16.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/20


IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2016/2000

z dne 15. novembra 2016

o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1) in zlasti člena 30(1) Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji.

(2)

Dva subjekta bi bilo treba črtati s seznama subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz oddelka B Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP.

(3)

Prilogo I k Sklepu 2013/255/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sklepu 2013/255/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. novembra 2016

Za Svet

Predsednik

I. KORČOK


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.


PRILOGA

I.

S seznama iz oddelka B Priloge I k Sklepu 2013/255/SZVP se črtata naslednja subjekta in vnosa zanju:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy