5.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/90


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1943

z dne 4. novembra 2016

v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe parafinskega olja kot premaza za jajca za nadzor velikosti populacij ptic gnezdilk

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 3. marca 2016 Komisijo zaprosilo, da v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 odloči, ali je parafinsko olje, uporabljeno kot premaz za jajca ptic gnezdilk, kot so gosi in galebi, za nadzor velikosti njihovih populacij in omejitev trkov ptic in zrakoplovov na letališčih in v njihovi bližini, biocidni proizvod v smislu člena 3(1)(a) navedene uredbe.

(2)

Glede na informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, oljni premaz za jajca prikrajša razvijajoči se zarodek za kisik, tako da fizično prekrije pore v jajčni lupini in tako povzroči asfiksijo ptičjega zarodka.

(3)

Najprej je treba preučiti, ali parafinsko olje, kadar se uporablja kot oljni premaz za jajca, izpolnjuje opredelitev za biocidni proizvod iz člena 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(4)

Parafinsko olje izpolnjuje pogoj iz člena 3(1)(a) navedene uredbe kot „snov“ ali „zmes“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(5)

Parafinsko olje je namenjeno nadzoru velikosti populacij ptic gnezdilk, kot so gosi in galebi, ki ustrezajo opredelitvi škodljivega organizma iz člena 3(1)(g) Uredbe (EU) št. 528/2012, saj imajo lahko škodljiv vpliv na živali ali ljudi.

(6)

Predložene informacije kažejo, da se parafinsko olje uporablja kot oljni premaz za jajca, da bi se škodljivi organizem uničilo, odvrnilo, ga naredilo neškodljivega, preprečilo njegovo delovanje ali ga kakor koli drugače nadzorovalo.

(7)

Ker parafinsko olje pomeni samo fizično oviro za dihalne zmogljivosti ciljnega organizma in ne deluje kemično ali biološko, ni mogoče šteti, da je namenjen za kemično delovanje na navedeni organizem.

(8)

Ker parafinsko olje nadzoruje škodljive organizme zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem, ne ustreza opredelitvi biocidnega proizvoda iz člena 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Parafinsko olje, kadar se uporablja kot premaz za jajca za nadzor velikosti populacij ptic gnezdilk, ni biocidni proizvod v smislu člena 3(1)(a) Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).