2.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/481

z dne 1. aprila 2016

o razveljavitvi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti členov 247 in 249 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa carinski zakonik Unije in se uporablja od 1. maja 2016. Ta uredba nadomešča Uredbo (EGS) št. 2913/92, z učinkom od 1. maja 2016. Obenem so bila Komisiji podeljena pooblastila za sprejetje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo nekatere nebistvene določbe carinskega zakonika Unije, in sprejetje izvedbenih aktov za zagotovitev enotnih pogojev za njihovo izvajanje.

(2)

Komisija je izvajala svoja delegirana pooblastila in sprejela Delegirano uredbo (EU) 2015/2446 (3). Komisija je izvajala svoja izvedbena pooblastila in sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2447 (4). Navedeni uredbi se uporabljata od 1. maja 2016.

(3)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 (5), ki vsebuje določbe za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92, postane nepotrebna od datuma uporabe Delegirane Uredbe (EU) 2015/2446 in Izvedbene Uredbe (EU) 2015/2447 in bi jo zato bilo treba razveljaviti z učinkom od navedenega datuma.

(4)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(5)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).