20.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/48


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/2309

z dne 16. decembra 2016

o četrti prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES se nanašajo na določbe iz mednarodnih sporazumov o notranjem prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh, kakor je določeno v členu 2 navedene direktive.

(2)

Določbe teh mednarodnih sporazumov se posodobijo vsaki dve leti. Zato se zadnje spremenjene različice teh sporazumov uporabljajo od 1. januarja 2017, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2017.

(3)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2008/68/ES

Direktiva 2008/68/ES se spremeni:

1.

oddelek I.1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„I.1.   ADR

Prilogi A in B k ADR, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2017, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

2.

oddelek II.1 Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„II.1   RID

Priloga k RID, ki je priložen v Dodatku C k COTIF, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2017, pri čemer se ‚država pogodbenica RID‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

3.

oddelek III.1 Priloge III se nadomesti z naslednjim:

„III.1   ADN

Priloženi predpisi k ADN, kakor se bo uporabljal od 1. januarja 2017, ter členi 3(f), 3(h), 8(1) in 8(3) ADN, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, sprejmejo najpozneje 30. junija 2017. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.