27.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/153


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1701

z dne 19. avgusta 2016

o določitvi pravil o obliki za predložitev delovnih načrtov za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5304)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 22(1)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013 (2) Evropskega parlamenta in Sveta od držav članic zahteva, da zbirajo biološke, okoljske, tehnične in socialno-ekonomske podatke, ki so potrebni za upravljanje ribištva.

(2)

V skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 države članice Komisiji do 31. oktobra v letu, ki je predhodno letu, v katerem se bo delovni načrt uporabljal, v elektronski obliki predložijo delovne načrte za zbiranje podatkov v skladu s členom 4(4) Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (3).

(3)

V skladu s členom 21(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 mora Komisija z izvedbenimi akti te delovne načrte odobriti do 31. decembra v letu, ki je predhodno letu, v katerem se bo delovni načrt uporabljal.

(4)

V skladu s členom 22(1)(d) Uredbe (EU) št. 508/2014 lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila o postopkih, obliki in časovnih razporedih za predložitev teh delovnih načrtov.

(5)

Upoštevati je treba najnovejše zahteve po podatkih, potrebnih za izvajanje skupne ribiške politike, kot je določena v večletnem programu Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in akvakulturi za obdobje 2017–2019 (4), ter navesti, katere informacije morajo države članice zagotoviti pri predložitvi svojih delovnih načrtov, da bi zagotovile skladnost z večletnim programom Unije in njegovo usklajeno izvajanje po vsej Uniji.

(6)

Komisija je upoštevala priporočila Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). Opravljena so bila tudi posvetovanja s predstavniki držav članic, zbranimi v posebnih strokovnih skupinah.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina delovnih načrtov

1.   Vsebina delovnih načrtov za zbiranje podatkov za obdobje 2017–2019 iz člena 21 Uredbe (EU) št. 508/2014 se predstavi v skladu z vzorcem v Prilogi k temu sklepu.

2.   V tej prilogi se uporabljajo opredelitve iz Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (5), Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (6), Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter večletnega programa Unije.

3.   Delovni načrti, ki jih pripravijo države članice, vsebujejo opis naslednjih elementov:

(a)

podatki, ki se zbirajo v skladu z večletnim programom Unije;

(b)

časovna in prostorska porazdelitev ter pogostost zbiranja podatkov;

(c)

vir podatkov, postopki in metode zbiranja in obdelave podatkov za oblikovanje podatkovnih sklopov, ki se bodo zagotovili končnim uporabnikom;

(d)

okvir za zagotavljanje in nadzor kakovosti, da se zagotovi ustrezna kakovost podatkov;

(e)

kako in kdaj bodo podatki na voljo, pri čemer se upoštevajo potrebe, ki jih opredelijo končni uporabniki znanstvenih nasvetov;

(f)

mednarodne in regionalne ureditve sodelovanja in usklajevanja, vključno z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi, ter

(g)

kako se upoštevajo mednarodne obveznosti Unije in njenih držav članic.

4.   Vsebina in oblika navedenih opisov izpolnjujeta zahteve iz členov 2 do 8, kot je podrobneje določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Podatki, ki se zbirajo v skladu z večletnim programom Unije

1.   Države članice zbirajo podatke, določene v Prilogi I, v skladu z večletnim programom Unije.

2.   Korelacija med tabelami večletnega programa Unije ter tabelami in besedilom za delovni načrt je določena v Prilogi II.

Člen 3

Časovna in prostorska porazdelitev ter pogostost zbiranja podatkov

1.   Specifikacije glede časovne in prostorske porazdelitve ter pogostosti so v skladu z zahtevami iz poglavja III večletnega programa Unije. Če takih zahtev ni, države članice določijo in opišejo specifikacije glede časovne in prostorske porazdelitve ali pogostosti, pri čemer upoštevajo zgodovinske časovne vrste, stroškovno učinkovitost, morebitno zadevno usklajevanje med morskimi regijami in potrebe končnih uporabnikov.

2.   Specifikacije glede časovne in prostorske porazdelitve ali pogostosti, v skladu s katerimi se zbirajo podatki, se sporočijo v:

(a)

tabeli 4A in tabeli 4B za podatke, zbrane med vzorčenjem na osnovi gospodarskega ribištva;

(b)

tabeli 1A in tabeli 1B za biološke podatke, pridobljene z raziskavami in na osnovi gospodarskega ribištva;

(c)

tabeli 1D za podatke, zbrane med vzorčenjem na osnovi rekreacijskega ribolova;

(d)

tabeli 1E za podatke, zbrane med vzorčenjem ustreznih anadromnih in katadromnih vrst;

(e)

tabeli 1G za podatke, pridobljene z raziskavami;

(f)

tabeli 3A za gospodarske in socialne podatke o ribištvu;

(g)

tabeli 3B za gospodarske in socialne podatke o akvakulturi ter

(h)

tabeli 3C za gospodarske in socialne podatke o predelovalni industriji.

Člen 4

Vir podatkov ter postopki in metode zbiranja in obdelave podatkov

1.   Če se podatki zbirajo predvsem na podlagi Uredbe (ES) št. 199/2008, kot je navedeno v členu 1(1)(a) navedene uredbe, se vir podatkov opiše v:

(a)

tabeli 1C;

(b)

tabeli 1D;

(c)

tabeli 1E;

(d)

tabeli 3A;

(e)

besedilni okvir 3A;

(f)

tabeli 3B;

(g)

besedilni okvir 3B;

(h)

tabeli 3C in

(i)

besedilni okvir 3C.

2.   Če se podatki ne zbirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 199/2008, ampak na podlagi drugih pravnih aktov iz člena 15(1)(a) navedene uredbe, se vir podatkov opiše v:

(a)

tabelo 2A;

(b)

besedilni okvir 2A;

(c)

tabelo 3A, kjer je to ustrezno, in

(d)

besedilni okvir 3A, kjer je to ustrezno.

3.   Če se večletni program Unije nanaša na pilotno študijo ali poenostavljeno metodologijo, države članice opišejo to študijo, vključno s ciljem, trajanjem, metodologijo in pričakovanimi rezultati, in sicer v:

(a)

pilotni študiji 1 iz oddelka 1;

(b)

pilotni študiji 2 iz oddelka 1;

(c)

pilotni študiji 3 iz oddelka 3 in

(d)

pilotni študiji 4 iz oddelka 3.

4.   Vzorčni načrti se opišejo v tabeli 4A, besedilnem polju 4A in tabeli 4B. Referenčna populacija, ki bo uporabljena za izbiro vzorčne populacije, se opiše v tabeli 4C in tabeli 4D. Če vzorčenje izvajajo opazovalci na krovu plovil ali obali, se navede vzorčeni del ulova, tako da se pojasni, ali so zajete vse vrste, samo komercialne vrste ali samo nekateri taksoni ulova.

5.   Metodologije, opredelitve in izračun socialnih in gospodarskih spremenljivk so skladni s splošno sprejetimi smernicami, ki jih pripravijo strokovni organi Evropske komisije, kjer je to ustrezno. Če se te smernice ne upoštevajo, države članice jasno opišejo in utemeljijo uporabljeni pristop v:

(a)

besedilnem okviru 3A;

(b)

besedilnem okviru 3B in

(c)

besedilnem okviru 3C.

6.   Države članice se usklajujejo, da bi oblikovale in izvajale metode na vseevropski ali regionalni podlagi ter tako popravile podatke in jih pripisale tistim delom načrtov vzorčenja, ki niso vzorčeni ali so neustrezno vzorčeni. Pri metodah pripisovanja se upoštevajo smernice in metode, ki jih sprejmejo mednarodne statistične organizacije. Pripisane podatke bi bilo treba pri poročanju končnim uporabnikom jasno označiti.

Člen 5

Zagotavljanje in nadzor kakovosti

1.   Okvir za zagotavljanje in nadzor kakovosti se opiše v javno dostopnih dokumentih, navedenih v delovnih načrtih, kjer je to primerno. Določa splošna načela, metode in orodja, ki lahko zagotovijo smernice in dokaze za učinkovit skupni pristop na evropski in nacionalni ravni.

2.   Metode v zvezi s kakovostjo se opišejo v:

(a)

tabeli 5A za programe vzorčenja ulova, programe vzorčenja za rekreativni ribolov, programe vzorčenja za anadromne in katadromne vrste ter raziskave na morju;

(b)

tabeli 5B za spremenljivke v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi, ekonomske in socialne podatke za ribištvo, ekonomske in socialne podatke za akvakulturo ter ekonomske in socialne podatke za predelovalno industrijo;

(c)

besedilnem okviru 2A;

(d)

besedilnem okviru 3A;

(e)

besedilnem okviru 3B in

(f)

besedilnem okviru 3C.

3.   Kadar se podatki zbirajo z vzorčenjem, države članice uporabijo statistično zanesljive načrte, skladne s smernicami za dobro prakso, ki jih pripravijo Komisija, Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali drugi strokovni organi Evropske komisije. Opis programov vzorčenja med drugim vključuje podroben opis namenov, načrta, pričakovanih težav pri izvajanju (vključno z neodgovori in zavrnitvami), shranjevanja podatkov, postopkov zagotavljanja kakovosti in analitskih metod. Ta opis zajema tudi opredelitev vzorčnih enot, okvirov vzorčenja in njihovega pokritja ciljne populacije (vključno z merili za pokritost), sistemov stratifikacije ter metod za izbiro vzorcev za vzorčne enote na primarni, sekundarni in nižji ravni. Kadar je mogoče določiti ciljne količine, se lahko te količine podrobno določijo bodisi neposredno glede na velikost vzorcev ali frekvenco vzorčenja bodisi z določitvijo ravni natančnosti in zanesljivosti, ki ju je treba doseči. Države članice pri podatkih iz popisov navedejo, ali so zajeti vsi segmenti, kateri deli celotne populacije niso zajeti in kako so ti deli ocenjeni. Kakovost podatkov vzorčenja se dokaže z uporabo kazalnikov kakovosti v zvezi z natančnostjo in možnostjo pristranskosti, kjer je to primerno.

Člen 6

Razpoložljivost podatkov za končne uporabnike

V tabeli 6A se navede, kdaj bodo podatki na voljo končnim uporabnikom.

Člen 7

Regionalne in mednarodne ureditve sodelovanja in usklajevanja

1.   Države članice v tabeli 7A navedejo, katerih pomembnih regionalnih in mednarodnih sestankov se udeležujejo, v tabeli 7B pa, kako upoštevajo dogovorjena priporočila na ravni morske regije ali vseevropski ravni, kjer je to primerno. Če teh priporočil ne upoštevajo, navedejo razloge v stolpcu „Opombe“ tabele 7B. Države članice navedejo učinek teh priporočil na zbiranje podatkov.

2.   Države članice v tabeli 7C sporočijo vse ustrezne informacije o sporazumih z drugimi državami članicami. S temi informacijami opredelijo, katera država članica zbira kateri del podatkov in zagotavlja, da je pokrito zbiranje vseh podatkov, ter navedejo trajanje sporazuma in državo članico, ki bo odgovorna za pošiljanje podatkov končnim uporabnikom.

3.   Ne glede na raziskave na morju, navedene v tabeli 10 večletnega programa Unije, lahko države članice pri načrtovanju raziskav ali vzorčenja upoštevajo potrebe končnih uporabnikov, če to ne vpliva negativno na kakovost rezultatov in če je pri tem zagotovljeno usklajevanje na ravni morskih regij. Lahko se dogovorijo, da se določene naloge in prispevki prerazporedijo drugim državam članicam v isti regiji. Če se sklene dogovor o razporeditvi nalog drugim državam članicam, se (fizično in/ali finančno) sodelovanje v posamezni raziskavi ter obveznosti glede poročanja in pošiljanja posameznih držav članic navedejo v besedilnem okviru 1G.

Člen 8

Mednarodne obveznosti

Države članice vključijo vse ustrezne zahteve glede zbiranja podatkov, ki izhajajo iz njihovih mednarodnih obveznosti, v naslednje tabele:

(a)

tabelo 1A;

(b)

tabelo 1B;

(c)

tabelo 1C;

(d)

tabelo 4A;

(e)

tabelo 4B;

(f)

tabelo 7B in

(g)

tabelo 7C.

To velja za regionalne organizacije za upravljanje ribištva/regionalne organe za ribištvo, katerih pogodbenice so te države članice ali Unija, in za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, v skladu s katerimi delujejo njihove flote.

