16.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/952

z dne 15. junija 2016

o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) in zlasti člena 22(1) v povezavi s členom 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Francija 9. aprila 2013 prejela zahtevek družbe Agrolevures et Dérivés za odobritev aktivne snovi Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02. V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Francija kot država članica poročevalka 15. oktobra 2013 obvestila vložnika, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o dopustnosti zahtevka.

(2)

Država članica poročevalka je 4. decembra 2014 Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, pri čemer je en izvod poslala Agenciji, v katerem je ocenila, ali se za navedeno aktivno snov lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(3)

Agencija je izpolnila določbe člena 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je zahtevala, da vložnik predloži dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji. Država članica poročevalka je 14. septembra 2015 Agenciji predložila oceno dodatnih informacij v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(4)

Agencija je 3. decembra 2015 vložniku, državam članicam in Komisiji poslala svoj sklep o tem, ali se za aktivno snov Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 (2). Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti.

(5)

Komisija je 7. marca 2016 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu snovi Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, in osnutek uredbe o odobritvi snovi Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, kot aktivne snovi z majhnim tveganjem.

(6)

Vložniku je bilo omogočeno, da predloži pripombe na poročilo o pregledu.

(7)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi uporabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Navedena merila za odobritev se torej štejejo za izpolnjena. Zato je primerno odobriti snov Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02.

(8)

Vendar pa Komisija meni, da je snov Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, aktivna snov z majhnim tveganjem v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, ni problematična snov in izpolnjuje pogoje iz točke 5 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009. Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, je naravni kvas, ki se splošno uporablja v živilih. Prav tako je splošno prisoten v okolju. Glede dodatne izpostavljenosti ljudi, živali in okolja zaradi rab, odobrenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009, se pričakuje, da je zanemarljiva v primerjavi s pričakovano izpostavljenostjo v običajnih življenjskih situacijah.

(9)

Zato je primerno odobriti snov Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, kot snov z majhnim tveganjem za obdobje 15 let. V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi z majhnim tveganjem

Aktivna snov Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2015;13(12):4322. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02

Referenčna številka v zbirki „Collection Nationale de Cultures de Microorganismes“ (CNCM) inštituta Pasteur: CNCM I-3936

ni relevantno

najnižja koncentracija: 1 × 1013 CFU/kg

6. julij 2016

6. julij 2031

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, lahko povzroča preobčutljivost. Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Proizvajalec zagotovi strogo vzdrževanje okoljskih pogojev in analize nadzora kakovosti med proizvodnim postopkom.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (*)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„6

Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02

Referenčna številka v zbirki „Collection Nationale de Cultures de Microorganismes“ (CNCM) inštituta Pasteur: CNCM I-3936

ni relevantno

najnižja koncentracija: 1 × 1013 CFU/kg

6. julij 2016

6. julij 2031

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da Saccharomyces cerevisiae, sev LAS02, lahko povzroča preobčutljivost. Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Proizvajalec zagotovi strogo vzdrževanje okoljskih pogojev in analize nadzora kakovosti med proizvodnim postopkom.“


(*)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.