9.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/896

z dne 8. junija 2016

o izdaji dovoljenja za železove natrijeve tartrate kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo.

(2)

Zahtevek za izdajo dovoljenja za železove natrijeve tartrate je bil predložen v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev železovih natrijevih tartratov kot krmnega dodatka za vse živalske vrste v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 30. aprila 2015 (2) navedla, da zadevni pripravek pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Poleg tega je Agencija navedla, da je pripravek lahko učinkovit kot sredstvo proti strjevanju v soli. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitskih metodah krmnega dodatka v krmi, ki jih je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena železovih natrijevih tartratov je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „sredstva proti strjevanju“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(5):4114.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg NaCl

Tehnološki dodatki: sredstva proti strjevanju

1i534

železovi natrijevi tartrati

Sestava dodatka

Pripravek kompleksov natrijevih tartratov z železovim(III) kloridom v raztopini vode ≤ 35 % (po teži).

Lastnosti aktivne snovi

železov(III) kompleks D(+)-, L(–)- in mezo-2,3-dihidroksibutandiojskih kislin

 

Razmerje: železo proti mezo-tartrat: 1:1

 

Razmerje: železo proti skupnim izomerom tartrata: 1:1,5

Št. CAS 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Klorid: ≤ 25 %

 

Oksalati: ≤ 1,5 %, izraženi kot oksalna kislina

 

Železo: ≥ 8 % trivalentnega železa

Analitska metoda  (1)

Količinska opredelitev mezo-tartrata in D(–), L(+) -tartratov v krmnem dodatku:

tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detekcijo na osnovi lomnega količnika (HPLC-RI);

Količinska opredelitev skupnega železa v krmnem dodatku:

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510; ali

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621; ali

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN ISO 11885; ali

atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869; ali

atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) – Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 (2); ter

Količinska opredelitev skupnega natrija v krmnem dodatku:

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510; ali

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621; ali

atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN ISO 11885; ali

atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869; ter

Količinska opredelitev skupnega klorida v krmnem dodatku:

titrimetrija – Uredba (ES) št. 152/2009 ali ISO 6495.

vse živalske vrste

1.

Dodatek se uporablja le v NaCl (natrijev klorid).

2.

Najnižji priporočeni odmerek: 26 mg železovih natrijevih tartratov/kg NaCl (kar je enako 3 mg železa na kg NaCl)

3.

Najvišji priporočeni odmerek: 106 mg železovih natrijevih tartratov na kg NaCl

29. junij 2026


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54, 26.2.2009, str. 1).