11.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/347

z dne 10. marca 2016

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z natančno obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij in posodabljanja seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1) ter zlasti člena 18(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 596/2014 morajo izdajatelji, udeleženci na trgu s pravicami do emisije, dražbeni sistemi, uradni dražitelji in nadzornik dražbe ali katera koli oseba, ki deluje v njihovem imenu ali za njihov račun, sestaviti sezname oseb z dostopom do notranjih informacij in jih posodabljati v skladu z natančno določeno obliko.

(2)

Določitev natančne oblike, vključno z uporabo standardnih predlog, bi morala spodbujati enotno izpolnjevanje zahteve za sestavljanje in posodabljanje seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij iz Uredbe (EU) št. 596/2014. Poleg tega bi morala zagotoviti, da imajo pristojni organi na voljo potrebne informacije, da lahko opravljajo nalogo zaščite celovitosti finančnih trgov in preiskovanja morebitne zlorabe trga.

(3)

Ker lahko znotraj subjekta istočasno obstaja več notranjih informacij, bi morale biti v seznamih oseb z dostopom do notranjih informacij natančno opredeljene posamezne notranje informacije, do katerih so imele dostop osebe, ki delajo za izdajatelje, udeležence na trgu s pravicami do emisije, dražbene sisteme, uradne dražitelje in nadzornika dražbe (ali gre na primer za posel, projekt, poslovni ali finančni dogodek, objavo računovodskih izkazov ali opozoril glede dobička). V ta namen bi bilo treba seznam oseb z dostopom do notranjih informacij razdeliti na razdelke in posameznim notranjim informacijam nameniti ločene razdelke. Vsak razdelek bi moral vsebovati seznam vseh oseb, ki imajo dostop do iste določene posamezne notranje informacije.

(4)

Da bi preprečili večkratne vnose za iste posameznike v različnih razdelkih seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij, se lahko izdajatelji, udeleženci na trgu s pravicami do emisije, dražbeni sistemi, uradni dražitelji in nadzornik dražbe ali osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun, odločijo sestaviti in posodabljati dodatni razdelek seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, ki se imenuje razdelek za osebe s stalnim dostopom do notranjih informacij in je drugačne narave kot preostali razdelki seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, saj se ne ustvari na podlagi obstoja določene posamezne notranje informacije. V takem primeru bi moral razdelek za osebe s stalnim dostopom do notranjih informacij vključevati samo tiste osebe, ki imajo zaradi narave svojih nalog ali položaja stalno dostop do vseh notranjih informacij znotraj izdajatelja, udeleženca na trgu s pravicami do emisije, dražbenega sistema, uradnega dražitelja ali nadzornika dražbe.

(5)

Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij bi moral načeloma vsebovati osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo oseb z dostopom do notranjih informacij. Takšne informacije bi morale vključevati datum rojstva, osebni naslov in, če je to ustrezno, nacionalno identifikacijsko številko zadevnih posameznikov.

(6)

Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij bi moral vsebovati tudi podatke, ki lahko pristojnim organom pomagajo pri vodenju preiskav, da lahko hitro analizirajo trgovalno vedenje oseb z dostopom do notranjih informacij, opredelijo povezave med osebami z dostopom do notranjih informacij in osebami, vključenimi v sumljivo trgovanje, ter ugotovijo stike med njimi v kritičnih trenutkih. V tem pogledu so ključnega pomena telefonske številke, saj pristojnemu organu omogočajo, da ukrepa hitro in po potrebi zahteva evidence o podatkovnem prometu. Poleg tega bi morali biti ti podatki zagotovljeni takoj na začetku, tako da celovitost preiskave ni ogrožena s tem, da mora pristojni organ med preiskavo od izdajatelja, udeleženca na trgu s pravicami do emisije, dražbenega sistema, uradnega dražitelja, nadzornika dražbe ali osebe z dostopom do notranjih informacij zahtevati dodatne informacije.