Člen 9

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. avgusta 2016

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1251 z dne 12. julija 2016 o sprejetju večletnega programa Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture za obdobje 2017–2019 (UL L 207, 1.8.2016, str. 113).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).


PRILOGA I

VSEBINA

Oddelek 1:   Biološki podatki

Tabela 1A: Seznam zahtevanih staležev

Tabela 1B: Načrtovanje vzorčenja za biološke spremenljivke

Tabela 1C: Intenzivnost vzorčenja za biološke spremenljivke

Tabela 1D: Rekreacijski ribolov

Pilotna študija 1: Relativni delež ulova pri rekreacijskem ribolovu v primerjavi z gospodarskim ribištvom

Tabela 1E: Zbiranje podatkov o anadromnih in katadromnih vrstah v sladkih vodah

Besedilni okvir 1E: Zbiranje podatkov o anadromnih in katadromnih vrstah v sladkih vodah

Tabela 1F: Naključni prilov ptic, sesalcev, plazilcev in rib

Pilotna študija 2: Raven ribolova ter vpliv ribištva na biološke vire in morski ekosistem

Tabela 1G: Seznam raziskav na morju

Besedilni okvir 1G: Seznam raziskav na morju

Tabela 1H: Zbiranje in razširjanje podatkov raziskav

Oddelek 2:   Podatki o ribolovnih dejavnostih

Tabela 2A: Strategija zbiranja podatkov o spremenljivkah v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

Besedilni okvir 2A: Strategija zbiranja podatkov o spremenljivkah v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

Oddelek 3:   Ekonomski in socialni podatki

Tabela 3A: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za ribištvo

Besedilni okvir 3A: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za ribištvo

Pilotna študija 3: Podatki o zaposlenosti glede na stopnje izobrazbe in državljanstvo

Tabela 3B: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za akvakulturo

Besedilni okvir 3B: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za akvakulturo

Pilotna študija 4: Okoljski podatki o akvakulturi

Tabela 3C: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za predelovalno industrijo

Besedilni okvir 3C: Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za predelovalno industrijo

Oddelek 4:   Strategija vzorčenja za biološke podatke v zvezi z gospodarskim ribištvom

Tabela 4A: Opis načrta vzorčenja za biološke podatke

Besedilni okvir 4A: Opis načrta vzorčenja za biološke podatke

Tabela 4B: Opis okvira vzorčenja za biološke podatke

Tabela 4C: Podatki o ribištvu po državi članici

Tabela 4D: Mesta iztovarjanja

Oddelek 5:   Kakovost podatkov

Tabela 5A: Okvir za zagotavljanje kakovosti za biološke podatke

Tabela 5B: Okvir za zagotavljanje kakovosti za socialno-ekonomske podatke

Oddelek 6:   Razpoložljivost podatkov

Tabela 6A: Razpoložljivost podatkov

Oddelek 7:   Usklajevanje

Tabela 7A: Načrtovano regionalno in mednarodno usklajevanje

Tabela 7B: Izpolnjevanje priporočil in sporazumov

Tabela 7C: Dvo- in večstranski sporazumi

ODDELEK 1

BIOLOŠKI PODATKI

Tabela 1A

List of required stocks Seznam zahtevanih staležev

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d.n.

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Severni Atlantik

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Severni Atlantik

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Sredozemsko in Črno morje

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Sredozemsko in Črno morje

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Sredozemsko in Črno morje

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točke (a) (i)(ii)(iii) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2, 3 in 8 tega sklepa. V njej se opredelijo podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. S to tabelo zagotovite pregled zbiranja podatkov na ravni območja/staleža. Vsi vzorčeni primerki se določijo na ravni vrste in po možnosti se izmeri njihova dolžina.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Reference years (Referenčna leta)

Država članica sporoči leta, na katera se podatki dejansko nanašajo. Izbere zadnja tri leta, za katera so podatki na voljo. Referenčna leta navedite v obliki „2013–2015“.

Species (Vrsta)

Država članica za vsa območja, kjer deluje njena ribiška flota, sporoči imena vrst/staležev (v latinščini), pri katerih se zahteva vzorčenje za biološke spremenljivke v skladu s tabelami 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer IO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Area/Stock (Območje/stalež)

Država članica navede območje navedene vrste/staleža v skladu s tabelami 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije (npr. geografsko podobmočje 16 (GSA 16); območji ICES I, II; območja ICES IIIa, IV, VIId itd.).

Selected for sampling (Izbran za vzorčenje) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je bila vrsta/stalež izbran(-a) za vzorčenje. Vpišite „Y“ (da), če je vrsta/stalež izbran(-a) za vzorčenje za vsaj eno spremenljivko iz tabele 1B te priloge.

Average landings in the reference years (tons) (Povprečje iztovarjanj v referenčnih letih (v tonah))

Povprečje iztovarjanj za vsako vrsto in stalež v zadnjem triletnem referenčnem obdobju. Država članica pri vnašanju podatkov o iztovarjanjih upošteva naslednje dogovore:

 

Če se vrsta sploh ne iztovarja, vpišite „None“ (jih ni).

 

Če je povprečje iztovarjanj manjše od 200 ton, namesto povprečne vrednosti vpišite „< 200“.

 

Če povprečje iztovarjanj presega 200 ton, vpišite povprečno vrednost za zadnje triletno referenčno obdobje. Povprečja iztovarjanj se lahko zaokrožijo na najbližjih 5 ali 10 ton.

EU TAC (if any) (%) (TAC EU (če je določen))

(v %)

Velja samo za staleže, za katere veljajo predpisi o celotnem dovoljenem ulovu (TAC) in kvoti. Država članica v tem stolpcu:

vpiše „None“ (ga ni), če nima deleža v celotnem dovoljenem ulovu zadevnega staleža v EU;

vpiše točni delež, če ima delež v celotnem dovoljenem ulovu zadevnega staleža v EU.

Share (%) in EU landings (Delež iztovarjanj v EU (v %))

Velja za (i) vse staleže v Sredozemskem morju in (ii) vse staleže zunaj Sredozemskega morja, za katere celotni dovoljeni ulov še ni bil določen. Država članica v tem stolpcu:

vpiše „(None)“ (jih ni), če v državi članici ni iztovarjanj zadevnega staleža;

vpiše točni delež, če se v državi članici zadevni stalež iztovarja in če se želi država članica sklicevati na prag.

Threshold (Prag) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali za sporočeno vrsto/stalež velja prag v skladu s poglavjem V večletnega programa Unije.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 1B

Načrtovanje vzorčenja za biološke spremenljivke

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegius

Severni Atlantik

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Sredozemsko in Črno morje

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Sredozemsko in Črno morje

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točke (a) (i)(ii)(iii) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2, 3 in 8 tega sklepa. V njej se opredelijo podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. Za vrste, navedene v tej tabeli, se zbirajo biološki parametri (dolžina, starost, teža, delež po spolu, zrelost in plodnost). Za vsak parameter in leto vpišite „X“, če je bilo zbiranje podatkov opravljeno ali se načrtuje. Ta tabela omogoča določitev let, v katerih (bo) država članica zbira(-la) podatke.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Species (Vrsta)

Država članica za vsa območja, kjer deluje njena ribiška flota, sporoči imena vrst/staležev (v latinščini), pri katerih se zahteva vzorčenje za biološke spremenljivke v skladu s tabelami 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer IO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Area/Stock (Območje/stalež)

Država članica navede ribolovno območje navedene vrste/staleža (npr. GSA 16; območji ICES I, II; območja ICES IIIa, IV, VIId itd.).

Frequency (Pogostost)

Država članica navede pogostost vzorčenja („M“ (mesečno), „Q“ (četrtletno), „A“ (letno), „O“ (drugo) – navedite).

Length (Dolžina)

Država članica navede leta, v katerih se bo merila dolžina vzorčenih primerkov.

Age (Starost)

Država članica navede leta, v katerih se bo določala starost vzorčenih primerkov.

Weight (Teža)

Država članica navede leta, v katerih se bodo tehtali vzorčeni primerki.

Sex ratio (Delež po spolu)

Država članica navede leta, v katerih se bo določal delež po spolu vzorčenih primerkov.

Sexual maturity (Spolna zrelost)

Država članica navede leta, v katerih se bo določala spolna zrelost vzorčenih primerkov.

Fecundity (Plodnost)

Država članica navede leta, v katerih se bo določala plodnost vzorčenih primerkov.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 1C

Intenzivnost vzorčenja za biološke spremenljivke

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IIIa, IV, VIId

starost

gospodarski

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IIIa, IV, VIId

spol

raziskave

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IIIa, IV, VIId

zrelost

gospodarski

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

IIIa, IV, VIId

dolžina

gospodarski

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severni Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

gospodarski

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severni Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

raziskave

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severni Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

raziskave

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Sredozemsko morje in Črno morje

GFCM

GSA09

 

gospodarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točke (a) (i)(ii)(iii) odstavka 2 poglavja III, poglavja IV večletnega programa Unije ter člena 2, člena 4(1) in člena 8 tega sklepa. V njej se opredelijo podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. Pojasnite načrtovano strategijo vzorčenja v zvezi z biološkimi spremenljivkami.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

MS participating in sampling (DČ, ki sodelujejo pri vzorčenju)

Če je bilo vzorčenje opravljeno v skladu z regionalno usklajenim programom, se navedejo vse sodelujoče države članice. Sicer se navede država članica, odgovorna za vzorčenje. Če so na voljo povezave do sporazumov o načrtovanem regionalnem in mednarodnem usklajevanju ali dvo- in večstranskih sporazumov, se navedejo v stolpcu „Comments“ (Opombe).

Sampling year (Leto vzorčenja)

Država članica navede leto ali leta načrtovanega vzorčenja. Različna leta se navedejo v različnih vrsticah tabele. Vključijo se vsa zadevna leta.

Species (Vrsta)

Država članica za vsa območja, kjer deluje njena ribiška flota, sporoči imena vrst/staležev (v latinščini), pri katerih se zahteva vzorčenje za biološke spremenljivke v skladu s tabelami 1(A), 1(B) in 1(C).

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer IO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Area/Stock (Območje/stalež)

Država članica navede ribolovno območje navedene vrste/staleža (npr. GSA 16; območji ICES I, II; območja ICES IIIa, IV, VIId itd.).

Spremenljivke

Države članice sporočijo spremenljivke dolžino, starost, težo, delež po spolu, spolno zrelost in plodnost, kot je prikazano v tabeli 1B te priloge. Kombinacije vrst in spremenljivk, kot so navedene v tabeli 1B te priloge, se ujemajo s temi informacijami.

Data sources (Viri podatkov)

Država članica s ključnimi besedami opiše glavne vire podatkov (npr. raziskave, trgovski vzorci, vzorci na trgu, vzorci zavržkov itd.). Država članica o načrtovanem vzorčenju poroča ločeno za „commercial fisheries“ (gospodarsko ribištvo) in „surveys“ (raziskave).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Načrtovano najmanjše število izmerjenih primerkov na nacionalni ravni)

Država članica navede načrtovano skupno najmanjše število izmerjenih rib na nacionalni ravni. V stolpcu „Comments“ (Opombe) na kratko opredelite metodologijo, uporabljeno za pridobitev teh vrednosti (npr. preteklo vzorčenje, simulacija itd.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Načrtovano najmanjše število izmerjenih primerkov na regionalni ravni)

Država članica navede načrtovano najmanjše število rib, ki se bodo vzorčile v okviru regionalno usklajenega programa, če ta obstaja, v nasprotnem primeru pa uporabi „NA“ (ni relevantno). V stolpcu „Comments“ (Opombe) na kratko opredelite metodologijo, uporabljeno za pridobitev teh vrednosti (npr. preteklo vzorčenje, simulacija itd.).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 1D

Rekreacijski ribolov

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

ocene števila potovanj na nacionalni ravni in raziskave na kraju samem v zvezi z ulovom na enoto napora

 

NLD

2017

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

ocene števila ribičev na nacionalni ravni in dnevniki ribičev

 

GBR

2017

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

Morski psi

N

 

 

Y

Y

Y

ocene števila potovanj na nacionalni ravni in raziskave na kraju samem v zvezi z ulovom na enoto napora

 

DEU

2017

Baltsko morje

ICES

Morski psi in skat

Y

Ni ulova

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltsko morje

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltsko morje

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severni Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemsko morje in Črno morje

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemsko morje in Črno morje

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredozemsko morje in Črno morje

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točke (a) (iv) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 in člena 4(1) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 3 večletnega programa Unije, ki vključuje tudi rekreacijski ulov anadromnih in katadromnih vrst v morju in sladkih vodah.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Sampling year (Leto vzorčenja)

Država članica navede leto načrtovanega vzorčenja.

