4.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/100


SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1332

z dne 28. julija 2016

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje pohištvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4778)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) ter zlasti členov 6(7) in 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli proizvodom z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu.

(2)

V Uredbi (ES) št. 66/2010 je določeno, da se uvedejo posebna merila za podelitev znaka EU za okolje glede na skupine proizvodov.

(3)

Z Odločbo Komisije 2009/894/ES (2) so se določila okoljska merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje lesenega pohištva, ki veljajo do 31. decembra 2016.

(4)

Da bi se bolje izražali razpon pohištvenih izdelkov na trgu in najnovejši dosežki v zvezi z njimi ter da bi se upoštevale inovacije zadnjih nekaj let, je področje uporabe skupine proizvodov smiselno razširiti na pohištvo, ki ni iz lesa, ter vzpostaviti spremenjen sklop okoljskih meril.

(5)

Namen spremenjenih okoljskih meril je uporaba materialov, proizvedenih na bolj trajnosten način (ob upoštevanju pristopa analize življenjskega kroga), omejevanje uporabe nevarnih spojin, ravni nevarnih ostankov in prispevka pohištva k onesnaževanju zraka v zaprtih prostorih ter spodbujanje obstojnih in visokokakovostnih proizvodov, ki jih je lahko popraviti in razstaviti. Spremenjena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje bi morali veljati šest let od datuma sprejetja tega sklepa, pri čemer se upošteva inovacijski cikel te skupine proizvodov.

(6)

Zato bi bilo treba Odločbo 2009/894/ES nadomestiti.

(7)

Proizvajalcem, ki so za svoje proizvode pridobili znak EU za okolje za leseno pohištvo na podlagi meril iz Odločbe 2009/894/ES, bi bilo treba omogočiti prehodno obdobje, da bodo imeli dovolj časa za prilagoditev svojih proizvodov tako, da bodo ustrezali spremenjenim okoljskim merilom in zahtevam. Proizvajalcem bi bilo treba zagotoviti tudi dovolj časa, da vložijo vloge na podlagi okoljskih meril iz Odločbe 2009/894/ES.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Skupina proizvodov „pohištvo“ zajema samostoječe ali vgradne enote, katerih glavna funkcija je shranjevanje, odlaganje ali obešanje predmetov in/ali ki zagotavljajo površine, na katerih lahko uporabniki počivajo, sedijo, jedo, študirajo ali delajo, ter so namenjeni uporabi v notranjih prostorih ali na prostem. Področje uporabe se razširja na kose gospodinjskega pohištva in pohištva za javno uporabo, ki se uporablja v domačem okolju ali okolju, ki ni domače. Vanj so vključeni tudi posteljna ogrodja, noge, podnožja in vzglavne stranice.

2.   V skupino proizvodov niso vključeni naslednji proizvodi:

(a)

posteljni vložki, ki jih zajemajo merila iz Sklepa Komisije 2014/391/EU (3);

(b)

proizvodi, katerih glavna funkcija ni uporaba v skladu z odstavkom 1, vključno z uličnimi lučmi, ograjami in ogradami, lestvami, urami, opremo za otroška igrišča, samostoječimi in stenskimi ogledali, električnimi vodi, cestnimi stebrički ter gradbenimi proizvodi, kot so stopnice, vrata, okna, talne obloge in ometi;

(c)

rabljeni, ponovno površinsko obdelani, prenovljeni ali predelani pohištveni izdelki;

(d)

pohištvo, vgrajeno v vozila za javni ali zasebni prevoz;

(e)

pohištveni izdelki, sestavljeni iz več kot 5 % (masnega deleža) materialov, ki niso vključeni na spodnji seznam: masivni les, lesne plošče, pluta, bambus, ratan, plastika, kovine, usnje, prevlečene tkanine, tekstilije, steklo in polnila/polnilni materiali.

Člen 2

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„anilinsko usnje“ pomeni usnje, katerega naravno lice je jasno in popolnoma vidno ter na katerem ima vsak površinski nanos z nepigmentirano končno obdelavo debelino do vključno 0,01 mm, kot je določeno v standardu EN 15987;

(b)

„polanilinsko usnje“ pomeni usnje, premazano s končnim premazom, ki vsebuje majhno količino pigmenta, tako da je naravno lice jasno vidno, kot je določeno v standardu EN 15987;

(c)

„pigmentirano ali pigmentirano cepljeno usnje“ pomeni usnje ali cepljeno usnje, katerega naravno lice ali površina je popolnoma prekrita s končnim premazom, ki vsebuje pigmente, kot je določeno v standardu EN 15987;

(d)

„lakasto in lakasto cepljeno usnje“ pomeni usnje ali cepljeno usnje, ki ima zrcalni videz, pridobljen z nanosom plasti pigmentiranih ali nepigmentiranih lakov ali sintetičnih smol, katerih debelina ne presega ene tretjine celotne debeline proizvoda, kot je določeno v standardu EN 15987;

(e)

„premazano ali premazano cepljeno usnje“ pomeni usnje ali cepljeno usnje, na katerem debelina površinskega premaza na zunanji strani ne presega ene tretjine celotne debeline proizvoda, vendar je večja od 0,15 mm, kot je določeno v standardu EN 15987;

(f)

„hlapna organska spojina (HOS)“ pomeni katero koli organsko spojino, ki ima začetno vrelišče nižje ali enako 250 °C, izmerjeno pri standardnem pritisku 101,3 kPa, kot je določeno v Direktivi 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), in se v kapilarni koloni eluira do vključno tetradekana (C14H30);

(g)

„polhlapna organska spojina“ (PHOS) pomeni katero koli organsko spojino, ki ima pri standardnem tlaku 101,3 kPa vrelišče višje od 250 °C in nižje od 370 °C in se v kapilarni koloni eluira v vrsto retencije po n-tetradekanu (C14H30) do vključno n-dokozana (C22H46);

(h)

„reciklirana vsebina“ pomeni delež glede na težo recikliranega materiala v proizvodu ali embalaži; za reciklirano vsebino se štejejo le neuporabljeni in že uporabljeni materiali, kot je določeno v standardu ISO 14021;

(i)

„neuporabljeni material“ pomeni material, preusmerjen iz toka odpadkov med proizvodnim postopkom, ne vključuje pa ponovne uporabe materialov, kot so ponovna obdelava, ponovno mletje ali odpadki, ki so nastali med postopkom in jih je mogoče v istem postopku ponovno predelati, kot je določeno v standardu ISO 14021, ter prav tako ne vključuje lesnih odpadkov, iverja ali vlaken iz dejavnosti sečnje in žaganja;

(j)

„že uporabljeni material“ pomeni material, ki je nastal v gospodinjstvih ali poslovnih, industrijskih in institucionalnih stavbah kot končnih uporabnikih proizvoda ter ga ni več mogoče uporabljati za nameravani namen, vključno z vračanjem materiala iz distribucijske verige, kot je določeno v standardu ISO 14021;

(k)

„predelani/ponovno uporabljeni material“ pomeni material, ki bi bil sicer odstranjen kot odpadek ali uporabljen za energijsko predelavo, vendar je bil namesto tega zbran in predelan/ponovno uporabljen kot vhodni material, in sicer namesto novega primarnega materiala pri recikliranju ali proizvodnem postopku, kot je določeno v standardu ISO 14021;

(l)

„reciklirani material“ pomeni material, ki je bil s proizvodnim postopkom ponovno obdelan iz predelanih/ponovno uporabljenih materialov in oblikovan v končni izdelek ali v sestavni del za vključitev v izdelek, kot je določeno v standardu ISO 14021, ne vključuje pa lesnih odpadkov, iverja ali vlaken iz dejavnosti sečnje in žaganja;

(m)

„lesne plošče“ pomenijo plošče, proizvedene iz lesenih vlaken z enim ali več različnimi postopki, ki lahko vključujejo uporabo visokih temperatur, tlakov in vezivnih smol ali lepil;

(n)

„plošča z usmerjenim ploščatim iverjem“ pomeni ploščo iz več plasti, narejeno iz lesenega iverja skupaj z vezivom, kot je določeno v standardu EN 300. Iverje v zunanji plasti je poravnano in vzporedno z dolžino ali širino plošče. Iverje v notranji plasti ali plasteh je lahko naključno usmerjeno ali poravnano in je na splošno pravokotno na iverje v zunanjih plasteh;

(o)

„iverna plošča“ pomeni material za ploščo, proizveden pod pritiskom in visoko temperaturo iz delcev lesa (lesni kosmiči, iverje, oblanci, žaganje ipd.) in/ali drugega lesno celuloznega materiala v obliki delcev (laneni pezdir, konopljin pezdir, delci sladkorne pese ipd.) z dodatkom veziva, kot je določeno v standardu E 309;

(p)

„vezan les“ pomeni ploščo na osnovi lesa, sestavljeno iz več skupaj zlepljenih plasti, pri čemer imajo sosednje plasti običajno pravokotno usmerjenost lesnih vlaken, kot je določeno v standardu EN 313. Vezan les je mogoče razvrstiti glede na številne različne podkategorije (kot so furnirane plošče, plošče iz središčno luščenega furnirja, simetrično sestavljene plošče) ali njegovo prevladujočo končno rabo (npr. vezane lesene plošče za ladijski program);

(q)

„vlaknene plošče“ pomenijo različne vrste plošč, določene v standardih EN 316 in EN 622, ki se lahko na podlagi svojih fizikalnih lastnosti in proizvodnega procesa razdelijo v podkategorije lesonitne plošče, plošče srednje gostote, tanke vlaknene plošče ter plošče, pridobljene po suhem postopku;

(r)

„lahko biorazgradljiva snov“ pomeni snov, ki pri uporabi ene od preskusnih metod OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408 v 28 dneh kaže 70-odstotno razgradljivost raztopljenega organskega ogljika ali 60 % teoretične največje izčrpanosti kisika ali ustvarjanja ogljikovega dioksida;

(s)

„inherentno biorazgradljiva snov“ pomeni snov, ki pri uporabi ene od preskusnih metod ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C v 28 dneh kaže 70-odstotno razgradljivost raztopljenega organskega ogljika ali 60 % teoretične največje izčrpanosti kisika ali ustvarjanja ogljikovega dioksida;

(t)

„postopki končne obdelave“ pomenijo metode, pri katerih se na površino materiala nanaša nanos ali premaz. Vključujejo lahko nanos barv, tiskov, lakov, furnirja, laminatov, impregniranega papirja in zaključnih folij;

(u)

„biocidni proizvod“, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5), pomeni:

kakršno koli snov ali zmes v obliki, v kakršni se dobavlja uporabniku, ki je sestavljena iz aktivnih snovi, jih vsebuje ali se uporablja za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi in je namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem,

kakršno koli snov ali zmes, ki se pridobi iz snovi ali zmesi, ki same ne spadajo v prejšnji odstavek, in je namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem, ter

tretirani izdelek, katerega primarna funkcija je biocidna;

(v)

„sredstvo za zaščito lesa“ pomeni biocidni proizvod, ki se s površinsko obdelavo (npr. razprševanjem, krtačenjem) ali postopki globinske impregnacije (npr. vakuum in tlak, dvojni vakuum) nanese na les (npr. hlodi, ki jih sprejmejo žage za komercialno uporabo in vso nadaljnjo uporabo lesa in izdelkov na osnovi lesa) ali na izdelke na osnovi lesa same ali na podlage, ki niso iz lesa (npr. zidarstvo ali stavbni temelji), izključno zaradi zaščite bližnjega lesa ali izdelkov na osnovi lesa pred organizmi, ki uničujejo les (npr. solzivka ali termiti) v skladu z opredelitvijo, o kateri se je dogovoril Evropski odbor za standardizacijo (vir standard CEN/TC 38 „Trajnost lesa in lesnih proizvodov“);

(w)

„E1“ pomeni klasifikacijo za lesene plošče, ki vsebujejo formaldehid, sprejeto v državah članicah EU na podlagi emisij formaldehida. V skladu z opredelitvijo iz Priloge B k standardu EN 13986 se lesena plošča klasificira kot E1, če so emisije enake koncentracijam v stacionarnem stanju, in sicer manj ali enako 0,1 ppm (0,124 mg/m3) formaldehida po 28 dneh preskusa v komori v skladu s standardom EN 717-1, ali pa je vsebnost formaldehida manjša ali enaka 8 mg na 100 g plošče, sušene v sušilniku, ko se izmeri v skladu s standardom EN 120, ali pa so stopnje emisij formaldehida manjše ali enake 3,5 mg/m2 · h v skladu s standardom EN 717-2 ali manjše ali enake 5,0 mg/m2 · h na podlagi iste metode, vendar v treh dneh po proizvodnji;

(x)

„prevlečene tkanine“ pomenijo tkanine z nalepljenim, diskretnim neprekinjenim slojem gume in/ali materialov na osnovi plastike na eni ali obeh površinah, kot je določeno v standardu EN 13360, vključno s tapetniškimi materiali, običajno imenovanimi „umetno usnje“;

(y)

„tekstilije“ pomenijo naravna vlakna, sintetična vlakna in umetna celulozna vlakna;

(z)

„naravna vlakna“ pomenijo bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, lan in druga vlakna iz ličja, volno in druga keratinska vlakna;

(aa)

„sintetična vlakna“ pomenijo akrilna, elastanska, poliamidna, poliestrska in polipropilenska vlakna;

(bb)

„umetna celulozna vlakna“ pomenijo vlakna iz liocela, modala in viskoze;

(cc)

„tapetniški materiali“ pomenijo materiale, ki se uporabljajo pri obrti izdelovanja prevlek, oblazinjenja in polnjenja sedežev, postelj ali drugih pohištvenih izdelkov, ter lahko vključujejo materiale za prevleke, kot so usnje, prevlečene tkanine in tekstilije ter materiale za polnila, kot so penjeni polimerni materiali, ki temeljijo na elastomernem lateksu ali poliuretanu;

(dd)

„snov“ pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim postopkom, vključno z vsemi aditivi, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo, kot je določeno v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(ee)

„zmes“ pomeni zmes ali raztopino, sestavljeno iz dveh ali več snovi, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(ff)

„sestavni del“ pomeni toge ali dislocirane enote, katerih oblike pred sestavljanjem končnega izdelka v popolnoma funkcionalni obliki ni treba spremeniti, čeprav se lahko njegov položaj med uporabo končnega izdelka spremeni, ter vključuje tečaje, vijake, okvire, predale, kolesa in police;

(gg)

„materiali za sestavne dele“ pomenijo materiale, katerih oblika se lahko pred sestavljanjem pohištva ali med uporabo pohištvenega izdelka spremeni, ter vključujejo tekstilije, usnje, prevlečene tkanine in poliuretanske pene, uporabljene v tapetniških materialih. Dobavljeni les se lahko šteje kot material za sestavne dele, pozneje pa se razžaga in obdela, da se spremeni v sestavni del.

Člen 3

Za podelitev znaka EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 mora proizvod spadati v skupino proizvodov „pohištvo“, kot je določeno v členu 1 tega sklepa, ter biti skladen z okoljskimi merili in z njimi povezanimi zahtevami za ocenjevanje in preverjanje iz Priloge k temu sklepu.

Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov „pohištvo“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo šest let od datuma sprejetja tega sklepa.

Člen 5

Za administrativne namene se skupini proizvodov „pohištvo“ dodeli kodna številka „049“.

Člen 6

Odločba 2009/894/ES se razveljavi.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 6 se vloge za podelitev znaka EU za okolje za proizvode, ki spadajo v skupino proizvodov „leseno pohištvo“, za katere je bila vloga vložena pred datumom sprejetja tega sklepa, ocenjujejo v skladu s pogoji iz Odločbe 2009/894/ES.

2.   Pri vlogah za podelitev znaka EU za okolje za proizvode, ki spadajo v skupino proizvodov „leseno pohištvo“ in ki so bile vložene dva meseca od datuma sprejetja tega sklepa, se lahko upoštevajo merila iz Odločbe 2009/894/ES ali merila iz tega sklepa.

Vloge se ocenijo v skladu z merili, na katerih temeljijo.

3.   Licence za znak EU za okolje, podeljene na podlagi meril iz Odločbe 2009/894/ES, se lahko uporabljajo 12 mesecev od datuma sprejetja tega sklepa.

Člen 8

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 28. julija 2016

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2009/894/ES z dne 30. novembra 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za leseno pohištvo (UL L 320, 5.12.2009, str. 23).

(3)  Sklep Komisije 2014/391/EU z dne 23. junija 2014 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje posteljnim vložkom (UL L 184, 25.6.2014, str. 18).

(4)  Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L 143, 30.4.2004, str. 87).

(5)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

OKVIR

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje pohištvenih izdelkom:

1.

