27.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/23


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1223

z dne 25. julija 2016

o spremembi Sklepa 2011/30/EU o enakovrednosti sistemov javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte nekaterih tretjih držav ter o prehodnem obdobju za revizijske dejavnosti revizorjev in revizijskih subjektov nekaterih tretjih držav v Evropski uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4637)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (1) in zlasti prvega pododstavka člena 46(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Sklepa Komisije 2011/30/EU (2) so revizorji in revizijski subjekti, ki pripravijo revizijska poročila v zvezi z letnimi ali konsolidiranimi računskimi izkazi družb, ki so registrirane v tretjih državah iz Priloge II k navedenemu sklepu in katerih prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na reguliranem trgu države članice, izvzeti iz zahtev člena 45 Direktive 2006/43/ES za nekatera poslovna leta, če pristojnim organom navedene države članice zagotovijo določen sklop informacij.

(2)

Komisija je ocenila sisteme javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte iz tretjih držav, naštetih v Prilogi II k Sklepu 2011/30/EU. Ocene so bile izvedene s pomočjo Evropske skupine organov za nadzor revizorjev glede na merila, določena v členih 29, 30 in 32 Direktive 2006/43/ES, ki veljajo za sisteme javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijska podjetja držav članic. Glede na te ocene se zdi, da imajo Mauritius, Nova Zelandija in Turčija sisteme javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte, ki izpolnjujejo zahteve, ki so enakovredne tistim iz členov 29, 30 in 32 Direktive 2006/43/ES. Zato je navedene sisteme primerno šteti za enakovredne sistemom javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijska podjetja držav članic.

(3)

Končni cilj sodelovanja med državami članicami in tretjimi državi na področjih sistemov javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte bi moral biti doseganje vzajemnega zaupanja v sisteme nadzora drug drugega na podlagi njihove enakovrednosti.

(4)

Bermudi, Kajmanski otoki, Egipt in Rusija so vzpostavili ali vzpostavljajo sisteme javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti ter preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte. Vendar so zaradi nedavne vzpostavitve navedenih sistemov podatki še vedno pomanjkljivi, pravila se še ne izvajajo v celoti, preiskave se še ne opravljajo ali pa se kazni še ne nalagajo. Da bi se izvedla dodatna ocena za namen sprejetja sklepa v zvezi z enakovrednostjo takih sistemov, je treba od navedenih tretjih držav pridobiti dodatne informacije za boljše razumevanje navedenih sistemov. Zato je primerno podaljšati prehodno obdobje, odobreno s Sklepom 2011/30/EU, za revizorje in revizijske subjekte, ki pripravljajo revizijska poročila v zvezi z letnimi ali konsolidiranimi računovodskimi izkazi družb, ki so registrirane v navedenih tretjih državah in katerih prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na reguliranem trgu države članice.

(5)

Da bi zaščitili vlagatelje, bi bilo treba revizorjem in revizijskim subjektom, ki pripravljajo revizijska poročila v zvezi z letnimi ali konsolidiranimi računovodskimi izkazi družb, ki so registrirane v tretjih državah iz Priloge II k Sklepu 2011/30/EU in katerih prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na reguliranem trgu države članice, omogočiti, da med dodatnim obdobjem, ki traja od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2018, nadaljujejo svoje revizijske dejavnosti, ne da bi bili registrirani na podlagi člena 45 Direktive 2006/43/ES samo, če zagotovijo zahtevane informacije. V tem primeru je treba navedenim revizorjem in revizijskim subjektom omogočiti, da nadaljujejo svoje dejavnosti v skladu z zahtevami zadevne države članice v zvezi z revizijskimi poročili o letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazih za poslovna leta, ki se pričnejo v obdobju od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2018. Ta sklep ne vpliva na pravico držav članic, da uporabijo svoje sisteme preiskav in kazni za take revizorje in revizijske subjekte.

(6)

Komisija bo redno spremljala razvoj na področju nadzornega in regulativnega sodelovanja s tretjimi državami. Sklep o veljavnosti enakovrednosti ali podaljšanju prehodnega obdobja ne posega v možnost Komisije, da kadar koli opravi pregled Sklepa. Pregled lahko privede do umika priznanja enakovrednosti ali predčasnega konca prehodnega obdobja. Sklep 2011/30/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 48(1) Direktive 2006/43/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/30/EU se spremeni:

1.

členu 1 se doda naslednji tretji odstavek:

„Za namene člena 46(1) Direktive 2006/43/ES sistemi javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte naslednjih tretjih držav izpolnjujejo zahteve, ki se štejejo za enakovredne zahtevam iz členov 29, 30 in 32 navedene direktive v povezavi z revizijskimi dejavnostmi glede letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov za poslovna leta, ki se začnejo od 1. avgusta 2016 dalje:

1.

Mauritius

2.

Nova Zelandija

3.

Turčija“;

2.

člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Država članica ne uporabi člena 45 Direktive 2006/43/ES v zvezi z revizorji in revizijskimi subjekti, ki pripravijo revizijska poročila v zvezi z letnimi ali konsolidiranimi računovodskimi izkazi družb, ki so registrirane v tretjih državah iz Priloge II k temu sklepu in katerih prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na reguliranem trgu države članice v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*), za poslovna leta, ki se pričnejo v obdobju od 2. julija 2010 do 31. julija 2018, pod pogojem, da zadevni revizor ali revizijski subjekt pristojnim organom države članice zagotovi:

(a)

ime in naslov zadevnega revizorja ali revizijskega subjekta in informacije o njegovi pravni strukturi;

(b)

opis omrežja, če mu revizor ali revizijski subjekt pripada;

(c)

revizijske standarde in zahteve glede neodvisnosti, ki so se uporabljali za zadevno revizijo;

(d)

opis sistema notranjega nadzora kakovosti revizijskega subjekta;

(e)

navedbo, ali in kdaj je bil opravljen zadnji pregled zagotavljanja kakovosti revizorja ali revizijskega subjekta, ter potrebne informacije o rezultatu pregleda, če teh informacij ne zagotovi pristojni organ tretje države. Če potrebne informacije o rezultatu zadnjega pregleda zagotavljanja kakovosti niso javne, jih pristojni organi držav članic obravnavajo kot zaupne.

(*)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).“;"

3.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2016

Za Komisijo

Valdis DOMBROVSKIS

Podpredsednik


(1)  UL L 157, 9.6.2006, str. 87.

(2)  Sklep Komisije 2011/30/EU z dne 19. januarja 2011 o enakovrednosti sistemov javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti, preiskav in kazni za revizorje in revizijske subjekte nekaterih tretjih držav ter o prehodnem obdobju za revizijske dejavnosti revizorjev in revizijskih subjektov nekaterih tretjih držav v Evropski uniji (UL L 15, 20.1.2011, str. 12).


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM TRETJIH DRŽAV

Bermudi

Brazilija

Egipt

Rusija“