Area/EMU (Območje/enota za upravljanje jegulj)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 3 večletnega programa Unije.

Pri jeguljah se sporoči enota za upravljanje jegulj.

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Species (Vrsta)

Država članica sporoči imena vrst (po možnosti v latinščini), pri katerih se zahteva vzorčenje rekreacijskega ribolova v skladu s tabelo 3 večletnega programa Unije ali kot je opredeljeno v pilotnih študijah in/ali na podlagi potreb po upravljanju na področju rekreacijskega ribolova (po regijah). Vključijo se vse vrste, tudi če niso prisotne v državi članici.

Applicable (Species present in the MS?) (Se uporablja (Ali je vrsta prisotna v državi članici?))

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je vrsta prisotna v državi članici.

Reasons for not sampling (Razlogi za neizvajanje vzorčenja)

Če je vrsta prisotna v državi članici, vendar se ne zbira, država članica navede razloge (prosto besedilo), zakaj se ta vrsta ne vzorči, pri čemer navede posebne sklice, če je to primerno (npr. vrsta ni prisotna na območju, predpisi/zakoni v državi, ujemanje z zahtevanim pragom itd.).

Threshold (Prag) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali za navedeno vrsto velja prag v skladu s poglavjem V večletnega programa Unije.

Annual estimate of catch? (Letna ocena ulova?) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se za navedeno vrsto načrtuje letna ocena ulova (teža in/ali število).

Annual percentage of released catch? (Letni delež izpuščenega ulova?) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se za navedeno vrsto načrtuje letni delež izpuščenega ulova (delež izpuščenih rib).

Collection of catch composition data? (Zbiranje podatkov o sestavi ulova?) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se za navedeno vrsto načrtuje sestava ulova (npr. sestava glede na dolžino).

Type of Survey (Vrsta raziskave)

Država članica navede vrste raziskav, ki se bodo izvedle za zbiranje podatkov o rekreacijskem ribolovu (npr. ankete na kraju samem, telefonske ankete, dnevniki ribičev itd. ali kakršne koli kombinacije teh).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Pilotna študija 1

Relativni delež ulova pri rekreacijskem ribolovu v primerjavi z gospodarskim ribištvom

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz odstavka 4 poglavja V večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 4(3)(a) tega sklepa.

1.

Cilj pilotne študije

2.

Trajanje pilotne študije

3.

Metodologija in pričakovani rezultati pilotne študije

(največ 900 besed)

Tabela 1E

Zbiranje podatkov o anadromnih in katadromnih vrstah v sladkih vodah

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017–2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

marogasta mladica lososa

I

elektroribolov

št. mest

40

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

srebrna mladica lososa

I

past

št. dveletnih lososov

4 000

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

odrasli

I

prodajno mesto

št. prodajnih mest

1

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

odrasli

F

vzorčenje

št. vzorcev

100

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

mlade (steklene)

I

elektroribolov

št. mest

40

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

rumene

I

past

št. mladih

4 000

 

 

FIN

2017–2020

Baltik

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

srebrne

I

prodajno mesto

št. prodajnih mest

1

 

 

GBR

2017–2020

S Združeno kraljestvo

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

mlade (steklene)

F

vzorčenje

št. vzorcev

100

 

 

GBR

2017–2020

S Združeno kraljestvo

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

rumene

I

past

št. pasti

1

 

 

GBR

2017–2020

S Združeno kraljestvo

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

srebrne

I

elektroribolov

št. mest

20

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točk (b) in (c) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 in člena 4(1) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 1(E) večletnega programa Unije. S to tabelo zagotovite pregled podatkov o gospodarskem ribištvu v sladkih vodah, ki se zbirajo za anadromne in katadromne vrste.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Sampling period (Obdobje vzorčenja)

Država članica navede obdobje načrtovanega vzorčenja.

Area (Območje)

Pri jeguljah se sporoči enota za upravljanje jegulj.

V vseh drugih primerih se sporoči povodje.

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Species (Vrsta)

Država članica sporoči ime vrste (v latinščini). Sporočijo se vse vrste, tudi če niso prisotne v državi članici.

Applicable (Se uporablja) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je vrsta prisotna v državi članici oziroma ali je ribolov te vrste prepovedan.

Reasons for not sampling (Razlogi za neizvajanje vzorčenja)

Če je vrsta prisotna v državi članici, vendar se ne zbira, država članica navede razloge (prosto besedilo), zakaj se ta vrsta ne vzorči (npr. vrsta ni prisotna na območju, predpisi/zakoni v državi članici, ujemanje z zahtevanim pragom itd.).

Water Body (Vodno telo)

Država članica vpiše ime izbrane reke/sistema (npr. reka s seznama).

Life stage (Življenjsko obdobje)

Država članica navede življenjsko obdobje vrste (npr. odrasle, mlade („steklene“) jegulje, srebrne jegulje itd.).

Fishery/Independent data collection (Zbiranje podatkov iz ribištva/neodvisnih virov)

Država članica navede, ali se podatki pridobivajo na podlagi gospodarskega ulova (ribištva) ali iz drugih virov (neodvisno).

Method (Metoda)

Država članica navede vire podatkov (npr. pasti, prodajna mesta, ladijski dnevniki itd. ali kakršna koli kombinacija teh metod), iz katerih se bodo pridobili podatki.

Unit (Enota)

Za vsako metodo se navede načrtovana enota poročanja podatkov (npr. število pasti, število prodajnih mest, število plovil za elektroribolov itd.).

Planned nos (Načrtovano število)

Država članica navede načrtovani količinski cilj (število) za izbrano enoto.

Frequency (Pogostost)

Država članica navede pogostost vzorčenja („M“ (mesečno), „Q“ (četrtletno), „A“ (letno), „O“ (drugo) – navedite).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 1E

Zbiranje podatkov o anadromnih in katadromnih vrstah v sladkih vodah

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točk (b) in (c) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 tega sklepa.

Izbrana metoda za zbiranje podatkov

(največ 250 besed na območje)

Tabela 1F

Naključni prilov ptic, sesalcev, plazilcev in rib

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017–2018

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

 

pridnene na morju

SCT SD1-5

ptice

 

 

FRA

2017–2018

Sredozem sko morje in Črno morje

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017–2018

Severno morje in vzhodna Arktika

ICES

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točke (a) odstavka 3 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 1(D) večletnega programa Unije. Pojasnite načrtovano strategijo vzorčenja.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Sampling period/year(s) (Obdobje/leta vzorčenja)

Država članica navede obdobje načrtovanega vzorčenja. Leta vzorčenja navedite v obliki „2017–2018“.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Sub-area/Fishing ground (Podobmočje/ribolovno območje)

Država članica navede ribolovno območje navedene vrste/staleža (npr. GSA 16; območji ICES I, II; območja ICES IIIa, IV, VIId itd.).

Scheme (Program)

Država članica navede program vzorčenja: „at markets“ (na trgih), „at sea“ (na morju), kombinacija obeh metod ali „other“ (drugo). Vrednosti se ujemajo s tistimi, sporočenimi v tabelah 4A in 4B te priloge, razen če se uporabljajo ciljno usmerjeni programi.

Stratum ID code (Identifikacijska koda razreda)

Država članica navede edinstveno kodo za identifikacijo vsakega od razredov v programu. Vrednosti se ujemajo s tistimi, sporočenimi v tabelah 4A in 4B te priloge, razen če se uporabljajo ciljno usmerjeni programi.

Group of vulnerable species (Skupina ranljivih vrst)

Država članica navede skupino vrst na podlagi določbe 3(a) poglavja III večletnega programa Unije.

Expected occurence of recordings (Pričakovani primeri posnetkov)

Država članica navede pričakovane primere posnetkov primerkov, ujetih kot naključni prilov, vključno z izpuščenimi primerki, v skladu s tabelo 1(D) večletnega programa Unije. Vpišite (+/–) število ali „X“.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Pilotna študija 2

Raven ribolova ter vpliv ribištva na biološke vire in morski ekosistem

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točke (c) odstavka 3 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 4(3)(b) tega sklepa.

1.

Cilj pilotne študije

2.

Trajanje pilotne študije

3.

Metodologija in pričakovani rezultati pilotne študije

(največ 900 besed)

Tabela 1G

Seznam raziskav na morju

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Raziskava pridnenih nedoraslih rib

 

 

 

 

 

IVc

sept.–okt.

annual

10

izvleki rib

33

Slika 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

Sonarna raziskava sledu v Sev. morju

 

 

 

 

 

IIIa, IV

julij

annual

15

odmev NM

50

Slika 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

Sonarna raziskava sledu v Sev. morju

 

 

 

 

 

IIIa, IV

julij

X

15

izvleki planktona

15

Slika 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz poglavij IV in V večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 tega sklepa. V njej so navedene raziskave na morju iz tabele 10 večletnega programa Unije in dodatne raziskave, ki jih bo izvedla država članica.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Name of survey (Naziv raziskave)

Država članica navede naziv raziskave. Pri obveznih raziskavah je naziv enak tistemu iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Acronym (Kratica)

Država članica navede kratico naziva raziskave. Pri obveznih raziskavah je kratica enaka tisti iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Mandatory (Obvezna) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je raziskava vključena v tabelo 10 večletnega programa Unije.

Threshold (Prag) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se uporablja prag v skladu z določbo 7 poglavja V večletnega programa Unije. Če je odgovor „Y“ (da), to podrobneje opišite v besedilnem okviru 1G te priloge.

Agreed at RCG level (Dogovorjena na ravni regionalne usklajevalne skupine)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je raziskava dogovorjena na ravni morske regije.

MS participation (Sodelovanje DČ)

Navedite, ali v raziskavi sodelujejo druge države članice, in obliko sodelovanja [„F“ (finančno), „T“ (tehnično), „E“ (napor) ali „C“ (kombinacija)]. To podrobneje opišite v besedilnem okviru 1G te priloge. Če v raziskavi ne sodeluje nobena druga država članica, v to polje vpišite „NA“ (ni relevantno).

Area(s) covered (Pokrita območja)

Države članice navedejo območja, ki bodo predvidoma pokrita. Pri obveznih raziskavah je območje enako kot območje iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Period (month) (Obdobje (mesec))

Država članica navede obdobje (v mesecih), ki bi ga bilo treba zajeti. Pri obveznih raziskavah je obdobje enako kot obdobje iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Frequency (Pogostost)

Država članica navede pogostost raziskovanja: „annual“ (letno), „biennial“ (vsaki dve leti), „triennial“(vsake tri leta) itd.

Days at sea planned (Načrtovano število dni na morju)

Država članica navede načrtovano število dni na morju na nacionalni ravni.

Type of sampling activities (Vrsta dejavnosti vzorčenja)

Država članica navede vrsto glavnih dejavnosti vzorčenja. Glavne dejavnosti vzorčenja so tiste, o katerih se dogovori ustrezna skupina, odgovorna za načrtovanje raziskave, za razliko od dodatnih dejavnosti vzorčenja. Vsako vrsto dejavnosti vzorčenja vpišite v ločeno vrstico. Država članica je pozvana k uporabi naslednjih kategorij: izvlek rib, meritev prevodnosti, temperature in globine (conductivity temperature density – CTD), izvlek planktona itd.

Planned target (Načrtovani cilj)

Država članica navede število načrtovanih dejavnosti vzorčenja.

Map (Zemljevid)

Država članica doda sklic na zemljevid, kot je vključen v besedilnem okviru 1G te priloge.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (Zadevna mednarodna skupina za načrtovanje – RFMO/RFO/IO)

Država članica vpiše zadevno mednarodno skupino, odgovorno za načrtovanje raziskave, in ustrezno RFMO/RFO/IO.

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

International database (Mednarodna zbirka podatkov)

Država članica navede ime mednarodne zbirke podatkov v zvezi s podatki, ki se zbirajo v okviru raziskave, ali vpiše „no existing database“ (ni obstoječe zbirke podatkov). To se nanaša na obstoj mednarodne zbirke podatkov in ne na dejstvo, da so podatki naloženi ali niso naloženi.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 1G

Seznam raziskav na morju

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz poglavja IV večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 7(3) tega sklepa. V njem je navedeno, katere raziskave na morju iz tabele 10 večletnega programa Unije se bodo izvedle. Država članica navede, ali je raziskava vključena v tabelo 10 večletnega programa Unije oziroma ali gre za dodatno raziskavo.

1.

Cilji raziskave

2.

Opis metod, uporabljenih v raziskavi. Pri obveznih raziskavah navedite povezave do priročnikov. Vključite grafični prikaz (zemljevid).

3.

Pri mednarodno usklajenih raziskavah navedite sodelujoče države članice/plovila in zadevno mednarodno skupino, odgovorno za načrtovanje raziskave.

4.

Kjer je to primerno, opišite delitev (fizičnih in/ali finančnih) nalog med državami članicami in veljavni dogovor o delitvi stroškov.

5.

Pojasnite, kje veljajo pragovi.

(največ 450 besed na raziskavo)

Tabela 1H

Zbiranje in razširjanje podatkov raziskav

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

biološki podatki za trsko IVa

C

Y

 

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

biološki podatki za papalino IVa

C

Y

 

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

mladice sledu

C

Y

 

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

prevodnost, temperatura in globina glede na izvlek

A

N

 

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

odpadki v vlečni mreži

A

N

 

NLD

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sev. morju

IBTS_NS_Q1

bentos v vlečni mreži

A

N

 

NLD

Mednarodna sonarna raziskava sinjega mola

BWAS

akustični/biološki podatki za sinjega mola

C

Y

 

NLD

Mednarodna raziskava sinjega mola

BWAS

opaženi morski sesalci

A

N

 

NLD

Mednarodna raziskava iker skuše in šura

MEGS

izločanje iker skuše

C

Y

 

NLD

Mednarodna raziskava iker skuše in šura

MEGS

prevodnost, temperatura in globina glede na izvlek

C

Y

 

ITA

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sredozemlju

MEDITS

biološki podatki za šura

C

Y

 

ITA

Mednarodna raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sredozemlju

MEDITS

biološki podatki za progastega bradača

C

Y

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz poglavja IV večletnega programa Unije. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v zvezi z raziskavami na morju in ki so navedeni v tabeli 1G te priloge.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Name of survey (Naziv raziskave)

Država članica navede naziv raziskave. Pri obveznih raziskavah je naziv enak tistemu iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Acronym (Kratica)

Država članica navede kratico naziva raziskave. Pri obveznih raziskavah je kratica enaka tisti iz tabele 10 večletnega programa Unije.

Type of data collected (Vrsta podatkov, ki se zbirajo)

Država članica navede vrsto podatkov, ki se zbirajo. Vsako vrsto podatkov vpišite v ločeno vrstico. Država članica je pozvana k uporabi naslednjih kategorij: biološki podatki za zadevni stalež, podatki o mladicah za zadevni stalež, izločanje iker za zadevni stalež, CTD za posamezni izvlek, odpadki za posamezni izvlek, opaženi morski sesalci, želve in morske ptice, bentos v vlečni mreži itd. V primeru raziskav, ki zajemajo več vrst, se lahko združijo različni staleži.

Core/Additional variable (Glavna/dodatna spremenljivka)

Glavne spremenljivke so tiste, ki izhajajo iz glavnih dejavnosti vzorčenja, na katerih temelji načrt raziskave. Vse ostale spremenljivke so dodatne. Poročanje o dodatnih spremenljivkah je neobvezno.

Used as basis of advice (Uporabljeni kot podlaga za svetovanje) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se bodo zbrani podatki predvidoma uporabili kot podlaga za svetovanje. V stolpcu „Comments“ (Opombe) lahko navede vrsto svetovanja (ocena staleža, celostna ocena ekosistema, svetovanje na nacionalni ravni itd.).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

ODDELEK 2

PODATKI O RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH

Tabela 2A

Strategija zbiranja podatkov o spremenljivkah v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

napor

plovila z vlečnimi mrežami z gredjo

18 –< 24 m

vse ribolovne dejavnosti

I

potrdila o prodaji

50 %

Y

raziskava z verjetnostnim vzorčenjem

5 %

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

napor

plovila z vlečnimi mrežami z gredjo

40 m ali več

OTBDEF8090

Y

ladijski dnevniki, podatki iz sistema VMS, potrdila o prodaji

100 %

N

ga ni

NA

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

iztovarjanja

plovila z visečimi in/ali fiksnimi mrežami

12 –< 18 m

vse ribolovne dejavnosti

I

poročila o ribolovu, potrdila o prodaji

75 %

Y

posredna raziskava

10 %

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

iztovarjanja

 

 

vse ribolovne dejavnosti

N

NA

NA

Y

raziskava z neverjetnostnim vzorčenjem

5 %

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

zmogljivost

 

 

vse ribolovne dejavnosti

I

ladijski dnevniki, potrdila o prodaji

90 %

Y

popisna raziskava

100 %

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktikac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severni Atlantik

Severno morje in vzhodna Arktika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Sredozemsko morje in Črno morje

Sredozemsko morje in Črno morje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz določbe 4 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 4(2)(a) tega sklepa. V njej je navedena in opisana uporabljena metoda za izpeljavo ocen na podlagi reprezentativnih vzorcev, če se podatki v skladu z Uredbo (EU) št. 1224/2009 ne beležijo ali če podatki, zbrani v skladu z navedeno uredbo, niso na pravi zbirni ravni za predvideno znanstveno uporabo.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Supra region (Nadregija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven III). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

Variable group (Variabilna skupina)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 4 večletnega programa Unije. Za vsako spremenljivko in ne za vsako variabilno skupino se lahko navede, ali se za različne spremenljivke v isti variabilni skupini uporabljajo različni viri.

Fishing technique (Ribolovna tehnika)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(B) večletnega programa Unije. Če je bil segment zaradi zbiranja podatkov združen z drugimi segmenti, to označite z zvezdico. Nedejavna plovila se vključijo kot ločen segment.

Length class (Dolžinski razred)

Metiers (level 6) (Ribolovne dejavnosti (raven 6))

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 2 večletnega programa Unije. Določijo se le, če ima država članica poseben okvir vzorčenja, ki ga opredeljuje „metier by segment“ (ribolovna dejavnost po segmentu). V nasprotnem primeru lahko država članica zagotovi podatke za „all metiers“ (vse ribolovne dejavnosti), vendar jih je treba sporočiti za posamezno kombinacijo „fleet segment by metiers“ (segment flote po ribolovni dejavnosti).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Podatki, zbrani v skladu z uredbo o nadzoru, ki so primerni za znanstveno uporabo) (Y/N/I)

Država članica vpiše „Y“ (da), „N“ (ne) ali „I“ (premalo podatkov).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Vrsta podatkov, ki se zbirajo v skladu z uredbo o nadzoru in uporabijo za izračun ocen)

Država članica navede vrsto podatkov, ki se zbirajo: ladijski dnevniki, potrdila o prodaji, podatki iz sistema VMS, poročila o ribolovu itd.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Pričakovano zajetje podatkov, zbranih v skladu z uredbo o nadzoru (v % ribolovnih potovanj))

Za vsak vir podatkov se načrtovani delež zajetja, ocenjen na podlagi ribolovnih potovanj, navede v obliki kazalnikov okvira za zagotavljanje in nadzor kakovosti.

Additional data collection (Dodatno zbiranje podatkov) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se načrtuje dodatno zbiranje podatkov.

Data collection scheme (Program zbiranja podatkov)

Država članica navede program zbiranja podatkov: raziskava z verjetnostnim vzorčenjem, raziskava z neverjetnostnim vzorčenjem, posredna raziskava, popisna raziskava, ga ni itd.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Načrtovano zajetje podatkov, zbranih v okviru dopolnilnega zbiranja podatkov (v % ribolovnih potovanj))

Za vsak vir podatkov se načrtovani delež zajetja, ocenjen na podlagi ribolovnih potovanj, navede v obliki kazalnikov okvira za zagotavljanje in nadzor kakovosti.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 2A

Strategija zbiranja podatkov o spremenljivkah v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz odstavka 4 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2, člena 4(2)(b) in člena 5(2) tega sklepa. V njem je opisana uporabljena metoda za izpeljavo ocen na podlagi reprezentativnih vzorcev, če se podatki v skladu z Uredbo (EU) št. 1224/2009 ne beležijo ali če podatki, zbrani v skladu z navedeno uredbo, niso na pravi zbirni ravni za predvideno znanstveno uporabo.

1.

Opis uporabljenih metodologij za navzkrižno preverjanje različnih virov podatkov

2.

Opis uporabljenih metodologij za oceno vrednosti iztovora

3.

Opis uporabljenih metodologij za oceno povprečne cene (priporočljivo je uporabiti tehtana povprečja za posamezno potovanje)

4.

Opis uporabljenih metodologij za načrtovanje zbiranja dopolnilnih podatkov (metodologija za načrt vzorčenja, vrsta podatkov, ki se zbirajo, pogostost zbiranja itd.)

(največ 900 besed na regijo)

ODDELEK 3

EKONOMSKI IN SOCIALNI PODATKI

Tabela 3A

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za ribištvo

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing techniqu

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltsko morje, Severno morje, vzhodna Arktika in severni Atlantik

plovila z vlečnimi mrežami z gredjo

18 –< 24 m

E

bruto vrednost iztovora

vprašalniki

A – popis

 

 

 

ESP

Baltsko morje, Severno morje, vzhodna Arktika in severni Atlantik

plovila z vlečnimi mrežami z gredjo

40 m ali več

E

drugi prihodki

vprašalniki

B – raziskava z verjetnostnim vzorcem

 

 

 

ESP

Sredozemsko morje in Črno morje

plovila z visečimi in/ali fiksnimi mrežami

12 –< 18 m

E

plače članov posadke

vprašalniki

C – raziskava z neverjetnostnim vzorcem

 

 

 

 

 

 

 

S

zaposlenost po spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) odstavka 5 poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 in člena 4(1) in (2) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 5(A) in 6 večletnega programa Unije. S to tabelo zagotovite pregled populacije za ekonomske in socialne podatke v sektorju ribištva.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Supra region (Nadregija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven III). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

Fishing technique (Ribolovna tehnika)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(B) večletnega programa Unije. Če je bil segment zaradi zbiranja podatkov združen z drugimi segmenti, to označite z zvezdico. Nedejavna plovila se vključijo kot ločen segment.

Length class (Dolžinski razred)

Type of variables (Vrsta spremenljivk) (E/S)

Država članica vpiše kategorijo, ki ji pripadajo spremenljivke: „E“ (ekonomske) ali „S“ (socialne) na podlagi tabele 5(a) večletnega programa Unije za ekonomske spremenljivke in tabele 6 večletnega programa Unije za socialne spremenljivke.

Variable (Spremenljivka)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz drugega stolpca tabele 5(A) večletnega programa Unije za ekonomske spremenljivke in tabele 6 večletnega programa Unije za socialne spremenljivke.

Data Source (Vir podatkov)

Država članica vpiše uporabljene vire podatkov (ladijski dnevnik, potrdila o prodaji, računi, vprašalniki itd.). Viri podatkov se jasno navedejo za vsako spremenljivko.

Type of data collection scheme (Vrsta programa zbiranja podatkov)

Država članica vpiše kodo programa zbiranja podatkov, kot sledi: A – popis; B – raziskava z verjetnostnim vzorcem; C – raziskava z neverjetnostnim vzorcem; D – posredna raziskava. Če podatki za spremenljivko niso neposredno zbrani, ampak ocenjeni, se uporabi „indirect survey“ (posredna raziskava). V tem primeru se v besedilnem okviru 3A te priloge dodatno pojasnita program zbiranja podatkov in metoda ocenjevanja.

Frequency (Pogostost)

Država članica vpiše pogostost zbiranja ekonomskih in socialnih podatkov v skladu z določbo 5(a)(b) poglavja III večletnega programa Unije.

