19.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/594

z dne 18. aprila 2016

o pripravi predloge za strukturirano raziskavo o končnih prejemnikih operativnih programov za hrano in/ali osnovno materialno pomoč Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v skladu z Uredbo (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (1) in zlasti člena 17(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) št. 223/2014 mora organ upravljanja operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (v nadaljnjem besedilu: OP I) leta 2017 in 2022 izvesti strukturirano raziskavo o končnih prejemnikih.

(2)

Ta strukturirana raziskava o končnih prejemnikih je eden od instrumentov za oceno Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (v nadaljnjem besedilu: FEAD). Za zagotovitev visokokakovostnih izsledkov raziskave in njenega koristnega prispevka k oceni FEAD je treba pripraviti predlogo, ki bo omogočila združevanje podatkov na ravni Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Strukturirana raziskava o končnih prejemnikih iz člena 17(4) Uredbe (EU) št. 223/2014 se izvede v skladu s predlogo iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 72, 12.3.2014, str. 1.


PRILOGA

STRUKTURIRANA RAZISKAVA FEAD – VPRAŠANJA

Ime spraševalca :

[Polno ime spraševalca. Če intervju izvaja več oseb, morajo biti vse navedene tukaj.]

Kraj :

[Naslov, kjer se raziskava izvaja.]

Organizacija :

[Ime partnerske organizacije, od katere je končni prejemnik prejel pomoč.]

Datum :

[Datum raziskave v obliki dd/mm/llll.]

Čas :

[Čas raziskave v obliki hh:mm.]

A.   VPRAŠANJA O OBSEGU POMOČI, KI JO JE KONČNIM PREJEMNIKOM ZAGOTOVILA PARTNERSKA ORGANIZACIJA (1)

A1.   Katera vrsta pomoči FEAD se razdeljuje končnim prejemnikom in kako pogosto?

 

Vsak dan

Vsak teden

Vsak mesec

Drugo

Paketi hrane (2)

 

 

 

(navedite)

Obroki

 

 

 

(navedite)

Dobrine, razdeljene otrokom

 

 

 

(navedite)

Dobrine, razdeljene brezdomcem

 

 

 

(navedite)

Drugo (navedite)

[navedite vrsto]

[navedite vrsto]

[navedite vrsto]

[navedite vrsto in pogostost]


A2.   Katere vrste spremljevalnih ukrepov se nudijo končnim prejemnikom, ko prejmejo pomoč FEAD?

Svetovanje o pripravi in shranjevanju hrane, kuharske delavnice, izobraževalne dejavnosti za promocijo zdrave prehrane ali svetovanje, kako zmanjšati količino živilskih odpadkov

 

Svetovanje o osebni higieni

 

Napotitev na pristojne službe (npr. socialne/upravne)

 

Individualni kovčing in delavnice

 

Psihološka in terapevtska podpora

 

Svetovanje o upravljanju družinskega proračuna

 

Drugo (navedite)

[Besedilno polje za izpolnjevanje]

Brez

 


A3.   Ali partnerska organizacija končnim prejemnikom zagotavlja tudi materialno pomoč, ki ni sofinancirana iz FEAD?

Da

Ne

 

 


A3a.   Če je odgovor pritrdilen, kakšno pomoč zagotavlja partnerska organizacija poleg FEAD?

Paketi hrane

 

Obroki

 

Dobrine, razdeljene otrokom

 

Dobrine, razdeljene brezdomcem

 

Druge dobrine

[navedite vrsto]

B.   VPRAŠANJA ZA KONČNEGA PREJEMNIKA

B1.   Ste moškega ali ženskega spola?

Moški

Ženska

 

 


B2.   Koliko ste stari?

15 ali manj

16–24

25–49

50–64

65 ali več

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Ste samohranilec/-ka?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B4.   Katero vrsto pomoči ste ali boste ravnokar prejeli?

 

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

Paketi hrane

 

 

 

 

Obroki

 

 

 

 

Oprema za dojenčke

 

 

 

 

Šolske torbe

 

 

 

 

Pisarniški material, delovni zvezki, pisala, oprema za barvanje in druga oprema, ki je potrebna v šoli (brez oblačil)

 

 

 

 

Športna oprema (športni čevlji, dres, kopalke itd.)

 

 

 

 

Oblačila (zimski plašč, obutev, šolska uniforma itd.)

 

 

 

 

Spalne vreče/odeje

 

 

 

 

Pripomočki za kuhanje (lonci, ponve, pribor itd.)

 

 

 

 

Gospodinjsko perilo (brisače, posteljnina)

 

 

 

 

Higienski pripomočki (komplet prve pomoči, milo, zobna ščetka, britev za enkratno uporabo itd.)

 

 

 

 

Druge vrste dobrin

[Besedilno polje za izpolnjevanje]


B5.   Kdo prejema to pomoč?

Vi sami

Druge osebe v vašem gospodinjstvu

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

Če je odgovor na vprašanje B5 samo „Vi sami“, preskočite vprašanje B6.

B6.   Ali bodo imele koristi od te pomoči tudi druge osebe? Če je odgovor pritrdilen, koliko oseb (brez vas)? Koliko so te osebe stare in katerega spola so?

 

Moški

Ženska

5 ali manj

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 ali več

 

 

Ne želi odgovoriti

 

 

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 


B7.   Ste po to pomoč prišli prvič?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

Če je odgovor na vprašanje B7 „Da“, „Ne želi odgovoriti“ ali „Ne ve ali ne razume vprašanja“, potem pojdite neposredno na vprašanje B9.

