14.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/26

z dne 13. januarja 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kraljevina Švedska je 2. avgusta 2013 Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: agencija) predložila dokumentacijo v skladu s členom 69(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija iz Priloge XV), s čimer je sprožila postopek za določitev omejitev, kot je opisan v členih 69 do 73 navedene uredbe. Sprva je dokumentacija iz Priloge XV kazala na to, da izpostavljenost nonilfenolu (NP) in nonilfenol etoksilatom (NPE) predstavlja tveganje za okolje, zlasti za vodne vrste, ki živijo v površinski vodi. Za omejitev takšnega tveganja je bil v dokumentaciji podan predlog za prepoved dajanja v promet tekstilnih izdelkov, ki se lahko perejo v vodi in vsebujejo NP ali NPE v koncentracijah, ki so enake ali večje kot 100 mg/kg (0,01 mas. %). Dokumentacija iz Priloge XV je kazala, da so potrebni ukrepi na ravni Unije.

(2)

Med javnim posvetovanjem o dokumentaciji iz Priloge XV je Švedska priporočila, naj se NP odstrani iz območja uporabe predlagane omejitve, ker se pri obdelavi tekstilnih izdelkov ne uporablja namerno. Odbor za oceno tveganja (RAC) in Odbor za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) agencije sta po oceni sprejela mnenje, da je izvzetje NP z vidika učinkovitosti, praktičnosti in možnosti nadzora upravičeno. Zato bi morala predlagana omejitev zajemati samo NPE.

(3)

V dokumentaciji iz Priloge XV so NPE opredeljeni kot razvejani in linearni etoksilati nonilfenola, ki zajemajo snovi, določene s številko CAS ali ES, ter snovi UVCB, polimere in homologe. Snovi iz te skupine imajo molekulsko formulo (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Številne raziskave trga, navedene v dokumentaciji iz Priloge XV, so potrdile prisotnost NPE v tekstilnih izdelkih v različnih koncentracijah. Dajanje v promet in uporaba NPE kot snovi ali v zmeseh za namene tekstilne in usnjarske predelave so že omejene z vnosom 46 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Kljub temu sproščanje NPE v vodno okolje pod razumno predvidljivimi pogoji uporabe pri pranju tekstilnih izdelkov v vodi povzroča tveganje za vodne vrste.

(5)

Zaradi skladnosti z Uredbo (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) bi morala predlagana omejitev za tekstilne izdelke zajemati izdelke, ki vsaj v 80 mas. % sestojijo iz tekstilnih vlaken, in druge izdelke, ki vsebujejo sestavni del, ki sestoji iz vsaj 80 mas. % tekstilnih vlaken. Poleg tega je zaradi jasnosti primerno navesti, da tekstilni izdelki vključujejo nedokončane izdelke, polizdelke in končne izdelke, vključno s proizvodi, kot so oblačila (npr. za ljudi, igrače in živali), modni dodatki, tekstilni izdelki za notranjo opremo, vlakna, preja, tkanine in pletenine.

(6)

RAC je 3. junija 2014 soglasno sprejel mnenje o omejitvi, predlagani v dokumentaciji iz Priloge XV, v katerem je potrdil, da obstaja tveganje zaradi izpostavljenosti razgradnim produktom NPE. Poleg tega je po mnenju RAC tako z vidika učinkovitosti kot tudi praktičnosti omejitev najprimernejši ukrep na ravni Unije za obravnavanje tveganj, ki jih povzroča NPE v tekstilnih izdelkih.

(7)

SEAC je 9. septembra 2014 soglasno sprejel mnenje o omejitvi, predlagani v dokumentaciji iz Priloge XV, v katerem navaja, da je predlagana omejitev NPE z vidika razmerja med socialno-ekonomskimi koristmi in socialno-ekonomskimi stroški najprimernejši ukrep na ravni Unije za obravnavanje ugotovljenih tveganj.

(8)

V skladu z dokumentacijo iz Priloge XV ter ugotovitvami RAC in SEAC je mejna vrednost 0,01 mas. % najnižja koncentracija, ki ustreza namerni obdelavi tekstilij z NPE. Pripombe, prejete v okviru javnega posvetovanja, so potrdile, da bi mejna vrednost, manjša od 0,01 mas. %, povzročila precejšnje težave pri izvrševanju, ker do kontaminacije tekstilij v tako nizkih koncentracijah lahko pride zaradi nenamerne izpostavljenosti med proizvodnim procesom. Poleg tega bi petkratno znižanje mejne vrednosti 0,01 % (na 0,002 mas. %) emisije zmanjšalo le za približno 1,25-krat, s čimer bi se v primerjavi z mejno vrednostjo, določeno na 0,01 mas. %, koncentracije v površinski vodi zmanjšale le za dodatnih 5 %.

(9)

Opravljeno je bilo posvetovanje s Forumom za izmenjavo informacij o izvrševanju in njegova priporočila so bila upoštevana.

(10)

Agencija je Komisiji 1. oktobra 2014 predložila mnenji RAC in SEAC, na podlagi katerih je Komisija sklenila, da prisotnost NPE v tekstilnih izdelkih predstavlja nesprejemljivo tveganje za okolje, ki ga je treba obravnavati na ravni Unije. Upoštevan je bil socialno-ekonomski učinek te omejitve, vključno z razpoložljivostjo drugih možnosti.

(11)

Domneva se, da so rabljene tekstilije pred kakršno koli dobavo ali dajanjem na voljo tretjim osebam večkrat oprane ter zato NPE ne vsebujejo ali pa jih vsebujejo v zanemarljivih količinah. Dajanje rabljenih tekstilnih izdelkov v promet bi zato moralo biti izvzeto iz te omejitve. Podobno se tudi za reciklirane tekstilije lahko domneva, da vsebujejo le zanemarljivo količino NPE ali pa jih ne vsebujejo, zato se omejitev za nove tekstilne izdelke, proizvedene z uporabo izključno recikliranih tekstilij brez uporabe NPE, ne bi smela uporabljati.

(12)

Deležnikom bi bilo treba dati dovolj časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje skladnosti, zlasti za zagotavljanje ustreznega obveščanja vzdolž kompleksne svetovne dobavne verige. Nova omejitev bi se zato morala začeti uporabljati šele na poznejši datum.

(13)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta. (UL L 272, 18.10.2011, str. 1.)


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda naslednji vnos 46a:

„46a

Nonilfenol etoksilati (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Se po 3. februarju 2021 ne dajejo v promet v tekstilnih izdelkih, za katere se lahko upravičeno pričakuje, da se bodo v svojem običajnem življenjskem ciklu prali v vodi, v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,01 mas. % tekstilnega izdelka ali vsakega posameznega dela tekstilnega izdelka.

2.

Odstavek 1 se ne uporablja za dajanje v promet rabljenih tekstilnih izdelkov ali novih tekstilnih izdelkov, proizvedenih brez uporabe NPE in izključno iz recikliranih tekstilij.

3.

Za namene odstavkov 1 in 2 ‚tekstilni izdelek‘ pomeni kakršen koli nedokončani izdelek, polizdelek ali končni izdelek, ki vsaj v 80 mas. % sestoji iz tekstilnih vlaken, in kakršen koli drug izdelek, ki vsebuje sestavni del, ki vsaj v 80 mas. % sestoji iz tekstilnih vlaken, vključno z izdelki, kot so oblačila, modni dodatki, tekstilni izdelki za notranjo opremo, vlakna, preja, tkanine in pletenine.“