6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/8

z dne 5. januarja 2016

o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene spremljanja napredka pri doseganju skupnih ciljev, zastavljenih v strategiji Evropa 2020, bi morala Komisija od držav članic prejeti celovit niz podatkov o samozaposlitvi, ki omogočajo primerjave med državami članicami.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 (2) vzpostavlja priložnostni modul o samozaposlitvi.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 (3) določa in opisuje področja posebnih informacij („priložnostne podmodule“), ki bi jih bilo treba vključiti v priložnostni modul za leto 2017 o samozaposlitvi.

(4)

Komisija bi morala opredeliti tehnične parametre, filtre, šifre in rok za pošiljanje podatkov v okviru priložnostnega podmodula o samozaposlitvi.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični parametri priložnostnega modula za leto 2017 o samozaposlitvi, filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti, ter rok, v katerem je treba rezultate poslati Komisiji, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 z dne 8. aprila 2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 99, 9.4.2013, str. 11).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 370, 30.12.2014, str. 42).


PRILOGA

V tej prilogi so določeni tehnični parametri, filtri in šifre za uporabo v priložnostnem modulu o samozaposlitvi, ki naj bi bil izveden leta 2017. Prav tako so določeni datumi za predložitev podatkov Komisiji.

Rok za pošiljanje rezultatov Komisiji: 31. marec 2018.

Filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti za pošiljanje podatkov: kot so določeni v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1).

Stolpci, rezervirani za neobvezne utežne faktorje, ki se uporabijo za podvzorčenje ali neodgovor: stolpci 222–225, ki vsebujejo cele številke, in stolpca 226–227, ki vsebujeta decimalna mesta.

(1)   Podmodul „Ekonomsko odvisna samozaposlitev“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomska odvisnost

STAPRO = 1,2

211

 

Število in pomembnost strank v zadnjih 12 mesecih

 

 

1

Nobena stranka v zadnjih 12 mesecih

 

2

Samo ena stranka v zadnjih 12 mesecih

3

2 stranki–9 strank v zadnjih 12 mesecih, od katerih je bila ena prevladujoča

4

2 stranki–9 strank v zadnjih 12 mesecih, vendar nobena ni bila prevladujoča

5

Več kot 9 strank v zadnjih 12 mesecih, od katerih je bila ena prevladujoča

6

Več kot 9 strank v zadnjih 12 mesecih, vendar nobena ni bila prevladujoča

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

WORKORG

 

Organizacijska odvisnost

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Vpliv na odločanje o delovnem času

 

 

1

Odloča anketiranec

 

2

Odločajo anketirančeve stranke

3

Odloča katera koli druga stran

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

(2)   Podmodul „Delovni pogoji samozaposlenih oseb“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

REASSE

 

Glavni razlog za samozaposlitev

STAPRO = 1,2

213

 

Glavni razlog za samozaposlitev, ko je anketiranec začel delati kot samozaposlena oseba na sedanjem delovnem mestu

 

 

1

Ni mogel najti dela kot zaposlena oseba

 

2

Anketirančev nekdanji delodajalec je od njega zahteval, naj se samozaposli

3

To je običajna praksa na zadevnem anketirančevem področju

4

Imel je primerno priložnost

5

Nadaljevanje družinskega podjetja

6

Ni želel ali ni načrtoval samozaposlitve, vendar se je samozaposlil iz drugega razloga, ki prej ni naveden

7

Želel se je samozaposliti zaradi prožnega delovnega časa

8

Želel se je samozaposliti iz drugega razloga

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

SEDIFFIC

 

Glavna težava pri samozaposlitvi

STAPRO = 1,2

214

 

Samoocenjena glavna težava pri delu kot samozaposlena oseba v zadnjih 12 mesecih

 

 

0

Pomanjkanje vpliva na določitev cene lastnega dela

 

