2.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/130

z dne 1. februarja 2016

o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (1) in zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IB k Uredbi (EGS) št. 3821/85 vsebuje tehnične specifikacije za konstrukcijo, preskušanje, vgradnjo in inšpekcijske preglede digitalnih tahografov.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 68/2009 (2) je kot začasno rešitev do 31. decembra 2013 uvedla pretvornik, da bi bila možna vgradnja tahografov v skladu s Prilogo IB k Uredbi (EGS) št. 3821/85 v vozilih tipa M1 in N1.

(3)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 (3) je bila spremenjena Uredba (EGS) št. 3821/85, da se je podaljšalo obdobje veljavnosti pretvornika do 31. decembra 2015.

(4)

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je nadomestila Uredbo (EGS) št. 3821/85. Vendar se v skladu s členom 46 Uredbe (EU) št. 165/2014 določbe Uredbe (EGS) št. 3821/85, vključno s Prilogo IB k njej, v prehodnem obdobju še naprej uporabljajo, in sicer do datuma začetka uporabe izvedbenih aktov iz Uredbe (EU) št. 165/2014.

(5)

Uvodna izjava 5 Uredbe (EU) št. 165/2014 določa, da Komisija preuči podaljšanje obdobja veljavnosti pretvornika za vozila tipa M1 in N1 do leta 2015 in dodatno preuči dolgoročno rešitev za vozila tipa M1 in N1 pred letom 2015.

(6)

Komisija v sporočilu Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Digitalni tahograf: Načrt za prihodnje dejavnosti“ (5), ki je bilo priloženo predlogu Uredbe (EU) št. 165/2014, določa obdobje 2 let po sprejetju Uredbe (EU) št. 165/2014 za pripravo in sprejetje prilog in dodatkov.

(7)

V tehničnih specifikacijah, ki se nanašajo na izvajanje Uredbe (EU) št. 165/2014, bi bilo treba določiti trajne rešitve glede pretvornika. Pri uporabi načela legitimnega pričakovanja bi bilo zato treba podaljšati možnost uporabe pretvornikov za vozila tipa M1 in N1 vsaj do sprejetja navedenih tehničnih specifikacij z izvedbenimi akti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 42 Uredbe (EU) št. 165/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IB k Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 se spremeni:

 

v prvi alineji točke (rr) v delu I „Opredelitve pojmov“ se datum „31. december 2015“ nadomesti z „31. december 2016“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 68/2009 z dne 23. januarja 2009 o deveti prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L 21, 24.1.2009, str. 3).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L 311, 31.10.2014, str. 19).

(4)  Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).

(5)  COM(2011) 454 final.