Opis proizvoda

2.

Splošne zahteve za nevarne snovi in zmesi

3.

Les, pluta,bambus in ratan

4.

Plastika

5.

Kovine

6.

Tapetniški materiali za prevleke

7.

Tapetniški polnilni materiali

8.

Steklo: uporaba težkih kovin

9.

Končne zahteve za izdelek

10.

Informacije za potrošnike

11.

Informacije na znaku EU za okolje

ZAHTEVE ZA OCENJEVANJE IN PREVERJANJE

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vložnik predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druge dokaze o izpolnjevanju meril, lahko ti po potrebi izvirajo od vložnika in/ali njegovih dobaviteljev in/ali njihovih dobaviteljev itd.

Pristojni organi prednostno priznajo potrdila, ki so jih izdali organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, in preverjanja, ki so jih opravili organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve.

Kadar je to primerno, se lahko uporabijo preskusne metode, ki niso navedene za posamezno merilo, če pristojni organ, ki ocenjuje vloge, prizna njihovo enakovrednost.

Pristojni organi lahko po potrebi zahtevajo dokazno dokumentacijo in izvedejo neodvisna preverjanja.

Kot osnovni pogoj mora proizvod izpolnjevati vse zadevne pravne zahteve držav, v katerih naj bi se proizvod dajal na trg. Vložnik predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje to zahtevo.

Merila za podeljevanje znaka EU za okolje kažejo okoljsko najbolj učinkovite proizvode na trgu pohištvenih izdelkov. Merila so zaradi lažje ocene usmerjena na „posamezni material“ glede na to, da številni pohištveni izdelki vsebujejo le enega ali dva od zgoraj navedenih materialov.

Čeprav sta uporaba kemikalij in sproščanje onesnaževal del proizvodnega procesa, je uporaba nevarnih snovi izključena, kadar koli je mogoče, ali omejena na najmanjšo količino, ki je potrebna za zagotavljanje ustreznega delovanja ter hkrati za izpolnjevanje strogih standardov kakovosti in varnosti za pohištvene izdelke. Za ta namen se v izjemnih okoliščinah in le, kadar na trgu ni izvedljivih drugih možnosti, odobrijo pogoji odstopanja za posebne snovi/skupine snovi, da se okoljsko breme ne prenese v druge faze življenjskega cikla ali učinke.

Merilo 1 – Opis proizvoda

Pristojnemu organu se pošljejo tehnične risbe, v katerih je prikazano sestavljanje sestavnih delov/materialov in podelementov sestavnih delov/materialov, iz katerih je oblikovan končni pohištveni izdelek, njegove dimenzije ter kosovnica zanj, v kateri sta navedena skupna teža izdelka in to, kako je razdeljena na naslednje različne materiale: masivni les, lesne plošče, pluta, bambus, ratan, plastika, kovine, usnje, prevlečene tkanine, tekstilije, steklo in polnila/polnilni materiali.

Vsi ostali materiali, ki se spadajo v zgornje kategorije, se navedejo kot „drugi“ materiali.

Skupna količina „drugih“ materialov ne presega 5 % skupne teže izdelka.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik pristojnemu organu pošlje dokumentacijo, ki vsebuje:

(i)

tehnične risbe, ki prikazujejo različne sestavne dele/materiale in podelemente sestavnih delov/materialov, uporabljene pri sestavljanju pohištvenega izdelka;

(ii)

celotno kosovnico, v kateri sta navedena skupna teža izdelka in to, kako je razdeljena na masivni les, lesne plošče, pluto, bambus, ratan, plastiko, kovine, usnje, prevlečene tkanine, tekstilije, steklo, polnila/polnilne materiale ter „druge“ materiale. Mase različnih materialov je treba izraziti v gramih ali kilogramih in kot odstotek skupne mase enote izdelka.

Merilo 2 – Splošne zahteve za nevarne snovi in zmesi

Prisotnost snovi v izdelku in njegovih sestavnih delih/materialih, ki so v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ali snovi in zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1) za nevarne snovi, navedene v preglednici 1, se omejijo v skladu z merili 2.1, 2.2(a) in 2.2(b).

Za namene tega merila so kandidatne snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ter razvrstitve nevarnosti glede na merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje razvrščene v preglednici 1 glede na njihove nevarne lastnosti.

Preglednica 1

Razvrstitev glede na omejene nevarne snovi

Nevarne snovi iz skupine 1 – snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ter snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje

Nevarnosti, ki opredeljujejo snov ali zmes iz skupine 1:

 

snovi, ki so na seznamu kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

 

rakotvorne, mutagene in/ali strupene za razmnoževanje (CMR) iz kategorije 1A ali 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Nevarne snovi iz skupine 2 – snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje

Nevarnosti, ki opredeljujejo snov ali zmes iz skupine 2:

 

CMR iz kategorije 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

strupenost za vodno okolje iz kategorije 1: H400, H410

 

akutna strupenost iz kategorij 1 in 2: H300, H310, H330

 

strupenost pri vdihavanju iz kategorije 1: H304

 

specifična strupenost za ciljne organe (STOT) iz kategorije 1: H370, H372

 

preobčutljivost za kožo iz kategorije 1: H317

Nevarne snovi iz skupine 3 – snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje

Nevarnosti, ki opredeljujejo snov ali zmes iz skupine 3:

 

strupenost za vodno okolje iz kategorij 2, 3 in 4: H411, H412, H413

 

akutna strupenost iz kategorije 3: H301, H311, H331, EUH070

 

STOT iz kategorije 2: H371, H373

2.1   Omejitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Izdelki in njihovi sestavni deli/materiali ne smejo vsebovati snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža).

Odstopanje od tega merila se ne odobri za kandidatne snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, prisotne v izdelkih ali njihovih sestavnih delih/materialih v koncentracijah, višjih od 0,10 % (masnega deleža).

Za tekstilije, ki jim je bil dodeljen znak EU za okolje na podlagi okoljskih meril iz Sklepa Komisije 2014/350/EU (2), velja, da so v skladu z merilom 2.1.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik pripravi izjave o neprisotnosti snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v določeni mejni koncentraciji ali nad njo za izdelek in sestavni del/material, uporabljen pri sestavljanju izdelka. Izjave se sklicujejo na zadnjo različico seznama kandidatnih snovi, ki ga objavi agencija ECHA (3).

Za tekstilije, ki jim je bil v skladu s Sklepom 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, je treba kot dokaz o skladnosti predložiti kopijo veljavnega certifikata znaka EU za okolje.

2.2   Omejitev snovi, razvrščenih med snovi in zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje, uporabljenih v pohištvenem izdelku

Zahteve so razdeljene na dva dela, in sicer glede na stopnjo proizvodnje pohištvenega izdelka. V delu a) so navedene snovi in zmesi, uporabljene med katerimi koli dejavnostmi končne obdelave ali sestavljanja, ki jih izvaja neposredno proizvajalec pohištva. V delu b) so navedene snovi in zmesi, uporabljene med proizvodnjo dobavljenih sestavnih delov/materialov.

Za tekstilije, ki jim je bil dodeljen znak EU za okolje na podlagi okoljskih meril iz Sklepa 2014/350/EU, velja, da so v skladu z meriloma 2.2(a) in 2.2(b).

2.2(a)   Snovi in zmesi, ki jih uporablja proizvajalec pohištva

Nobeno od lepil, lakov, barv, premazov, barv za les (lazur), biocidnih proizvodov (kot so sredstva za zaščito lesa), zaviralcev gorenja, polnil, voskov, olj, združenih polnilnih mas, tesnilnih mas, barvil, smol ali mazalnih olj, ki jih neposredno uporabljajo proizvajalci pohištva, se ne razvrsti med nevarne snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje, s seznama v preglednici 1, razen če je njihova uporaba posebej izvzeta v preglednici 2.

2.2(b)   Snovi in zmesi, ki jih uporabljajo dobavitelji opredeljenih sestavnih delov/materialov

To merilo se ne uporablja za posamezne sestavne dele/materiale dobavitelja: (i) z maso manj kot 25 g in (ii) pri običajni uporabi ne prihajajo v neposredni stik z uporabniki.

Nobena od snovi ali zmesi, ki jih uporabljajo dobavitelji, ki spada na v nadaljevanju opredeljeno področje uporabe, se ne razvrsti med nevarne snovi in zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje, iz preglednice 1, razen če je njihova uporaba posebej izvzeta v preglednici 2:

masivni les in lesne plošče: uporabljeni lepila, laki, barve, barve za les (lazure), biocidni proizvodi (kot so sredstva za zaščito lesa), premazi, zaviralci gorenja, polnila, voski, olja, združene polnilne mase, tesnilne mase in smole,

plastika: pigmenti, mehčala, biocidni proizvodi in zaviralci gorenja, uporabljeni kot dodatki,

kovine: barve, premazi ali laki, naneseni na kovinsko površino,

tapetniški materiali iz tekstilij, usnja in prevlečenih tkanin: uporabljeni barvila, laki, optična belila, stabilizatorji, pomožne spojine, zaviralci gorenja, mehčala, biocidni proizvodi ali sredstva za odpornost na vodo/umazanijo/madeže,

tapetniški polnilni materiali: biocidni proizvodi, zaviralci gorenja ali mehčala, naneseni na material.

Preglednica 2

Odstopanja od omejitev nevarnosti iz preglednice 1 in veljavni pogoji

Vrsta snovi/zmesi

Uporaba

Izvzete razvrstitve

Pogoji odstopanja

(a)

Biocidni proizvodi (kot so sredstva za zaščito lesa)

obdelava sestavnih delov pohištva in/ali tapetniških materialov, ki se uporabijo v končnem izdelku

vse nevarne snovi iz skupine 2 in 3, navedene v preglednici 1, razen za nevarne snovi, ki so CMR

Samo če je aktivna snov, prisotna v biocidnem proizvodu, odobrena ali se preučuje, odvisno od odločitve o odobritvi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, ali pa je vključena v Prilogo I navedene uredbe ter v naslednjih okoliščinah, če je to primerno:

i.

Za sredstva za konzerviranje v vsebnikih, ki so prisotna v formulacijah premaza, nanesenih na sestavne dele/materiale notranjega ali zunanjega pohištva.

ii.

Za sredstva za konzerviranje v obliki suhega filma, ki so prisotna v premazih, nanesenih le na zunanje pohištvo.

iii.

Za zaščitno obdelavo lesa, ki se bo uporabil za zunanje pohištvo, vendar le, če originalni les ne izpolnjuje zahtev po trajnosti razreda 1 ali 2 v skladu standardom EN 350.

iv.

Za tekstilne materiale ali prevlečene tkanine, uporabljene za zunanje pohištvene izdelke.

Preverjanje:

Vložnik predloži izjavo, katere morebitne aktivne snovi v biocidnih proizvodih so uporabljene pri proizvodnji različnih sestavnih delov/materialov pohištva, ki ji priloži izjave dobaviteljev, ustrezne varnostne liste, številke CAS in rezultate preskušanja po standardu EN 350, če je to primerno.

(b)

Zaviralci gorenja

tekstilije, usnje in prevlečene tkanine v tapetniških materialih za prevleke ter tudi v polnilnih materialih za pohištvo

H317, H373, H411, H412, H413

Proizvod mora biti namenjen uporabi, pri kateri je potrebno izpolnjevanje zahteve za požarno varnost iz standardov ISO, standardov EN, standardov držav članic ali standardov in predpisov za naročila javnega sektorja.

(c)

Zaviralci gorenja/antimonov trioksid (ATO)

H351

ATO je dovoljen le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

i.

Proizvod mora biti namenjen uporabi, pri kateri je potrebno izpolnjevanje zahteve za požarno varnost iz standardov ISO, standardov EN, standardov držav članic ali standardov in predpisov za naročila javnega sektorja.

ii.

Uporablja se kot sinergist s tekstilijami ali prevlečenimi tkaninami.

iii.

Emisije v zrak v delovnem okolju, kjer se za tekstilni izdelek uporablja zaviralec gorenja, izpolnjujejo osemurno mejno vrednost za poklicno izpostavljenost, ki znaša 0,50 mg/m3.

(d)

Nikelj

kovinski sestavni deli

H317, H351, H372

Dovoljen le, kadar se uporablja v sestavnih delih iz nerjavnega jekla ali nikljanih sestavnih delih in ko je količina niklja, ki se sprošča, manjša od 0,5 μg/cm2 na teden v skladu s standardom EN 1811.

(e)

Kromovi spojini

H317, H411

Odstopanje velja le za spojine trivalentnega kroma (kroma (III)), ki se uporabljajo pri postopkih galvanizacije (npr. kromov (III) klorid)).

(f)

Cinkove spojine

H300, H310, H330, H400, H410

Odstopanje velja le za cinkove spojine, ki se uporabljajo pri postopkih galvanizacije ali vročega cinkanja (kot so cinkov oksid, cinkov klorid in cinkov cianid).

(g)

Barvilo za barvanje in nepigmentno tiskanje

tekstilije, usnje in prevlečene tkanine v tapetniških materialih za prevleke za pohištvo

H301, H311, H317, H331

Ko se uporabljajo brezprašne formulacije barvil ali samodejno odmerjanje in razdeljevanje barvil v prostorih, kjer se izvaja barvanje, in v tiskalnikih, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost delavcev.

H411, H412, H413

Postopki barvanja, pri katerih se uporabljajo reaktivna, direktna, redukcijska ali žveplova barvila s temi razvrstitvami, izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

i.

uporaba visokoafinitetnih barvil;

ii.

doseganje stopnje zavrnitve, ki je manjša od 3,0 %;

iii.

uporaba instrumentov za določanje barv;

iv.

izvajanje standardnih delovnih postopkov za postopek barvanja;

v.

odstranjevanje barv za čiščenje odpadnih voda (*).

Uporaba barvanja v masi in/ali digitalnega tiskanja je izvzeta iz teh pogojev.

(h)

Optična belila

tekstilije, usnje in prevlečene tkanine v tapetniških materialih za prevleke za pohištvo

H411, H412, H413

Optična belila se lahko uporabijo le v naslednjih primerih:

i.

pri belem tiskanju;

ii.

kot aditivi med proizvodnjo akrila, poliamida ali poliestra z vsebnostjo recikliranih materialov.

(i)

Sredstva za odpornost na vodo, umazanijo in madeže

Uporaba pri kateri koli površinski obdelavi sestavnih delov/materialov pohištva.

H413

Sredstva za odpornost in njihovi produkti razgradnje:

i.

so bodisi lahko ali inherentno biorazgradljiva

ii.

bodisi imajo nizek potencial za bioakumulacijo (koeficient porazdelitve oktanol/voda (log Kow) v vrednosti ≤ 3,2 ali biokoncentracijski faktor (BCF) v vrednosti < 100) v vodnem okolju, vključno z vodnimi usedlinami.

(j)

Stabilizatorji in laki

uporabljeni pri proizvodnji prevlečenih tkanin

H411, H412, H413

Uporabljati je treba samodejno odmerjanje in/ali osebno varovalno opremo, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost delavcev. Pri vsaj 95 % od teh aditivov se mora pri uporabi preskusne metode iz standarda OECD 303A/B in/ali ISO 11733 v 28 dneh pokazati 80-odstotna razgradljivost raztopljenega organskega ogljika.

(k)

Dodatki (ki zajemajo nosilce, pripravke za izravnavanje, dispergente, površinsko aktivne snovi, sredstva za zgoščevanje in veziva)

uporaba pri obdelavi tapetniških materialov za prevleke pohištva (tekstilije, usnje ali prevlečene tkanine)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Recepture se formulirajo s sistemi za samodejno odmerjanje, pri procesih pa se upoštevajo standardni delovni postopki.

Snovi, razvrščene v stavek H311 ali H331, na materialu niso prisotne v koncentracijah, večjih od 1,0 % (masnega deleža).

(l)

Barve, laki, smole in lepila

kateri koli sestavni del/material pohištva

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Predložijo se varnostni listi o mešanici kemikalij, na katerih so jasno opisani pravilna osebna varovalna oprema in ustrezni postopki shranjevanja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja teh mešanic med uporabo, ter izjava z dokazom o skladnosti s temu ukrepi.

H350

Se uporablja samo za smole na osnovi formaldehida, kjer vsebnost prostega formaldehida v formulaciji smole (smole, lepila in utrjevalci) ne presega 0,2 % (masnega deleža), kot je določen s standardom ISO 11402 ali enakovredno metodologijo.

(m)

Mazalna olja

v vseh sestavnih delih, ki se morajo med normalno uporabo stalno premikati

Vse nevarne snovi iz skupine 2, razen CMR, in vse nevarne snovi iz skupine 3 iz preglednice 1.

