5.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/145

z dne 4. februarja 2016

o določitvi oblike dokumenta, ki predstavlja dokazilo za dovoljenje, izdano s strani pristojnih organov držav članic, ki ustanovam dovoljuje izvajanje nekaterih dejavnosti v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 8(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1143/2014 določa, da Komisija določi obliko dokumentov, ki predstavljajo dokazilo za dovoljenja, izdana s strani pristojnih organov držav članic, ki ustanovam omogočajo raziskave o invazivnih tujerodnih vrstah, ki zadevajo Unijo, ali njihovo ohranjanje ex-situ, kot je določeno v členu 8. Dovoljenja se lahko izdajo tudi za znanstveno proizvodnjo in poznejšo uporabo teh vrst v zdravstvene namene.

(2)

Države članice lahko v izjemnih primerih in zaradi prevladujočega javnega interesa izdajo dovoljenja, da ustanove v skladu s členom 9(1) opravljajo druge dejavnosti kot tiste iz člena 8(1), pod pogojem, da je za to izdala pooblastilo Komisija. V skladu s členom 9(6) morajo biti taka dovoljenja izdana v skladu s členom 8(4) do (8). Zato se mora za namene členov 8 in 9 uporabljati enaka oblika dokumenta, ki predstavlja dokazilo za dovoljenje.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika dokumenta, ki predstavlja dokazilo za dovoljenje, izdano s strani pristojnih organov držav članic v skladu s členom 8(2) in členom 9(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014, je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.


PRILOGA

Image

Image

Navodila za izpolnjevanje dokumenta

Dokument mora izpolniti pristojni organ, ki ima pooblastila za izdajo dovoljenj iz člena 8(2) in člena 9(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014. Na dokumentu morajo biti podpis, žig in datum.

Dokument izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Za izbiro katere koli možnosti obkljukajte ali označite znak ☐. Možnosti ali celotna oštevilčena polja, ki niso relevantna, jasno zbrišite ali prečrtajte.

Polje 1

Navedite ime, naslov, državo, telefonsko številko in elektronski naslov ustanove, ki ji je bilo podeljeno dovoljenje, in/ali kontaktne podatke osebe iz te ustanove.

Polje 2

Navedite identifikacijsko številko dovoljenja. Prvi del številke je dvočrkovna oznaka ISO (ISO 3166 alpha-2) za državo članico, ki izdaja dovoljenje, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo, za katera je treba uporabiti kratici EL in UK. Identifikacijska oznaka mora biti za namene sistema dovoljenj iz člena 8(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 edinstvena.

Polje 3

Navedite ime, naslov, državo, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja ali izvoznika, če je primerno.

Polje 4

Navedite datum izdaje dovoljenja.

Polje 5

Navedite obdobje veljavnosti (datum začetka; datum konca) dovoljenja, če je primerno.

Polje 6

Navedite ime, naslov, državo, telefonsko številko in elektronski naslov prejemnika ali uvoznika, če je primerno.

Polje 7

Navedite ime pristojnega organa, ki je izdal dovoljenje.

Polje 8

Opišite pošiljko ali zalogo osebkov tako, da izpolnite podatke v poljih 8a do 8f:

Polje 8a

Nanaša se na znanstveno ime invazivne tujerodne vrste, ki zadeva Unijo, za katero je bilo izdano dovoljenje.

Polje 8b

Nanaša se na domače ime invazivne tujerodne vrste, za katero je bilo izdano dovoljenje.

Polje 8c

Nanaša se na oznake kombinirane nomenklature (KN), kot so določene v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (1).

Polje 8d

Natančen opis pošiljke ali zaloge in osebkov, ki jih vsebuje.

Polje 8e

Skupna neto masa pošiljke (ali zaloge) v kg. Ta informacija se lahko izpusti, če je navedena v polju 8f.

Polje 8f

Število osebkov v pošiljki. Lahko se uporablja, če se količina najlažje izrazi v posameznih enotah. Ta informacija se lahko izpusti, če je navedena v polju 8e.

Polje 9

Navedite, za katere omejitve iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1143/2014 je bilo odobreno odstopanje.

Polje 10

Navedite namen, za katerega je bilo izdano dovoljenje.

Polje 11

Navedite ustrezne dele dovoljenja, ki opisujejo pogoje, pod katerimi je izvajanje dejavnosti dovoljeno, v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Polje 12

Navedite ustrezne dele dovoljenja, ki opisujejo določbe, opredeljene v pooblastilu, ki ga je izdala Komisija. Izpolnite samo, če je dovoljenje izdano na podlagi pooblastila, ki ga izda Komisija v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Polje 13

Navedite ime uradnika pristojnega organa, ki je izpolnil ta dokument.

Polje 14

Podpis uradnika pristojnega organa, ki je izpolnil ta dokument.

Polje 15

Žig pristojnega organa in datum, ko je bil dokument izpolnjen.


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).