16.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 342/1


DIREKTIVA SVETA (EU) 2016/2258

z dne 6. decembra 2016

o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 113 in 115 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posebnem zakonodajnem postopku,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2014/107/EU (3), ki spreminja Direktivo 2011/16/EU (4), se uporablja od 1. januarja 2016 v 27 državah članicah in od 1. januarja 2017 v Avstriji. Ta Direktiva izvaja svetovni standard za avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih za namene obdavčenja znotraj Unije ter s tem zagotavlja, da se informacije o imetnikih finančnih računov sporočajo državi članici, v kateri je imetnik računa rezident.

(2)

Direktiva 2011/16/EU določa, da če je imetnik računa posredniška struktura, finančne institucije to strukturo pregledajo ter identificirajo njene dejanske lastnike in o njih poročajo. Ta pomemben element pri uporabi navedene direktive temelji na informacijah o preprečevanju pranja denarja, pridobljenih na podlagi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (5) za identifikacijo dejanskih lastnikov.

(3)

Davčni organi potrebujejo dostop do informacij o preprečevanju pranja denarja za zagotovitev učinkovitega spremljanja uporabe postopkov skrbnega preverjanja s strani finančnih institucij, ki so bili določeni v Direktivi 2011/16/EU. Če tak dostop ne bo zagotovljen, ti organi ne bodo mogli spremljati, potrditi in presojati, da finančne institucije uporabljajo Direktivo 2011/16/EU ustrezno ter pravilno identificirajo dejanske lastnike iz posredniških struktur in o njih poročajo.

(4)

Direktiva 2011/16/EU zajema različne izmenjave informacij in oblike upravnega sodelovanja med državami članicami. Dostop do informacij o preprečevanju pranja denarja, ki jih imajo subjekti na podlagi Direktive (EU) 2015/849 bi v okviru upravnega sodelovanja na področju obdavčevanja davčnim organom omogočil boljše izpolnjevanje njihovih obveznosti iz Direktive 2011/16/EU ter učinkovitejše preprečevanje davčnih utaj in goljufij.

(5)

Zato je pomembno, da se davčnim organom omogoči dostop do informacij o preprečevanju pranja denarja ter do postopkov, dokumentov in mehanizmov za izvajanje njihovih nalog spremljanja ustrezne uporabe Direktive 2011/16/EU, pa tudi za izvajanje vseh oblik upravnega sodelovanja, določenega v navedeni direktivi.

(6)

Ta Direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Če ta Direktiva zahteva, da je dostop davčnim organom do osebnih podatkov določen z zakonodajnim predpisom, za to ni nujno potreben akt, ki ga sprejme parlament, brez poseganja v ustavni red zadevne države članice. Vendar pa mora biti takšen zakonodajni predpis jasen in natančen in njegova uporaba mora biti jasna in predvidljiva za zadevne osebe v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

(7)

Ker cilja te Direktive, in sicer učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami in njegovega učinkovitega spremljanja pod pogoji, ki so skladni s pravilnim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi zahtevane enotnosti in učinkovitosti lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta Direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(8)

Finančne institucije so v okviru Direktive 2011/16/EU že začele izvajati postopke skrbnega preverjanja strank in prve izmenjave informacij se bodo zaključile septembra 2017. Da torej ne bi zadrževali učinkovitega spremljanja uporabe navedene direktive, bi morala ta sprememba Direktive začeti veljati čim prej in biti prenesena v nacionalno zakonodajo takoj ko je mogoče, najpozneje pa do 1. januarja 2018.

(9)

Direktivo 2011/16/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V členu 22 Direktive 2011/16/EU se vstavi naslednji odstavek:

„(1a)   Za namen izvedbe in izvršitve zakonodaj držav članic, ki uveljavljajo to direktivo, ter za zagotovitev delovanja upravnega sodelovanja, ki ga vzpostavlja, države članice z zakonodajnim predpisom omogočijo dostop davčnim organom do mehanizmov, postopkov, dokumentov in informacij iz členov 13, 30, 31 in 40 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2017 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od 1. januarja 2018.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih določb predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. decembra 2016

Za Svet

Predsednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Mnenje z dne 22. novembra 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 19. oktobra 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L 359, 16.12.2014, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).

(5)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).