Uporaba maziv je dovoljena le, če se lahko z ustreznim preskusom OECD ali ISO dokaže, da so bodisi lahko bodisi inherentno biorazgradljiva v vodnem okolju, vključno z vodnimi usedlinami.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti z meriloma 2.2(a) in 2.2(b), ki so ji, kjer je ustrezno, priložene izjave dobaviteljev. Izjavam so priloženi seznami ustreznih uporabljenih snovi ali zmesi ter informacije o njihovi razvrstitvi ali nerazvrstitvi glede na nevarnost.

Za podporo izjavam o razvrstitvi ali nerazvrstitvi posameznih snovi ali zmesi glede na nevarnost se predložijo naslednje informacije:

(i)

številka CAS, ES ali seznama (če je ta za zmesi na voljo)

(ii)

fizična oblika in stanje, v katerem se snov uporablja;

(iii)

harmonizirane razvrstitve nevarnosti glede na merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje za snovi;

(iv)

samorazvrstitveni vnosi v podatkovno zbirko registriranih snovi v skladu z uredbo REACH agencije ECHA (4) (če ni na voljo nobenega harmoniziranega sistema za razvrščanje);

(v)

razvrstitve zmesi glede na merila iz uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.

Pri upoštevanju samorazvrstitvenih vnosov v podatkovno zbirko registriranih snovi v skladu z uredbo REACH se prednost nameni vnosom iz skupnih predložitev.

Kadar je razvrstitev na podlagi podatkovne zbirke registriranih snovi REACH evidentirana kot „manjkajoči podatki“ ali „nezadostna“ ali kadar snov v sistemu REACH še ni bila registrirana, se zagotovijo toksikološki podatki, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in sicer v obsegu, ki zadostuje za podporo konkluzivnim samorazvrstitvam v skladu Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ter podpornimi smernicami Evropske agencije za kemikalije. V primeru „manjkajočih podatkov“ ali „nezadostnih“ vnosov v podatkovno zbirko se samorazvrstitve preverijo, pri čemer se sprejemajo naslednji viri informacij:

(i)

toksikološke študije in ocene nevarnosti, ki jih izvedejo stanovske regulatorne agencije Evropske agencije za kemikalije (5), regulatorni organi držav članic ali medvladni organi;

(ii)

v celoti izpolnjen varnostni list v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(iii)

dokumentirana strokovna presoja, ki jo opravi poklicni toksikolog. Ta temelji na pregledu strokovne literature in obstoječih podatkih o preskusih, po potrebi pa so ji priloženi izsledki novih preskusov, ki so jih opravili neodvisni laboratoriji z metodami, ki jih priznava ECHA;

(iv)

potrdilo, kadar je ustrezno, ki temelji na strokovni presoji in ga izda akreditiran organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvede ocene nevarnosti glede na globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij ali sisteme razvrstitve nevarnosti glede na merila za razvrščanje, označevanje in pakiranje za snovi.

Informacije o nevarnih lastnostih snovi ali zmesi se lahko v skladu s Prilogo XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 pripravijo na druge načine kot s preskusi, na primer z uporabo alternativnih metod, kot so in vitro metode, kvantitativni modeli strukture in aktivnosti ali razvrščanje v skupine ali navzkrižno branje.

Vložnik za snovi in zmesi, ki so izvzete v preglednici 2, predloži dokaz, da so izpolnjeni vsi pogoji odstopanja.

Materiali na osnovi tekstilij, ki jim je bil v skladu s Sklepom 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, se štejejo za združljive z meriloma 2.2(a) in 2.2(b), vendar je treba predložiti kopijo certifikata znaka EU za okolje.

Merilo 3 – Les, pluta, bambus in ratan

Izraz „les“ se ne uporablja le za masivni les, temveč tudi za iverje in lesna vlakna. Kadar se merila nanašajo izključno na lesne plošče, je to navedeno v naslovu navedenih meril.

Plastične folije, proizvedene z uporabo monomer vinil klorida, se ne uporabijo v nobenem delu pohištvenega izdelka.

3.1   Trajnostni les, pluta, bambus in ratan

To merilo se uporablja le, kadar vsebnost lesa ali lesnih plošč presega 5 % masnega deleža končnega izdelka (brez embalaže).

Za ves les, pluto, bambus in ratan morajo biti izdani certifikati nadzorne verige, ki jih izda neodvisna tretja stran v okviru sistema certificiranja, kot so Svet za nadzor gozdov (FSC), Program za potrditev sistemov za certificiranje gozdov (PEFC) ali enakovredni sistemi.

Za ves neobdelan les, pluto, bambus in ratan velja, da ne izvirajo iz gensko spremenjenih vrst, zanje pa morajo biti izdani veljavni certifikati za trajnostno upravljanje gozdov, ki jih izda neodvisna tretja stran v okviru sistema certificiranja, kot so FSC, PEFC ali enakovredni sistemi.

Če sistem certificiranja dopušča mešanje certificiranega in necertificiranega materiala in/ali recikliranih materialov v proizvodu ali proizvodnem programu, je vsaj 70 % materiala iz lesa, plute, bambusa ali ratana, kot je ustrezno, iz certificiranega neobdelanega materiala in/ali recikliranega materiala.

Necertificiran material je vključen v sistem preverjanja, s katerim se zagotovi, da izvira iz zakonitih virov in izpolnjuje vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z necertificiranim materialom.

Certifikacijski organi, ki izdajajo certifikate za upravljanje gozdov in/ali nadzorno verigo, so akreditirani ali priznani z navedenim sistemom certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik ali dobavitelj materiala, kot je ustrezno, predloži izjavo o skladnosti, podprto z veljavnimi in neodvisno potrjenimi certifikati nadzorne verige za ves material iz lesa, plute, bambusa ali ratana, uporabljen v proizvodu ali proizvodni liniji, ter dokaže, da vsaj 70 % materiala izvira iz gozdov ali z območij, ki se upravljajo v skladu z načeli trajnostnega upravljanja gozdov, in/ali iz recikliranih virov, ki izpolnjujejo zahteve, ki jih določi ustrezen neodvisni sistem nadzorne verige. Kot neodvisno certificiranje tretje strani se sprejmejo sistemi FSC, PEFC ali enakovredni sistemi. V primeru, da sistem ne zahteva izrecno, da ves neobdelan material izvira iz gensko nespremenjenih vrst, se predložijo dodatna dokazila, da se to dokaže.

Če proizvod ali proizvodni program vsebuje necertificiran neobdelan material, se dokaže, da njegov delež ne presega 30 % in da je vključen v sistem preverjanja, s katerim se zagotovi, da izvira iz zakonitih virov in izpolnjuje vse druge zahteve sistema certificiranja v zvezi z necertificiranim materialom.

3.2   Omejene snovi

Poleg splošnih pogojev o nevarnih snoveh iz merila 2 veljajo posebej za vse sestavne dele pohištva, izdelane iz lesa, plute, bambusa ali ratana, ali posebej le za lesne plošče, kjer je ta izraz naveden v naslovu merila, tudi naslednji pogoji:

3.2(a)   Onesnaževala v recikliranem lesu, uporabljenem v lesnih ploščah

Reciklirana lesena vlakna ali iverje, ki se uporabljajo pri proizvodnji lesnih plošč, so preskušeni v skladu s standardom Evropskega združenja proizvajalcev vezanih plošč (European Panel Federation – EPF) (6) za dobavne pogoje za recikliran les in skladni z mejnimi vrednostmi za onesnaževala, kot so navedene v preglednici 3.

Preglednica 3

Mejne vrednosti za onesnaževala v recikliranem lesu

Onesnaževalo

Mejne vrednosti

(v mg/kg recikliranega lesa)

Onesnaževalo

Mejne vrednosti

(v mg/kg recikliranega lesa)

arzen (As)

25

živo srebro (Hg)

25

kadmij (Cd)

50

fluor (F)

100

krom (Cr)

25

klor (Cl)

1 000

baker (Cu)

40

pentaklorofenol (PCP)

5

svinec (Pb)

90

kreozot (benzo(a)piren)

0,5

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži:

(i)

izjavo proizvajalca lesnih plošč, da v plošči niso bila uporabljena vlakna recikliranega lesa, ali

(ii)

izjavo proizvajalca lesnih plošč, da so bila vsa uporabljena reciklirana lesena vlakna ustrezno preskušena v skladu s standardom EPF za dobavne pogoje za recikliran les iz leta 2002, ki so ji priložena ustrezna poročila o preskusih, s katerimi se dokaže skladnost vzorcev recikliranega lesa z mejnimi vrednostmi, določenimi v preglednici 3;

(iii)

izjavo proizvajalca lesnih plošč, da so bila vsa uporabljena reciklirana lesena vlakna reprezentativno preskušena v skladu z drugimi enakovrednimi standardi, ki imajo enake ali strožje mejne vrednosti, kot standard EPF za dobavne pogoje za recikliran les iz leta 2002, ki so ji priložena ustrezna poročila o preskusih, s katerimi se dokaže skladnost vzorcev recikliranega lesa z mejnimi vrednostmi, določenimi v preglednici 3.

3.2(b)   Težke kovine v barvah, premazih in lakih

Barve, premazi ali laki, uporabljeni na lesu ali materialih na osnovi lesa, ne vsebujejo snovi na osnovi kadmija, svinca, kroma (VI), živega srebra, arzena ali selena v koncentracijah, ki presegajo 0,010 % masnega deleža za vsako posamezno kovino, v formulaciji barve, premaza ali laka iz embalažne posode.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik ali dobavitelj materiala, kot je ustrezno, predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in ustrezni varnosti list dobavitelja uporabljenih barv, premazov in/ali lakov.

3.2(c)   Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) v barvah, premazih in lakih

To merilo se ne uporablja za neobdelane lesene površine ali naravne lesene površine, obdelane z milom, voskom ali oljem.

To merilo se uporablja le, kadar količina premazanega lesa ali lesnih plošč (razen neobdelanih lesenih površin ali naravnih lesenih površin, obdelanih z milom, voskom ali oljem) presega 5 % masnega deleža v končnem pohištvenem izdelku (brez embalaže).

Zahtev tega merila ni treba izpolniti, če se lahko dokaže skladnost z merilom 9.5.

Vsebnost HOS v barvah, premazih ali lakih, ki se uporabljajo za premaze lesa ali lesnih plošč, uporabljenih v pohištvenem izdelku, ne presega 5 % (koncentracija v embalažni posodi).

Vendar se lahko uporabljajo premazi z višjo vsebnostjo HOS, če se lahko dokaže, da:

skupna količina HOS v barvi, premazu ali laku, uporabljenem med premazovanjem, ne presega 30 g/m2 premazane površine, ali

je skupna količina HOS v barvi, premazu ali laku, uporabljenem med premazovanjem, enaka med 30 in 60 g/m2 premazane površine ter da kakovost površinskega premaza izpolnjuje zahteve iz preglednice 4.

Preglednica 4

Zahteve glede kakovosti površinskega premaza, če je količina nanosa HOS med 30 in 60 g/m2

Preskusni standard

Pogoj

Zahtevani rezultat

EN 12720 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti hladnim tekočinam

stik z vodo

brez sprememb po 24-urnem stiku

stik z maščobo

brez sprememb po 24-urnem stiku

stik z alkoholom

brez sprememb po 1-urnem stiku

stik s kavo

brez sprememb po 1-urnem stiku

EN 12721 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti vlažni toploti

stik z virom toplote s temperaturo 70 °C

brez sprememb po preskusu

EN 12722 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti suhi toploti

stik z virom toplote s temperaturo 70 °C

brez sprememb po preskusu

EN 15186 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti razenju

stik z diamantno konico

metoda A: brez raz ≥ 0,30 mm z uporabo sile, ki znaša 5 N, ali

metoda B: brez vidnih raz na ≥ 6 mestih opazovane predloge pri uporabi sile, ki znaša 5 N.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, v kateri opredeli, ali je bila skladnost dosežena zaradi izvzetja pohištvenega izdelka iz merila ali zaradi nadzorovane rabe HOS pri premazovanju.

V zadnjem primeru je treba izjavi vložnika priložiti informacije dobavitelja barve, premaza ali laka, v katerih sta navedena vsebnost HOS in gostota barve, premaza ali laka (oboje v g/l), ter izračun dejanskega deleža vsebnosti HOS.

Če vsebnost HOS v barvi, premazu ali laku presega 5 % (koncentracija v embalažni posodi), vložnik:

(i)

predloži izračune, ki kažejo, da dejanska količina HOS, nanesena na premazano površino končnega sestavljenega pohištvenega izdelka, ne presega 30 g/m2, v skladu s smernicami iz Dodatka I, ali

(ii)

predloži izračune, ki kažejo, da dejanska količina HOS, nanesena na premazano površino končnega sestavljenega pohištvenega izdelka, ne presega 60 g/m2 v skladu s smernicami iz Dodatka I, in poročila o preskusih, ki dokazujejo skladnost površinskih premazov z zahtevami iz preglednice 4.

3.3   Emisije formaldehida iz lesnih plošč

To merilo se uporablja le, kadar vsebnost lesnih plošč v končnem pohištvenem izdelku (brez embalaže) presega 5 % masnega deleža.

Emisije formaldehida iz vseh dobavljenih lesnih plošč v obliki, v kateri se uporabljajo v pohištvenem izdelku (z drugimi besedami – površinsko neobdelane, premazane, obdelane in furnirane), in plošč, ki so bile proizvedene z uporabo smol na osnovi formaldehida, so

nižje od 50-odstotne mejne vrednosti, zaradi česar so lahko razvrščene v razred E1,

nižje od 65-odstotne mejne vrednosti razreda E1 v primeru srednje gostih vlaknenih plošč, ali

nižje od mejnih vrednosti, določenih v standardu CARB Phase II (faza II standarda kalifornijskega odbora za zaščito zraka) ali japonskih standardih z zvezdicami F-3 ali F-4.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila, kjer izjavlja, da plošč ni spremenil ali obdelal na dodatne načine, ki bi ogrožali njihovo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij formaldehida. Odbori, ki ocenjujejo in preverjajo nizke emisije formaldehida, se razlikujejo glede na sistem certificiranja, v katerega spadajo. Dokumentacija o preverjanju, ki se zahteva za posamezno shemo, je opisana v preglednici 5.

Preglednica 5

Odbori, ki ocenjujejo in preverjajo nizke emisije formaldehida

Sistem certificiranja

Dokumentacija o preverjanju

E1 (kot je opredeljeno v Prilogi B standarda EN 13986)

Izjava proizvajalca lesne plošče, v kateri navede, da je plošča skladna s 50-odstotno mejno vrednostjo emisij iz razreda E1 ali v primeru srednje gostih vlaknenih plošč s 65-odstotno mejno vrednostjo emisij iz razreda E1, ki so ji priložena poročila o preskusih, opravljenih v skladu s standardom EN 717-2, EN 120, EN 717-1 ali enakovrednimi metodami.

Mejne vrednosti iz standarda CARB Phase II (faza II standarda kalifornijskega odbora za zaščito zraka)

Izjava proizvajalca lesne plošče, ki so ji priloženi rezultati preskusa v skladu s standardom ASTM E1333 ali ASTM D6007, ki kažejo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij formaldehida iz faze II standarda, določenimi v kalifornijski uredbi o izdelkih iz sestavljenega lesa št. 93120 (7).

Lesna plošča se lahko označi v skladu z oddelkom 93120.3(e), kar pomeni, da vsebuje podrobnosti o imenu proizvajalca, serijski številki proizvoda ali proizvedeni seriji, ter številko, ki ji jo je dodelil kalifornijski odbor za zaščito zraka za certifikacijski organ tretje osebe (ta del ni obvezen, če se proizvodi prodajajo zunaj Kalifornije ali če so narejeni brez dodanega formaldehida ali z uporabo določenih smol na osnovi formaldehida, iz katerih izhajajo izjemno nizke emisije).

Mejne vrednosti zvezdic F-3 ali F-4

Izjava proizvajalca lesne plošče o skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij v skladu s standardom JIS A 5905 (za vlaknene plošče) ali JIS A 5908 (za iverne in vezane plošče), ki so ji priloženi rezultati preskusov v skladu z metodo v eksikatorju iz standarda JIS A 1460.

Merilo 4 – Plastika

Plastika, proizvedena z uporabo monomer vinil klorida, se ne uporabi v nobenem delu pohištvenega izdelka.

4.1   Označevanje plastičnih sestavnih delov

Plastični deli s težo nad 100 g se označijo v skladu s standardoma EN ISO 11469 in EN ISO 1043 (deli 1 do 4). Napis na oznakah je visok vsaj 2,5 mm.

