1.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/1


UREDBA SVETA (EU) 2016/465

z dne 31. marca 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/183/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2010/800/SZVP (1), sprejetega v skladu s poglavjem 2 naslova V Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 329/2007 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji, ki je razveljavil in nadomestil Sklep 2010/800/SZVP.

(2)

Dne 31. marca 2016 je Svet sprejel Sklep (SZVP) 2016/475 (3), s katerim je bila družba Korea National Insurance Corporation (v nadaljnjem besedilu: KNIC) dodana na seznam, ter navedel določena odstopanja, ki dovoljujejo osebam in subjektom iz EU sklepanje zavarovanj pri KNIC za dejavnosti, ki bi se izvajale v Severni Koreji. Svet je prav tako sklenil, da bi bilo treba osebam ali subjektom EU dovoliti prejemanje plačil družbe KNIC, ki izhajajo iz takšnega zavarovanja ali v primeru povzročene škode na območju Unije. Poleg tega Sklep (SZVP) 2016/475 omogoča sprostitev zamrznjenih sredstev KNIC, potrebnih za plačila, zapadla na podlagi predhodnih pogodb.

(3)

Uredbo (ES) št. 329/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (ES) št. 329/2007 se vstavi naslednji člen:

„Člen 8a

1.   Z odstopanjem od člena 6(4) lahko pristojni organi držav članic, navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov družbi Korea National Insurance Corporation (v nadaljnjem besedilu: KNIC), kadar je to potrebno za plačilo premij v okviru zavarovalne pogodbe z državljanom države članice ali pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen po pravu ene od držav članic, če:

(a)

je to plačilo namenjeno izključno za dejavnosti, za katere v tej uredbi ni prepovedano, da jih državljan države članice ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen po pravu ene od držav članic, izvaja v Severni Koreji;

(b)

plačilo ni neposredno ali posredno namenjeno za korist osebe, subjekta ali organa, navedenega na seznamu v Prilogi IV, V ali Va, razen KNIC.

2.   Državljan države članice ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki je registriran ali ustanovljen po pravu ene od držav članic, lahko prejme plačilo s strani KNIC, če so to predhodno dovolili pristojni organi držav članic, ki so navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II. Tako dovoljenje se lahko izda pod pogojem, če:

(a)

je plačilo zapadlo v skladu s pogodbo o zavarovalnih storitvah iz točke (a) odstavka 1 ali je v skladu s pogodbo o zavarovalnih storitvah, ki jih nudi KNIC v zvezi s škodo, ki jo na območju Unije povzroči katara koli pogodbenica take pogodbe;

(b)

plačilo ni neposredno ali posredno namenjeno za korist osebe, subjekta ali organa, navedenega na seznamu v Prilogi IV, V ali Va;

(c)

plačilo ne bo prispevalo k dejavnosti, prepovedani na podlagi te uredbe; in

(d)

ne vodi do sprostitve sredstev ali gospodarskih virov KNIC, ki se nahajajo izven Severne Koreje.

3.   Dovoljenja iz odstavkov 1 in 2 tega člena niso potrebna, kadar je plačilo za KNIC ali z njegove strani potrebno za uradne namene diplomatske ali konzularne misije države članice v Severni Koreji.

4.   Z odstopanjem od člena 6(2) lahko pristojni organi držav članic, navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov KNIC pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, potem ko so ugotovili, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo samo za plačilo s strani KNIC, ki je zapadlo na podlagi pogodbe, sklenjene pred 1. aprilom 2016;

(b)

pogodba ni neposredno ali posredno povezana z dejavnostjo, prepovedano na podlagi te uredbe;

(c)

plačilo ni neposredno ali posredno namenjeno za korist osebe, subjekta ali organa, navedenega na seznamu v Prilogi IV, V ali Va.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 2016

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  UL L 111, 23.4.2013, str. 52.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 88, 29.3.2007, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/475 z dne 31. marca 2016 o spremembi Sklepa 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (glej stran 34 tega Uradnega lista).