1

Pomanjkanje dostopa do financiranja za podjetja

2

Zapoznela plačila ali neplačila

3

Neprimerne ravni upravne obremenitve

4

Izpad dohodka v primeru bolezni

5

Obdobja finančnih težav

6

Obdobja brez strank oz. brez nalog ali projektov, na katerih bi lahko delal

7

Druge težave

8

Ni imel težav

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

REASNOEM

 

Glavni razlog, da anketiranec nima zaposlenih delavcev

STAPRO = 2

215

 

Samoocenjeni glavni razlog, da anketiranec nima zaposlenih delavcev

 

 

0

Anketiranec predvsem želi zaposlovati samega sebe

 

1

Ni dovolj dela

2

Težave pri iskanju primernega osebja

3

Pravni okvir je preveč zapleten

4

Visoki socialni prispevki

5

To v anketirančevem poklicu ni mogoče

6

Raje dela s podizvajalci ali povezanimi podjetji

7

Anketirančeve stranke želijo, da delo opravi anketiranec sam

8

Drugi razlogi

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

BPARTNER

 

Delo s poslovnimi partnerji

STAPRO = 1,2

216

 

Delo s solastnikom in/ali v mreži z drugimi samozaposlenimi osebami

 

 

1

Dela s solastnikom

 

2

Dela z drugimi samozaposlenimi osebami v mreži

3

Oboje

4

Nič od navedenega

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

PLANEMPL

 

Nameravano zaposlovanje delavcev ali najemanje podizvajalcev

STAPRO = 1,2

217

 

Namerava zaposliti delavca ali najeti podizvajalca v naslednjih 12 mesecih

 

 

1

Namerava zaposliti samo delavce za nedoločen čas

 

2

Namerava zaposliti samo delavce za določen čas

3

Namerava zaposliti delavce za nedoločen čas in delavce za določen čas

4

Namerava samo najeti podizvajalce

5

Namerava najeti podizvajalce in zaposliti delavce

6

Ne namerava zaposliti delavcev ali najeti podizvajalcev

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

(3)   Podmodul „Samozaposleni in zaposleni“

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

JBSATISF

 

Zadovoljstvo na delovnem mestu

WSTATOR = 1,2

218

 

Raven zadovoljstva z glavno zaposlitvijo

 

 

1

V veliki meri zadovoljen

 

2

Do določene mere zadovoljen

3

V majhni meri zadovoljen

4

Zelo nezadovoljen

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

AUTONOMY

 

Samostojnost pri delu

WSTATOR = 1,2

219

 

Raven vpliva na vsebino in vrstni red nalog v okviru glavne zaposlitve

 

 

1

Lahko vpliva na vsebino in vrstni red nalog

 

2

Lahko vpliva na vsebino, ne pa na vrstni red nalog

3

Lahko vpliva na vrstni red, ne pa na vsebino nalog

4

Ne more vplivati niti na vsebino niti na vrstni red nalog

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

PREFSTAP

 

Želeni zaposlitveni status v okviru glavne zaposlitve

WSTATOR = 1,2

220

 

Anketiranec bi raje delal kot zaposlena oseba, če trenutno dela kot samozaposlena oseba, ali bi raje delal kot samozaposlena oseba, če trenutno dela kot zaposlena oseba

 

 

1

Ne želi spremeniti zaposlitvenega statusa

 

2

Je samozaposlen, vendar želi delati kot zaposlena oseba

3

Dela kot zaposlena oseba ali družinski delavec, vendar želi biti samozaposlen

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem

OBSTACSE

 

Glavni razlog, da se anketiranec ni samozaposlil v okviru glavne zaposlitve

PREFSTAP = 3

221

 

Glavni razlog, zaradi katerega se trenutne zaposlene osebe ali družinski delavci, ki se želijo samozaposliti, niso odločili za želeni zaposlitveni status

 

 

1

Finančna negotovost

 

2

Težave pri pridobivanju financiranja za podjetja

3

Preveč stresa, odgovornosti ali tveganja

4

Manj kritja v okviru socialne zaščite

5

Drugi razlogi

9

Ni relevantno (ni vključeno v filter)

Prazno

Brez odgovora/Ne vem


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (UL L 114, 26.4.2008, str. 57).