Kadar so v plastiko namenoma vključeni polnila, zaviralci gorenja ali mehčala v deležih, ki presegajo 1 % masnega deleža, je treba njihovo prisotnost prav tako vključiti na oznako v skladu z deli 2 do 4 standarda EN ISO 1043.

V izjemnih primerih je dovoljeno, da plastični deli z maso nad 100 g nimajo oznak, in sicer če:

bi označevanje vplivalo na zmogljivost ali delovanje plastičnega dela,

označevanje ni tehnično mogoče zaradi proizvodnega postopka,

delov ni mogoče označiti, ker ni dovolj ustrezne površine, da bi bile oznake čitljive velikosti in bi jih lahko uporabil izvajalec recikliranja.

V zgornjih primerih, v katerih je dovoljeno, da so deli brez oznak, je treba v informacije za potrošnike iz merila 10 vključiti dodatne podrobnosti o vrsti polimera in morebitnih dodatkih v skladu z zahtevami iz standardov EN ISO 11469 in EN ISO 1043 (deli 1do 4).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, pri čemer našteje vse plastične sestavne dele z maso nad 100 g v pohištvenem izdelku ter navede, ali so bili označeni v skladu s standardoma EN ISO 11469 in EN ISO 1043 (deli 1 do 4) ali ne.

Označba katerega koli plastičnega dela je pri vizualnem pregledu plastičnega sestavnega dela jasno vidna. Ni nujno, da je označba na končnem sestavljenem pohištvenem izdelku jasno vidna.

Če kateri koli plastični deli z maso nad 100 g nimajo oznak, vložnik predloži utemeljitev za to in navede, kje so ustrezne informacije vključene v informacije za potrošnike.

V primeru dvoma glede narave plastičnih sestavnih delov z maso nad 100 g in v primeru, da dobavitelji ne predložijo zahtevanih informacij, se kot dokazi, s katerimi se podpre označba v skladu s standardoma EN ISO 11469 in EN ISO 1043, priložijo podatki laboratorijskega preskusa z uporabo infrardeče ali Ramanove spektroskopije ali katere koli druge ustrezne analitične tehnike za opredelitev narave plastičnih polimerov in kakovosti polnil ali drugih dodatkov.

4.2   Omejene snovi

Za plastične sestavne dele se poleg splošnih zahtev za nevarne snovi iz merila 2 uporabljajo spodaj navedeni pogoji.

4.2(a)   Težke kovine v plastičnih dodatkih

Plastični sestavni deli in vse površinske plasti se ne proizvajajo z uporabo dodatkov, ki vsebujejo spojine kadmija (Cd), kroma (VI) (CrVI), svinca (Pb), živega srebra (Hg) ali kositra (Sn).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila.

Kadar je uporabljena le neobdelana plastika, je sprejeta izjava proizvajalca neobdelanega plastičnega materiala, da niso bili uporabljeni dodatki, ki vsebujejo kadmij, krom (VI), svinec, živo srebro ali kositer.

Kadar se neobdelana plastika kombinira z neuporabljenimi plastičnimi recikliranimi materiali iz znanih virov in/ali že uporabljenim polietilen tereftalatom (PET), polistirenom (PS), polietilenom (PE) ali polipropilenom (PP) iz komunalnih sistemov zbiranja odpadkov, je sprejeta izjava dobavitelja recikliranega plastičnega materiala, da niso bile namenoma dodane nobene spojine, ki vsebujejo kadmij, krom (VI), svinec, živo srebro ali kositer.

Če dobavitelj ne predloži ustreznih izjav ali če je neobdelana plastika kombinirana z neuporabljenimi recikliranimi materiali iz mešanih ali neznanih virov, se skladnost s pogoji iz preglednice 6 dokaže z ustreznim preskušanjem plastičnih sestavnih delov.

Preglednica 6

Ocenjevanje in preverjanje nečistoč v obliki težkih kovin v plastiki

Kovina

Metoda

Mejna vrednost (v mg/kg)

neobdelana

reciklirana

Cd

rentgenska fluorescenca ali kislinski razklop, čemur sledi atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo ali atomska absorpcijska spektrofotometrija ali druge enakovredne metode za merjenje skupne vsebnosti kovine

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

Cr VI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3   Reciklirani plastični materiali

To merilo se uporablja le, če skupna vsebnost plastičnih materialov v pohištvenem izdelku presega 20 % skupne mase izdelka (brez embalaže).

Povprečna vsebnost recikliranih plastičnih delov (brez embalaže) je vsaj 30 % masnega deleža.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobavitelja plastike, v kateri je navedena povprečna vsebnost recikliranega materiala v končnem pohištvenem izdelku. Kadar plastični sestavni deli izhajajo iz različnih virov ali od različnih dobaviteljev, se za vsak vir plastike izračuna povprečna vsebnost recikliranega materiala in navede skupna povprečna vsebnost recikliranega materiala v končnem pohištvenem izdelku.

Izjavi o vsebnosti recikliranih materialov proizvajalca plastike je priložena dokumentacija o sledljivosti za reciklirane plastične materiale. Navedejo se lahko tudi informacije o številki serije v skladu z okvirom iz preglednice 1 standarda EN 15343.

Merilo 5 – Kovine

Za kovinske sestavne dele pohištvenega izdelka se poleg splošnih zahtev za nevarne snovi iz merila 2 uporabljajo spodaj navedeni pogoji.

5.1   Omejitve pri galvanizaciji

Pri postopkih galvanizacije katerih koli kovinskih sestavnih delov, uporabljenih v končnem pohištvenem izdelku, se ne uporablja šestvalentni krom (krom (VI)) ali kadmij.

Nikelj se dovoli samo pri postopkih galvanizacije, če je količina niklja, ki se sprošča iz galvaniziranega sestavnega dela, manjša od 0,5 μg/cm2 na teden v skladu s standardom EN 1811.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobavitelja kovinskega sestavnega dela, da pri nobenem od kovinskih sestavnih delov niso bile uporabljene snovi za površinsko obdelavo s kromom (VI) ali kadmijem.

Kjer se v galvanizaciji uporablja nikelj, vložnik predloži izjavo dobavitelja kovinskega sestavnega dela, ki ji je priloženo poročilo o preskusu v skladu s standardom EN 1811, pri katerem rezultati pokažejo, da je količina niklja, ki se sprošča, manjša od 0,5 μg/cm2 na teden.

5.2   Težke kovine v barvah, premazih in lakih

Barve, premazi ali laki, uporabljeni na kovinskih sestavnih delih, ne vsebujejo dodatkov na osnovi kadmija, svinca, kroma (VI), živega srebra, arzena ali selena v koncentracijah, ki presegajo 0,010 % masnega deleža za vsako posamezno kovino, v formulaciji barve, premaza ali laka iz embalažne posode.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom in ustrezni varnosti list dobavitelja uporabljenih barv, premazov ali lakov.

5.3   Vsebnost HOS v barvah, premazih in lakih

To podmerilo se uporablja le, kadar vsebnost premazanih kovinskih sestavnih delov presega 5 % masnega deleža končnega pohištvenega izdelka (brez embalaže).

Zahtev tega podmerila ni treba izpolniti, če se lahko dokaže skladnost z merilom 9.5.

Vsebnost HOS v barvah, premazih ali lakih, ki se uporabljajo za premaze katerega koli kovinskega sestavnega dela, uporabljenega v pohištvenem izdelku, ne presega 5 % mase (koncentracija v embalažni posodi).

Vendar se lahko uporabljajo premazi z višjo vsebnostjo HOS, če se lahko dokaže, da:

skupna količina HOS v barvi, premazu ali laku, uporabljenem med premazovanjem, ne presega 30 g/m2 premazane površine, ali

je skupna količina HOS v količini barve, premaza ali laka, uporabljenega med premazovanjem, enaka med 30 in 60 g/m2 premazane površine ter da kakovost površinskega premaza izpolnjuje zahteve iz preglednice 7.

Preglednica 7

Zahteve glede kakovosti površinskega premaza, če je količina nanosa HOS med 30 in 60 g/m2

Preskusni standard

Pogoj

Zahtevani rezultat

EN 12720 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti hladnim tekočinam

stik z vodo

brez sprememb po 24-urnem stiku

stik z maščobo

brez sprememb po 24-urnem stiku

stik z alkoholom

brez sprememb po 1-urnem stiku

stik s kavo

brez sprememb po 1-urnem stiku

EN 12721 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti vlažni toploti

stik z virom toplote s temperaturo 70 °C

brez sprememb po preskusu

EN 12722 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti suhi toploti

stik z virom toplote s temperaturo 70 °C

brez sprememb po preskusu

EN 15186 Pohištvo – Ocenjevanje odpornosti površine proti razenju

stik z diamantno konico

metoda A: brez raz ≥ 0,30 mm z uporabo sile, ki znaša 5 N, ali

metoda B: brez vidnih raz na ≥ 6 mestih opazovane predloge pri uporabi sile, ki znaša 5 N.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, v kateri opredeli, ali je bila skladnost dosežena zaradi izvzetja pohištvenega izdelka iz merila ali zaradi nadzorovane rabe HOS pri premazovanju.

V zadnjem primeru je treba izjavi vložnika priložiti informacije dobavitelja barve, premaza ali laka, v katerih sta navedena vsebnost HOS in gostota barve, premaza ali laka (oboje v g/l), ter izračun dejanskega deleža vsebnosti HOS.

Če vsebnost HOS v barvi, premazu ali laku presega 5 % (koncentracija v embalažni posodi), vložnik

predloži izračune, ki kažejo, da dejanska količina HOS, nanesena na premazano površino končnega sestavljenega pohištvenega izdelka, ne presega 30 g/m2, v skladu s smernicami iz Dodatka I, ali

predloži izračune, ki kažejo, da dejanska količina HOS, nanesena na premazano površino končnega sestavljenega pohištvenega izdelka, ne presega 60 g/m2 v skladu s smernicami iz Dodatka I, in poročila o preskusih, ki dokazujejo skladnost površinskih premazov z zahtevami iz preglednice 7.

Merilo 6 – Tapetniški materiali za prevleke

Tapetniški materiali za prevleke, proizvedeni z uporabo monomer vinil klorida, se ne uporabijo v nobenem delu pohištvenega izdelka.

6.1   Zahteve glede fizične kakovosti

Vsako usnje, uporabljeno kot tapetniški material za prevleke, izpolnjuje zahteve glede fizične kakovosti iz Dodatka II.

Vsaka tekstilija, uporabljena kot tapetniški material za prevleke, izpolnjuje zahteve glede fizične kakovosti iz preglednice 8.

Vsaka prevlečena tkanina, uporabljena kot tapetniški material za prevleke, izpolnjuje zahteve glede fizične kakovosti iz preglednice 9.

Preglednica 8

Zahteve glede fizične kakovosti tekstilnih tapetniških materialov za prevleke za pohištvo

Preskusni dejavnik

Metoda

Odstranljive in pralne prevleke

Neodstranljive in pralne prevleke

Spremembe velikosti med pranjem in barvanjem

pranje v gospodinjstvu: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tri pranja pri temperaturi, navedeni na proizvodu, s sušenjem v sušilnem stroju po vsakem pranju)

pranje v komercialnih pralnicah: ISO 15797 + EN ISO 5077 (pri temperaturi vsaj 75 °C)

tkani tapetniški materiali za prevleke za pohištvo: ± 2,0 %

tkan inlet za pohištvo: ± 3,0 %

netkan inlet za pohištvo ± 5,0 %

netkani tapetniški materiali za prevleke za pohištvo: ±6,0 %

n. r.

Odpornost barve na pranje

pranje v gospodinjstvu: ISO 105-C06

pranje v komercialnih pralnicah: ISO 15797 + ISO 105-C06 (pri temperaturi vsaj 75 °C)

≥ ravni 3 do 4 za spremembe barve

≥ ravni 3 do 4 za madeže

n. r.

Odpornost barve na mokro drgnjenje (**)

ISO 105 X12

≥ ravni 2 do 3

≥ ravni 2 do 3

Odpornost barve na suho drgnjenje (**)

ISO 105 X12

≥ raven 4

≥ raven 4

Odpornost barve na svetlobo

ISO 105 B02

≥ raven 5 (***)

≥ raven 5 (***)

Odpornost tkanin na muckanje in obrabo

pleteni in netkani proizvodi: ISO 12945-1

tkani materiali: ISO 12945-2

ISO 12945-1 rezultat > 3

ISO 12945-2 rezultat > 3

ISO 12945-1 rezultat > 3

ISO 12945-2 rezultat > 3


Preglednica 9

Zahteve glede fizične kakovosti prevlečenih tkanin za tapetniške materiale za prevleke za pohištvo

Lastnost

Metoda

Zahteva

Natezna moč

ISO 1421

CH ≥ 35 daN in TR ≥ 20 daN

Odpornost prevlečenih tkanin na trganje z metodo trganja hlač

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN in TR ≥ 2 daN

Preskušanje barvne obstojnosti na umetni svetlobi – preskus s ksenonsko svetilko

EN ISO 105-B02

uporaba v zaprtih prostorih ≥ 6;

zunanja uporaba ≥ 7;

Tekstilije – odpornost proti drgnjenju z metodo Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Določanje adhezije premaza

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN in TR ≥ 1,5 daN

Pri čemer je: daN = dekanewton, CH = osnovna nit in TR = votek.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobavitelja usnja, dobavitelja tekstilnega izdelka oziroma dobavitelja prevlečene tkanine, v kateri je navedeno, da tapetniški material za prevleke izpolnjuje fizične zahteve za usnje, tekstilni izdelek ali prevlečeno tkanino, kot so določene v Dodatku II, preglednici 8 oziroma preglednici 9, in temu priloži ustrezna poročila o preskusih.

Materiali na osnovi tekstilij, ki jim je bil v skladu s Sklepom 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, se štejejo za združljive s tem merilom, vendar je treba predložiti kopijo certifikata znaka EU za okolje.

6.2   Zahteve glede kemičnega preskušanja

To merilo se uporablja za tapetniške materiale za prevleke v končno obdelani obliki, ki se bo uporabila v končnem izdelku. Poleg splošnih pogojev o nevarnih snoveh iz merila 2 se posebej za tapetniške materiale za prevleke uporabljajo naslednje omejitve iz preglednice 10:

Preglednica 10

Zahteve glede kemičnega preskušanja za usnje, tekstilije in prevlečene tkanine za material za prevleke

Kemikalija

Uporaba

Mejna vrednost (v mg/kg)

Preskusna metoda

Omejeni arilamini, ki nastanejo pri cepitvi azo barvil (****)

usnje

≤ 30 za vsak amin (****)

EN ISO 17234-1

tekstilije in prevlečene tkanine

EN ISO 14362-1 in EN ISO 14362-3

Krom (VI)

usnje

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Prosti formaldehid

usnje

≤ 20 (za otroško pohištvo) (******) ali ≤ 75 za drugo pohištvo

EN ISO 17226-1

tekstilije in prevlečene tkanine

EN ISO 14184-1

Težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati

usnje

arzen ≤ 1,0

antimon ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

krom ≤ 200,0

kadmij ≤ 0,1

kobalt ≤ 4,0

baker ≤ 50,0

svinec ≤ 1,0

živo srebro ≤ 0,02

nikelj ≤ 1,0

 

tekstilije in prevlečene tkanine

arzen ≤ 1,0

antimon ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

krom ≤ 2,0

kadmij ≤ 0,1

kobalt ≤ 4,0

baker ≤ 50,0

svinec ≤ 1,0

živo srebro ≤ 0,02

nikelj ≤ 1,0

 

Klorofenoli

usnje

pentaklorofenol ≤ 0,1 mg/kg

tetraklorofenol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkilfenoli

usnje, tekstilije in prevlečene tkanine

nonilfenol, mešani izomeri (št. CAS: 25154-52-3)

4-nonilfenol (št. CAS: 104-40-5)

4-nonilfenol, razvejan (št. CAS: 84852-15-3)

oktilfenol (št. CAS: 27193-28-8)

4-oktilfenol (št. CAS: 1806-26-4)

4-terc-oktilfenol (št. CAS: 140-66-9)

alkilfenoletoksilati (APEO) in njihovi derivati:

 

polioksietiliran oktilfenol (št. CAS: 9002-93-1)

 

polioksietiliran nonilfenol (št. CAS: 9016-45-9)

 

polioksietiliran p-nonilfenol (št. CAS: 26027-38-3)

skupna vsota mejne vrednosti:

 

≤ 25 mg/kg za tekstilije ali prevlečene tkanine

 

≤ 100 mg/kg za usnje

Za usnje:

EN ISO 18218-2 (indirektna metoda)

Za tekstilije in prevlečene tkanine:

EN ISO 18254 za alkilfenoletoksilate. Preskušanje končnega izdelka glede vsebnosti alkilfenolov je treba opraviti z ekstrakcijo v topilu, čemur sledi tekočinska kromatografija z masno spektrometrijo (LC-MS) ali plinska kromatografija z masno spektrometrijo (GC-MS)

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)

tekstilije, prevlečene tkanine ali usnje

PAO, omejeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

 

krizen (št. CAS: 218-01-9)

 

benzo[a]antracen (št. CAS: 56-55-3)

 

benzo[k]fluoranten (št. CAS: 207-08-9)

 

benzo[a]apiren (št. CAS: 50-32-8)

 

dibenz[a,h]antracen (št. CAS: 53-70-3)

 

benzo[j]fluoranten (št. CAS: 205-82-3)

 

benzo[b]fluoranten (št. CAS: 205-99-2)

 

benzo[e]piren (št. CAS: 192-97-2)

posamezne mejne vrednosti za 8 navedenih PAO:

≤ 1 mg/kg

dodatni PAO, za katere velja omejitev:

 

naftalen (št. CAS: 91-20-3)

 

acenaftilen (št. CAS: 208-96-8)

 

acenaften (št. CAS: 83-32-9)

 

fluoren (št. CAS: 86-73-7)

 

fenantren (št. CAS: 85-1-8)

 

antracen (št. CAS: 120-12-7)

 

fluoranten (št. CAS: 206-44-0)

 

piren (št. CAS: 129-00-0)

 

indeno[1,2,3-c,d]piren (št. CAS: 193-39-5)

 

benzo[g,h,i]perilen (št. CAS: 191-24-2)

skupna vsota mejne vrednosti za 18 navedenih PAO:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-dimetilacetamid (št. CAS. 127-19-5)

elastan ali tekstilije na osnovi akrila

rezultati ≤ 0,005 % masnega deleža (≤ 50 mg/kg)

ekstrakcija v topilu, čemur sledi LC-MS ali GC-MS

kloralkani

usnje

C10-C13 (SCCP) kloralkani pod mejo zaznavnosti

C14-C17 (MCCP) kloralkani ≤ 1 000 mg/kg;

EN ISO 18219

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da je tapetniški material za prevleke iz usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin skladen z mejnimi vrednostmi, določenimi v preglednici 10, ki ji priloži poročila o preskusih.