Planned sample rate % (Načrtovana stopnja vzorčenja v %)

Načrtovana stopnja vzorčenja (v %) temelji na populaciji flote, ki je opredeljena kot plovila, ki so 31. decembra vključena v register flote, in vsa dejavna plovila, ki lovijo ribe vsaj en dan v letu. Če se podatki za nekatere spremenljivke ne bodo zbirali, se v stolpec „Planned sample rate (%)“ (Načrtovana stopnja vzorčenja (v %)) vpiše „N“ (ne). Načrtovana stopnja vzorčenja se lahko spremeni na podlagi posodobljenih podatkov o celotni populaciji (iz registra flote).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 3A

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za ribištvo

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) odstavka 5 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2, člena 4(1), člena (2), člena (5) in člena 5(2) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 5(A) in 6 večletnega programa Unije.

1.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih virov podatkov

2.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih vrst zbiranja podatkov

3.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro okvira vzorčenja in sistema dodeljevanja

4.

Opis uporabljenih metodologij za postopke ocenjevanja

5.

Opis uporabljenih metodologij za kakovost podatkov

(največ 900 besed na regijo)

Pilotna študija 3

Podatki o zaposlenosti glede na stopnje izobrazbe in državljanstvo

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točke (b) odstavka 5 in točke (b) odstavka 6 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 3(3)(c) tega sklepa. V njem so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 6 večletnega programa Unije.

1.

Cilj pilotne študije

2.

Trajanje pilotne študije

3.

Metodologija in pričakovani rezultati pilotne študije

(največ 900 besed)

Tabela 3B

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za akvakulturo

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

drstišča in vzgajališča

druge morske ribe

E

prihodki od prodaje

finančni računi

A – popis

 

 

 

 

DEU

kletke

brancin in orada

E

stroški energije

vprašalniki

B – raziskava z verjetnostnim vzorcem

 

 

 

 

DEU

kletke

losos

E

stroški energije

vprašalniki

C – raziskava z neverjetnostnim vzorcem

 

 

 

 

 

 

 

S

neplačano delo po spolu

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) odstavka 6 poglavja III in poglavja V večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 in člena 4(1) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 6 in 7 večletnega programa Unije. S to tabelo zagotovite pregled zbiranja ekonomskih in socialnih podatkov za sektor akvakulture.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Techniques (Tehnike)

Država članica upošteva tabelo 9 večletnega programa unije v zvezi z razčlenjenostjo, ki se uporabi za zbiranje podatkov o akvakulturi.

Species group (Skupina vrst)

Type of variables (Vrsta spremenljivk) (E/S)

Država članica vpiše kategorijo, ki ji pripadajo spremenljivke: „E“ (ekonomske) ali „S“ (socialne) na podlagi tabele 7 večletnega programa Unije za ekonomske spremenljivke in tabele 6 večletnega programa Unije za socialne spremenljivke.

Variable (Spremenljivka)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz drugega stolpca tabele 7 večletnega programa Unije za ekonomske spremenljivke in tabele 6 večletnega programa Unije za socialne spremenljivke.

Data Source (Vir podatkov)

Država članica vpiše uporabljene vire podatkov (računi, vprašalniki itd.). Viri podatkov se jasno navedejo za vsako spremenljivko.

Type of data collection scheme (Vrsta programa zbiranja podatkov)

Država članica vpiše kodo programa zbiranja podatkov, kot sledi: A – popis; B – raziskava z verjetnostnim vzorcem; C – raziskava z neverjetnostnim vzorcem; D – posredna raziskava. Če podatki za spremenljivko niso neposredno zbrani, ampak ocenjeni, se uporabi „indirect survey“ (posredna raziskava). V tem primeru se v besedilnem okviru 3B te priloge dodatno pojasnita program zbiranja podatkov in metoda ocenjevanja.

Threshold (Prag) (Y/N)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se uporablja prag v skladu s poglavjem V večletnega programa Unije.

Frequency (Pogostost)

Država članica vpiše pogostost zbiranja ekonomskih in socialnih podatkov v skladu z določbo 6(a)(b) poglavja III večletnega programa Unije.

Planned sample rate % (Načrtovana stopnja vzorčenja v %)

Načrtovana stopnja vzorčenja (v %) temelji na populaciji, kot je opredeljena v določbi 6(a) poglavja III večletnega programa Unije. Če se podatki za nekatere spremenljivke ne bodo zbirali, se v stolpec „Planned sample rate (%)“ (Načrtovana stopnja vzorčenja v %) vpiše „N“ (ne). Načrtovana stopnja vzorčenja se lahko spremeni na podlagi posodobljenih podatkov o celotni populaciji.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 3B

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za akvakulturo

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) odstavka 6 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2, člena 4(1), člena 4(5) in člena 5(2) tega sklepa. V njem so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 6 in 7 večletnega programa Unije.

1.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih virov podatkov

2.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih vrst zbiranja podatkov

3.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro okvira vzorčenja in sistema dodeljevanja

4.

Opis uporabljenih metodologij za postopke ocenjevanja

5.

Opis uporabljenih metodologij za kakovost podatkov

(največ 1 000 besed)

Pilotna študija 4

Okoljski podatki o akvakulturi

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz točke (c) odstavka 6 poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2 in člena 4(3)(d) tega sklepa. V njem so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 8 večletnega programa Unije.

1.

Cilj pilotne študije

2.

Trajanje pilotne študije

3.

Metodologija in pričakovani rezultati pilotne študije

(največ 900 besed)

Tabela 3C

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za predelovalno industrijo

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

družbe z 10 ali manj zaposlenimi

E

prihodki od prodaje

finančni računi

B – raziskava z verjetnostnim vzorcem

 

 

 

ESP

družbe z 11–49 zaposlenimi

E

drugi stroški poslovanja

vprašalniki

B – raziskava z verjetnostnim vzorcem

 

 

 

ESP

družbe s 50–250 zaposlenimi

E

drugi stroški poslovanja

vprašalniki

A – popis

 

 

 

ESP

družbe z več kot 250 zaposlenimi

E

drugi prihodki

vprašalniki

B – raziskava z verjetnostnim vzorcem

 

 

 

ESP

 

S

neplačano delo po spolu

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz opombe 6 v odstavku 1.1(d) poglavja III večletnega programa Unije ter členov 2 in 3 in člena 4(1) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 11 večletnega programa Unije. S to tabelo zagotovite pregled zbiranja ekonomskih in socialnih podatkov za predelovalno industrijo. Opišite zbiranje podatkov za spremenljivke, ki jih ne obravnava Eurostat ali za katere je potrebno dodatno vzorčenje. Zbirajo se ekonomski podatki družb v sektorju predelave rib z manj kot 10 zaposlenimi in družb, ki se ukvarjajo s predelavo rib kot sekundarno dejavnostjo, ter ekonomski podatki za neplačano delo in surovine. Podatki o zaposlenosti, ločeni po spolu, se zbirajo za družbe vseh velikosti.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Segment

Merilo za razčlenitev je število zaposlenih oseb. Priporoča se naslednja razčlenitev: družbe z 10 ali manj zaposlenimi; družbe z 11–49 zaposlenimi; družbe s 50–250 zaposlenimi; družbe z več kot 250 zaposlenimi.

Type of variables (Vrsta spremenljivk) (E/S)

Država članica vpiše kategorijo, ki ji pripadajo spremenljivke: „E“ (ekonomske) ali „S“ (socialne) na podlagi tabele 11 večletnega programa Unije.

Variables (Spremenljivke)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 11 večletnega programa Unije.

Data sources (Viri podatkov)

Država članica vpiše uporabljene vire podatkov (računi, vprašalniki itd.). Viri podatkov se jasno navedejo za vsako spremenljivko.

Type of data collection scheme (Vrsta programa zbiranja podatkov)

Država članica vpiše kodo programa zbiranja podatkov, kot sledi: A – popis; B – raziskava z verjetnostnim vzorcem; C – raziskava z neverjetnostnim vzorcem; D – posredna raziskava. Če podatki za spremenljivko niso neposredno zbrani, ampak ocenjeni, se uporabi „indirect survey“ (posredna raziskava). V tem primeru se v besedilnem okviru 3C te priloge dodatno pojasnita program zbiranja podatkov in metoda ocenjevanja.

Frequency (Pogostost)

Država članica vpiše pogostost zbiranja ekonomskih in socialnih podatkov.

Planned sample rate % (Načrtovana stopnja vzorčenja v %)

Načrtovana stopnja vzorčenja (v %) temelji na populaciji. Če se podatki za nekatere spremenljivke ne bodo zbirali, se v stolpec „Planned sample rate (%)“ (Načrtovana stopnja vzorčenja v %) vpiše „N“ (ne). Načrtovana stopnja vzorčenja se lahko spremeni na podlagi posodobljenih podatkov o celotni populaciji.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 3C

Segmenti populacije za zbiranje ekonomskih in socialnih podatkov za predelovalno industrijo

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz opombe 6 v odstavku 1.1(d) poglavja III večletnega programa Unije ter člena 2, člena 4(1), člena 4(5) in člena 5(2) tega sklepa. V njem so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabeli 11 večletnega programa Unije.

1.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih virov podatkov

2.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro različnih vrst zbiranja podatkov

3.

Opis uporabljenih metodologij za izbiro okvira vzorčenja in sistema dodeljevanja

4.

Opis uporabljenih metodologij za postopke ocenjevanja

5.

Opis uporabljenih metodologij za kakovost podatkov

(največ 1 000 besed)

ODDELEK 4

STRATEGIJA VZORČENJA ZA BIOLOŠKE PODATKE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM RIBIŠTVOM

Tabela 4A

Opis načrta vzorčenja za biološke podatke

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RF O/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na morju

SCT SD1-5

plovilo x potovanje

 

 

annual

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na morju

SCT SD2-5

plovilo x potovanje

 

 

annual

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na morju

SCT SD3-5

plovilo x potovanje

 

 

annual

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na morju

SCT SD4-5

plovilo x potovanje

 

 

annual

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na morju

SCT SD5-5

plovilo x potovanje

 

 

annual

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na obali

SCT LD1-4

pristanišče X dan

 

 

annual

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na obali

SCT LD2-4

pristanišče X dan

 

 

annual

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na obali

SCT LD3-4

pristanišče X dan

 

 

annual

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

pridnene na obali

SCT LD4-4

pristanišče X dan

 

 

annual

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severni Atlantik

NAFO

NAFO

vzorčenje na morju

L3

potovanje plovila

 

 

annual

2015-2017

71

9

 

 

 

druge regije

IOTC

FAO 51 + 57

vzorčenje na obali

T18

potovanje plovila

 

 

annual

2015-2017

157

120

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 3, člena 4(4) in člena 8 tega sklepa ter je podlaga za izpolnjevanje zahtev iz točke (a)(i) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije. Nanaša se na podatke, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. V tej tabeli določite vse programe vzorčenja v državi članici, ki so odvisni od ribištva. Država članica navede razrede v programu, vrsto primarne vzorčne enote in predvideno število primarnih vzorčnih enot, ki bodo na voljo v letu predložitve. Država članica za vsak razred zabeleži število primarnih vzorčnih enot, ki jih bo predvidoma obravnavala.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

MS participating in sampling (DČ, ki sodelujejo pri vzorčenju)

Če je bilo vzorčenje opravljeno v skladu z regionalno usklajenim programom, se navedejo vse sodelujoče države članice. Sicer se navede država članica, odgovorna za vzorčenje. Če so na voljo povezave do sporazumov o načrtovanem regionalnem in mednarodnem usklajevanju ali dvo- in večstranskih sporazumov, se navedejo v stolpcu „Comments“ (Opombe).

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Sub-area/Fishing ground (Podobmočje/ribolovno območje)

Država članica navede ribolovno območje (npr. območje ICES, geografsko podobmočje GFCM, območje NAFO itd.).

Scheme (Program)

Država članica navede program vzorčenja: „at markets“ (na trgih), „at sea“ (na morju), kombinacija obeh metod ali „other“ (drugo). Če uporabi „drugo“ (npr. „other [Market stock specific sampling]“(drugo [posebno vzorčenje staleža na trgu])), program vzorčenja opiše v besedilnem okviru 4(A) te priloge.

Stratum ID code (Identifikacijska koda razreda)

Država članica navede edinstveno kodo za identifikacijo vsakega od razredov v programu. Uporabi se lahko prosto besedilo ali kodiranje, vendar se mora vedno ujemati z „identifikacijsko kodo razreda“, kot je navedena v tabeli 4B te priloge. Razredi, ki niso pokriti (tj. zanje ni načrtovanih primarnih vzorčnih enot), se prav tako podrobno opišejo, da se omogoči merjenje pokritja načrta vzorčenja.

PSU type (Vrsta primarne vzorčne enote)

Država članica navede primarno vzorčno enoto v vsakem razredu. Primarna vzorčna enota je lahko ribolovno potovanje, ribiško plovilo, pristanišče, ribolovni dan itd.

Catch fractions covered (Zajeti deli ulova)

Država članica navede, kateri del ulova je treba vzorčiti. Vpišite „Catch“ (ulov), če se vzorči večina ulova, ali „Landings“ (iztovor), „Discards“ (zavržki), „Landings+Discards“ (iztovor + zavržki) itd.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Vrste/staleži, zajeti za oceno količine in dolžine delov ulova)

Država članica navede, ali načrt vzorčenja zajema vse vrste ali samo nekatere. Vpišite „all species and stocks“ (vse vrste in staleži), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C“ (samo staleži iz tabel 1A, 1B in 1C) ali „selected species/stocks“ (izbrane vrste/staleži) ter to dodatno pojasnite v stolpcu „Comments“ (Opombe).

Seasonality (Temporal strata) (Sezonskost (časovni razredi))

Država članica s ključnimi besedami opiše program vzorčenja v smislu časovne razčlenjenosti: „mothly“ (mesečno), „quarterly“ (četrtletno), „annual“ (letno) itd.

Reference years (Referenčna leta)

Država članica navede leta, uporabljena kot referenčna leta za predvidene primarne vzorčne enote v letu izvajanja programa vzorčenja. Uporabi zadnja tri leta (npr. „2014–2016“). Navede lahko razloge, ki utemeljujejo uporabo drugega obdobja.

Average Number of PSU during the reference years (Povprečno število primarnih vzorčnih enot v referenčnih letih)

Država članica navede skupno število primarnih vzorčnih enot, izračunano kot povprečja za referenčna leta.

Načrtovano število primarnih vzorčnih enot

Država članica navede načrtovano število primarnih vzorčnih enot za vzorčenje.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

Besedilni okvir 4A

Opis načrta vzorčenja za biološke podatke

Splošna opomba: ta okvir izpolnjuje zahteve iz člena 3, člena 4(4) in člena 8 tega sklepa ter je podlaga za izpolnjevanje zahtev iz točke (a)(i) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije. Nanaša se na podatke, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije.

Opis načrta vzorčenja v skladu s členom 5(3) tega sklepa

(največ 900 besed na regijo)

Tabela 4B

Opis okvira vzorčenja za biološke podatke

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

plovila z vlečnimi mrežami za ribolov na odprtem morju v Severnem morju

seznam plovil v segmentu 120 DTS > 18 m

naključna izbira z naključno sestavljenega seznama

 

GBR

SCT SD2-5

plovila z vlečnimi mrežami za lov kozic na odprtem morju v Severnem morju

seznam plovil v segmentu 60 DTS, ki lovijo lupinarje

naključna izbira z naključno sestavljenega seznama

 

GBR

SCT SD3-5

plovila z vlečnimi mrežami za priobalni ribolov v Severnem morju

seznam plovil v segmentu 250 DTS < 18 m s stalnim privezom v pristaniščih v Severnem morju

naključna izbira z naključno sestavljenega seznama

 

GBR

SCT SD4-5

plovila z vlečnimi mrežami na odprtem morju ob zahodni obali

seznam plovil v segmentu 15 DTS > 18 m s stalnim privezom v pristaniščih na zahodni obali

naključna izbira z naključno sestavljenega seznama

 

GBR

SCT SD5-5

plovila z vlečnimi mrežami za priobalni ribolov ob zahodni obali

seznam plovil v segmentu 2 500  DTS > 18 m s stalnim privezom v pristaniščih na zahodni obali

naključna izbira z naključno sestavljenega seznama

 

GBR

SCT LD1-4

SV glavno pristanišče

1 pristanišče, dejavno ~ 345 dni na leto

naključni delovni dan v okviru sistematičnega (tedenskega) pokritja

 

GBR

SCT LD2-4

SV manjša pristanišča

25 ports active over 280 days 25 pristanišč, dejavnih 280 dni na leto

naključni delovni dan v okviru sistematičnega pokritja (vsaka dva tedna)

 

GBR

SCT LD3-4

Z pristanišča

10 pristanišč, dejavnih več kot ~ 300 dni na leto

naključni delovni dan v okviru sistematičnega pokritja (vsaka dva tedna)

 

GBR

SCT LD4-4

otoška pristanišča

4 pristanišča, dejavna več kot ~ 250 dni na leto

naključni delovni dan v okviru sistematičnega pokritja (vsaka dva tedna)

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

plovila z vlečno mrežo, ki delujejo na območju NAFO

plovila z dovoljenjem za ribolov na območju NAFO

naključna izbira s seznama plovil (brez zamenjave)

 

ESP

T18

plovila z zaporno plavarico, ki lovijo tropske tune na območju IOTC

plovila z zaporno plavarico, ki lovijo ribe v Indijskem oceanu in iztovarjajo v pristanišču v Victorii (Sejšeli)

naključna izbira med plovili z zaporno plavarico, ki iztovarjajo v pristanišču v Victorii (Sejšeli)

flota plovil z zaporno plavarico, ki lovi tropske tune v Indijskem oceanu, iztovarja ulov v pristaniščih v Victorii, na Mahéju, v Mombasi in Antisarani, vendar se lahko vzorčenje zaradi dolge razdalje izvaja samo v pristanišču v Victorii (kjer se opravi večina iztovarjanj)

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 3, člena 4(4) in člena 8 tega sklepa ter je podlaga za izpolnjevanje zahtev iz točke (a)(i) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije. Nanaša se na podatke, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. V tej tabeli navedite več podrobnosti o razredih in okvirih vzorčenja vsakega programa.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Stratum ID code (Identifikacijska koda razreda)

Država članica navede edinstveno kodo za identifikacijo vsakega od razredov v programu. Uporabi se lahko prosto besedilo ali kodiranje, vendar se mora vedno ujemati z „identifikacijsko kodo razreda“, kot je navedena v tabeli 4A te priloge. Razredi, ki niso pokriti (tj. zanje ni načrtovanih primarnih vzorčnih enot), se prav tako podrobno opišejo, da se omogoči merjenje pokritja načrta vzorčenja.

Stratum (Razred)

Država članica na kratko opiše (prosto besedilo) razrede za vzorčenje (npr. plovila z vlečnimi mrežami na geografskem podobmočju 22, plovila z zapornimi plavaricami ob zahodni obali, pristanišče na SZ območju itd.).

Sampling frame description (Opis okvira vzorčenja)

Država članica na kratko opiše (prosto besedilo) okvir vzorčenja za vsak razred (npr. seznam plovil na geografskem podobmočju 22, seznam plovil z zapornimi plavaricami ob zahodni obali, seznam pristanišč na SZ območju).

Method of PSU selection (Metoda izbire primarnih vzorčnih enot)

Država članica navede metode (prosto besedilo) za izbiro primarne vzorčne enote.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 4C

Podatki o ribištvu po državi članici

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltsko morje

 

območja ICES III b–d

 

plovila s pridneno vlečno mrežo

mešani ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltsko morje

 

območja ICES III b–d

 

pridnene potegalke

mešani ribolov belih rib

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltsko morje

 

območja ICES III b–d

 

pelagični

skuša

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Severno morje in vzhodna Arktika

 

podobmočja ICES I, II, IIIa, IV in VIId

 

OTB_CRU _16-22

kozice

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Severni Atlantik

NAFO

NAFO

2015–2017

OTB_MDD _130-219_0_0

mešane pridnene in globokomors ke vrste (grenlandska morska plošča)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Severni Atlantik

NAFO

NAFO

2015–2017

OTB_MDD _>=220_0_ 0

mešane pridnene in globokomors ke vrste (skati)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Severni Atlantik

NAFO

NAFO

2015–2017

OTB_CRU _40-59_0_0

raki (severna kozica)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Severni Atlantik

NAFO

NAFO

2015–2017

OTM_DEF _130-135_0_0

pridnene vrste (sluzoglavka)

1

2

NA*

NA*

NA*

0

* Zaupni podatki (samo eno plovilo)

ESP

druge regije

IOTC

FAO 51+ 57

2015–2017

PS_LPF_0 _0_0 (TROP)

tropski tuni (veleoki tun, črtasti tun in rumenoplavuti tun)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

uporabljeno je drugo referenčno obdobje (2015–2016), saj se je večina plovil leta 2017 zaradi piratstva preselila v druge regije

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 4(4) tega sklepa in je podlaga za izpolnjevanje zahtev iz točke (a)(i)(ii)(iii) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije. Nanaša se na podatke, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. V tej tabeli na kratko opišite velikost in dejavnost nacionalne flote.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Sub-area/Fishing ground (Podobmočje/ribolovno območje)

Država članica navede ribolovno območje (npr. območje ICES, geografsko podobmočje GFCM, območje NAFO itd.).

Reference years (Referenčna leta)

Država članica navede leta, na katera se opis ribištva dejansko nanaša (npr. 2014–2016). Izbere zadnja tri leta, za katera so podatki na voljo.

Fleet Segment/metier (Segment flote/ribolovna dejavnost)

Podatki se sporočijo za posamezno ribolovno dejavnost (na ravni 6), kot je določeno v tabeli 2 večletnega programa Unije, ali za posamezni segment flote, kot je določeno v tabeli 5(B) večletnega programa Unije.

Targeted Species/species assemblage (Ciljna vrsta/skupek vrst)

Država članica navede ciljni skupek vrst („pridnene vrste“, „majhne pelagične ribe“ itd.), kot je naveden v tabeli 2 večletnega programa Unije.

Average Number of vessels (Povprečno število plovil)

Država članica navede povprečno število plovil glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih.

Average Number of fishing trips (Povprečno število ribolovnih potovanj)

Država članica navede povprečno število ribolovnih potovanj glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih.

Average Number of fishing days (Povprečno število ribolovnih dni)

Država članica navede povprečno število ribolovnih dni glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih.

Average landings (tons) (Povprečje iztovarjanj (v tonah))

Država članica sporoči povprečno živo težo (v tonah) vseh iztovarjanj glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih. Vrednost v tem stolpcu se pridobi z vsoto vrednosti v drugih dveh stolpcih te tabele: „Average landings (tons) in national ports)“ (Povprečje iztovarjanj (v tonah) v nacionalnih pristaniščih) in „Average landings (tons) in foreign ports“ (Povprečje iztovarjanj (v tonah) v tujih pristaniščih).

Average landings (tons) in national ports (Povprečje iztovarjanj (v tonah) v nacionalnih pristaniščih)

Država članica sporoči povprečno iztovorjeno živo težo (v tonah) glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih.

Average landings (tons) in foreign ports (Povprečje iztovarjanj (v tonah) v tujih pristaniščih)

Država članica sporoči povprečno živo težo (v tonah), iztovorjeno v tujini, glede na segment flote/ribolovno dejavnost v zadevnih referenčnih letih. Če takih iztovarjanj ni, vpišite „0“.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 4D

Mesta iztovarjanja

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Region

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Severno morje in vzhodna Arktika

podobmočja ICES I, II, IIIa, IV in VIId

2015–2017

skupina 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Severno morje in vzhodna Arktika

podobmočja ICES I, II, IIIa, IV in VIId

2015–2017

skupina n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Severno morje in vzhodna Arktikac

podobmočja ICES I, II, IIIa, IV in VIId

2015–2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Severno morje in vzhodna Arktika

podobmočja ICES I, II, IIIa, IV in VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 4(4) tega sklepa in je podlaga za izpolnjevanje zahtev iz točke (a)(i)(ii)(iii) odstavka 2 poglavja III večletnega programa Unije. Nanaša se na podatke, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. V tej tabeli na kratko opišite lastnosti iztovarjanj v državi članici.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

Sub-area/Fishing ground (Podobmočje/ribolovno območje)

Država članica navede ribolovno območje (npr. območje ICES, geografsko podobmočje GFCM, območje NAFO itd.).

Reference years (Referenčna leta)

Država članica navede leta, na katera se opis mest iztovarjanja dejansko nanaša (npr. „2014–2016“). Izbere zadnja tri leta, za katera so podatki na voljo.

Landing locations(s) (Mesta iztovarjanja)

Država članica vpiše prosto besedilo, v katerem opiše skupino/skupek mest iztovarjanja (npr. večja pristanišča, manjša pristanišča, pristanišča, lokalna pristanišča itd.), če ta obstajajo.

Average number of locations (Povprečno število mest)

Država članica navede povprečno število mest iztovarjanja glede na skupino/skupek v zadevnih referenčnih letih, če je ta podatek na voljo.

Average number of registered landings (Povprečno število registriranih iztovarjanj)

Država članica navede povprečno število opravljenih registriranih iztovarjanj glede na skupino/skupek (če je to primerno) v zadevnih referenčnih letih. Prejšnja polja so neobvezna, zato se lahko v tem polju navede povprečno število vseh iztovarjanj v državi članici.

Average landed tonnage (Povprečna iztovorjena tonaža)

Država članica navede povprečno živo težo (v tonah) vseh iztovarjanj v referenčnih letih. Podatki se sporočijo glede na skupino/skupek mest iztovarjanj (če je primerno). Vrednost v tem stolpcu je vsota vrednosti v drugih dveh stolpcih te tabele: „Average landed tonnage of national fleet“ (Povprečna iztovorjena tonaža ulova nacionalne flote) in „Average landed tonnage of foreign fleet“ (Povprečna iztovorjena tonaža ulova tuje flote).

Average landed tonnage of national fleet (Povprečna iztovorjena tonaža ulova nacionalne flote)

Država članica navede povprečno živo težo (v tonah) vseh iztovarjanj s plovil države članice v referenčnih letih glede na skupino/skupek mest iztovarjanja (če je primerno).

Average landed tonnage of foreign fleet (Povprečna iztovorjena tonaža ulova tuje flote)

Država članica navede povprečno živo težo (v tonah) vseh iztovarjanj s tujih plovil v referenčnih letih glede na skupino/skupek mest iztovarjanja (če je primerno). Če takih iztovarjanj ni, vpišite „0“.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

ODDELEK 5

KAKOVOST PODATKOV

Tabela 5A

Okvir za zagotavljanje kakovosti za biološke podatke

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

 

Osnutek vzorčenja

Izvajanje vzorčenja

Zajemanje podatkov

Shranjevanje podatkov

Obdelava podatkov

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Sev. morje in vzhodna Arktika

ICES

vzorčenje na morju

plovila s pridneno vlečno mrežo

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltik

ICES

vzorčenje na obali

iztovarjanja trske

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

ev. morje in vzhodna Arktika/ Baltik

ICES

raziskava rekreac. ribolova

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 5(2)(a) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 1(A), 1(B) in 1(C) večletnega programa Unije. V tej tabeli navedite, ali obstaja dokumentacija v zvezi s postopkom zbiranja podatkov (osnutek, izvajanje vzorčenja, zajemanje podatkov, shranjevanje podatkov in obdelava podatkov) in kje je na voljo. Imena programov vzorčenja in razredov so enaka tistim v tabelah 4A in 4B te priloge.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

MS participating in sampling (DČ, ki sodelujejo pri vzorčenju)

Če se program vzorčenja izvaja v okviru regionalnega/dvostranskega/večstranskega usklajenega programa, se navedejo vse sodelujoče države članice. Če se program vzorčenja izvaja enostransko, se navede zadevna država članica.

Sampling year/period (Leto/obdobje vzorčenja)

Država članica navede leto ali obdobje načrtovanega vzorčenja.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Name of sampling scheme (Ime programa vzorčenja)

Država članica navede ime programa vzorčenja. Imena programov vzorčenja so enaka tistim iz tabel 4A, 4B, 1D („vrsta raziskave“) te priloge in tabele 1E („vrsta“*„metoda“) te priloge.

Sampling frame (Okvir vzorčenja)

Država članica navede okvir vzorčenja. Imena okvirov vzorčenja so enaka tistim v tabelah 4A in 4B te priloge.

Is the sampling design documented? (Ali je osnutek vzorčenja dokumentiran?)

Država članica vpiše „Y“ (da) ali „N“ (ne). Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite, kdaj (leto) bo dokumentacija na voljo.

Where can documentation on sampling design be found? (Kje je na voljo dokumentacija v zvezi z osnutkom vzorčenja?)

Če je država članica v prejšnje polje vpisala „Y“ (da), navede povezavo do spletnega mesta, kjer je dokumentacija na voljo. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

Are non-responses and refusals recorded? (Ali se neodgovori in zavrnitve beležijo?)

Država članica vpiše „Y“ (da) ali „N“ (ne). Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite, kdaj (leto) bo dokumentacija na voljo.

Are quality checks to validate detailed data documented? (Ali se preverjanja kakovosti za potrditev podrobnih podatkov dokumentirajo?)

Država članica vpiše „Y“ (da) ali „N“ (ne). Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite, kdaj (leto) bo dokumentacija na voljo.

Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Kje je na voljo dokumentacija v zvezi s preverjanjem kakovosti za zajemanje podatkov?)

Če je država članica v prejšnje polje vpisala „Y“ (da), navede povezavo do spletnega mesta, kjer je dokumentacija na voljo. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

In which national database are data stored? (V kateri nacionalni zbirki podatkov se hranijo podatki?)

Država članica navede ime nacionalne zbirke podatkov, če ta obstaja. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

In which international database(s) are data stored? (V katerih mednarodnih zbirkah podatkov se hranijo podatki?)

Država članica navede imena mednarodnih zbirk podatkov, če te obstajajo. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? (Ali se postopki za ocenjevanje pravilnosti (pristranskosti in natančnosti) podatkov dokumentirajo?)

Država članica vpiše „Y“ (da) ali „N“ (ne). Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite, kdaj (leto) bo dokumentacija na voljo.

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? (Kje je na voljo dokumentacija v zvezi s postopki za ocenjevanje pravilnosti podatkov?)

Če je država članica v prejšnje polje vpisala „Y“ (da), navede povezavo do spletnega mesta, kjer je dokumentacija na voljo. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

Are the editing and imputation methods documented? (Ali se metode urejanja in pripisovanja podatkov dokumentirajo?)

Država članica vpiše „Y“ (da) ali „N“ (ne). Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite, kdaj (leto) bo dokumentacija na voljo.

Where can documentation on editing and inputation be found? (Kje je na voljo dokumentacija v zvezi z urejanjem in pripisovanjem?)

Če je država članica v prejšnje polje vpisala „Y“ (da), navede povezavo do spletnega mesta, kjer je dokumentacija na voljo. V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe. V tem polju navedite, kdaj bo dokumentacija na voljo (če še ni).


Tabela 5B

Okvir za zagotavljanje kakovosti za socialno-ekonomske podatke

 

 

Institucionalno okolje

P3 Nepristranskost in objektivnost

P4 Zaupnost

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistični postopki

P5 Zanesljiva metodologija

P6 Primerni statistični postopki

P7 Zmerna obremenitev anketirancev

P8 Stroškov naučinkovitost

Is sound methodology documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrative and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Delovni načrt

 

Statistični rezultati

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

P9 Ustreznost

P10 Natančnost in zanesljivost

P11 Pravočas nost in točnost

P12 Skladnost in primerljivost

P13 Dostopnost in jasnost

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented ?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodological documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentation be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 5(2)(b) tega sklepa. V njej so navedeni podatki, ki jih je treba zbirati v tabelah 5(A), 6 in 7 večletnega programa Unije. V tej tabeli navedite, ali obstaja dokumentacija v zvezi s postopkom zbiranja podatkov in kje je na voljo.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Sampling year/period (Leto/obdobje vzorčenja)

Država članica navede leto ali obdobje načrtovanega vzorčenja.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se podatki nanašajo na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO/NSB

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO), mednarodnih organizacij (International Organisations – IO) ali nacionalnih statističnih uradov (National Statistical Bodies – NSB), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Na primer agencije in institucije, ki se ukvarjajo s socialno-ekonomsko statistiko.

Če ni ustrezne RFMO, RFO, IO ali NSB, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Name of data collection scheme (Ime programa zbiranja podatkov)

Država članica navede imena programov vzorčenja. Ta imena so enaka tistim iz tabel 3A, 3B in 3C te priloge.

Name of data sources (Imena virov podatkov)

Država članica navede imena virov podatkov. Ta imena so enaka tistim iz tabel 3A, 3B in 3C te priloge.

Statistically sound sources and methods (Statistično zanesljivi viri in metode)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se uporabljajo statistično zanesljivi viri in metode. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Error checking (Preverjanje napak)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se odkrite napake v objavljenih podatkih čim prej popravijo in objavijo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are procedures for confidential data handling in place and documented? (Ali so postopki za ravnanje z zaupnimi podatki vzpostavljeni in dokumentirani?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so postopki za varovanje, obdelavo in zmanjšanje zaupnih podatkov vzpostavljeni in dokumentirani. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? (Ali so protokoli za uveljavljanje zaupnosti med partnerji okvira za zbiranje podatkov vzpostavljeni in dokumentirani?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so protokoli za uveljavljanje zaupnosti med partnerji okvira za zbiranje podatkov vzpostavljeni in dokumentirani. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? (Ali so protokoli za uveljavljanje zaupnosti z zunanjimi uporabniki vzpostavljeni in dokumentirani?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so protokoli za uveljavljanje zaupnosti z zunanjimi uporabniki vzpostavljeni in dokumentirani. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Is sound methodology documented? (Ali je zanesljiva metodologija dokumentirana?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je zanesljiva metodologija dokumentirana. Če je odgovor „Y“ (da), navedite sklic. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Does it follow international standards, guidelines and best practices? (Ali je v skladu z mednarodnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali je zanesljiva metodologija v skladu z mednarodnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami. Če je odgovor „Y“ (da), navedite sklic. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? (Ali so metodologije usklajene na ravni države članice, regionalni ravni in ravni EU?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so vzpostavljeni postopki za zagotavljanje usklajenosti standardov, pojmov, opredelitev in razvrstitev med partnerji na ravni države članice, regionalni ravni in ravni EU. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Is there consistency between administrative and other statistical data? (Ali so upravni in drugi statistični podatki usklajeni?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so vzpostavljeni postopki za zagotavljanje usklajenosti opredelitev in pojmov v zvezi z upravnimi in drugimi statističnimi podatki. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? (Ali so med partnerji sklenjeni sporazumi o kakovosti upravnih podatkov in dostopu do njih?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so med partnerji sklenjeni sporazumi za zagotovitev dostopa do ustreznih upravnih podatkov in njihove kakovosti. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are data collection, entry and coding checked? (Ali se zbiranje, vnašanje in kodiranje podatkov preverjajo?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se zbiranje, vnašanje in kodiranje podatkov po potrebi redno spremljajo in popravljajo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are editing and imputation methods used and checked? (Ali se uporabljajo in preverjajo metode urejanja in pripisovanja podatkov?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se uporabljajo metode urejanja in pripisovanja podatkov ter ali se po potrebi redno preverjajo, popravljajo ali posodabljajo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are revisions documented and available? (Ali se popravki dokumentirajo in ali so na voljo?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se popravki dokumentirajo in ali so na voljo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Is duplication of data collection avoided? (Ali je zagotovljeno, da se zbiranje podatkov ne podvaja?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se upravni viri po možnosti uporabljajo za zagotovitev, da se zbiranje podatkov ne podvaja, in za zmanjšanje obremenitve anketirancev. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? (Ali obstajajo samodejne tehnike za zajemanje, kodiranje in potrjevanje podatkov?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali obstajajo postopki in orodja za izvajanje samodejnih tehnik za zajemanje, kodiranje in potrjevanje podatkov. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are end-users listed and updated? (Ali se sestavlja in posodablja seznam končnih uporabnikov?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali sta na voljo seznam ključnih končnih uporabnikov in seznam njihovih uporab podatkov, vključno s seznamom neizpolnjenih potreb uporabnikov, in ali se redno posodabljata. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? (Ali se viri ter vmesni in končni rezultati redno ocenjujejo in potrjujejo?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se viri podatkov, vmesni rezultati in statistični rezultati redno ocenjujejo in potrjujejo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are errors measured and documented? (Ali se napake izmerijo in dokumentirajo?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se vzorčne in nevzorčne napake izmerijo in sistematično dokumentirajo v skladu z evropskimi standardi. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are procedures in place to ensure timely execution? (Ali so vzpostavljeni postopki za zagotovitev pravočasne izvedbe?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali obstajajo postopki za spremljanje napredka nalog in zagotovitev njihove pravočasne izvedbe. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are procedures in place to monitor internal coherence? (Ali so vzpostavljeni postopki za spremljanje notranje skladnosti?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se razvijajo in sistematično izvajajo postopki za spremljanje notranje skladnosti in ali se razlike pojasnijo. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are statistics comparable over time? (Ali so statistični podatki za različna obdobja primerljivi?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so statistični podatki za razumno obdobje primerljivi, ali se prekinitve v časovnih vrstah pojasnijo in ali so na voljo metode za zagotavljanje usklajenosti v določenem obdobju. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are methodological documents publicly available? (Ali so metodološki dokumenti dostopni javnosti?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali so metodološki dokumenti zlahka dostopni. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Are data stored in databases? (Ali se podatki hranijo v zbirkah podatkov?)

Država članica z „Y“ (da) ali „N“ (ne) označi, ali se osnovni podatki, podrobni in zbirni podatki ter povezani metapodatki hranijo v zbirkah podatkov. Če je odgovor „N“ (ne), v stolpcu „Comments“ (Opombe) navedite glavne ovire.

Where can documentation be found? (Kje je na voljo dokumentacija?)

Navedite povezavo do spletnega mesta, kjer je na voljo dokumentacija, če je država članica v prejšnje polje vpisala „Y“ (da). V nasprotnem primeru vpišite „NA“ (ni relevantno).

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe. V tem polju navedite, kdaj bo dokumentacija na voljo (če še ni).

ODDELEK 6

RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOV

Tabela 6A

Razpoložljivost podatkov

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

ekonomski za floto

3A

prihodki/stroški

N

N – 1

N + 1, 1. marca

 

SWE

ekonomski za akvakulturo

 

vse

N

N – 1

N + 1, 1. marca

 

SWE

spremenljivka ribolovna dejavnost

 

zmogljivost

N

N

N + 1, 31. januarja

 

SWE

spremenljivka ribolovna dejavnost

 

iztovarjanja

N

N

N + 1, 31. marca

 

SWE

ekonomski za predelavo rib

 

vse

N

N – 1

N + 1, 1. novembra

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 6 tega sklepa. V to tabelo vnesite informacije o razpoložljivosti podatkov za končne uporabnike za posamezni podatkovni sklop.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Data set (Podatkovni sklop)

Država članica navede podatkovni sklop, za katerega bo navedla informacije o razpoložljivosti. Ime podatkovnega sklopa se lahko izpelje na podlagi naslovov ustreznih tabel te priloge.

Section (Oddelek)

Država članica navede ustrezni oddelek delovnega načrta.

Variable group (Variabilna skupina)

Država članica navede ustrezne spremenljivke v tabelah 1B, 1E, 1I, 2A, 3A in 3B te priloge. V primeru sklicevanja na drugo tabelo lahko to polje ostane prazno.

Year(s) of WP implementation (Leta izvajanja delovnega načrta)

Država članica navede leto ali leta, ko se bo uporabljal delovni načrt.

Reference year (Referenčno leto)

Država članica navede leto predvidenega zbiranja podatkov.

Final data available after (Končni podatki bodo na voljo)

Država članica navede, koliko let po zbiranju bodo podatki dani na voljo končnim uporabnikom. Uporabite leto in mesec, če je to primerno.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.

ODDELEK 7

USKLAJEVANJE

Tabela 7A

Načrtovano regionalno in mednarodno usklajevanje

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 7(1) tega sklepa. V njej navedite informacije o načrtovani udeležbi države članice na sestankih, ki so pomembni za zbiranje podatkov na podlagi okvira za zbiranje podatkov.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Acronym (Kratica)

Država članica navede uradno kratico sestanka, ki se ga bo udeležila.

Name of the meeting (Naziv sestanka)

Država članica navede popolni uradni naziv sestanka, ki se ga bo udeležila.

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Planned MS participation (Načrtovana udeležba DČ)

Država članica označi, če se namerava udeležiti sestanka.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 7B

Izpolnjevanje priporočil in sporazumov

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Severni Atlantik

 

LM 2014

 

spremenljivke v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

 

 

 

 

LVA

Baltik

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 7(1) in člena 8 tega sklepa. V njej navedite informacije o tem, kako namerava država članica izpolniti priporočila in sporazume v zvezi z zbiranjem podatkov na podlagi okvira za zbiranje podatkov na evropski in mednarodni ravni.

Ime spremenljivke

Navodila

MS (DČ)

Ime države članice se navede v obliki tričrkovne oznake ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Region (Regija)

Država članica upošteva dogovor glede poimenovanja iz tabele 5(C) večletnega programa Unije (raven II). Če se priporočilo nanaša na vse regije, vpišite „all regions“ (vse regije).

RFMO/RFO/IO

Država članica vpiše kratico pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionalne ribiške organizacije (Regional Fisheries Organisation – RFO) ali mednarodnih organizacij (International Organisations – IO), ki svetujejo o vrstah/staležih ali jih upravljajo.

Primeri RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Primer RFO: CECAF.

Primer MO: ICES.

Če ni ustrezne RFMO, RFO ali IO, država članica vpiše „NA“ (ni relevantno).

Source (Vir)

Država članica navede vir priporočila v obliki kratice ustreznega regionalnega usklajevalnega sestanka (Regional Coordination Meeting – RCM)/skupine za regionalno usklajevanje (Regional Coordination Group – RCG), sestanka zveze (Liaison Meeting – LM) ali strokovne delovne skupine (Expert Working Group – EWG) STECF, na primer „LM 2014“ ali „STECF EWG 14–07“.

Section (Oddelek)

Država članica navede oddelek delovnega načrta, na primer „1A“, „1B“ itd. Če priporočilo velja za več oddelkov, navedite ustrezne oddelke. Če priporočilo velja za vse oddelke, vpišite „vsi“.

Topic (Tema)

Država članica navede temo, na katero se nanaša priporočilo, na primer „kakovost podatkov“, „raziskave“ itd.

Recommendation Number (Številka priporočila)

Če je posameznemu priporočilu dodeljena številka, jo država članica navede.

Recommendation/Agreement (Priporočilo/sporazum)

Država članica navede ustrezna priporočila za referenčno obdobje delovnega načrta in državo članico. Priporočil in sporazumov, ki za državo članico ne veljajo, ni treba navesti (npr. o pristojnostih strokovnih skupin ICES ali ukrepih, ki jih izvede Komisija, itd.).

Follow-up action (Nadaljnji ukrepi)

Država članica na kratko opiše odzivne ukrepe, ki so bili ali bodo sprejeti.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


Tabela 7C

Dvo- in večstranski sporazumi

 

Delovni načrt

 

Datum predložitve d. n.

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

ime in elektronski naslov za posamezne sodelujoče države članice

a)

plovila DEU, ki iztovarjajo za prvo prodajo v DNK, so zajeta v delovnem načrtu DEU;

b)

plovila DNK, ki iztovarjajo za prvo prodajo v DE, so zajeta v delovnem načrtu DNK.

NA

Dolžina in starost zavrženih in iztovorjenih primerkov v skladu z ustreznim delovnim načrtom.

Ravni in pokritje vzorčenja so dogovorjeni na letnih regionalnih usklajevalnih sestankih za Baltik ter Sev. morje in vzhodno Arktiko.

DEU/DNK sta odgovorni za predložitev podatkov vsakega od njunih plovil ustreznim končnim uporabnikom in za medsebojno izmenjavo teh podatkov.

država, ki je odgovorna za vzorčenje, zagotovi dostop do plovil

v skladu z delovnim načrtom

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD in POL sodelujejo pri zbiranju bioloških podatkov o ribolovu pelagičnih vrst v vodah cone CECAF v obdobjih 2014–2015 in 2016–2017 (novo podaljšanje).

NL usklajuje izvajanje tega večstranskega sporazuma. NL bo najela neodvisnega izvajalca Corten Marine Research (CMR) kot posrednika med NL in mavretanskim raziskovalnim inštitutom za ribištvo IMROP. CMR bo najel mavretanske opazovalce iz inštituta IMROP za izvajanje dejanskega vzorčenja. CMR in IMROP bosta sklenila sporazum, v katerem bodo formalizirane medsebojne obveznosti, ki med drugim vključujejo obveznost, da se zaračunajo samo dodatni stroški za to določeno nalogo.

Biološko vzorčenje izvajajo mavretanski opazovalci na krovu ribiških plovil na območju CECAF. Opazovalci, ki jih bo najel CMR, upoštevajo protokol vzorčenja iz dokumenta „Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF“ (Zbiranje bioloških podatkov za ribolov pelagičnih vrst v vodah cone CECAF v skladu z okvirom za zbiranje podatkov), različica z dne 31.5.2011.

CMR je odgovoren za zbiranje podatkov, nadzor kakovosti in predložitev vseh podatkov, zbranih na podlagi tega sporazuma, delovni skupini CECAF za ribolov pelagičnih vrst. Poleg tega CMR vse podatke sporoči organizaciji CVO, ki bo podatke poslala partnericam.

Vsaka partnerica mavretanskim opazovalcem v skladu s tem sporazumom omogoči dostop do svoje flote. Zavrnitev dostopa do plovil ne pomeni, da je partnerica oproščena pravnih ali finančnih obveznosti.

Ta sporazum začne veljati 1. januarja 2012. Z izjemo finančnih obveznosti preneha veljati 31. decembra 2013. Sporazum preneha veljati pred tem datumom, če plovila EU prenehajo loviti pelagične vrste na območju CECAF. Morebitni preostali prispevki se bodo sorazmerno povrnili partnericam. Sporazum je bil podaljšan do novega datuma izteka: 31. decembra 2015.

 

Splošna opomba: ta tabela izpolnjuje zahteve iz člena 7(2) in člena 8 tega sklepa. V njej navedite informacije o sporazumih z drugimi državami članicami ter načinu izpolnjevanja evropskih in mednarodnih obveznosti.

Ime spremenljivke

Navodila

MSs (Države članice)

Imena držav članic pogodbenic sporazuma se navedejo v obliki tričrkovnih oznak ISO 3166-1 alfa-3, na primer „DEU“.

Contact persons (Kontaktne osebe)

Država članica navede ime in elektronski naslov odgovorne osebe iz vsake države članice pogodbenice sporazuma.

Content (Vsebina)

Država članica na kratko opiše cilj sporazuma. V stolpcu „Opombe“ navede jasen popoln sklic na dokumentacijo sporazuma ali veljavno povezavo do nje, če je to primerno.

Coordination (Usklajevanje)

Država članica na kratko opiše, kako se izvaja/bo izvajalo usklajevanje in kdo ga izvaja/bo izvajal.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Opis vzorčenja/protokol vzorčenja/intenzivnost vzorčenja)

Država članica na kratko opiše vzorčenje, ki se izvaja na podlagi sporazuma.

Data transmission (Pošiljanje podatkov)

Država članica navede, katera država članica je/bo odgovorna za predložitev katerega podatkovnega sklopa.

Access to vessels (Dostop do plovil)

Država članica navede, ali je s sporazumom predviden dostop do plovil drugih partnerjev.

Validity (Veljavnost)

Država članica navede leto prenehanja veljavnosti sporazuma ali leto, ko je bil/bo sporazum podpisan, če se vsako leto podaljšuje.

Comments (Opombe)

Morebitne druge opombe.


PRILOGA II

Določbe večletnega programa Unije

Ustrezni del delovnega načrta

Določba

Tabela

Tabela

Besedilo

Poglavje III

 

Opomba 6 v odstavku 1.1(d)

 

3(C)

Besedilni okvir 3(C)

2(a)(i)

2(a)(ii)

2(a)(iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

2(a)(iv)

3

1(D)

 

2(b)

2(c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

Besedilni okvir 1(E)

Besedilni okvir 1(E)

3(a)

1(D)

1(F)

 

3(c)

Pilotna študija 2

4

4

2(A)

Besedilni okvir 2(A)

5(a)

5(b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Besedilni okvir 3(A)

Besedilni okvir 3(A), pilotna študija 3

6(a)

6(b)

6(c)

7

6

8

3(B)

3(B)

Besedilni okvir 3(B)

Besedilni okvir 3(B)

Pilotna študija 4

Poglavje IV

 

1

10

1(G), 1(H)

Besedilni okvir 1(G)

Poglavje V

 

4

Pilotna študija 1