18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/23


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/230

z dne 17. februarja 2016

o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 107(4) in člena 142(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU (2) navaja sezname tretjih držav in ozemelj, za katere je bilo ugotovljeno, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne ustreznim nadzorniškim in regulativnim zahtevam, ki se uporabljajo v Uniji, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(2)

Komisija je dodatno ocenila nadzorniške in regulativne ureditve, ki se uporabljajo za investicijska podjetja in borze, pri čemer je uporabila isto metodologijo kot za ocene enakovrednosti, na podlagi katerih je bil sprejet Izvedbeni sklep 2014/908/EU.

(3)

Komisija je pri ocenah upoštevala ustrezen razvoj nadzorniškega in regulativnega okvira od sprejetja Izvedbenega sklepa 2014/908/EU ter razpoložljive vire informacij, vključno z neodvisnimi ocenami s strani mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodni denarni sklad in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev.

(4)

Komisija je ugotovila, da so na Japonskem z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporabljajo za investicijska podjetja, skladne samo nadzorniške in regulativne ureditve, ki se uporabljajo za eno od podskupin japonskih investicijskih podjetij. Ta podskupina japonskih investicijskih podjetij, kakor je opredeljena v japonskem Zakonu o finančnih instrumentih in borzi (člen 28), se ukvarja z določenimi posli in je v japonskem pravnem okviru navedena kot operaterji poslov s finančnimi instrumenti tipa I. Za operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I veljajo posebna pravila v zvezi z registracijo kapitalskih zahtev ter tekoče kapitalske zahteve na podlagi tveganj. Na podlagi izvedene analize je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I, ki se nahajajo na Japonskem, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) in člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(5)

Komisija je ugotovila, da imajo Hongkong, Indonezija in Južna Koreja vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih, organizacijskih in nadzorniških standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporablja za investicijska podjetja. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve za investicijska podjetja, ki se nahajajo v navedenih tretjih državah oziroma na navedenih ozemljih, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) in člena 142(1)(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(6)

Komisija je ugotovila, da imajo Avstralija, Indonezija in Južna Koreja vzpostavljene nadzorniške in regulativne ureditve, ki so skladne z vrsto operativnih standardov, ki odražajo bistvene elemente nadzorniške in regulativne ureditve Unije, ki se uporablja za borze. Zato je primerno, da se nadzorniške in regulativne zahteve za borze, ki se nahajajo v navedenih tretjih državah, štejejo za vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji za namene člena 107(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.

(7)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU bi bilo zato treba spremeniti, da se na ustrezni seznam tretjih držav in ozemelj vključijo tiste tretje države in ozemlja, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne režimu Unije za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

(8)

Ukrepi, določeni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/908/EU se spremeni:

1.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

2.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu;

3.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/908/EU z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 359, 16.12.2014, str. 155).


PRILOGA I

„PRILOGA II

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN OZEMELJ ZA NAMENE ČLENA 2 (INVESTICIJSKA PODJETJA)

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Hongkong

(6)

Indonezija

(7)

Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“


PRILOGA II

„PRILOGA III

SEZNAM TRETJIH DRŽAV ZA NAMENE ČLENA 3 (BORZE)

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Indija

(6)

Indonezija

(7)

Japonska

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“


PRILOGA III

„PRILOGA V

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN OZEMELJ ZA NAMENE ČLENA 5 (KREDITNE INSTITUCIJE IN INVESTICIJSKA PODJETJA)

Kreditne institucije:

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Guernsey

(6)

Hongkong

(7)

Indija

(8)

Otok Man

(9)

Japonska

(10)

Jersey

(11)

Mehika

(12)

Monako

(13)

Saudova Arabija

(14)

Singapur

(15)

Južna Afrika

(16)

Švica

(17)

ZDA

Investicijska podjetja:

(1)

Avstralija

(2)

Brazilija

(3)

Kanada

(4)

Kitajska

(5)

Hongkong

(6)

Indonezija

(7)

Japonska (omejeno na operaterje poslov s finančnimi instrumenti tipa I)

(8)

Mehika

(9)

Južna Koreja

(10)

Saudova Arabija

(11)

Singapur

(12)

Južna Afrika

(13)

ZDA“