Materiali na osnovi tekstilij, ki jim je bil v skladu s Sklepom 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, se štejejo za združljive s tem merilom, vendar je treba predložiti kopijo certifikata znaka EU za okolje.

6.3   Omejitve med proizvodnim procesom

Če tapetniški materiali za prevleke presegajo 1,0 % masnega deleža skupne mase pohištvenega izdelka (brez embalaže), dobavitelj materiala upošteva omejitve iz preglednice 11 o uporabi nevarnih snovi med proizvodnjo.

Preglednica 11

Omejene snovi, uporabljene v fazah proizvodnje usnja, tekstilij in prevlečenih tkanin

1 –   Nevarne snovi, uporabljene v različnih fazah proizvodnje

a)   Detergenti, površinsko aktivne snovi, mehčalci in pripravki za utrjevanje

Uporaba:

za postopke barvanja in končne obdelave pri proizvodnji tekstilij, usnja ali prevlečenih tkanin

Vsi neionski in kationski detergenti ter površinsko aktivne snovi morajo biti končno biorazgradljivi pri anaerobnih pogojih.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilije ali prevlečene tkanine, ki ji priloži izjavo njegovega dobavitelja kemikalij ter ustrezne varnostne liste in rezultate preskusov v skladu s standardom EN ISO 11734 ali ECETOC št. 28, OECD 311.

Kot referenčna točka za biorazgradljivost se uporabi podatkovna baza sestavin detergentov in se lahko po prostem preudarku pristojnega organa sprejme kot alternativa predložitvi poročil o preskusih.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_sl.pdf

V proizvodnih procesih se ne uporabljajo dolge verige perfluoriranih alkilnih sulfonatov (≥ C6) in perfluoriranih karboksilnih kislin (≥ C8).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilije ali prevlečene tkanine, ki ji priloži izjavo njegovega dobavitelja kemikalij ter ustrezne varnostne liste o neuporabi teh snovi v posamezni proizvodni fazi.

b)   Dodatki (uporabljeni v zmeseh, formulacijah in lepilih)

Uporaba:

barvanje in končna obdelava pri proizvodnji usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin

V zmeseh ali sestavah se ne uporabljajo naslednje snovi za barvanje in končno obdelavo usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin:

 

bis(hidrogenirani lojni alkil) dimetil amonijev klorid (DTDMAC)

 

distearil dimetil amonijev klorid (DSDMAC)

 

di(utrjeni loj) dimetil amonijev klorid (DHTDMAC)

 

etilen diamin tetra acetat (EDTA)

 

dietilen triamin penta acetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

 

nitrilotriocetna kislina (NTA)

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo dobavitelja usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, v kateri navede, da te sestavine niso bile uporabljene za barvanje in končno obdelavo usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, ter temu priloži ustrezne varnostne liste.

c)   Topila

Uporaba:

obdelava materialov iz usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin

Za obdelavo materialov iz usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin se v zmeseh ali sestavah ne uporabljajo naslednje snovi:

 

2-metoksietanol

 

N,N-dimetilformamid

 

1-metil-2-pirolidon

 

bis(2-metoksietil) eter

 

4,4′-diaminodifenilmetan

 

1,2,3-trikloropropan

 

1,2-dikloroetan (etilendiklorid)

 

2-etoksietanol

 

benzen-1,4-diamin dihidroklorid

 

bis(2-metoksietil) eter

 

formamid

 

N-metil-2-pirolidon

 

trikloroetilen

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, da ta topila niso bila uporabljena v nobenem od proizvodnih procesov za usnje, tekstilije ali prevlečene tkanine, ter temu priloži ustrezne varnostne liste.

2 –   Barvila, uporabljena pri barvanju in tiskanju

i.

Nosilne snovi, uporabljene pri barvanju

Uporaba:

pri barvanju in tiskanju

Kadar se uporabljajo disperzna barvila, se ne uporabljajo halogenirani pospeševalci barvil (nosilne snovi) (primeri nosilnih snovi so: 1,2-diklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, klorofenoksietanol).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, v kateri navede, da se pri barvanju usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, uporabljenih v pohištvenem izdelku, niso uporabile halogenirane nosilne snovi, ter temu priloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, njegovega dobavitelja kemikalij in vse ustrezne varnostne liste.

ii.

Barvila, ki vsebujejo jedki krom

Uporaba:

pri barvanju in tiskanju

Barvila, ki vsebujejo jedki krom, se ne uporabljajo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, v kateri navede, da se pri barvanju usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, uporabljenih v pohištvenem izdelku, niso uporabila barvila, ki vsebujejo jedki krom, ter temu priloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, njegovega dobavitelja kemikalij in vse ustrezne varnostne liste.

iii.

Pigmenti

Uporaba:

pri barvanju in tiskanju

Pigmenti na osnovi kadmija, svinca, kroma (VI), živega srebra, arzena in antimona se ne uporabljajo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, v kateri navede, da se pri barvanju ali tiskanju usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, uporabljenih v pohištvenem izdelku, niso uporabili pigmenti na osnovi navedenih težkih kovin, ter temu priloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, njegovega dobavitelja kemikalij in vse ustrezne varnostne liste.

3 –   Končna obdelava

Fluorirane spojine

Uporaba:

Tapetniški materiali za prevleke z integrirano funkcijo odpornosti na vodo ali madeže

Fluorirane spojine niso impregnirane v tapetniške končne materiale za prevleke, da bi mu dale funkcijo odpornosti na vodo, madeže in olje. V to omejitev so vključene perfluorirane in polifluorirane snovi. Dovoljena so nefluorirana sredstva za obdelavo, v katerih se uporabljajo snovi, ki so dobro ali inherentno biorazgradljive ali imajo nizek potencial za bioakumulacijo v vodnem okolju.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, v kateri navede, da se pri končni obdelavi usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin niso uporabile fluorirane, perfluorirane ali polifluorirane snovi, ter temu priloži izjavo proizvajalca usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin, njegovega dobavitelja kemikalij in vse ustrezne varnostne liste.

Če sprejemljiva izjava ni predložena, lahko pristojni organ zahteva nadaljnje preskušanje materiala za prevleke v skladu z metodami iz standarda CEN/TS 15968.

Za nefluorirane obdelave se lahko lastnosti lahke ali inherentne biorazgradljivosti dokažejo s preskusi, opravljenimi v skladu z naslednjimi metodami: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

Nizek potencial za bioakumulacijo se dokaže s preskusi, ki prikazujejo koeficient porazdelitve oktanol/voda (log Kow) v vrednosti < 3,2 ali biokoncentracijski faktor (BCF) v vrednosti < 100.

Pri nefluoriranih obdelavah se kot referenčna točka za biorazgradljivost uporabi podatkovna baza sestavin detergentov in se lahko v skladu s prostim preudarkom pristojnega organa sprejme kot alternativa predložitvi poročil o preskusih.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_sl.pdf

4 –   Kakovost iztoka v strojarni in posebna poraba vode

Uporaba:

pri proizvodnem procesu usnja

(i)

Vrednost kemijske potrebe po kisiku v odpadni vodi iz strojarn usnja, kadar se po obdelavi odvaja v površinske vode (v obratu ali zunaj njega), ne presega 200 mg/l.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik ali dobavitelj materiala, kot je ustrezno, predloži izjavo o skladnosti, ki so ji priložena podrobna dokumentacija in poročila o preskusih v skladu s standardom ISO 6060, ki dokazujejo skladnost s tem merilom na podlagi mesečnih povprečij za šest mesecev pred vlogo. Podatki dokazujejo skladnost proizvodnega obrata ali upravljavca čistilne naprave za odpadne vode, če se odplake čistijo zunaj obrata.

(ii)

Skupna koncentracija kroma v odpadni vodi iz strojarne po obdelavi ne presega 1,0 mg/l, kot je določeno v Izvedbenem sklepu Komisije 2013/84/EU (8).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik ali dobavitelj materiala, kot je ustrezno, predloži izjavo o skladnosti, ki ji je priloženo poročilo o preskusu, pri katerem je bila uporabljena ena izmed naslednjih preskusnih metod: ISO 9174 ali EN 1233 ali EN ISO 11885 za krom in ki dokazuje skladnost s tem merilom na podlagi mesečnih povprečij za šest mesecev pred vlogo. Vložnik predloži izjavo o skladnosti s točko 10 BAT ter točko 11 ali 12 BAT, kot je ustrezno, v skladu z Izvedbenim sklepom 2013/84/EU za zmanjševanje vsebnosti kroma v izpustih odpadne vode.

(iii)

Poraba vode, izražena kot letna povprečna količina vode, porabljene na tono surovih kož, ne presega spodaj navedenih mejnih vrednosti:

kože večjih živali

28 m3/t

kože manjših živali

45 m3/t

rastlinsko strojeno usnje

35 m3/t

svinjsko usnje

80 m3/t

ovčje usnje

180 l/kožo

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti proizvajalca usnja ali tovarne, ki proizvaja usnje, kot je ustrezno. V njej opredeli mesečno količino proizvedenega usnja in s tem povezano porabo vode na podlagi mesečnih povprečnih vrednosti za zadnjih dvanajst mesecev pred vlogo, izmerjeno glede na količino odpadne vode, ki se odvaja.

Če proizvodni proces usnja poteka na različnih geografskih lokacijah, vložnik ali dobavitelj usnjenega polizdelka predloži dokumentacijo, v kateri je v zvezi s količino proizvedenih usnjenih polizdelkov v tonah (t) navedena količina vode (v m3), ki se odvaja, oziroma v zvezi z ovčjimi kožami število kož na podlagi mesečnih povprečnih vrednosti za zadnjih dvanajst mesecev pred vlogo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik zbere vse ustrezne izjave, varnostne liste in podporna poročila o preskusih bodisi od proizvajalcev usnja, tekstilij ali prevlečenih tkanin bodisi od njihovih dobaviteljev, s katerimi ustrezno dokaže skladnost z zahtevami o neuporabi nevarnih snovi iz preglednice 11.

Tapetniški materiali za prevleke na osnovi tekstilij, ki jim je bil v skladu s Sklepom 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, se štejejo za združljive s tem merilom o neuporabi navedenih nevarnih snovi med proizvodnimi procesi, vendar je treba predložiti kopijo certifikata znaka EU za okolje.

6.4   Bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna

Bombaž, ki vsebuje 70 % ali več masnega deleža recikliranega materiala, je izvzet iz zahtev merila 6.4.

Bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna (v nadaljnjem besedilu: bombaž), ki niso reciklirana vlakna, vsebujejo minimalno količino organskega bombaža (glej merilo 6.4(a)) ali bombaža iz programa pridelave integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi (glej merilo 6.4(b)).

Tekstilije, ki jim je bil na podlagi okoljskih meril iz Sklepa 2014/350/EU podeljen znak EU za okolje, se štejejo za združljive z merilom 6.4.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik oziroma dobavitelj materiala predloži izjavo o skladnosti.

Kadar se uporabljajo tekstilije, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje, vložnik predloži kopijo certifikata tega znaka, ki dokazuje, da je bil podeljen v skladu s Sklepom 2014/350/EU.

Sledljivost recikliranih materialov je po potrebi zagotovljena do ponovne predelave surovine. To se preveri v okviru sistema certificiranja za nadzorno verigo, ki ga izda neodvisna tretja stran, ali z dokumentacijo, ki jo predložijo dobavitelji surovin in predelovalci.

6.4(a)   Standard za organsko pridelavo

Vsaj 10 % masnega deleža nerecikliranih bombažnih vlaken, uporabljenih v tapetniških materialih, je pridelanih v skladu z zahtevami iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (9), Nacionalnega organskega programa ZDA ali ustreznih pravnih obveznosti, ki jih določajo trgovinski partnerji EU. Organski bombaž lahko vsebuje organsko pridelani bombaž in prehodni organski bombaž.

Kjer se organski bombaž meša s konvencionalnim bombažem ali bombažem iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi, je bombaž iz gensko nespremenjenih vrst.

Izjave o vsebnosti organskih materialov so dopustne samo, ko je delež organskih materialov najmanj 95 %.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik oziroma dobavitelj materiala predloži izjavo o skladnosti za vsebnost organskih materialov, ki ji priloži dokazila, potrjena s strani neodvisnega organa, da so pridelani v skladu z zahtevami za pridelavo in nadzor iz Uredbe (ES) št. 834/2007, Nacionalnega organskega programa ZDA ali zahtevami, ki jih določijo drugi trgovinski partnerji. Preverjanje se opravi za vsako državo izvora.

Vložnik oziroma dobavitelj materiala dokaže skladnost z zahtevami glede minimalne vsebnosti organskega bombaža na osnovi letnih količin bombaža, nabavljenega za proizvodnjo končnega izdelka in glede na vsako linijo izdelkov. Zagotovijo se podatki o transakcijah in/ali računi, ki dokazujejo količino nabavljenega certficiranega bombaža.

Za konvencionalni bombaž ali bombaž iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi, ki se uporablja v mešanicah z organskim bombažem, se presejalni test za ugotavljanje genskih sprememb sprejme kot dokazilo o skladnosti bombaža.

6.4(b)   Proizvodnja bombaža v skladu z načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in omejitev pesticidov

Vsaj 20 % masnega deleža nerecikliranih bombažnih vlaken, uporabljenih v tapetniških materialih, je pridelanih v skladu z načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, kot so bila opredeljena v programu integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ali v sistemih integrirane pridelave, ki vključujejo načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

Bombaž iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi, ki se uporabi v končnih izdelkih, se pridela brez uporabe katere koli od naslednjih snovi: aldikarba, aldrina, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseba in njegovih soli, endosulfana, endrina, heptaklora, heksaklorobenzena, heksaklorocikloheksana (skupaj izomerov), kamfeklora (toksafena), kaptafola, klordana, 2,4,5-T, klordimeforma, metamidofosa, metilparationa, monokrotofosa, neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), parationa in pentaklorofenola.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik oziroma dobavitelj materiala predloži izjavo o skladnosti z merilom 6.4(b), ki ji priloži dokazilo o tem, da vsaj 20 % masnega deleža nerecikliranega bombaža, ki ga vsebuje izdelek, pridelajo kmetje, ki sodelujejo v uradnih programih usposabljanja organizacije FAO ali vladnih programih integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in programih integrirane pridelave, in/ali je bil pregledan v okviru programov integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki jih potrdijo tretje strani. Preverjanje se opravi enkrat na leto za vsako posamezno državo izvora ali na podlagi certificiranj vsega bombaža iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi, kupljenega za izdelavo izdelka.