(7)

Za zagotovitev, da se lahko seznam oseb z dostopom do notranjih informacij na zahtevo pristojnemu organu zagotovi čim prej in da se ne bi ogrozilo preiskave s tem, da bi bilo treba zahtevati informacije od oseb, ki so na seznamu oseb z dostopom do notranjih informacij, bi bilo treba seznam oseb z dostopom do notranjih informacij sestaviti v elektronski obliki in ga brez odlašanja posodobiti vedno, ko nastopi katera koli od okoliščin, ki so določene v Uredbi (EU) št. 596/2014 za posodobitev seznama oseb z dostopom do notranjih informacij.

(8)

Uporaba posebnih elektronskih oblik za predložitev seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij, kot jih določijo pristojni organi, bi morala tudi zmanjšati upravno breme za pristojne organe, izdajatelje, udeležence na trgu s pravicami do emisije, dražbene sisteme, uradne dražitelje ali nadzornika dražbe in tiste, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun. Elektronske oblike bi morale omogočati zaupnost informacij, vključenih v seznam oseb z dostopom do notranjih informacij, in spoštovanje pravil zakonodaje Unije o obdelavi osebnih podatkov in prenosu takih podatkov.

(9)

Toda ker so izdajatelji na zagonskem trgu MSP izvzeti iz sestavljanja in posodabljanja seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij ter lahko zato pripravijo in hranijo te podatke v obliki, ki ni elektronska, kot se sicer zahteva v skladu s to uredbo od preostalih izdajateljev, se za izdajatelje na zagonskem trgu MSP nikakor ne sme določiti zahteve, da za predložitev seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij pristojnim organom uporabijo elektronsko obliko. Prav tako je primerno, da se ne zahteva predložitev nekaterih osebnih podatkov, če zadevnim izdajateljem taki podatki takrat, ko se zahteva seznam oseb z dostopom do notranjih informacij, niso na voljo. Seznami oseb z dostopom do notranjih informacij bi morali biti v vsakem primeru predloženi na način, ki zagotavlja popolnost, zaupnost in celovitost informacij.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(11)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(12)

Da se zagotovi nemoteno delovanje finančnih trgov, je nujno, da začne ta uredba veljati takoj in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste, določene v Uredbi (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporablja naslednja opredelitev:

 

„elektronska sredstva“ predstavljajo vso elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo), shranjevanje in prenos podatkov z uporabo žic, radia, optičnih tehnologij ali katerih koli drugih elektromagnetnih sredstev.

Člen 2

Oblika za sestavljanje in posodabljanje seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij

1.   Izdajatelji, udeleženci na trgu s pravicami do emisije, dražbeni sistemi, uradni dražitelji in nadzornik dražbe ali katera koli oseba, ki deluje v njihovem imenu ali za njihov račun, zagotovijo, da je njihov seznam oseb z dostopom do notranjih informacij razdeljen na ločene razdelke, ki se nanašajo na različne notranje informacije. Če se odkrijejo nove notranje informacije, kot so opredeljene v členu 7 Uredbe (EU) št. 596/2014, se seznamu oseb z dostopom do notranjih informacij dodajo novi razdelki.

Vsak razdelek seznama oseb z dostopom do notranjih informacij vsebuje le podatke o posameznikih, ki imajo dostop do notranjih informacij, relevantnih za zadevni razdelek.

2.   Osebe iz odstavka 1 lahko v svoj seznam oseb z dostopom do notranjih informacij vključijo dodatni razdelek s podatki o posameznikih, ki imajo stalno dostop do vseh notranjih informacij (v nadaljnjem besedilu: osebe s stalnim dostopom do notranjih informacij).

Podatki o osebah s stalnim dostopom do notranjih informacij, ki so vključeni v dodatni razdelek iz prvega pododstavka, se ne vključijo v druge razdelke seznama oseb z dostopom do notranjih informacij iz odstavka 1.

3.   Osebe iz odstavka 1 sestavijo in posodabljajo seznam oseb z dostopom do notranjih informacij v elektronski obliki v skladu s Predlogo 1 iz Priloge I.

