2015/849 določa merila, na katerih bo temeljila ocena Komisije, in Komisijo pooblašča, da ob upoštevanju navedenih meril opredeli tretje države z visokim tveganjem.

(4)

Opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem mora temeljiti na jasni in objektivni oceni, osredotočeni na skladnost jurisdikcije z merili iz Direktive (EU) 2015/849 glede njenega pravnega in institucionalnega okvira za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT), pooblastil in postopkov pristojnih organov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) pri obravnavi tveganj pranja denarja ali financiranja terorizma v tretji državi.

(5)

Vse ugotovitve, na katerih bo temeljila odločitev Komisije glede vključitve jurisdikcije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem, bi bilo treba dokumentirati z zanesljivimi, preverljivimi in najnovejšimi informacijami.

(6)

Bistvenega pomena je, da Komisija v celoti priznava pomembno delo, ki že poteka na mednarodni ravni za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, zlasti delo Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF). Za zagotovitev celovitosti svetovnega finančnega sistema je ključnega pomena, da je seznam tretjih držav, določen na ravni Unije, tesno usklajen, kakor je ustrezno, s takšnimi mednarodno dogovorjenimi seznami. S spodbujanjem globalnega pristopa na mednarodni ravni Unija prispeva h krepitvi finančne celovitosti po celem svetu in boljši zaščiti mednarodnega finančnega sistema pred državami z visokim tveganjem. Globalni pristop je usmerjen v doseganje enakovrednih pogojev za pooblaščene subjekte in preprečitev negativnih vplivov na mednarodni finančni sistem.

(7)

V skladu z merili iz Direktive (EU) 2015/849 je Komisija upoštevala vse razpoložljive strokovne ocene dejavnikov, ki prispevajo k temu, da je država ali jurisdikcija še posebej izpostavljena pranju denarja, financiranju terorizma ali drugim nezakonitim finančnim dejavnostim. Komisija je zlasti ustrezno upoštevala najnovejšo javno izjavo FATF, dokumente FATF (Izboljšanje skladnosti AML/CFT na svetovni ravni: stalen proces), poročila FATF o pregledu mednarodnega sodelovanja in poročila o vzajemnih vrednotenjih, ki jih izvajajo FATF in regionalni organi, ki imajo podobne naloge kot FATF, v zvezi s tveganji, ki jih predstavljajo posamezne tretje države v skladu s členom 9(4) Direktive (EU) 2015/849.

(8)

Glede na visoko raven integracije mednarodnega finančnega sistema, tesno povezanost udeležencev na trgu, velikost obsega čezmejnih transakcij v EU in iz nje ter stopnjo odprtosti trga se šteje, da vsakršna grožnja AML/CFT za mednarodni finančni sistem obenem ogroža finančni sistem EU.

(9)

V skladu z najnovejšimi pomembnimi informacijami je analiza Komisije pokazala, da bi bilo treba Afganistan, Bosno in Hercegovino, Gvajano, Irak, Laoško ljudsko demokratično republiko, Sirijo, Ugando, Vanuatu in Jemen obravnavati kot jurisdikcije tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije. Navedene države so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF, ki bi omogočil izpolnitev zahtev iz Direktive (EU) 2015/849.

(10)

V skladu z najnovejšimi pomembnimi informacijami je analiza Komisije prav tako pokazala, da bi bilo treba Iran obravnavati kot jurisdikcijo tretjih držav, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije. Ta država, ki jo je v javni izjavi opredelila FATF, je predložila politično zavezo na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosila za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF, ki bi omogočil izpolnitev zahtev iz Direktive (EU) 2015/849.

(11)

V skladu z najnovejšimi pomembnimi informacijami je analiza Komisije prav tako pokazala, da bi bilo treba Demokratično ljudsko republiko Korejo obravnavati kot jurisdikcijo tretjih držav, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije. Ta država, ki jo je v javni izjavi opredelila FATF, predstavlja stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat ni odzvala na ugotovljene pomanjkljivosti.

(12)

Bistveno je, da Komisija jurisdikcije tretjih držav, opredeljene kot zelo tvegane, pozove k polnemu sodelovanju s Komisijo in mednarodnimi organi, da se doseže dogovor in začne učinkovito izvajanje ukrepov za odpravo strateških pomanjkljivosti v njihovih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(13)

Izjemno pomembno je, da Komisija stalno spremlja razvoj z ocenjevanjem pravnih in institucionalnih okvirov v tretjih državah, pooblastil in postopkov pristojnih organov ter učinkovitosti njihovih ureditev AML/CFT z namenom posodabljanja seznama tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam jurisdikcij tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem), je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 14. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 141, 5.6.2015, str. 73.


PRILOGA

Tretje države z visokim tveganjem

I.   Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF

Št.

Tretje države z visokim tveganjem

1

Afganistan

2

Bosna in Hercegovina

3

Gvajana

4

Irak

5

Laoška ljudska demokratična republika

6

Sirija

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II.   Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosile za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF ter ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.

Tretje države z visokim tveganjem

1

Iran

III.   Tretje države z visokim tveganjem, ki predstavljajo stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat niso odzvale na ugotovljene pomanjkljivosti in ki jih je v javni izjavi opredelila FATF

Št.

Tretje države z visokim tveganjem

1

Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK)