20.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1179

z dne 19. julija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1), zlasti člena 37(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje seznama usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi. V tabeli 3.1 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz delov 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008. V tabeli 3.2 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS (2).

(2)

Ker je bila Direktiva 67/548/EGS razveljavljena z učinkom od 1. junija 2015 bi bilo treba tabelo 3.2 v delu 3 Priloge VI črtati. Da bi olajšali prehod k polni uporabi Uredbe (ES) št. 1272/2008, navedeno črtanje ne bi smelo začeti veljati do 1. junija 2017.

(3)

Predlogi za nove, posodobljene ali črtane usklajene razvrstitve in označitve nekaterih snovi so bili v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1272/2008 poslani Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Na podlagi mnenj o navedenih predlogih, ki jih je izdal Odbor za oceno tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), ter na podlagi pripomb zainteresiranih strani je primerno uvesti, posodobiti ali črtati usklajeno razvrščanje in označevanje nekaterih snovi.

(4)

RAC v svojem znanstvenem mnenju z dne 5. decembra 2013 predlaga, da se svinec razvrsti kot strupen za razmnoževanje iz kategorije 1A. Vendar pa je zaradi pomanjkanja gotovosti glede biološke dostopnosti svinca v masivni obliki treba razlikovati med masivno obliko (velikost delcev 1 mm ali več) in prahom (velikost delcev do 1 mm). Zato je primerno uvesti posebno mejno koncentracijo (SCL) ≥ 0,03 % za prah in splošno mejno koncentracijo (GCL) ≥ 0,3 % za masivno obliko.

(5)

RAC je v svojih mnenjih z dne 4. decembra 2014 glede snovi, ki vsebujejo baker, priporočil, da je treba v Prilogo VI k Uredbi št. 1272/2008 vključiti razvrščanje z vidika nevarnosti za okolje, saj je na voljo dovolj znanstvenih dokazov, ki to novo razvrščanje upravičujejo. Vključiti pa ne bi smeli predlaganih M-faktorjev za dolgotrajno nevarnost za vodno okolje, saj jih mora RAC dodatno oceniti glede na znanstvene podatke o strupenosti za vodno okolje, ki jih je industrija predstavila po tem, ko je RAC predložil svoje mnenje Komisiji.

(6)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1272/2008 ustrezno spremeniti.

(7)

Skladnost z novimi usklajenimi razvrstitvami se ne bi smela zahtevati takoj, ker bodo dobavitelji potrebovali določeno obdobje za prilagoditev označevanja in pakiranja snovi in zmesi novim razvrstitvam ter prodajo obstoječih zalog. To obdobje bodo dobavitelji potrebovali tudi za prilagoditev in uskladitev z drugimi zakonodajnimi obveznostmi, ki izhajajo iz novih usklajenih razvrstitev za snovi, kot so navedene v členu 22(f) ali členu 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), v členu 50 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ali členu 44 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(8)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki omogočajo zgodnejšo prostovoljno uporabo novih določb, bi moralo biti dobaviteljem omogočeno, da nove usklajene razvrstitve uporabijo že pred rokom za uskladitev ter prostovoljno ustrezno prilagodijo označevanje in pakiranje.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

(2)

V Prilogi VI se črta tabela 3.2.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja od 1. marca 2018.

Člen 1(2) se uporablja od 1. junija 2017.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko snovi in zmesi pred 1. marcem 2018 razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1);


PRILOGA

Tabela 3.1 v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(a)

vnosi pri indeksnih številkah 607-331-00-5 in 609-066-00-0 se črtajo;

(b)

vnosi pri indeksnih številkah 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 in 616-207-00-X se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. EC

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

„006-035-00-8

pirimikarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilkarbamat

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„029-002-00-X

dibakrov oksid;

bakrov(I) oksid

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

M = 100“

 

„602-020-00-0

1,2-dikloropropan;

propilen diklorid

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302“

 

 

 

„602-033-00-1

klorobenzen

203-628-5

108-90-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H315

H411“

 

 

 

„603-055-00-4

propilen oksid;

1,2-epoksipropan; metiloksiran

200-879-2

75-56-9

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319“

 

 

 

„604-030-00-0

bisfenol A;

4,4′-izopropilidendifenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H360F

H335

H318

H317

GHS08

GHS05 GHS07

Dgr

H360F

H335

H318

H317“

 

 

 

„604-092-00-9

fenol, dodecil-, razvejan; [1]

fenol, 2-dodecil-, razvejan; [2]

fenol, 3-dodecil-, razvejan; [3]

fenol, 4-dodecil-, razvejan; [4]

fenol (tetrapropenil) derivati [5]

310-154-3 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

121158-58-5 [1]

[2]

[3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

Repr. 1B

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H360F

H314

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H314

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„605-013-00-0

kloralos (INN);

(R)-1,2-O-(2,2,2-trikloroetiliden)-α-D-glukofuranoza; glukokloraloza; anhidroglukokloral

240-016-7

15879-93-3

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H336

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H336

H410

 

M = 10

M = 10

C“

„605-022-00-X

glutaral; glutaraldehid;

1,5-pentandial

203-856-5

111-30-8

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H410

EUH071

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 1“

 

„606-014-00-9

klorofacinon (ISO);

2-[(4-klorofenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dion

223-003-0

3691-35-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0.003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,1 %

STOT RE 2; H373 (kri):

0,01 % ≤ C < 0,1 %

M = 1

M = 1“

 

„606-021-00-7

N-metil-2-pirolidon; 1-metil-2-pirolidon

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H360D***

H335

H315

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H335

H315

H319

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %“

 

„607-056-00-0

varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron [3]

201-377-6

[1]

226-907-3

[2]

226-908-9

[3]

81-81-2 [1]

5543-57-7

[2]

5543-58-8

[3]

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H411

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H411

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,5 %

STOT RE 2; H373 (kri): 0,05 % ≤ C < 0,5 %“

 

„607-059-00-7

kumatetralil (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

227-424-0

5836-29-3

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H311

H300

H372 (kri)

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H311

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 1,0 %

STOT RE 2; H373 (kri) 0,1 % ≤ C < 1,0 %

M = 10“

 

„607-157-00-X

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin

259-978-4

56073-07-5

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (kri):

0.002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10“

 

„607-172-00-1

brodifakum (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

259-980-5

56073-10-0

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (kri):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10“

 

„607-375-00-5

flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

421-960-0

90035-08-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,05 %

STOT RE 2; H373 (kri):

0.005 % ≤ C < 0,05 %

M = 10

M = 10“

 

„607-623-00-2

diizobutil ftalat

201-553-2

84-69-5

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df“

 

 

 

„613-166-00-X

flumioksazin (ISO);

2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„613-121-00-4

klorsulfuron (ISO); 2-kloro-N-[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2- il)amino]karbonil]benzensulfonamid

265-268-5

64902-72-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„616-011-00-4

N,N-dimetilacetamid

204-826-4

127-19-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H360D***

H332

H312

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H332

H312“

 

 

 

„616-037-00-6

acetoklor (ISO); 2-kloro-N-(etoksimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamid

251-899-3

34256-82-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H335

H373 (ledvice)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361f

H332

H335

H373 (ledvice)

H315

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„616-207-00-X

poliheksametilen bigvanid hidroklorid;

PHMB

32289-58-0

27083-27-8

Carc. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H302

H372 (respiratorni trakt) (vdihavanje)

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H330

H302

H372 (respiratorni trakt) (vdihavanje)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

(c)

Naslednji vnosi se vstavijo v skladu z zaporedjem indeksnih številk:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. EC

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

„005-020-00-3

dinatrijev oktaborat, brezvodni; [1]

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„014-046-00-4

mikrovlakna e-stekla reprezentativne sestave; [kalcij-aluminij-silikatna vlakna z naključno usmeritvijo z naslednjo reprezentativno sestavo (z mas. %): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Postopek: običajno proizvedena z zmanjševanjem plamena in z rotacijskim procesom. (V majhnih količinah so lahko prisotni dodatni posamezni elementi; postopek ne preprečuje inovacij).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i

