24.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1003

z dne 17. junija 2016

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acekvinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoksinil, fludioksonil, fluopikolid, fosetil, mepikvat, prokvinazid, propamokarb, proheksadion in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) in člena 16(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za abamektin, acetamiprid, bromoksinil, fludioksonil, propamokarb, proheksadion in tebukonazol so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za acekvinocil, fluopikolid, fosetil, mepikvat in prokvinazid so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. Kar zadeva benzovindiflupir, niso bile določene posebne MRL in snov ni bila vključena v Prilogo IV k navedeni uredbi, tako da se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) navedene uredbe.

(2)

V okviru postopka za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov abamektin, za uporabo na pečkatem sadju, bučnicah z užitno lupino, kitajskem kapusu, „solati in solatnicah“ s številčno oznako 0251000, špinači, fižolu in grahu s stroki ter zeleni je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za acekvinocil je bila taka vloga vložena za češnje in slive. Za acetamiprid je bila taka vloga vložena za listnate kapusnice. Za bromoksinil je bila taka vloga vložena za drobnjak. Za fluopikolid je bila taka vloga vložena za robide, špinačo in tolščakovke. Za fosetil je bila taka vloga vložena za robide, gomoljno zeleno in sladki komarček. Za mepikvat je bila taka vloga vložena za gojene gobe. Za propamokarb je bila taka vloga vložena za gomoljno zeleno, tolščakovke, liste blitve, liste zelene in sladki komarček. Za prokvinazid je bila taka vloga vložena za ribez in kosmulje. Za tebukonazol je bila taka vloga vložena za rž in pšenico.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vložena vloga za fludioksonil za uporabo na ananasih in proheksadion za uporabo na češnjah. Vložnik trdi, da ob odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v Združenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Navedena mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v obrazloženem mnenju glede uporabe abamektina na „solati in solatnicah“ ter špinači ugotovila, da predloženi podatki ne zadostujejo za določitev novih MRL. Obstoječe MRL bi bilo zato treba ohraniti.

(8)

Glede fosetila na robidah Agencija priporoča določitev MRL v vrednosti 100 mg/kg. V skladu z obstoječimi smernicami Unije za ekstrapolacijo MRL je tudi za maline primerno določiti navedeno MRL.

(9)

Glede mepikvata nedavni podatki o spremljanju kažejo, da se ostanki pojavljajo na netretiranih gojenih gobah v vrednosti, ki je višja od meje določljivosti. Taki ostanki izhajajo iz navzkrižne kontaminacije s slamo, zakonito tretirano z mepikvatom. Agencija je v premislek odgovornim za obvladovanje tveganja predlagala tri različne MRL za navedene proizvode, ki temeljijo na pristopih, ki jih priporoča Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za določitev MRL v začimbah in tujih MRL (3). Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki ustreza 99. percentilu vseh vzorčnih rezultatov. Ta MRL je začasno določena in velja do 31. decembra 2018. Po tem datumu bo MRL 0,02* mg/kg, razen če bo ponovno spremenjena z uredbo glede na nove informacije, predložene najpozneje do 30. aprila 2018.

(10)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(11)

Za benzovindiflupir je Agencija predložila sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo (4). V zvezi s tem priporoča določitev MRL, ki zajemajo reprezentativne uporabe v skladu z dobrimi kmetijskimi praksami v Uniji in zahteve za uvozno toleranco Brazilije. Komisija se je glede ustreznih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije.

(12)

Iz obrazloženih mnenj in sklepa Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(13)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za abamektin v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za acekvinocil v češnjah in slivah). EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v listnatih kapusnicah). EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka (MRL) za bromoksinil v drobnjaku). EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za fludioksonil v ananasih). EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostankov za fluopikolid v robidah, špinači in tolščakovkah). EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fosetil v robidah, gomoljni zeleni in sladkem komarčku). EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za mepikvat v gojenih gobah). EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za prokvinazid v ribezu in kosmuljah). EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za propamokarb v različnih kmetijskih rastlinah). EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 str.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries (Obrazloženo mnenje o določitvi uvozne tolerance za proheksadion v češnjah). EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 str.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za tebukonazol v ržu in pšenici). EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 str.].

(3)  FAO, 2009. Predložitev in ocena podatkov o ostankih pesticidov za oceno najvišjih mejnih vrednosti ostankov v živilih in krmi. Ostanki pesticidov. 2. izdaja. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 str.

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo benzovindiflupir). EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 str.].


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpci za abamektin, acetamiprid, bromoksinil, fludioksonil, proheksadion, propamokarb in tebukonazol se nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražena kot avermektin B1a) (F) (R)

Acetamiprid (R)

Bromoksinil in njegove soli, izraženi kot bromoksinil

Fludioksonil (F) (R)

Proheksadion (proheksadion (kislina) in njegove soli, izraženi kot proheksadion-kalcij)

Propamokarb (vsota propamokarba in njegovih soli, izražena kot propamokarb) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusi

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Lupinarji

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Mandeljni

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kostanj

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Lešniki

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pekani

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Pinjole

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Orehi

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Drugo

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Jabolka

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Hruške

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Nešplje

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Koščičasto sadje

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Marelice

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Češnje

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Breskve

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Slive

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

(b)

Jagode

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Robide

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Borovnice

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Šipek

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Drugo

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Mešano sadje

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Dateljni

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Fige

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Namizne oljke

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumkvati

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambole

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kakiji

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jamun

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Drugo

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Liči

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banane

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaje

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granatna jabolka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Čirimoje

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Gvave

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananasi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

(a)

Krompir

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Korenje

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Hren

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pastinak

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Redkev

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Repa

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Česen

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Čebula

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Šalotka

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Drugo

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Paprika

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Jajčevci

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Drugo

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Melone

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Orjaške buče

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Lubenice

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Cvetača

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Drugo

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Brstični ohrovt

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Glavnato zelje

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Drugo

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Kitajski kapus

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Ohrovt

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Drugo

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Motovilec

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Solata

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Rana barbica

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Rukvica/rukola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Ogrščica

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Špinača

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Tolščakovke

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Listi blitve

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Drugo

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Prava krebuljica

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Drobnjak

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Listi zelene

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Peteršilj

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Žajbelj

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rožmarin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Materina dušica

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Lovorov list

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Pehtran

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Drugo

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Stročnice

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Fižol (s stroki)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Grah (s stroki)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Grah (brez strokov)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Leča

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stebelna zelenjava

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Šparglji/beluši

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardij

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Belušna zelena

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Sladki komarček

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Artičoke

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Por

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarbara

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Drugo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

STROČNICE

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Fižol

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Leča

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Grah

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Bel volčji bob

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Drugo

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Mak

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Sezamova semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Sončnična semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Soja

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Gorčična semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Bombaževo seme

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Bučna semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Semena borage

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Seme navadnega rička

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Konopljina semena

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Semena kloščevca

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Drugo

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapokovec

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

ŽITA

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Ječmen

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Koruza

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Proso

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Oves

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Riž

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Sirek

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Pšenica

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Drugo

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Čaj

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kavna zrna

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Rožiči

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

HMELJ

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Semena

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Janež

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Koper

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Plodovi

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kumina

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Skorja

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ingver

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Brsti

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Tkiva

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišičevje

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Maščevje

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Jetra

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Ledvice

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Drugo

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Maščevje

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Jetra

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Ledvice

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Drugo

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Maščevje

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Jetra

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Ledvice

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Drugo

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

Koze

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Maščevje

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Jetra

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Ledvice

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Drugo

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Mišičevje

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Maščevje

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Jetra

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Ledvice

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Drugo

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Mišičevje

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Maščevje

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Jetra

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Ledvice

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Drugo

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Mišičevje

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Maščevje

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Jetra

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Ledvice

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Drugo

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Mleko

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

(b)

doda se naslednji stolpec za benzovindiflupir:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Benzovindiflupir

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

0,01  (***)

0110000

Citrusi

 

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo

 

0120000

Lupinarji

 

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

Pečkato sadje

 

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo

 

0160000

Mešano sadje

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA