1.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/864

z dne 31. maja 2016

o neobnovitvi odobritve aktivne snovi triasulfuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 20(1) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Triasulfuron je bil z Direktivo Komisije 2000/66/ES (2) vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) kot aktivna snov.

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi triasulfuron, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, preneha veljati 30. junija 2016.

(4)

Zahtevek za obnovitev vključitve triasulfurona v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je bil predložen v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 (5) v roku, določenem v navedenem členu.

(5)

Vložnik je v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1141/2010 predložil dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot popoln.

(6)

Država članica poročevalka je pripravila poročilo o oceni obnovitve v posvetovanju z državo članico soporočevalko ter ga 14. oktobra 2013 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(7)

Agencija je poročilo o oceni obnovitve poslala vložniku in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter prejete pripombe posredovala Komisiji. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(8)

Agencija je 8. januarja 2015 Komisiji predložila svoj sklep (6) o tem, ali se za triasulfuron lahko pričakuje, da bo izpolnjeval merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Agencija je ugotovila, da zaradi nepopolne ocene genotoksičnosti triasulfurona in njegove proizvodne nečistote CGA 150829 ni bilo mogoče določiti zdravstvenih toksikoloških referenčnih vrednosti. Posledično ni bilo mogoče izvesti ocene tveganja za potrošnike, izvajalce, delavce in druge navzoče osebe. Poleg tega je Agencija ugotovila, da obstaja velika možnost, da bo v specifičnih geoklimatskih razmerah izpostavljenost podzemnih vod triasulfuronu ali njegovemu talnemu metabolitu CGA 150829 pri ocenjenih reprezentativnih uporabah presegla parametrično mejno vrednost za pitno vodo 0,1 μg/l. Ugotovljeno je bilo tudi visoko tveganje za rastline.

(9)

Komisija je vložnika pozvala, da predloži pripombe k sklepu Agencije in v skladu s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 1141/2010 tudi pripombe k osnutku poročila o pregledu. Vložnik je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(10)

Kljub argumentom, ki jih je predložil vložnik, pomislekov iz uvodne izjave 8 ni bilo mogoče odpraviti.

(11)

Zato ni bilo dokazano, da je mogoče glede na eno ali več reprezentativnih rab vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje triasulfuron, pričakovati, da so izpolnjena merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Odobritev aktivne snovi triasulfuron se zato ne bi smela obnoviti.

(12)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triasulfuron.

(13)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triasulfuron in za katera države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi navedeno obdobje moralo poteči najpozneje 30. septembra 2017.

(14)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za triasulfuron v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neobnovitev odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi triasulfuron se ne obnovi.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice prekličejo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triasulfuron kot aktivno snov, do 30. septembra 2016.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje 30. septembra 2017.

Člen 4

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 9 za triasulfuron črta.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2000/66/ES z dne 23. oktobra 2000 o vključitvi aktivne snovi (triasulfuron) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 276, 28.10.2000, str. 35).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o spremembi izvajanja Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za podaljšanje vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (UL L 322, 8.12.2010, str. 10).

(6)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo triasulfuron). EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.