14.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/757

z dne 3. februarja 2016

o določitvi dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, za katere je treba vnesti podatke v carinski informacijski sistem

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (1) ter zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj carinskega informacijskega sistema (CIS) je pomoč pristojnim organom pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju dejanj, ki so v nasprotju s carinsko in kmetijsko zakonodajo. Da bi CIS še naprej izpolnjeval potrebe pristojnih organov, je treba posodobiti seznam dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, ki bi jih bilo treba vključiti v CIS.

(2)

Vnos podatkov o dejanjih v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje v CIS bi moral biti omejen na proizvode, zajete v poglavjih 1 do 24 kombinirane nomenklature.

(3)

Za zagotovitev, da bi se pristojni organi lahko hitro odzvali na izredne zdravstvene razmere, je bistvenega pomena sledenje gibanja proizvodov, za katere velja kmetijska zakonodaja. Da se zagotovi, da se takemu blagu sledi na vseh stopnjah gibanja, bi bilo treba zagotoviti podatke o uvozu, izvozu, tranzitu, začasnemu skladiščenju in gibanju takega blaga znotraj EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dejanja v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, za katera se v skladu s členom 23(4) Uredbe (ES) št. 515/97 zahteva vnos podatkov v CIS, so tista, ki se nanašajo na:

(a)

uvoz proizvodov, za katere veljajo določbe, sprejete v okviru skupne kmetijske politike, in posebni predpisi za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, iz tretjih držav;

(b)

izvoz proizvodov, za katere veljajo določbe, sprejete v okviru skupne kmetijske politike, in posebni predpisi za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, v tretje države;

(c)

gibanje proizvodov, za katere veljajo določbe, sprejete v okviru skupne kmetijske politike, in posebni predpisi za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, v okviru skupnega ali zunanjega tranzitnega postopka ter dejanja, ki vključujejo začasno hrambo takih proizvodov v Uniji, kadar se ponovno izvažajo iz Unije v tretjo državo;

(d)

gibanje proizvodov znotraj EU, za katere veljajo omejitve ali prepovedi na podlagi določb, sprejetih v okviru skupne kmetijske politike, in posebni predpisi za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, ali upravičeno do pomoči EU.

Člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 696/98 (2) se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 696/98 z dne 27. marca 1998 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 96, 28.3.1998, str. 22).