 

 

A“

„014-047-00-X

steklena mikrovlakna reprezentativne sestave; [kalcij-aluminij-silikatna vlakna z naključno usmeritvijo z naslednjo sestavo (z mas. %): SiO2 55,0–60,0 %, Al2O3 4,0–7,0 %, B2O3 8,0–11,0 %, ZrO2 0,0–4,0 %, Na2O 9,5–13,5 %, K2O 0,0–4,0 %, CaO 1,0–5,0 %, MgO 0,0–2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0–5,0 %, BaO 3,0–6,0 %, F2 < 1,0 %. Postopek: običajno proizvedena z zmanjševanjem plamena in z rotacijskim procesom. (V majhnih količinah so lahko prisotni dodatni posamezni elementi; postopek ne preprečuje inovacij).]

Carc. 2

H351 (vdihavanje)

GHS08

Wng

H351 (vdihavanje)

 

 

A“

„029-015-00-0

bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10“

 

„029-016-00-6

bakrov(II) oksid

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100“

 

„029-017-00-1

dibakrov klorid trihidroksid

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

M = 10“

 

„029-018-00-7

tetrabakrov heksahidroksid sulfat; [1]

tetrabakrov heksahidroksid sulfat hidrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10“

 

„029-019-01-X

bakrove luske (prevlečene s alifatskimi kislinami)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

M = 10“

 

„029-020-00-8

bakrov(II) karbonat–bakrov(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

M = 10“

 

„029-021-00-3

bakrov dihidroksid;

bakrov (II) hidroksid

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

M = 10“

 

„029-022-00-9

bordojska mešanica;

reakcijski produkti bakrovega sulfata s kalcijevim dihidroksidom

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

M = 10“

 

„029-023-00-4

bakrov sulfat pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

M = 10“

 

„082-013-00-1

svinčev prah;

[premer delcev < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %“

 

„082-014-00-7

masivni svinec:

[premer delcev ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362“

 

 

 

„605-040-00-8

hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksaldehid (INCI); reakcijska zmes 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehida in 3-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehida; [1]

4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehid; [2]

3-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-en-1-karbaldehid [3]

— [1]

250-863-4 [2]

257-187-9 [3]

130066-44-3 [1]

31906-04-4 [2]

51414-25-6 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-716-00-8

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on

249-205-9

28772-56-7

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

 

Repr. 1 B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (kri):

0,0005 % ≤ C < 0.005 %

M = 1

M = 1“

 

„607-717-00-3

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on

104653-34-1

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (kri)

H410

EUH070

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0.003 %

STOT RE 1; H372 (kri): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (kri):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 100

M = 100“

 

„607-718-00-9

perfluorononan-1-ojska kislina [1] ter njene natrijeve [2] in amonijeve [3] soli

206-801-3 [1]

[2]

[3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (jetra, vranica, priželjc)

H318

GSH08

GSH07

GHS05

Dgr

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (jetra, vranica, priželjc)

H318“

 

 

 

„607-719-00-4

dicikloheksil ftalat

201-545-9

84-61-7

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360D

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H317“

 

 

 

„608-067-00-3

3,7-dimetilokta-2,6-diennitril

225-918-0

5146-66-7

Muta. 1B

H340

GHS08

Dgr

H340“

 

 

 

„612-288-00-0

bupirimat (ISO);

5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsulfamat

255-391-2

41483-43-6

Carc. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H317

H410

 

M = 1“

 

„612-289-00-6

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimin

68694-11-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-218-00-X

benzovindiflupir (ISO); N-[9-(diklorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid

1072957-71-1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„616-219-00-5

fluopiram (ISO); N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}-2-(trifluorometil)benzamid

658066-35-4

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411“

 

 

 

„616-220-00-0

pencikuron (ISO); 1-[(4-klorofenil)metil]-1-ciklopentil-3-fenilsečnina

266-096-3

66063-05-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„617-023-00-2

tert-butil hidroperoksid

200-915-7

75-91-2

Muta. 2

H341

GHS08

Wng

H341“