Če seznam oseb z dostopom do notranjih informacij vsebuje dodatni razdelek iz odstavka 2, osebe iz odstavka 1 ta razdelek sestavijo in posodabljajo v elektronski obliki v skladu s Predlogo 2 iz Priloge I.

4.   Elektronske oblike iz odstavka 3 stalno zagotavljajo:

(a)

zaupnost vključenih informacij z zagotavljanjem, da je dostop do seznama oseb z dostopom do notranjih informacij omejen na jasno opredeljene osebe znotraj izdajatelja, udeleženca na trgu s pravicami do emisije, dražbenega sistema, uradnega dražitelja in nadzornika dražbe ali katere koli osebe, ki deluje v njihovem imenu ali za njihov račun, ki ta dostop potrebujejo zaradi narave svojih nalog ali položaja;

(b)

točnost podatkov, ki jih vsebuje seznam oseb z dostopom do notranjih informacij;

(c)

dostop do prejšnjih različic seznama oseb z dostopom do notranjih informacij in njihov priklic.

5.   Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij iz odstavka 3 se predloži z uporabo elektronskih sredstev, ki jih določi pristojni organ. Pristojni organi na svoji spletni strani objavijo, katera elektronska sredstva je treba uporabiti. Ta elektronska sredstva zagotavljajo, da se med prenosom ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost informacij.

Člen 3

Izdajatelji na zagonskem trgu MSP

Za namene člena 18(6)(b) Uredbe (EU) št. 596/2014 izdajatelj, katerega finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, pristojnemu organu na zahtevo predloži seznam oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu s predlogo iz Priloge II ter v obliki, ki zagotavlja, da se med prenosom ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost informacij.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

PREDLOGA 1

Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij: razdelek v zvezi z [ime notranje informacije, ki se nanaša na posamezen posel ali dogodek]

Datum in čas (kdaj je bil ustvarjen ta razdelek seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, tj. kdaj je bila ta notranja informacija opredeljena): [ llll-mm-dd; hh:mm UTC (usklajeni svetovni čas) ]

Datum in čas (zadnja posodobitev): [ llll-mm-dd, hh:mm UTC (usklajeni svetovni čas) ]

Datum prenosa pristojnemu organu: [ llll-mm-dd ]

Ime(-na) osebe z dostopom do notranjih informacij

Priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij

Rojstni priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij (če se razlikuje(-jo))

Službena(-e) telefonska(-e) številka(-e) (številka direktne službene telefonske linije in službenega prenosnega telefona)

Ime in naslov podjetja

Funkcija in razlog, da ima oseba dostop do notranjih informacij

Začetek (datum in čas, ko je oseba dobila dostop do notranje informacije)

Konec (datum in čas, ko je oseba prenehala imeti dostop do notranje informacije)

Datum rojstva

Nacionalna identifikacijska številka (če je to ustrezno)

Osebne telefonske številke (številka domačega telefona in osebnega prenosnega telefona)

Osebni polni domači naslov (ulica; hišna številka; kraj; poštna številka; država)

[Besedilo]

[Besedilo]

[Besedilo]

[Številke (brez presledkov)]

[Naslov izdajatelja / udeleženca na trgu s pravicami do emisije / dražbenega sistema / uradnega dražitelja / nadzornika dražbe ali tretje strani osebe, ki ima dostop do notranjih informacij]

[Besedilo z opisom vloge, funkcije in razloga za uvrstitev na ta seznam]

[llll-mm-dd, hh:mm UTC]

[llll-mm-dd, hh:mm UTC]

[llll-mm-dd]

[Številka in/ali besedilo]

[Številke (brez presledkov)]

[Besedilo: podrobni osebni naslov osebe z dostopom do notranjih informacij:

ulica in hišna številka;

kraj;

poštna številka;

država.]