Vložnik ali dobavitelj materiala, kot je ustrezno, izjavi tudi, da bombaž, pridelan v skladu z načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ni bil pridelan z uporabo snovi iz merila 6.4(b). Kot dokazilo o skladnosti so sprejeti sistemi certificiranja programov integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki izključujejo uporabo navedenih snovi.

Merilo 7 – Tapetniški polnilni materiali

7.1   Pena iz lateksa

7.1(a)   Omejene snovi

Koncentracije spodaj navedenih snovi v peni iz lateksa ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 12.

Preglednica 12

Omejene snovi v peni iz lateksa, uporabljene v tapetniških polnilnih materialih za pohištvo

Skupina snovi

Snov

Mejna vrednost (v ppm)

Pogoji za ocenjevanje in preverjanje

Klorofenoli

mono- in di-klorinirani fenoli (soli in estri)

1

A

drugi klorofenoli

0,1

A

Težke kovine

As (arzen)

0,5

B

Cd (kadmij)

0,1

B

Co (kobalt)

0,5

B

Cr (krom), skupaj

1

B

Cu (baker)

2

B

Hg (živo srebro)

0,02

B

Ni (nikelj)

1

B

Pb (svinec)

0,5

B

Sb (antimon)

0,5

B

Pesticidi (za preskušanje samo za pene, pri katerih naravni lateks pomeni vsaj 20 % teže)

aldrin

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

diazinon

0,04

C

diklorfention

0,04

C

diklorvos

0,04

C

dieldrin

0,04

C

endrin

0,04

C

heptaklor

0,04

C

heptaklorepoksid

0,04

C

heksaklorobenzen

0,04

C

heksaklorocikloheksan

0,04

C

α-heksaklorocikloheksan

0,04

C

β-heksaklorocikloheksan

0,04

C

γ-heksaklorocikloheksan (lindan)

0,04

C

δ-heksaklorocikloheksan

0,04

C

malation

0,04

C

metoksiklor

0,04

C

mireks

0,04

C

paration-etil

0,04

C

paration-metil

0,04

C

Druge posebne snovi, ki so omejene

butadien

1

D

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti z merilom 7.1(a) in po potrebi poročila o preskusih v skladu z naslednjimi metodami:

A.

Vložnik v zvezi s klorofenoli predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmelje se 5 g vzorca, klorofenoli pa se ekstrahirajo v obliki fenola (PCP), natrijeve soli (SPP) ali estrov. Ekstrakti se analizirajo s plinsko kromatografijo (GC). Detekcija se izvede z masnim spektrometrom ali detektorjem na zajetje elektronov (ECD).

B.

Vložnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmleti vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali enakovrednim standardom v razmerju 1: 10. Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V dobljeni raztopini se z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES), ki je znana tudi kot atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES), ali z atomsko absorpcijsko spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare pregleda vsebnost težkih kovin.

C.

Vložnik v zvezi s pesticidi predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka: 2 g vzorca se ekstrahirata v ultrazvočni kopeli z zmesjo heksana in diklorometana (85: 15). Ekstrakt se očisti z mešanjem acetonitrila ali adsorpcijsko kromatografijo florisila. Merjenje in kvantificiranje se določita s plinsko kromatografijo s pomočjo detektorja na zajetje elektronov ali s plinsko kromatografijo/masno spektrometrijo. Za pene iz lateksa, ki vsebujejo vsaj 20 % naravnega lateksa, se zahteva preskušanje glede vsebnosti pesticidov.

D.

Vložnik v zvezi z butadieni predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Po mletju in tehtanju pene iz lateksa se izvede vzorčenje iz parne faze. Vsebnost butadiena se določi s plinsko kromatografijo z detekcijo s plamensko ionizacijo.

7.1(b)   24-urne emisije HOS

Koncentracije HOS v preskusni komori po 24 urah ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 13.

Preglednica 13

Mejne vrednosti emisij HOS za pene iz lateksa

Snov

Mejna vrednost (v mg/m3)

1,1,1-trikloroetan

0,2

4-fenilcikloheksen

0,02

ogljikov disulfid

0,02

formaldehid

0,005

nitrozamini (********)

0,0005

stiren

0,01

tetrakloroetilen

0,15

toluen

0,1

trikloretilen

0,05

vinil klorid

0,0001

vinil cikloheksen

0,002

aromatski ogljikovodiki (skupaj)

0,3

HOS (skupaj)

0,5

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti z merilom 7.1(b), ki ji po potrebi predloži poročilo o preskusu, v katerem so predstavljeni rezultati analize preskusa v komori v skladu s standardom ISO 16000-9.

Zavit vzorec se pri sobni temperaturi hrani vsaj 24 ur. Po tem obdobju se vzorec odvije in takoj prenese v preskusno komoro. Vzorec se namesti v držalo, ki omogoča dostop zraka z vseh strani. Klimatski dejavniki se prilagodijo v skladu s standardom ISO 16000-9. Za primerjavo rezultatov preskusa je hitrost prezračevanja, specifična za področje, (q = n/l) enaka 1. Hitrost prezračevanja je med 0,5 in 1. Vzorčenje iz zraka se izvaja 24 ur ± 1 ura po polnjenju komore, pri čemer se formaldehid za analizo 1 uro zbira v kasete z DNPH za analizo formaldehida in drugih aldehidov, druge hlapne organske snovi pa se za analizo eno uro zbirajo na sorbentih Tenax TA. Vzorčenje drugih spojin lahko traja dlje, vendar se konča pred potekom 30 ur.

Analiza formaldehida in drugih aldehidov je v skladu s standardom ISO 16000-3. Če ni navedeno drugače, je analiza drugih hlapnih organskih spojin v skladu s standardom ISO 16000-6.

Preskušanje na podlagi standarda CEN/TS 16516 se šteje za enakovredno preskušanjem v skladu s standardi skupine ISO 16000.

Analiza nitrozaminov se izvede s plinsko kromatografijo z detektorjem za analizo toplotne energije (GC-TEA) v skladu z metodo BGI 505-23 (prej: ZH 1/120.23) ali enakovredno metodo.

7.2   Poliuretanska (PUR) pena

7.2(a)   Omejene snovi in zmesi

Koncentracije spodaj navedenih snovi in zmesi v poliuretanski peni ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 14.

Preglednica 14

Seznam omejenih snovi in zmesi v poliuretanski peni

Skupina snovi

Snov (kratica, številka CAS, simbol elementa)

Mejna vrednost

Metoda

Biocidni proizvodov

 

nenamerno dodani

A

Zaviralci gorenja

 

niso dodani (razen v skladu s pogoji iz vnosov (b) in (c) v preglednici 2)

A

Težke kovine

As (arzen)

0,2 ppm

B

Cd (kadmij)

0,1 ppm

B

Co (kobalt)

0,5 ppm

B

Cr (krom), skupaj

1,0 ppm

B

Cr VI (krom (VI))

0,01 ppm

B

Cu (baker)

2,0 ppm

B

Hg (živo srebro)

0,02 ppm

B

Ni (nikelj)

1,0 ppm

B

Pb (svinec)

0,2 ppm

B

Sb (antimon)

0,5 ppm

B

Se (selen)

0,5 ppm

B

Mehčala

dibutilftalat (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % masnega deleža (vsota vseh 6 ftalatov v pohištvu za otroke, mlajše od treh let)

C

di-n-oktilftalat (DNOP, 117-84-0) (*********)

di(2-etilheksil)ftalat (DEHP, 117-81-7) (*********)

butilbenzilftalat (BBP, 85-68-7) (*********)

diizodecilftalat (DIDP, 26761-40-0)

diizononilftalat (DINP, 28553-12-0)

seznam kandidatnih snovi agencije ECHA (**********) za ftalate

nenamerno dodani

A

TDA in MDA

2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-diaminodifenilmetan

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Organokositrne spojine

tributilkositer (TBT)

50 ppb

E

dibutilkositer (DBT)

100 ppb

E

monobutilkositer (MBT)

100 ppb

E

tetrabutilkositer (TeBT)

monooktilkositer (MOT)

dioktilkositer (DOT)

tricikloheksilkositer (TcyT)

trifenilkositer (TPhT)

vsota

500 ppb

E

Druge posebne snovi, ki so omejene

klorirani ali bromirani dioksini ali furani

nenamerno dodani

A

klorirani ogljikovodiki (1,1,2,2-tetrakloroetan, pentakloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1-dikloroetilen)

nenamerno dodani

A

klorirani fenoli (PCP, TeCP, 87-86-5)

nenamerno dodani

A

heksaklorocikloheksan (58-89-9)

nenamerno dodan

A

monometildibromo-difenilmetan (99688-47-8)

nenamerno dodan

A

monometildibromo-difenilmetan (81161-70-8)

nenamerno dodan

A

nitriti

nenamerno dodani

A

polibrominirani bifenili (PBB, 59536-65-1)

nenamerno dodani

A

pentabromodifenil eter (PeBDE, 32534-81-9)

nenamerno dodan

A

oktabromodifenil eter (OBDE, 32536-52-0)

nenamerno dodan

A

poliklorirani bifenili (PCB, 1336-36-3)

nenamerno dodani

A

poliklorirani terfenili (PCT, 61788-33-8)

nenamerno dodani

A

tris-(2,3-dibromopropil) fosfat (TRIS, 126-72-7)

nenamerno dodan

A

trimetilfosfat (512-56-1)

nenamerno dodan

A

tris-(aziridinil)-fosfinoksid (TEPA, 545-55-1)

nenamerno dodan

A

tris(2-kloroetil)-fosfat (TCEP, 115-96-8)

nenamerno dodan

A

dimetil metilfosfonat (DMMP, 756-79-6)

nenamerno dodan

A

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s podmerilom 7.2(a). Kadar je potrebno preskušanje, vložnik predloži rezultate preskusa in dokaže skladnost z mejnimi vrednostmi iz preglednice 14. Za metode B, C, D in E, pri katerih je potrebna analiza, se z globine do največ 2 cm vzame 6 sestavljenih vzorcev izpod površine materiala, poslanega ustreznemu laboratoriju.

A.

Vložnik v zvezi z biocidnimi proizvodi, ftalati in drugimi posebnimi snovmi, ki so omejene, predloži izjavo, podprto z izjavami proizvajalcev pene, s katero potrjuje, da niso bile namerno dodane v sestavo pene.

B.

Vložnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmleti vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali enakovrednim standardom v razmerju 1: 10. Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V dobljeni raztopini se z atomsko emisijsko spektroskopijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES ali ICP-OES) ali z atomsko absorpcijsko spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare pregleda vsebnost težkih kovin.

C.

Vložnik v zvezi s skupno količino mehčal predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Ekstrakcija se izvede s pomočjo potrjene metode, kot je podzvočna ekstrakcija, pri kateri se 0,3 g vzorca 1 uro zbira v fiolo, ki vsebuje 9 ml t-butilmetiletra, čemur sledi določevanje ftalatov s plinsko kromatografijo z uporabo masno-selektivnega detektorja in metode izbranih ionov (metoda SIM).

D.

Vložnik v zvezi s TDA in MDA predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Ekstrakcija 0,5 g sestavljenega vzorca v 5 ml brizgo se izvede z 2,5 ml 1-odstotne vodne raztopine ocetne kisline. Brizga se izprazni s pritiskom na bat in tekočina se vrne vanjo. Potem ko se ta postopek 20-krat ponovi, se končni ekstrakt obdrži za analizo. Nato se v brizgo doda novih 2,5 ml 1-odstotne vodne raztopine ocetne kisline in postopek se znova 20-krat ponovi. Po tem se ekstrakt združi s prvim ekstraktom in raztopi z 10 ml ocetne kisline v merilni bučki. Ekstrakta se analizirata s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z zaznavanjem prek ultravijolične absorpcije (HPLC-UV) ali tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijo (HPLC-MS). Če se izvede HPLC-UV in obstaja sum interference, se izvede ponovna analiza s HPLC-MS.

E.

Vložnik v zvezi z organokositrnimi spojinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Sestavljen vzorec, ki tehta od 1 do 2 g, se pri sobni temperaturi eno uro meša z vsaj 30 ml sredstva za ekstrakcijo v ultrazvočni kopeli. Sredstvo za ekstrakcijo je zmes naslednjega: 1 750 ml metanola, 300 ml ocetne kisline in 250 ml pufra (pH 4,5). Pufer je raztopina 164 g natrijevega acetata v 1 200 ml vode in 165 ml ocetne kisline, ki se razredči z vodo do volumna 2 000 ml. Po ekstrakciji se izvede derivatizacija vrst alkilnega kositra z dodajanjem 100 μl natrijevega tetraetilborata v tetrahidrofuranu (THF) (200 mg/ml THF). Derivat se ekstrahira z n-heksanom, vzorec pa se odda v postopek dodatne ekstrakcije. Oba ekstrakta heksana se združita in uporabita za določanje organokositrnih spojin s plinsko kromatografijo z uporabo masno-selektivnega detektorja in metode izbranih ionov.

7.2(b)   72-urne emisije HOS

Koncentracije snovi v preskusni komori po 72 urah ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 15.

Preglednica 15

Mejne vrednosti emisij HOS za pene iz lateksa po 72 urah

Snov (številka CAS)

Mejna vrednost (v mg/m3)

Formaldehid (50-00-0)

0,005

Toluen (108-88-3)

0,1

Stiren (100-42-5)

0,005

Vse zaznavne spojine, razvrščene v kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

0,005

Vsota vseh zaznavnih spojin, razvrščenih v kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

0,04

Aromatski ogljikovodiki

0,5

HOS (skupaj)

0,5

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti s podmerilom 7.2(b). Po potrebi ji priloži rezultate preskusa, ki kažejo skladnost z mejnimi vrednostmi iz preglednice 15. Kombinacija preskusnega vzorca/preskusne komore je:

 

en vzorec z merami 25 × 20 ×15 cm se postavi v preskusno komoro velikosti 0,5 m3 ali

 

dva vzorca z merami 25 × 20 × 15 cm se postavita v preskusno komoro velikosti 1,0 m3.

Vzorec pene se postavi na dno emisijske preskusne komore ter je 3 dni izpostavljen temperaturi 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti, pri čemer sta uporabljena stopnja izmenjave zraka n, ki je enako 0,5 na uro, in polnjenje komore L, ki je enako 0,4 m2/m3 (= skupna izpostavljena površina vzorca glede na mere komore brez zapiralnih robov in zadnje strani), v skladu s standardoma ISO 16000-9 in ISO 16000-11.

Vzorčenje se izvede 72 ur ± 2 uri po polnjenju komore, pri čemer se HOS eno uro zbirajo na sorbentih Tenax TA za analizo HOS oziroma formaldehid eno uro zbira na kasetah DNPH za analizo formaldehida. Emisije HOS se ujamejo na sorbente Tenax TA in se nato analizirajo s toplotno desorpcijsko plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo v skladu s standardom ISO 16000-6.

Rezultati so polkvantitativno izraženi kot ekvivalenti toluena. Navedeni so vsi posebni posamezni analiti z mejno koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Skupna količina HOS je vsota vseh analitov s koncentracijo ≥ 1 μg/m3, ki se eluirajo v časovnem oknu retencije iz n-heksana (C6) v n-heksadekan (C16), pri čemer sta oba vključena. Vsota vseh zaznavnih spojin, razvrščenih v kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, je vsota vseh teh snovi s koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Če rezultati preskusa presežejo standardne mejne vrednosti, je treba izvesti kvantifikacijo za posamezne snovi. Formaldehid se lahko določi z zbiranjem iz vzorčenega zraka v kasete z DNPH in poznejšo analizo s HPLC-UV v skladu s standardom ISO 16000-3.

Preskušanje na podlagi standarda CEN/TS 16516 se šteje za enakovredno preskušanjem v skladu s standardi skupine ISO 16000.

7.2(c)   Penilci

Halogenirane organske spojine se ne uporabljajo kot penilci ali pomožni penilci.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo proizvajalca pene o neuporabi teh snovi.

7.3   Drugi polnilni materiali

Dovoljena je uporaba drugih materialov kot polnil v tapetniških pohištvenih izdelkih, če so izpolnjenja naslednja merila:

upoštevajo se splošne zahteve za nevarne snovi iz merila 2,

HOS se ne uporabljajo kot penilci ali pomožni penilci,

perje ali puh se ne uporablja kot polnilo/polnilni material bodisi samostojno bodisi v mešanicah,

če je polnilo/polnilni material iz kokosovih vlaken, gumiranih z lateksom, se dokaže skladnost z meriloma 7.1(a) in 7.1(b).

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti, v kateri navede:

(i)

naravo uporabljenega polnila/polnilnega materiala in drugih mešanih materialov;

(ii)

da material ne vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ali drugih nevarnih snovi, ki so posebej izvzete v preglednici 2;

(iii)

da se halogenirane organske spojine niso uporabile kot penilci ali pomožni penilci;

(iv)

da se v polnilu/polnilnem materialu nista uporabila puh ali živalsko perje bodisi samostojno bodisi v mešanicah;

(v)

Če so bila kokosova vlakna gumirana z lateksom, se dokaže skladnost z merilom 7.1 za omejene snovi in emisije HOS.

Merilo 8 – Steklo: uporaba težkih kovin

To merilo se uporablja za vsak steklen material, vključen v končni pohištveni izdelek, ne glede na to, kolikšen delež mase pomeni.

Vsako steklo, uporabljeno v pohištvenem izdelku, je usklajeno z naslednjimi pogoji:

ne vsebuje svinčevega stekla,

ne vsebuje svinčevih, živosrebrovih ali kadmijevih nečistoč na stopnji, ki presega 100 mg/kg na kovino,

v zvezi s steklom za ogledala vse barve, premazi ali laki, uporabljeni na podlagi ogledala, vsebujejo manj kot 2 000 mg/kg svinca v snovi v embalažni posodi. Premazi se nanašajo s postopkom kositranja in ne s postopkom bakrenja.

Ocenjevanje in preverjanje:

(i)

Vložnik predloži izjavo dobavitelja stekla, v kateri je navedeno, da končni pohištveni izdelek ne vsebuje svinčevega stekla. Če ustrezna izjava ni predložena, lahko pristojni organ zahteva analizo stekla v končnem pohištvenem izdelku z nedestruktivno metodo, pri kateri se uporablja prenosni instrument za rentgensko fluorescenčno spektrometrijo;

(ii)

Vložnik predloži izjavo dobavitelja stekla, v kateri navede, da steklo, ki je prisotno v pohištvenem izdelku, ne vsebuje svinčevih, živosrebrovih ali kadmijevih nečistoč na stopnji, ki presega 100 mg/kg na kovino (0,01 % masnega deleža). Če ustrezna izjava ni predložena, lahko pristojni organ zahteva preskušanje teh kovin z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo v skladu z načeli standarda ASTM F2853-10 ali enakovrednega standarda;

(iii)

Vložnik predloži izjavo dobavitelja stekla, da vse formulacije barv, premazov in lakov, uporabljene na podlagi ogledala, vsebujejo manj kot 2 000 mg/kg svinca (0,2 % masnega deleža). Izjavi je priložen ustrezen varnostni list ali podobna dokumentacija. Predloži se dodatna izjava dobavitelja stekla za ogledala, v kateri je navedeno, da je bila podlaga nanesena s postopkom kositranja in ne s postopkom bakrenja.

Merilo 9 – Končne zahteve za izdelek

9.1   Primernost za uporabo

Pohištvo z znakom EU za okolje se šteje kot primerno za uporabo, če je skladno z zahtevami iz zadnjih različic ustreznih standardov EN, navedenih v Dodatku IV, ki se nanašajo na trdnost, zahteve glede mer, varnost in trajnost izdelka.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, v kateri navede, kateri (morebitni) standardi iz Dodatka IV se uporabljajo za izdelek, in nato predloži izjavo o skladnosti z ustreznimi standardi EN, ki ji priloži poročila o preskusih proizvajalca pohištva oziroma dobaviteljev sestavnih delov/materiala.

9.2   Razširjena garancija za izdelek

Vložnik brez dodatnih stroškov zagotovi vsaj petletno garancijo, ki začne veljati od dneva dobave izdelka. Garancija ne posega v zakonske obveznosti proizvajalca in prodajalca v skladu z nacionalno zakonodajo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o skladnosti in navede pogoje razširjene garancije za izdelek, kar je vključeno v dokumentacijo z informacijami za potrošnike in kar izpolnjuje minimalne zahteve iz tega merila.

9.3   Zagotavljanje nadomestnih delov

Proizvajalec pohištva potrošnikom vsaj pet let od datuma dobave izdelka zagotavlja nadomestne dele. Stroški (morebitnih) nadomestnih delov so sorazmerni s skupnimi stroški pohištvenega izdelka. Navedeni so kontaktni podatki, ki se uporabijo pri organizaciji dobave nadomestnih delov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo, da so nadomestni deli na voljo vsaj pet let od datuma dobave izdelka. Med obdobjem garancije so deli na voljo brezplačno, če je napaka odkrita med normalno rabo, ali za sorazmerno doplačilo, če je bilo blago poškodovano zaradi napačne uporabe. Kontaktni podatki so vključeni v informacije za potrošnike.

9.4   Zasnova, ki omogoča razstavljanje

Glede pohištva, ki vsebuje več sestavnih delov/materialov, je izdelek zasnovan tako, da ga je mogoče razstaviti za lažje popravilo, ponovno uporabo in recikliranje. Priložena so enostavna in slikovna navodila za uporabo za razstavljanje in zamenjavo poškodovanih nadomestnih delov/materialov. Razstavljanje in zamenjavo lahko z običajnimi in osnovnimi ročnimi orodji izvaja osebje, ki za to ni posebej strokovno usposobljeno.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži tehnične risbe, ki prikazujejo, kako lahko pohištveni izdelek z osnovnimi orodji sestavi/razstavi osebje, ki za to ni posebej strokovno usposobljeno. V primeru tapetniških materialov je lahko v tako razstavljanje vključena uporaba zadrg in traku velkro za pritrditev/odstranitev blazin na kavču z okvira in notranjega polnila iz materialov za prevleke. Po potrebi je treba poskrbeti za pritrdilne vijake, ki se vstavijo neposredno v lesne plošče, tako da se lahko vijak med ponovnim sestavljanjem znova vstavi na drugi točki in ne na točki, iz katere je bil odstranjen med razstavljanjem.

9.5   Emisije hlapnih organskih spojin

Če pohištveni izdelek vsebuje katerega koli od spodaj navedenih sestavnih delov/materialov, je potrebno preskušanje glede emisij HOS:

tapetniški material za prevleke iz usnja,

tapetniški material za prevleke iz prevlečenih tkanin,

vsi sestavni deli, katerih teža presega 5 % skupne teže pohištvenega izdelka (brez embalaže) in ki so bili obdelani s formulacijami premazov z visoko vsebnostjo HOS (višjo od 5 %), nanesenimi v količinah, ki presegajo 30 g/m2 premazane površine, ali katerih količine nanosa niso bile izračunane.

Pri pakiranju in dostavi vzorcev za preskušanje, ravnanju z njimi in njihovemu kondicioniranju, zahtevah za preskusno komoro in metodah analize plinov se upoštevajo postopki, opisani v standardih skupine ISO 16000.

Preskušanje se lahko izvede na celotnem pohištvenem izdelku (glej pogoje in mejne vrednosti v preglednici 16) ali posebej za navedene sestavne dele/materiale v manjših preskusnih komorah (glej pogoje in mejne vrednosti v preglednici 17).

Emisije HOS ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednic 16 in 17.

Preglednica 16

Najvišje mejne vrednosti emisij HOS za posebne pohištvene izdelke

Preskusni parameter

Naslanjači in kavči

Pisarniški stoli

Drugi pohištveni izdelki

Volumen komore

v razponu od 2 do 10 m3

Stopnja obremenitve:

izdelek zasede približno 25 % volumna komore

 (***********) 0,5–1,5 m2/m3

Hitrost prezračevanja

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5–1,5 h– 1

Snov

3d

28d

3d

28d

28d

Formaldehid

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

HOS skupaj (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

Polhlapne organske spojine skupaj

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

koncentracija snovi (10)

≤ 10 μg/m3 (skupna mejna vrednost)

≤ 1 μg/m3 (na snov)

≤ 10 μg/m3 (skupna mejna vrednost)

≤ 1 μg/m3 (na snov)

≤ 1 μg/m3 (na snov)

Vrednost R za snovi v najmanjši izbrani koncentraciji (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Preglednica 17

Najvišje mejne vrednosti emisij HOS za ciljne pohištvene materiale/sestavne dele

Preskusni parameter

Prevlečeni sestavni deli

Tapetniški materiali za prevleke iz usnja ali prevlečenih tkanin

Najmanjši dovoljeni volumen komore

200 l za sestavne dele na osnovi lesa

20 l za druge sestavne dele

20 l

Hitrost prezračevanja

0,5 h– 1

1,5 m3/m2 · h

Snov

3d

28d

3d

28d

Formaldehid

60 μg/m3

60 μg/m3

HOS skupaj*

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

Polhlapne organske spojine skupaj

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Koncentracija snovi (12)

≤ 10 μg/m3 (skupna mejna vrednost)

≤ 1 μg/m3 (na snov)

≤ 10 μg/m3 (skupna mejna vrednost)

≤ 1 μg/m3 (na snov)

Vrednost R za snovi v najmanjši izbrani koncentraciji (13)

≤ 1

≤ 1

Ocenjevanje in preverjanje: Kadar se za pohištveni izdelek zahteva končno preskušanje emisij HOS, vložnik predloži izjavo o skladnosti, ki ji priloži poročilo o preskusih v komori v skladu s standardi skupine ISO 16000. Preskusi, opravljeni v skladu s standardom CEN/TS 16516, se štejejo za enakovredne standardom skupine ISO 16000. Če se lahko mejne koncentracije v komori, določene za 28 dni, dosežejo 3 dni po postavitvi vzorca v komoro ali kadar koli v obdobju med 3 in 27 dni po postavitvi vzorca v komoro, potem se lahko razglasi, da je bila dosežena skladnost z zahtevami, preskus pa se lahko predčasno prekine.

Veljavni so podatki o preskusu, opravljenem do 12 mesecev pred vlogo za podelitev znaka EU za okolje, za izdelke ali sestavne dele/materiale, če pri proizvodnem procesu ali v formulaciji kemikalij ni bilo sprememb, zaradi katerih bi se povišale emisije HOS iz končnega izdelka ali ustreznih sestavnih delov/materialov.

Sprejmejo se tudi podatki o preskusu, iz katerih je razvidna skladnost ustreznih sestavnih delov/materialov z mejnimi vrednostmi iz preglednice 17, ki jih zagotovijo neposredno dobavitelji, če jim je priložena tudi izjava navedenega dobavitelja.

Merilo 10 – Informacije za potrošnike

Skupaj z izdelkom se predloži enotni dokument z informacijami za potrošnike, v katerega so vključene informacije v jeziku države, v kateri je izdelek dan na trg, v zvezi z naslednjimi vidiki:

opis izdelka v skladu z zahtevami iz merila 1,

potrošniku se zagotovi podroben opis najustreznejših načinov za njegovo odstranjevanje (tj. ponovna uporaba, vlagateljeva pobuda za vrnitev proizvoda proizvajalcu, recikliranje, energijska predelava), razvrščenih glede na njihov vpliv na okolje,

Informacije o vrstah polimerov vseh plastičnih sestavnih delov s težo nad 100 g, ki niso bili označeni v skladu z zahtevami merila 4.1,

izjava, da so označevanje, opis, znak ali oznaka usnja uporabljeni v skladu z merili iz standardov EN 15987 in EN 16223,

jasna navedba pogojev, v skladu s katerimi bi bilo treba pohištveni izdelek uporabljati. Na primer v notranjih prostorih, za zunanjo uporabo, temperaturna območja, nosilnost in načini pravilnega čiščenja izdelka,

informacije o vrsti uporabljenega stekla, vse varnostne informacije, njegova primernost za stik s trdimi materiali, kot so steklo, kovina ali kamen, in informacije glede pravilnega odstranjevanja stekla, na primer njegova združljivost ali nezdružljivost z že uporabljenim embalažnim steklom,

izjava o skladnosti z ustreznimi protipožarnimi predpisi za oblazinjeno pohištvo v državi prodaje, podrobnosti o tem, kateri (morebitni) zaviralci gorenja so bili uporabljani in v katerih (morebitnih) materialih,

izjava o neuporabi biocidnih proizvodov zaradi zagotovitve končnega razkuževalnega učinka na vsem pohištvu, ki se jasno trži kot za uporabo v notranjih prostorih, za zunanje pohištvo pa izjavo o tem, katere (morebitne) aktivne snovi v biocidnih proizvodih so bile uporabljene in v katerih (morebitnih) materialih,

izjava o skladnosti z morebitnimi ustreznimi standardi EN, kot je navedeno v merilu 9.1. in Dodatku IV,

ustrezne informacije glede pogojev garancije za izdelek v skladu z zahtevami iz merila 9.2,

ustrezni kontaktni podatki za zagotavljanje nadomestnih delov v skladu z zahtevami iz merila 9.3,

dobra slikovna navodila za sestavljanje in razstavljanje v skladu z zahtevami iz merila 9.4,

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži kopijo dokumenta z informacijami za potrošnika, ki ga je treba priložiti izdelku, iz katerega je, če je to primerno, razvidna skladnost z vsako posamezno točko iz merila.

Merilo 11 – Informacije na znaku EU za okolje

Če se uporablja neobvezna oznaka s prostorom za besedilo, ta po potrebi vsebuje tri od naslednjih izjav:

Les, pluta, bambus in ratan iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem,

Reciklirani materiali (les ali plastika, če je ustrezno),

Omejena količina nevarnih snovi,

Ni obdelano z biocidnimi proizvodi (po potrebi),

Ni obdelano z zaviralci gorenja (po potrebi),

Izdelek z nizkimi emisijami formaldehida,

Izdelek z nizkimi emisijami HOS,

Izdelek, zasnovan za razstavljanje in lahko popravilo.

Če so bili v tapetniških materialih uporabljeni bombažni tekstilni materiali z organskim bombažem ali bombažem iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi, lahko okence 2 prostora za besedilo na znaku EU za okolje vsebuje naslednje besedilo:

Preglednica 18

Besedilo, ki je lahko navedeno poleg znaka EU za okolje v zvezi z bombažem v tekstilijah

Specifikacija proizvodnje

Besedilo, ki je lahko prikazano

Več kot 95-odstotna vsebnost organskih materialov

Tekstilije, proizvedene iz organskega bombaža.

Več kot 70-odstotna vsebnost bombaža iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi

Bombaž, pridelan z manjšo uporabo pesticidov.

Navodila za uporabo neobvezne oznake s prostorom za besedilo so na voljo v „Navodilih za uporabo logotipa znaka EU za okolje“ na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Ocenjevanje in preverjanje: Vložnik predloži izjavo o izpolnjevanju tega merila.


(1)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(2)  Sklep Komisije 2014/350/EU z dne 5. junija 2014 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje tekstilnim izdelkom (UL L 174, 13.6.2014, str. 45).

(3)  ECHA, Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, http://www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

(*)  Šteje se, da se odstranjevanje barv pri čiščenju odpadnih voda izvaja, ko iztoki iz barvarne izpolnjujejo naslednje spektralne koeficiente: (i) 7 m– 1 pri 436 nm, 5 m– 1 pri 525 nm in 3 m– 1 pri 620 nm.

(4)  Podatkovna zbirka registriranih snovi v skladu z uredbo REACH agencije ECHA: http://www.echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  Agencija ECHA, Sodelovanje s stanovskimi regulatornimi agencijami, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  „EPF Standard for delivery conditions of recycled wood“ (standard EPF za dobavne pogoje za recikliran les), oktober 2002. Na voljo na spletišču: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Uredba št. 93120 „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products“, California Code of Regulations (kalifornijski zakonik).

(**)  To ne velja za bele proizvode ali proizvode, ki niso ne barvani ne potiskani.

(***)  Ne glede na to je dovoljena raven 4, če so materiali za prevleke za pohištvo svetlo barvani (standardna globina < 1/12) in narejeni iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken ali več kot 20 % lana ali drugih vlaken iz ličja.

(****)  V vnosu 43 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je navedenih skupaj 22 arilaminov in dve drugi spojini (glej preglednico 1 v Dodatku III za celoten seznam arilaminov, ki jih je treba preskusiti). Meja zaznavnosti za standard EN ISO 17234-1 je 30 mg/kg.

(*****)  Na splošno se šteje, da je meja zaznavnosti za standard EN ISO 17075 3 mg/kg.

(******)  Pohištvo, zasnovano posebej za dojenčke in otroke, mlajše od treh let.

(*******)  Če so preskušene tekstilije bile obdelane z ATO kot sinergistom v skladu s pogoji odstopanja za uporabo ATO iz vnosa (c) preglednice 2, se izvzame iz izpolnjevanja mejne vrednosti izpiranja za antimon.