B8.   Kako pogosto pridete po to pomoč?

Vsak dan

Vsak teden

Vsak mesec

Drugo

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

 

 


B9.   Ali veste, kdaj boste spet potrebovali isto pomoč?

Jutri

V naslednjem tednu

V naslednjem mesecu

Drugo

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

 

 


B10.   Ali ste pri prevzemanju te pomoči kdaj naleteli na težave?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B10a.   Če ste, s katero vrsto težav ste se srečali?

Treba je bilo pridobiti dokumente od nacionalnih, regionalnih ali lokalnih uradov

 

Treba je bilo potovati daleč

 

Psihološke ovire

 

Drugo (navedite)

[Besedilno polje za izpolnjevanje]

Ne želi odgovoriti

 

Ne ve ali ne razume vprašanja

 


B11.   Ali je pomoč iz FEAD vplivala na vas ali na člane vašega gospodinjstva?

Da

Deloma

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

 


B11a.   Če je odgovor „Ne“ ali „Deloma“, pojasnite, zakaj.

Nezadostna količina hrane/dobrin

 

Ne dovolj pogosto razdeljevanje hrane/dobrin

 

Nezadostna kakovost hrane/dobrin

 

Potrebna je druga vrsta pomoči (navedite)

[Besedilno polje za izpolnjevanje]

Ne želi odgovoriti

 

Ne ve ali ne razume vprašanja

 


B12.   Ste si vi ali vaše gospodinjstvo pred letom dni lahko privoščili nakup hrane/dobrin, ki ste jih ravnokar prejeli?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B13.   Ali vi in/ali drugi člani vašega gospodinjstva dobivate pomoč od drugih organizacij?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B13a.   Če je odgovor pritrdilen, katero vrsto pomoči dobivate od drugih organizacij?

 

Da

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

Paketi hrane

 

 

 

Obroki

 

 

 

Oprema za dojenčke

 

 

 

Šolske torbe

 

 

 

Pisarniški material, delovni zvezki, pisala, oprema za barvanje in druga oprema, ki je potrebna v šoli (brez oblačil)

 

 

 

Športna oprema (športni čevlji, dres, kopalke itd.)

 

 

 

Oblačila (zimski plašč, obutev, šolska uniforma itd.)

 

 

 

Spalne vreče/odeje

 

 

 

Pripomočki za kuhanje (lonci, ponve, pribor itd.)

 

 

 

Gospodinjsko perilo (brisače, posteljnina)

 

 

 

Higienski pripomočki (komplet prve pomoči, milo, zobna ščetka, britev za enkratno uporabo itd.)

 

 

 

Drugo

[Besedilno polje za izpolnjevanje]


B14.   Če ste prejeli ali prejemate svetovanje ali usmerjanje v okviru te organizacije, katero vrsto svetovanja ali usmerjanja?

Svetovanje o pripravi in shranjevanju hrane, kuharske delavnice, izobraževalne dejavnosti za promocijo zdrave prehrane ali svetovanje, kako zmanjšati količino živilskih odpadkov

 

Svetovanje o osebni higieni

 

Napotitev na pristojne službe (npr. socialne/upravne)

 

Individualni kovčing in delavnice

 

Psihološka in terapevtska podpora

 

Svetovanje o upravljanju družinskega proračuna

 

Drugo (navedite)

[Besedilno polje za izpolnjevanje]

Ne želi odgovoriti

 

Ne ve ali ne razume vprašanja

 


B15.   Je bilo to svetovanje ali usmerjanje koristno?

Zelo koristno

Dokaj koristno

Ne posebno koristno

Povsem nekoristno

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 

 

 


B16.   Ali prejemate prihodke od dela?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B17.   Ali prejemate kakšne druge prihodke ali nadomestila?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B18.   Ali kateri koli član vašega gospodinjstva prejema kakršne koli prihodke od dela?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B19.   Ali kateri koli član vašega gospodinjstva prejema kakršne koli druge prihodke ali nadomestila?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B20.   Ali imate državljanstvo te države?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B21.   Če ne, ali imate državljanstvo druge države EU?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B22.   Ali ste prosilec za azil ali begunec?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B23.   Ali imate prebivališče?

Da

Ne

Ne želi odgovoriti

Ne ve ali ne razume vprašanja

 

 

 

 


B23a.   Če imate prebivališče, za kakšno vrsto prebivališča gre?

Stanovanje ali hiša v lasti ali najemu, sam ali z družino

 

Skupno prebivališče s prijatelji in drugimi osebami

 

Dolgoročna namestitev v zavodu (dom za starejše, matere samohranilke, prosilce za azil)

 

Oskrbovano stanovanje

 

Propadajoča hiša ali baraka

 

Avtodom/prikolica

 

Begunsko taborišče

 

Drugo (navedite)

[Besedilno polje za izpolnjevanje]

Ne želi odgovoriti

 

Ne ve ali ne razume vprašanja

 


(1)  Vprašanja se nanašajo na pomoč, ki se zagotavlja na razdelilnem mestu, kjer potekajo intervjuji.

(2)  Kaj pomeni „paket hrane“, se lahko opredeli na ravni partnerske organizacije, dejavnosti ali organa upravljanja. Paketov ni treba standardizirati glede na velikost ali vsebino.