PREDLOGA 2

Razdelek seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, namenjen osebam s stalnim dostopom do notranjih informacij

Datum in čas (kdaj je bil ustvarjen razdelek za osebe s stalnim dostopom do notranjih informacij) [ llll-mm-dd, hh:mm UTC (usklajeni svetovni čas) ]

Datum in čas (zadnja posodobitev): [ llll-mm-dd, hh:mm UTC (usklajeni svetovni čas) ]

Datum prenosa pristojnemu organu: [ llll-mm-dd ]

Ime(-na) osebe z dostopom do notranjih informacij

Priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij

Rojstni priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij (če se razlikuje(-jo))

Službena(-e) telefonska(-e) številka(-e) (številka direktne službene telefonske linije in službenega prenosnega telefona)

Ime in naslov podjetja

Funkcija in razlog, da ima oseba dostop do notranjih informacij

Vključitev

(datum in čas, ko je bila oseba vključena v razdelek za osebe s stalnim dostopom do notranjih informacij)

Datum rojstva

Nacionalna identifikacijska številka (če je to ustrezno)

Osebne telefonske številke (številka domačega telefona in osebnega prenosnega telefona)

Osebni polni domači naslov

(ulica; hišna številka; kraj; poštna številka; država

[Besedilo]

[Besedilo]

[Besedilo]

[Številke (brez presledkov)]

[Naslov izdajatelja / udeleženca na trgu s pravicami do emisije / dražbenega sistema / uradnega dražitelja / nadzornika dražbe ali tretje strani osebe, ki ima dostop do notranjih informacij]

[Besedilo z opisom vloge, funkcije in razloga za uvrstitev na ta seznam]

[llll-mm-dd, hh:mm UTC]

[llll-mm-dd]

[Številka in/ali besedilo]

[Številke (brez presledkov)]

[Besedilo: podrobni osebni naslov osebe z dostopom do notranjih informacij:

ulica in hišna številka;

kraj;

poštna številka;

država.]


PRILOGA II

Predloga za seznam oseb z dostopom do notranjih informacij, ki ga predložijo izdajatelji finančnih instrumentov, uvrščenih v trgovanje na zagonskih trgih MSP

Datum in čas (kdaj je bil seznam ustvarjen): [ llll-mm-dd, hh:mm UTC (usklajeni svetovni čas) ]

Datum prenosa pristojnemu organu: [ llll-mm-dd ]

Ime(-na) osebe z dostopom do notranjih informacij

Priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij

Rojstni priimek(-ki) osebe z dostopom do notranjih informacij (če se razlikuje(-jo))

Službena(-e) telefonska(-e) številka(-e) (številka direktne službene telefonske linije in službenega prenosnega telefona)

Ime in naslov podjetja

Funkcija in razlog, da ima oseba dostop do notranjih informacij

Začetek (datum in čas, ko je oseba dobila dostop do notranje informacije)

Konec (datum in čas, ko je oseba prenehala imeti dostop do notranje informacije)

Nacionalna identifikacijska številka (če je to ustrezno),

sicer pa datum rojstva

Osebni polni naslov (ulica; hišna številka; kraj; poštna številka; država)

(če je znan, ko pristojni organ sporoči zahtevo)

Osebne telefonske številke (številka domačega telefona in osebnega prenosnega telefona)

(če so znane, ko pristojni organ sporoči zahtevo)

[Besedilo]

[Besedilo]

[Besedilo]

[Številke (brez presledkov)]

[Naslov izdajatelja ali tretje strani osebe, ki ima dostop do notranjih informacij]

[Besedilo z opisom vloge, funkcije in razloga za uvrstitev na ta seznam]

[llll-mm-dd, hh:mm UTC]

[llll-mm-dd, hh:mm UTC]

[Številka in/ali besedilo ali llll-mm-dd datuma rojstva]

[Besedilo: podrobni osebni naslov osebe z dostopom do notranjih informacij:

ulica in hišna številka;

kraj;

poštna številka;

država.]

[Številke (brez presledkov)]