(8)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/84/EU z dne 11. februarja 2013 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za strojenje kož (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 618) (UL L 45, 16.2.2013, str. 13).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

(********)  N-nitrozodimetilamin (NDMA), N-nitrozodietilamin (NDEA), N-nitrozometiletilamin (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamin (NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamin (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamin (NDBA), N-nitrozopirolidin (NPIR), N-nitrozopiperidin (NPIP) in N-nitrozomorfolin (NMOR).

(*********)  0,01 % masnega deleža (vsota 4 ftalatov v vseh ostalih pohištvenih izdelkih).

(**********)  S sklicevanjem na zadnjo različico seznama kandidatnih spojin agencije ECHA v času vloge.

(***********)  Čeprav se lahko stopnja obremenitve in hitrost prezračevanja za druge pohištvene izdelke spreminjata, razmerje med stopnjo obremenitve (v m2/m3) in hitrostjo prezračevanja (v h– 1) ostane enako, tj. 1,0.

(10)  Formaldehid se ne upošteva pri izračunih skupnih emisij rakotvornih HOS in ima namesto tega svojo lastno mejno vrednost.

(11)  R-vrednosti = seštevek vseh količnikov (Ci / LCIi) < 1 (pri čemer je Ci koncentracija snovi v zraku v komori, LCIi je vrednost najmanjše izbrane koncentracije snovi, kot je bila opredeljena v zadnjih podatkih v skladu z evropskim skupnim ukrepanjem „Urban air, indoor environment and human exposure“ (Zrak v urbanem okolju, notranji prostori in izpostavljenost ljudi)).

(12)  Formaldehid se ne upošteva pri izračunih skupnih emisij rakotvornih HOS in ima namesto tega svojo lastno mejno vrednost.

(13)  R-vrednosti = seštevek vseh količnikov (Ci / LCIi) < 1 (pri čemer je Ci koncentracija snovi v zraku v komori, LCIi je vrednost najmanjše izbrane koncentracije snovi, kot je bila opredeljena v zadnjih podatkih v skladu z evropskim skupnim ukrepanjem „Urban air, indoor environment and human exposure“ (Zrak v urbanem okolju, notranji prostori in izpostavljenost ljudi)).

Dodatek I

SMERNICE ZA IZRAČUN KOLIČINE HOS, UPORABLJENIH V POVRŠINSKIH PREMAZIH

Za metodo izračuna so potrebne naslednje informacije:

skupna premazana površina končnega sestavljenega izdelka,

vsebnost HOS v spojini za premaz (v g/l),

volumen spojine za premaz pred začetkom premazovanja,

število identičnih enot, obdelanih med premazovanjem,

volumen spojine za premaz, ki ostane po premazovanju.

V nadaljevanju je naveden primer izračuna:

skupna premazana površina končnega sestavljenega izdelka

= 1,5 m2.

Vsebnost HOS v spojini za premaz (v g/l)

= 120 g/l.

Volumen (1) spojine za premaz pred začetkom premazovanja

= 18,5 l.

Število identičnih enot, obdelanih med premazovanjem

= 4.

Volumen (1) spojine za premaz, ki ostane po premazovanju

= 12,5 l.


Skupna premazana površina

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Skupni volumen uporabljene spojine za premaz

= 18,5 – 12,5

= 6 l.

Skupna količina HOS, nanesena na površino

= 3,9 l × 120 g/l

= 468 g

Skupna količina HOS, nanesena na m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Kadar je nanesena več kot ena plast spojin za premaz, kot so premazi ali končni premazi, se izračunata ter seštejeta tudi prostorninska poraba in vsebnost HOS.

Možnosti za znižanje skupne količine HOS v premazih vključujejo uporabo učinkovitejših tehnologij. V spodnji preglednici je navedena okvirna učinkovitost različnih tehnik premazovanja.

Preglednica

Dejavniki okvirne učinkovitosti pri tehnikah premazovanja

Tehnika premazovanja

Učinkovitost

(%)

Dejavnik učinkovitosti

razpršilna naprava brez recikliranja

50

0,5

elektrostatično razprševanje

65

0,65

razpršilna naprava z recikliranjem

70

0,7

razprševalna čaša/disk

80

0,8

lakiranje z valjem

95

0,95

rakelski postopek

95

0,95

vakuumsko lakiranje

95

0,95

potopno lakiranje

95

0,95

oblivanje

95

0,95


(1)  Opozarjamo vas, da so lahko namesto volumna uporabljene utežne mere, če je znana gostota spojine za premaz in se upošteva v izračunu.

Dodatek II

ZAHTEVE ZA USNJE ZA POHIŠTVO IZ STANDARDA EN 13336

Preglednica

Fizične zahteve za usnje, uporabljeno v pohištvu z znakom EU za okolje (v skladu s standardom EN 13336)

Osnovne značilnosti

Preskusna metoda

Priporočene vrednosti

nubuk usnje, semiš in anilinsko usnje (*)

polanilinsko usnje (*)

premazano, pigmentirano in drugo usnje (*)

pH in ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (če je vrednost pH < 4,0, je ΔpH ≤ 0,7)

Nadaljnje trganje, povprečna vrednost

EN ISO 3377-1

> 20 N

Obstojnost barve proti drgnjenju v dveh nasprotnih smereh

EN ISO 11640

skupna masa kazalca stroja 1 000 g

Alkalna raztopina za umetno znojenje, kot je opredeljena v standardu EN ISO 11641.

Vidike je treba oceniti

sprememba barve usnja in obarvanje klobučevine

sprememba barve usnja in obarvanje klobučevine; brez uničevanja površinskega premaza

z uporabo suhe klobučevine

50 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov

500 ciklov, ≥ lestvica 4 sivih tonov

z uporabo mokre klobučevine

20 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov

80 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov

250 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov

z uporabo klobučevine, namočene v raztopino za umetno znojenje

20 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov

50 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov

80 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov

Preskušanje barvne obstojnosti na umetni svetlobi

EN ISO 105-B02 (metoda 3)

≥ lestvica 3 modrih tonov

≥ lestvica 4 modrih tonov

≥ lestvica 5 modrih tonov

Vezava suhih dodelavnih nanosov

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Odpornost proti upogibanju suhega usnja

EN ISO 5402-1

Le za anilinsko usnje z nepigmentiranimi končnimi premazi, 20 000 ciklov (brez razpok v končnem premazu)

50 000 ciklov (brez razpok v končnem premazu)

50 000 ciklov (brez razpok v končnem premazu)

Obstojnost barve proti vodnim kapljam

EN ISO 15700

≥ lestvica 3 sivih tonov (brez stalnega nabrekanja)

Odpornost na razpoke na površinskih premazih pri hladni temperaturi

EN ISO 17233

– 15 °C (brez razpok na površinskih premazih))

Odpornost proti ognju

EN 1021 ali ustrezni nacionalni standardi

ne presega


(*)  Opredelitve navedenih vrst usnja so v skladu s standardom EN 15987.

Dodatek III

PREPOVEDANE SPOJINE ARILAMINA V KONČNIH MATERIALIH IZ USNJA, TEKSTILIJ IN PREVLEČENIH TKANIN

Tukaj so vključene snovi iz vnosa 43 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki se preskusijo za barvano usnje (z uporabo standarda EN 17234) ali tekstilije (z uporabo standardov EN 14362-1 in -3).

Preglednica 1

Rakotvorni arilamini, ki jih je treba preskusiti v tekstilijah ali usnju

Arilamin

Številka CAS

Arilamin

Številka CAS

4-aminodifenil

92-67-1

4,4′-oksidianilin

101-80-4

benzidin

92-87-5

4,4′-tiodianilin

139-65-1

4-kloro-o-toluidin

95-69-2

o-toluidin

95-53-4

2-naftilamin

91-59-8

2,4-diaminotoluen

95-80-7

o-amino-azotoluen

97-56-3

2,4,5-trimetilanilin

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-aminoazobenzen

60-09-3

4-kloroanilin

106-47-8

o-anizidin

90-04-0

2,4-diaminoanizol

615-05-4

2,4-ksilidin

95-68-1

4,4′-diaminodifenilmetan

101-77-9

2,6-ksilidin

87-62-7

3,3′-diklorobenzidin

91-94-1

p-krezidin

120-71-8

3,3′-dimetoksibenzidin

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidin

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

838-88-0

4,4′-metilen-bis-(2-kloroanilin)

101-14-4

Število drugih spojin barvil, ki niso neposredno omejene z vnosom 43 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, za katere je znano, da se pri obdelavi cepijo in tvorijo nekatere od prepovedanih snovi, navedenih v preglednici 1. Da bi se precej zmanjšala negotovost glede skladnosti z določeno mejno vrednostjo v višini 30 mg/kg za snovi iz preglednice 1, se proizvajalcem priporoča, da se izogibajo uporabi barvil, navedenih v preglednici 2, niso pa k temu zavezani.

Preglednica 2

Okvirni seznam barvil, ki se lahko cepijo in tvorijo rakotvorne arilamine

Disperzna barvila

Bazična barvila

disperzno oranžna 60

disperzno rumena 7

bazično rjava 4

bazično rdeča 114

disperzno oranžna 149

disperzno rumena 23

bazično rdeča 42

bazično rumena 82

disperzno rdeča 151

disperzno rumena 56

bazično rdeča 76

bazično rumena 103

disperzno rdeča 221

disperzno rumena 218

bazično rdeča 111

 

Kisla barvila

kislo črna 29 C. I.

kislo rdeča 4 C. I.

kislo rdeča 85 C. I.

kislo rdeča 148 C. I.

kislo črna 94 C. I.

kislo rdeča 5 C. I.

kislo rdeča 104 C. I.

kislo rdeča 150 C. I.

kislo črna 131 C. I.

kislo rdeča 8 C. I.

kislo rdeča 114 C. I.

kislo rdeča 158 C. I.

kislo črna 132 C. I.

kislo rdeča 24 C. I.

kislo rdeča 115 C. I.

kislo rdeča 167 C. I.

kislo črna 209 C. I.

kislo rdeča 26 C. I.

kislo rdeča 116 C. I.

kislo rdeča 170 C. I.

kislo črna 232 C. I.

kislo rdeča 26:1 C. I.

kislo rdeča 119:1 C. I.

kislo rdeča 264 C. I.

kislo rjava 415 C. I.

kislo rdeča 26:2 C. I.

kislo rdeča 128 C. I.

kislo rdeča 265 C. I.

kislo oranžna 17 C. I.

kislo rdeča 35 C. I.

kislo rdeča 115 C. I.

kislo rdeča 420 C. I.

kislo oranžna 24 C. I.

kislo rdeča 48 C. I.

kislo rdeča 128 C. I.

kislo vijolična 12 C. I.

kislo oranžna 45 C. I.

kislo rdeča 73 C. I.

kislo rdeča 135 C. I.

 

Direktna barvila

direktno črna 4

direktno modra 192

direktno rjava 223

direktno rdeča 28

direktno črna 29

direktno modra 201

direktno zelena 1

direktno rdeča 37

direktno črna 38

direktno modra 215

direktno zelena 6

direktno rdeča 39

direktno črna 154

direktno modra 295

direktno zelena 8

direktno rdeča 44

direktno modra 1

direktno modra 306

direktno zelena 8,1

direktno rdeča 46

direktno modra 2

direktno rjava 1

direktno zelena 85

direktno rdeča 62

direktno modra 3

direktno rjava 1:2

direktno oranžna 1

direktno rdeča 67

direktno modra 6

direktno rjava 2

direktno oranžna 6

direktno rdeča 72

direktno modra 8

bazično rjava 4

direktno oranžna 7

direktno rdeča 126

direktno modra 9

direktno rjava 6

direktno oranžna 8

direktno rdeča 168

direktno modra 10

direktno rjava 25

direktno oranžna 10

direktno rdeča 216

direktno modra 14

direktno rjava 27

direktno oranžna 108

direktno rdeča 264

direktno modra 15

direktno rjava 31

direktno rdeča 1

direktno vijolična 1

direktno modra 21

direktno rjava 33

direktno rdeča 2

direktno vijolična 4

direktno modra 22

direktno rjava 51

direktno rdeča 7

direktno vijolična 12

direktno modra 25

direktno rjava 59

direktno rdeča 10

direktno vijolična 13

direktno modra 35

direktno rjava 74

direktno rdeča 13

direktno vijolična 14

direktno modra 76

direktno rjava 79

direktno rdeča 17

direktno vijolična 21

direktno modra 116

direktno rjava 95

direktno rdeča 21

direktno vijolična 22

direktno modra 151

direktno rjava 101

direktno rdeča 24

direktno rumena 1

direktno modra 160

direktno rjava 154

direktno rdeča 26

direktno rumena 24

direktno modra 173

direktno rjava 222

direktno rdeča 22

direktno rumena 48

Dodatek IV

TRDNOST IN TRAJNOST POHIŠTVENIH IZDELKOV TER ERGONOMSKI STANDARDI ZANJE

Preglednica

Okvirni seznam pohištvenih standardov EN (ki jih je izdelal Tehnični odbor CEN/TC 207 za pohištvo), ki se nanaša na merilo 9.1

Standard

Naslov

Oblazinjeno pohištvo

EN 1021-1

Pohištvo – Ocenjevanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva – 1. del: Vir vžiga: tleča cigareta

EN 1021-2

Pohištvo – Ocenjevanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva – 2. del: Vir vžiga: enakovreden plamenu vžigalice

Pisarniško pohištvo

EN 527-1

Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize – 1. del: Mere

EN 527-2

Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize – 2. del: Mehanske varnostne zahteve

EN 1023-2

Pisarniško pohištvo – Pregrade – 2. del: Mehanske varnostne zahteve

EN 1335-1

Pisarniško pohištvo – Pisarniški delovni stoli – 1. del: Mere – Ugotavljanje mer

EN 1335-2

Pisarniško pohištvo – Pisarniški delovni stoli – 2. del: Varnostne zahteve

EN 14073-2

Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 2. del: Varnostne zahteve

EN 14074

Pisarniško pohištvo – Delovne mize, pisalne mize in shranjevalno pohištvo – Preskusne metode za ugotavljanje trdnosti in trajnosti gibljivih delov (po preskušanju sestavni deli niso poškodovani in še vedno delujejo, kot je bilo predvideno)

Zunanje pohištvo

EN 581-1

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 1. del: Splošne varnostne zahteve

EN 581-2

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 2. del: Mehanske varnostne zahteve in preskusne metode za sedežno pohištvo

EN 581-3

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 3. del: Mehanske varnostne zahteve in preskusne metode za mize

Sedežno pohištvo

EN 1022

Pohištvo za domačo uporabo – Sedežno pohištvo – Ugotavljanje stabilnosti

EN 12520

Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za sedežno pohištvo za domačo uporabo

EN 12727

Pohištvo – Vrstni sedeži – Preskusne metode in zahteve za trdnost in trajnost

EN 13759

Pohištvo – Mehanizem za sestavljanje in razstavljanje sedežnega pohištva in zložljivih postelj – Preskusne metode

EN 14703

Pohištvo – Vezni elementi pri stolih, povezanih v vrsto – Trdnostne in varnostne zahteve ter preskusne metode

EN 16139

Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za sedežno pohištvo za javno uporabo

Mize

EN 12521

Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za mize za domačo uporabo

EN 15372

Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za mize, ki niso za domačo uporabo

Kuhinjsko pohištvo

EN 1116

Kuhinjsko pohištvo – Koordinacijske mere za kuhinjsko pohištvo in kuhinjske aparate

EN 14749

Shranjevalne enote za domačo uporabo in kuhinje ter delovne plošče – Varnostne zahteve in preskusne metode

Postelje

EN 597-1

Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij – 1. del: Vir vžiga: tleča cigareta

EN 597-2

Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij – 2. del: Vir vžiga: enakovreden plamenu vžigalice

EN 716-1

Pohištvo – Otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve

EN 747-1

Pohištvo – Pogradi in visoke postelje – 1. del: Zahteve za varnost, trdnost in trajnost

EN 1725

Pohištvo za domačo uporabo – Postelje in posteljni vložki – Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 1957

Pohištvo – Postelje in posteljni vložki – Preskusne metode za ugotavljanje funkcionalnih značilnosti in kriteriji ocenjevanja

EN 12227

Stajice za domačo uporabo – Varnostne zahteve in preskusne metode

Shranjevalno pohištvo

EN 16121

Shranjevalno pohištvo za javno uporabo – Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost

Druge vrste pohištva

EN 1729-1

Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 1. del: Funkcionalne mere

EN 1729-2

Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 2. del: Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 13150

Delovni pulti za laboratorije – Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

EN 14434

Table za pisanje za vzgojno-izobraževalne ustanove – Ergonomske, tehnične in varnostne zahteve ter preskusne metode